Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решениe на ОбС от 26.08.2019 г. /892-905/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ !

П Р О Т О К О Л

№9

ГР. Брезник, 26.08.2019г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на допълнение към Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №892

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА , във връзка чл.27 ал.1 от Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд, Общински съвет – Брезник:

1. Определя базова наемна цена за общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, отговарящи на условията на чл.43 и чл. 45 от ЗОС, в размер на 0.44 лева (нула цяло и четиридесет и четири лева) за квадратен метър жилищна площ.

2. Настоящето решение става приложение № 1 към чл. 27 ал. 1 от Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за предоставяне на нежилищни помещения, публична общинска собственост на сдружение с нестопанска цел „ДИАБЕТ БРЕЗНИК-19” за възмездно право на ползване на помещения в имот общинска собственост

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №893

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 7, чл.63 т.5 от Закона за хората с увреждания и във връзка с чл.4 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник

1. Дава съгласието си да се отдадат под наем на Сдружение „ДИАБЕТ БРЕЗНИК – 19“ със седалище и адрес на управление: гр. Брезник ул. „Макаренко“ № 8, регистрирано фирмено дело ЕИК 205754344, представлявано от управител Анна Аспарухова Стоянова:

- два броя нежилищни помещения с преходна врата /бивш кабинет за зъбни снимки/ всяко от които с площ от 12 кв. м. /дванадесет квадратни метра/ с обща полезна площ от 24 кв. м. /двадесет и четири квадратни метра/, находящи се на първи етаж от северната страна на коридора, непосредствено до сервизните помещения в сградата на бивша болница с идентификатор 06286.501.304 (нула, шест, двеста, осемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, триста и четири) по КК и КР на гр. Брезник, ул. „Владо Радославов“ № 29, кв. 49 по РП на гр. Брезник. Месечна наемна цена 12.32 лв., облагаеми с ДДС.

2. Възлага на кмета на Община Брезник да сключи договор, със срок на действие по негова преценка.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПП за трасе и сервитут на нов път ІV клас,отклонение т път от републиканската пътна мрежа ІІ-63 при км. 17+736 за осигуряване на пътна връзка с УПИ І -73.1,73.5 и УПИ ІІ-72-30, кв. 129 по РП на гр.Брезник.

С 10 гласа „за” и 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 894

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник дава съгласие да се стартира процедура по изработване на ПУП-ПП (парцеларен план) за трасе и сервитут на нов общински път, отклонение от път от републиканската пътна мрежа ІІ-63 при км. 17+736 за осигуряване на път за връзка с УПИ І-73.1, 73.5 и УПИ ІІ-72.30, кв. 129 по РП на гр. Брезник при следните условия:

1. Да се изготви идеен проект за линеен обект – общински път, отклонение от път от републиканската пътна мрежа ІІ-63 при км. 17+736 за осигуряване на път за връзка с УПИ І-73.1, 73.5 и УПИ ІІ-72.30, кв. 129 по РП на гр. Брезник. Идейният проект да бъде изготвен в съответствие с изискванията на нормативната уредба за проектиране на пътища с трайна настилка по отношение на габарити, в които да бъдат заключени банкети, канавки и скатове на изкопи и насипи, максимални и минимални надлъжни наклони и минимални радиуси на кривите.

2. Въз основа на изготвения идеен проект да се изготви задание проектиране на ПУП-ПП, което заедно с идейния проект да се представи в Община Брезник за съгласуване.

3. Да се възложи на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД, като заинтересовано лице, да организира от името на Община Брезник и да финансира за собствена сметка дейностите по изработване на идеен проект, задание за проектиране на ПУП-ПП за нов общински път за връзка между републикански път ІІ-63 при км. 17+736 и новообразуван квартал 129 на гр. Брезник, както и предложение за ПУП-ПП.

4. Възложител по смисъла на ЗУТ е Община Брезник, както и бъдещ собственик на новият общински път. „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД не следва да заплаща такса за процедурите в Община Брезник.

5. „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД да поеме изцяло разходите по отчуждаване на имотите, които съгласно изработения ПУП-ПП ще подлежат на отчуждаване, като не следва да заплаща обезщетения за засегнати общински имоти.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване на съгласие за разпореждане с имоти, общинска собственост, утвърждаване на пазарните им оценки и насрочване на явен търг

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №895

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37 ал. 1, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 29 ал. 1 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да се извърши разпореждане с частни общински имоти, както следва:

а/ учредяване отстъпено право на строеж върху терен с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР на гр. Брезник, попадащ в УПИ ІІІ „За обществено жилищно строителство, озеленяване и магазин” кв. 12 по РП на гр.Брезник /АОС № 1185/04.04.2012г/ за гараж № 14, с площ от 19,84 кв.м.

б/ учредяване отстъпено право на строеж върху терен с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР на гр.Брезник, попаващ в УПИ ІІІ „За обществено жилищно строителство, озеленяване и магазини” кв. 12 по РП на гр.Брезник /АОС № 1185/04.04.2012г/ за гараж № 13 с площ от 16,80 кв.м.

2. Утвърждава пазарните оценки за горните имоти, както следва:

а/ за учредяване отстъпено право на строеж върху терен с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР на гр. Брезник, попаващ в УПИ ІІІ „За обществено жилищно строителство, озеленяване и магазин” кв. 12 по РП на гр.Брезник /АОС № 1185/04.04.2012г/ за гараж № 14, с площ от 19,84 кв.м. - 723, 40 лв., облагаеми с ДДС.

б/ за учредяване отстъпено право на строеж върху терен с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР на гр.Брезник, попаващ в УПИ ІІІ „За обществено жилищно строителство, озеленяване и магазини” кв. 12 по РП на гр.Брезник /АОС № 1185/04.04.2012г/ за гараж № 13 с площ от 16,80 кв.м. – 612,55 лв., облагаеми с ДДС.

3. Разпореждането с имотите да стане чрез търг с явно наддаване.

4. Определя комисия за провеждане на търга в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет

И членове:

- Милен Георгиев Миленков – гл.юрисконсулт

- Оля Малинова Стоянова – директор на дирекция

- Иванка Василева Михайлова – мл.експерт

- Ивелина Веселинова Христева – общински съветник

Резервни членове: Маргарита Виткова Петкова – ст.експерт и Йорданка Ушашка – общински съветник.

5. Упълномощава кмета на общината да организира процедурата по провеждане на търга с явно наддаване и сключи договори със спечелилите търга.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за определяне на наемна цена на недвижими имоти, частна общинска собственост, извън регулацията на гр.Брезник, но попадащи в урбанизирана територия.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №896

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.186 от Наредба за определяне на местните такси и цени на услугите, Общинският съвет Брезник:

1. Определя месечна наемна цена за ползване на недвижими имоти частна общинска собственост, извън регулацията на гр. Брезник, но попадащи в урбанизирана територия 0.16 лв./кв.м., Като същата бъде отразена към чл. 186 от наредбата в раздел ХV „месечна наемна цена за ползване на парцели в извън регулация за селскостопански нужди”, т.1 за гр.Брезник за парцели извън регулация, но в урбанизирана територия.

2. Наемната цена се актуализира ежегодно с индекса на инфлацията на осн. чл.7 ал.9 от НРПУРОИ на ОбС Брезник.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Велковци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №897

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1, ал. 2 и ал.3, б „а”, чл. 33 от НПРУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Утвърждава пазарната оценка на поземлен имот с идентификатор 10548.501.16 с. Велковци, общ. Брезник, обл. Перник по КК и КР одобрени със Заповед № РД—18-1524/24.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство, с площ 791 кв.м, върху който е законно построена сграда по договор за отстъпено право на строеж, (акт за частна общинска собственост № 5334/25.07.2019 г.), размер на 5740.20 лв.Сумата се облага с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот с.Гигинци , върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж, по заявление на Тихомир Каменов

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №898

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1, ал. 2 и ал.3, б „а”, чл. 33 от НПРУРОИ в Община Брезник:

1. Утвърждава пазарната оценка на поземлен имот с идентификатор 14893.501.76 по КК и КР одобрени със Заповед № РД-1891526/24.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК в землището на с. Гигинци, общ. Брезник, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство, с площ 1191 кв.м, върху който е законно построена сграда по договор за отстъпено право на строеж, (акт за частна общинска собственост №5308/27.06.2019 г.), размер на 6002.64 лв., или 5.04 лв. на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот с.Гигинци , върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж, по заявление на Йордан Модев

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №899

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1, ал. 2 и ал.3, б „а”, чл. 33 от НПРУРОИ в Община Брезник:

1. Утвърждава пазарната оценка на поземлен имот с идентификатор 14893.501.143 с. Гигинци, общ. Брезник, обл. Перник по КК и КР одобрени със Заповед № РД—18-1526/24.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство, с площ 832 кв.м, върху който е законно построена сграда по договор за отстъпено право на строеж (акт за частна общинска собственост № 5333/25.07.2019 г.), размер на 5275.60 лв. Сумата се облага с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот с.Гърло и сключване на договор за продажба

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за”ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №900

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ УПИ VI-120, кв. 16 по РП на с. Гърло, с площ от 50 кв.м., на стойност 239.50 лв. (двеста тридесет и девет лева и 50 ст.). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот с.Бабица и сключване на договор за продажба

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №901

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценки на:

1. Незастроен общински имот, участващ в ПИ с идентификатор 02066.501.60, с. Бабица, община Брезник, обл. Перник по КККР с площ от 174 кв.м., на стойност 1237.14лв. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на трасе и сервитут на подземен провод на електронно съобщителна мрежра /оптичен кабел/.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 10 гласа „за” и 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №902

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник и във връзка с чл.192 до чл. 194 от ЗУТ, Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутните на енергийните обекти Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласие да бъде уредено в полза на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, с адрес на управление - гр. София, р-н Витоша, бул. „България” №102 ЕИК 175085154 право на прокарване прокарване на трасе и сервитут на подземен провод на електронно съобщителната мрежа (оптичен кабел) от ПИ 06286.29.40 по КК и КР на гр. Брезник до УПИ I 73.1, 73.5 в кв. 129 по РП на гр. Брезник, върху терени – публична общинска собственост предвидено в ПУП-парцеларен план и засягащ поземлени имоти с идентификатори 06286.73.34, 06286.73.44, 06286.83.39, 06286.82.72, 06286.82.70 и 06286.29.40 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК за гр. Брезник, обл. Перник с дължина на трасето 2263 м сервитут на трасето с ширина 1 м. и възникнала сервитутна зона 2263 кв.м.

2. Утвърждава оценка за сервитутно право по т.1 в размер на 2964.53 лв. за цялата дължина и 2330.89 лв. за сервитутна зона, или общо 5295.32 лв. Посочената цена се облага с ДДС.

3. Направената експертна оценка от лицензиран оценител на стойност от 220.00 лв. да бъде заплатена от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД.

4. Упълномощава кмета на Общината да извърши по-нататъшни действия по сключване на договора.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на Кирил Матев Динев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №903

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-103/03.07.2019г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Кирил Матев Динев.

– Имот с идентификатор №14893.72.126 с площ от 7,336 дка, представляващ ливада, девета категория, образуван от имот с № 072021, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от председателя на ПК по здравна и социална политика, култура, образование и вероизповедания, младежка дейност и спорт по молба на Андрей Ставриев относно отпускане на еднократна финансова помощ.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №904

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска сумата от 500 лв. на Андрей Михайлов Ставриев от бюдета на ОбС за покриване на част от разходите, необходими за лечението му.

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – Обезщетения и помощи по решение на ОбС.

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти – общинска собственост.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №905

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 4, ал. 1, и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

I. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на два броя помещения с площ от 20 кв. м., намиращи се в сграда с идентификатор 06286.501.761.2 в поземлен имот с идентификатор 06286.501.761, УПИ XI, кв. 8 по РП на гр. Брезник, ул. „Ангел Коцелянов“ № 7. Имота е актуван с АОС № 1973/27.12.2012 г. Начална тръжна цена 24.65 лв., облагаеми с ДДС.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

III. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Оля Малинова Стоянова - директор на дирекция ОСПО и ХД;

3. Йорданка Евлогиева Ушашка - общински съветник;

4. Бойко Георгиев Атанасов - гл. специалист УС;

5. Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „Селско и горско стопанство”.

Резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО и ФСД и Катя Иванова Йорданова – общински съветник

IV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договори.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  15.01.2021 О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124 б, ал.2 о...

Петък, 15 Януари 2021

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ...

Петък, 15 Януари 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Прил

Проект за допълнение и изменение на Приложение 1 към чл.5, ал.3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, ...

Вторник, 27 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Заповеди на Директора на Областна дирекц

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 75а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

проект на заповед за обявяване на защите

О Б Я В Л Е Н И Е Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал...

Вторник, 13 Октомври 2020

прочетете повече

НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2020

  МКБППМН - ОБЩИНА БРЕЗНИК, В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ гр. БРЕЗНИК И ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ с. НОЕВЦИ СЕ ВКЛЮЧВАТ ...

Четвъртък, 17 Септември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ре...

Вторник, 21 Юли 2020

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Вторник, 14 Юли 2020

прочетете повече

Протокол №2 от 13.05.2020 г. за определя

21.05.2020 г. Протокол №2 от 13.05.2020 г. на комисия за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ...

Четвъртък, 21 Май 2020

прочетете повече

Обявление за предоставяне на услуги за п

15.04.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Споразумение към Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга ...

Сряда, 15 Април 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 18 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 2254472