Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.07.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

                                    ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л

№ 10

гр. Брезник, 23 юли 2009 год.

 

ПЪРВА ТОЧКА: Информации за подготовката на учебната 2009/2010 година в

общинските училища и детски градини: СОУ „В.Левски”, ОУ „Хр. Смирненски”, ЦДГ „Брезица” и ПГСС „Н.Й.Вапцаров”.

 

С 10 гласа „за”, 1 глас „против” и 1 глас „въздържал се” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

  

№ 194

 

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информациите на Директорите на СОУ „В. Левски” гр. Брезник, ПГСС „Н.Й.Вапцаров” гр.Брезник, ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци и ЦДГ „Брезица” гр. Брезник за подготовката на учебната 2009/2010 година.

2.      ОбС Брезник препоръчва на общинската администрация да разгледа

възможностите за осигуряване на медицинско лице за ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация   за   развитие   на   местните   спортни  дейности,

изграждане на съвременна и привлекателна жизнена среда и съоръжения, създаващи условия за спорт, отдих и туризъм за всички в община Брезник.

Информация за развитие на спорта в общината – опазване на спортната база и задачите на Обединения спортен клуб „Чорни”.

 

 

С 11 гласа „за” и 1 глас „против”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 195

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС Брезник:

1. Приема за сведение Информацията за развитие на местните спортни

дейности, изграждане на съвременна и привлекателна жизнена среда и съоръжения, създаващи условия за спорт, отдих и туризъм за всички в община Брезник и Информацията за развитие на спорта в общината – опазване на спортната база и задачите на Обединения спортен клуб „Чорни”.

2. Препоръчва на УС на Обединен спортен клуб „Чорни – 2004” да потърси  възможност за привличане на професионални футболни отбори да тренират на спортния комплекс в гр.Брезник срещу съответното заплащане и поети съответни гаранции за поддържане в добро състояние на базата.

ТРЕТА ТОЧКА: Информация относно  контрола и санкциите по изпълнение на

Наредба №1 за поддържане на обществения ред на територията на община Брезник.

 

 

С 12 гласа „за”,  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 196

 

На основание чл.21, ал.2   от   ЗМСМА   ОбС   Брезник   приема  за  сведение

Информацията относно  контрола и санкциите по изпълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред на територията на община Брезник.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно представителството на община

Брезник в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер.

        

 

         С 12 гласа „за”/ гласуването е поименно/, ОбС Брезник взе :

 

 Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 197

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.51, ал.5, т.4 от Закона за общинска собственост и във връзка  с чл.21 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на община Брезник в търговски дружества, ОбС Брезник определя Кмета на община Брезник за представител в Общото събрание на „В и К”ООД гр.Перник и Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова” АД гр.Перник.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение на Решение №37 от

28.02.2008 год. на ОбС  гр.Брезник.

 

 

Със 7 гласа „за”, 4 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” /гласуването е поименно/, ОбС  взе :

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 198

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, ОбС Брезник реши помещение с площ 10.4 кв.м., находящо се в северозападната част на втория етаж в сградата на пл. ”Девети септември” №2, гр.Брезник да се предостави за ползване на  ОбС, за настаняване на техническия сътрудник на ОбС.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна   записка  за   промяна на наемна цена за общински

обекти.

 

 

С 12 гласа „за” /гласуването е поименно/, ОбС  взе :

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 199

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.7 от НРПУРОИ в община Брезник, ОбС реши:

Приема месечна наемна цена за инсталиране и експлоатация на съоръжения и оборудване, с цел предоставяне на далекосъобщителни услуги, както следва:

§         За ползване на помещение – 5.00 лв. на кв.м. застроена площ;

§         За инсталиране на антени и други съоръжения – 5.00 лв. на кв.м. площ;

§         Същото да се отрази в Приложение №4 на Наредбата за таксите и цените на услугите.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна  записка  относно  избиране  временно  изпълняващ

длъжността „Кмет” на кметство Кошарево.

 

 

 

Със 7 гласа „за”, 3 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, ОбС  взе :

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 200

 

На основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА, ОбС  реши:

„Ако   до   04.08.2009 год.   избрания   с   решение    №191  от     18.06.2009 год.

временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство за с. Кошарево г-н Евтим Горанов Антов, не представи необходимите документи, да се смята за избран като временно изпълняващ длъжността Росица Георгиева Ангелова – ст. специалист АО при кметство Кошарево”.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                             /Н.Първанова/                                                             /Иван Ставрев/

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 16 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196276