Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решениe на ОбС от 26.08.2019 г. /892-905/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ !

П Р О Т О К О Л

№9

ГР. Брезник, 26.08.2019г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на допълнение към Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №892

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА , във връзка чл.27 ал.1 от Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд, Общински съвет – Брезник:

1. Определя базова наемна цена за общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, отговарящи на условията на чл.43 и чл. 45 от ЗОС, в размер на 0.44 лева (нула цяло и четиридесет и четири лева) за квадратен метър жилищна площ.

2. Настоящето решение става приложение № 1 към чл. 27 ал. 1 от Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за предоставяне на нежилищни помещения, публична общинска собственост на сдружение с нестопанска цел „ДИАБЕТ БРЕЗНИК-19” за възмездно право на ползване на помещения в имот общинска собственост

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №893

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 7, чл.63 т.5 от Закона за хората с увреждания и във връзка с чл.4 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник

1. Дава съгласието си да се отдадат под наем на Сдружение „ДИАБЕТ БРЕЗНИК – 19“ със седалище и адрес на управление: гр. Брезник ул. „Макаренко“ № 8, регистрирано фирмено дело ЕИК 205754344, представлявано от управител Анна Аспарухова Стоянова:

- два броя нежилищни помещения с преходна врата /бивш кабинет за зъбни снимки/ всяко от които с площ от 12 кв. м. /дванадесет квадратни метра/ с обща полезна площ от 24 кв. м. /двадесет и четири квадратни метра/, находящи се на първи етаж от северната страна на коридора, непосредствено до сервизните помещения в сградата на бивша болница с идентификатор 06286.501.304 (нула, шест, двеста, осемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, триста и четири) по КК и КР на гр. Брезник, ул. „Владо Радославов“ № 29, кв. 49 по РП на гр. Брезник. Месечна наемна цена 12.32 лв., облагаеми с ДДС.

2. Възлага на кмета на Община Брезник да сключи договор, със срок на действие по негова преценка.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПП за трасе и сервитут на нов път ІV клас,отклонение т път от републиканската пътна мрежа ІІ-63 при км. 17+736 за осигуряване на пътна връзка с УПИ І -73.1,73.5 и УПИ ІІ-72-30, кв. 129 по РП на гр.Брезник.

С 10 гласа „за” и 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 894

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник дава съгласие да се стартира процедура по изработване на ПУП-ПП (парцеларен план) за трасе и сервитут на нов общински път, отклонение от път от републиканската пътна мрежа ІІ-63 при км. 17+736 за осигуряване на път за връзка с УПИ І-73.1, 73.5 и УПИ ІІ-72.30, кв. 129 по РП на гр. Брезник при следните условия:

1. Да се изготви идеен проект за линеен обект – общински път, отклонение от път от републиканската пътна мрежа ІІ-63 при км. 17+736 за осигуряване на път за връзка с УПИ І-73.1, 73.5 и УПИ ІІ-72.30, кв. 129 по РП на гр. Брезник. Идейният проект да бъде изготвен в съответствие с изискванията на нормативната уредба за проектиране на пътища с трайна настилка по отношение на габарити, в които да бъдат заключени банкети, канавки и скатове на изкопи и насипи, максимални и минимални надлъжни наклони и минимални радиуси на кривите.

2. Въз основа на изготвения идеен проект да се изготви задание проектиране на ПУП-ПП, което заедно с идейния проект да се представи в Община Брезник за съгласуване.

3. Да се възложи на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД, като заинтересовано лице, да организира от името на Община Брезник и да финансира за собствена сметка дейностите по изработване на идеен проект, задание за проектиране на ПУП-ПП за нов общински път за връзка между републикански път ІІ-63 при км. 17+736 и новообразуван квартал 129 на гр. Брезник, както и предложение за ПУП-ПП.

4. Възложител по смисъла на ЗУТ е Община Брезник, както и бъдещ собственик на новият общински път. „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД не следва да заплаща такса за процедурите в Община Брезник.

5. „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД да поеме изцяло разходите по отчуждаване на имотите, които съгласно изработения ПУП-ПП ще подлежат на отчуждаване, като не следва да заплаща обезщетения за засегнати общински имоти.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване на съгласие за разпореждане с имоти, общинска собственост, утвърждаване на пазарните им оценки и насрочване на явен търг

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №895

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37 ал. 1, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 29 ал. 1 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да се извърши разпореждане с частни общински имоти, както следва:

а/ учредяване отстъпено право на строеж върху терен с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР на гр. Брезник, попадащ в УПИ ІІІ „За обществено жилищно строителство, озеленяване и магазин” кв. 12 по РП на гр.Брезник /АОС № 1185/04.04.2012г/ за гараж № 14, с площ от 19,84 кв.м.

б/ учредяване отстъпено право на строеж върху терен с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР на гр.Брезник, попаващ в УПИ ІІІ „За обществено жилищно строителство, озеленяване и магазини” кв. 12 по РП на гр.Брезник /АОС № 1185/04.04.2012г/ за гараж № 13 с площ от 16,80 кв.м.

2. Утвърждава пазарните оценки за горните имоти, както следва:

а/ за учредяване отстъпено право на строеж върху терен с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР на гр. Брезник, попаващ в УПИ ІІІ „За обществено жилищно строителство, озеленяване и магазин” кв. 12 по РП на гр.Брезник /АОС № 1185/04.04.2012г/ за гараж № 14, с площ от 19,84 кв.м. - 723, 40 лв., облагаеми с ДДС.

б/ за учредяване отстъпено право на строеж върху терен с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР на гр.Брезник, попаващ в УПИ ІІІ „За обществено жилищно строителство, озеленяване и магазини” кв. 12 по РП на гр.Брезник /АОС № 1185/04.04.2012г/ за гараж № 13 с площ от 16,80 кв.м. – 612,55 лв., облагаеми с ДДС.

3. Разпореждането с имотите да стане чрез търг с явно наддаване.

4. Определя комисия за провеждане на търга в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет

И членове:

- Милен Георгиев Миленков – гл.юрисконсулт

- Оля Малинова Стоянова – директор на дирекция

- Иванка Василева Михайлова – мл.експерт

- Ивелина Веселинова Христева – общински съветник

Резервни членове: Маргарита Виткова Петкова – ст.експерт и Йорданка Ушашка – общински съветник.

5. Упълномощава кмета на общината да организира процедурата по провеждане на търга с явно наддаване и сключи договори със спечелилите търга.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за определяне на наемна цена на недвижими имоти, частна общинска собственост, извън регулацията на гр.Брезник, но попадащи в урбанизирана територия.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №896

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.186 от Наредба за определяне на местните такси и цени на услугите, Общинският съвет Брезник:

1. Определя месечна наемна цена за ползване на недвижими имоти частна общинска собственост, извън регулацията на гр. Брезник, но попадащи в урбанизирана територия 0.16 лв./кв.м., Като същата бъде отразена към чл. 186 от наредбата в раздел ХV „месечна наемна цена за ползване на парцели в извън регулация за селскостопански нужди”, т.1 за гр.Брезник за парцели извън регулация, но в урбанизирана територия.

2. Наемната цена се актуализира ежегодно с индекса на инфлацията на осн. чл.7 ал.9 от НРПУРОИ на ОбС Брезник.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Велковци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №897

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1, ал. 2 и ал.3, б „а”, чл. 33 от НПРУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Утвърждава пазарната оценка на поземлен имот с идентификатор 10548.501.16 с. Велковци, общ. Брезник, обл. Перник по КК и КР одобрени със Заповед № РД—18-1524/24.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство, с площ 791 кв.м, върху който е законно построена сграда по договор за отстъпено право на строеж, (акт за частна общинска собственост № 5334/25.07.2019 г.), размер на 5740.20 лв.Сумата се облага с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот с.Гигинци , върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж, по заявление на Тихомир Каменов

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №898

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1, ал. 2 и ал.3, б „а”, чл. 33 от НПРУРОИ в Община Брезник:

1. Утвърждава пазарната оценка на поземлен имот с идентификатор 14893.501.76 по КК и КР одобрени със Заповед № РД-1891526/24.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК в землището на с. Гигинци, общ. Брезник, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство, с площ 1191 кв.м, върху който е законно построена сграда по договор за отстъпено право на строеж, (акт за частна общинска собственост №5308/27.06.2019 г.), размер на 6002.64 лв., или 5.04 лв. на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот с.Гигинци , върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж, по заявление на Йордан Модев

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №899

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1, ал. 2 и ал.3, б „а”, чл. 33 от НПРУРОИ в Община Брезник:

1. Утвърждава пазарната оценка на поземлен имот с идентификатор 14893.501.143 с. Гигинци, общ. Брезник, обл. Перник по КК и КР одобрени със Заповед № РД—18-1526/24.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство, с площ 832 кв.м, върху който е законно построена сграда по договор за отстъпено право на строеж (акт за частна общинска собственост № 5333/25.07.2019 г.), размер на 5275.60 лв. Сумата се облага с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот с.Гърло и сключване на договор за продажба

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за”ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №900

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ УПИ VI-120, кв. 16 по РП на с. Гърло, с площ от 50 кв.м., на стойност 239.50 лв. (двеста тридесет и девет лева и 50 ст.). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот с.Бабица и сключване на договор за продажба

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №901

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценки на:

1. Незастроен общински имот, участващ в ПИ с идентификатор 02066.501.60, с. Бабица, община Брезник, обл. Перник по КККР с площ от 174 кв.м., на стойност 1237.14лв. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на трасе и сервитут на подземен провод на електронно съобщителна мрежра /оптичен кабел/.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 10 гласа „за” и 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №902

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник и във връзка с чл.192 до чл. 194 от ЗУТ, Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутните на енергийните обекти Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласие да бъде уредено в полза на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, с адрес на управление - гр. София, р-н Витоша, бул. „България” №102 ЕИК 175085154 право на прокарване прокарване на трасе и сервитут на подземен провод на електронно съобщителната мрежа (оптичен кабел) от ПИ 06286.29.40 по КК и КР на гр. Брезник до УПИ I 73.1, 73.5 в кв. 129 по РП на гр. Брезник, върху терени – публична общинска собственост предвидено в ПУП-парцеларен план и засягащ поземлени имоти с идентификатори 06286.73.34, 06286.73.44, 06286.83.39, 06286.82.72, 06286.82.70 и 06286.29.40 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК за гр. Брезник, обл. Перник с дължина на трасето 2263 м сервитут на трасето с ширина 1 м. и възникнала сервитутна зона 2263 кв.м.

2. Утвърждава оценка за сервитутно право по т.1 в размер на 2964.53 лв. за цялата дължина и 2330.89 лв. за сервитутна зона, или общо 5295.32 лв. Посочената цена се облага с ДДС.

3. Направената експертна оценка от лицензиран оценител на стойност от 220.00 лв. да бъде заплатена от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД.

4. Упълномощава кмета на Общината да извърши по-нататъшни действия по сключване на договора.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на Кирил Матев Динев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №903

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-103/03.07.2019г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Кирил Матев Динев.

– Имот с идентификатор №14893.72.126 с площ от 7,336 дка, представляващ ливада, девета категория, образуван от имот с № 072021, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от председателя на ПК по здравна и социална политика, култура, образование и вероизповедания, младежка дейност и спорт по молба на Андрей Ставриев относно отпускане на еднократна финансова помощ.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №904

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска сумата от 500 лв. на Андрей Михайлов Ставриев от бюдета на ОбС за покриване на част от разходите, необходими за лечението му.

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – Обезщетения и помощи по решение на ОбС.

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти – общинска собственост.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №905

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 4, ал. 1, и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

I. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на два броя помещения с площ от 20 кв. м., намиращи се в сграда с идентификатор 06286.501.761.2 в поземлен имот с идентификатор 06286.501.761, УПИ XI, кв. 8 по РП на гр. Брезник, ул. „Ангел Коцелянов“ № 7. Имота е актуван с АОС № 1973/27.12.2012 г. Начална тръжна цена 24.65 лв., облагаеми с ДДС.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

III. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Оля Малинова Стоянова - директор на дирекция ОСПО и ХД;

3. Йорданка Евлогиева Ушашка - общински съветник;

4. Бойко Георгиев Атанасов - гл. специалист УС;

5. Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „Селско и горско стопанство”.

Резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО и ФСД и Катя Иванова Йорданова – общински съветник

IV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договори.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Община Брезник обявява конкурс за длъжно

ОБЯВА Община Брезник на основание чл.10а, ал.1 и ал .2 от Закона за държавния служител, чл.13 ал.1 и чл.14, ал....

Сряда, 20 Ноември 2019

прочетете повече

Обява от Община Брезник за инвестиционно

ОБЯВА ОТ ОБЩИНА БРЕЗНИК На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въз...

Понеделник, 18 Ноември 2019

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Прил

Проект за допълнение и изменение на Приложение 1 към чл.5, ал.3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, ...

Понеделник, 18 Ноември 2019

прочетете повече

ЗАПОВЕД №РД-394/04.11.2019 г. на Директо

ЗАПОВЕД №РД-394/04.11.2019 г. на Директора на ОД“Земеделие“ - Перник, относно определяне на състав на комисиите по землища за сключването на ...

Четвъртък, 14 Ноември 2019

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие”

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: - ...

Вторник, 12 Ноември 2019

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: -...

Петък, 25 Октомври 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

23.10.2019 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 7000-371 /3/ от 23.10.2019 г. ...

Сряда, 23 Октомври 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-763/19.09.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост и учредяване на ...

Сряда, 25 Септември 2019

прочетете повече

Община Брезник на основание Заповед № Р

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-710/04.09.2019 год. обявява 1. Процедура по провеждане на търг с тайно наддав...

Четвъртък, 5 Септември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-670/21.08.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските територии, общ...

Четвъртък, 22 Август 2019

прочетете повече

Заповед на Директора на ОД “Земеделие“

Областна дирекция „Земеделие“ – Перник З А П О В Е Д № РД-232/02.08.2019 г. На основание чл. 37в, ал....

Понеделник, 5 Август 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Обявление относно Разрешение на министър

  Обявление относно Разрешение №515/13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Бабица"...

Четвъртък, 20 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 18 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

7.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1631492