Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решениe на ОбС от 24.07.2019 г. /886-891/

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

 

 

П Р О Т О К О Л

 

№8

 

гр.Брезник, 24.07.2019г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно: Постъпило искане от група съветници от Общ. Съвет - Брезник за изменение на ПУП, с който улица с ОТ 48-1080 да се свърже с площадното пространство и се промени част от площадното пространство – ПИ №06.286.501.1807 от пешеходна зона на транспортна зона, като се осигури връзка с улиците на юг и изток.

 

 

С 11 гласа „за“ и 2 „въздържал се“ /Д. Стоилова и Ст. Велков/ ОбС взе

 

 

Р E Ш Е Н И Е №886

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.1 и 2 от ЗУТ, Общински съвет гр.Брезник дава съгласие кмета на Община Брезник да извърши действията по чл.135, ал.3 от ЗУТ, като издаде заповед за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП, с който да се промени действащия ПУП в частта от улица с ОТ 48–1080, като се осигури връзката и с транспортно достъпната част от площадното пространство.

 

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно: Промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2019 г.

 

 

С 13 гласа „за“ ОбС взе

 

 

Р E Ш Е Н И Е №887

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2019 г., както следва:

 

 

N

Обект

Общо

Целева субсидия РБ

Целева субсидия РБ – преходен остатък

Чл. 127, ал.1 от ЗПФ (СБС)

БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

Разходи, които ще бъдат извършени през 2019г.

862 888

862 888

569 953

569 953

200 388

200 388

92 547

92 547

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

862 888

862 888

569 953

569 953

200 388

200 388

92 547

92 547

Функция 03: Образование

132 500

132 500

130 000

117 000

0

0

2 500

15 500

5206 изграждане на инфраструктурни обекти

132 500

132 500

130 000

117 000

0

0

2 500

15 500

Обекти

132 500

132 500

130 000

117 000

0

0

2 500

15 500

Преустройство с промяна на предназначението и пристройка в СУ „Васил Левски“ в гр.Брезник

132 500

132 500

130 000

117 000

0

0

2 500

15 500

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

730 388

730 388

439 953

452 953

200 388

200 388

90 047

77 047

5206 изграждане на инфраструктурни обекти

730 388

730 388

439 953

452 953

200 388

200 388

90 047

77 047

Обекти

730 388

730 388

439 953

452 953

200 388

200 388

90 047

77 047

Реконструкция площад 9-ти септември гр. Брезник

730 388

730 388

439 953

452 953

200 388

200 388

90 047

77 047

 

Промяната засяга обекти на стойност 862 888 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане на План за развитие на социални услуги в Община Брезник за 2020 г.

С 13 гласа „за“ ОбС взе

Р E Ш Е Н И Е №888


На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2, чл.17, ал.1, т.7 и от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет Брезник реши:

 

1. Приема План за развитие на социалните услуги в община Брезник за 2020 г.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Постъпило заявление вх.№9400-1720 от 17.07.2019 г. от Мария Михайлова Асенова от гр.Брезник, ул.“Д-р Йордан Стефанов“ № 4 за изменение на ПУП, с който се променят регулационните граници на УПИ V-984, кв.31 по РП на гр.Брезник по имотните граници на ПИ № 06286.501.984 по КККР на гр.Брезник

 

/Р. Огнянов не гласува поради конфликт на интереси/

 

С 12 гласа „за“ ОбС взе

 

Р E Ш Е Н И Е №889

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.1 и 2 от ЗУТ, Общинския съвет гр. Брезник дава съгласие, кмета на Община Брезник да извърши действията по чл.135, ал.3 от ЗУТ, като издаде заповед за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП - ПР, с който да се промени дворищно-регулационната граница между УПИ V-984 и ПИ №06286.501.983 по имотната граница между двата имота.

 

ЧИ на ПУП – РП да се изготви по възлагане от заявителя, на основание чл. 124, ал. 5 от ЗУТ.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Определяне на допълнителни възнаграждения на кметовете на населени места в Община Брезник за постигнати резултати за второ тримесечие на 2019 г.

 

С 13 гласа „за“ ОбС взе

Р E Ш Е Н И Е №890

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.5 от ПМС№67 от 2010 г., чл.18, ал2 от Вътрешните правила за РЗ в Общинска администрация Брезник, Общински съвет гр.Брезник дава съгласие за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и определя размера на допълнителните възнаграждения на кметовете на населени места за второ тримесечие на 2019 г., както следва:

 

Кмет на населено място

Сума /лв./

1.Кмет на с.Ноевци

100

2.Кмет на с.Слаковци

100

3.Кмет на с.Гигинци

100

4.Кмет на с.Велковци

100

5.Кмет на с.Д.Секирна

100

6.Кмет на с.Кошарево

100

7.Кмет на с.Бегуновци

100

Обща сума:

700

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Включване на Средно училище „Васил Левски” гр. Брезник в Списъка на защитените училища за учебната 2019/2020г.

С 13 гласа „за“ ОбС взе

 

Р E Ш Е Н И Е №891


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО и чл.5, ал.1 от ПМС №121 от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране, Общински съвет гр. Брезник:

  1. Предлага на Министерството на образованието и науката Средно училище „Васил Левски” гр. Брезник да бъде включено в Списъка на защитените училища за учебната 2019/2020 година.

  2. Възлага на кмета на община Брезник в изпълнение на т.1 от настоящото решение да внесе Мотивирано предложение в Министерство на образованието и науката за включване на Средно училище „Васил Левски” гр.Брезник в Списъка на защитените училища за учебната 2019/2020 г.

 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М.Георгиева/ /Виолета Младенова/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  15.01.2021 О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124 б, ал.2 о...

Петък, 15 Януари 2021

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ...

Петък, 15 Януари 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Прил

Проект за допълнение и изменение на Приложение 1 към чл.5, ал.3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, ...

Вторник, 27 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Заповеди на Директора на Областна дирекц

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 75а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

проект на заповед за обявяване на защите

О Б Я В Л Е Н И Е Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал...

Вторник, 13 Октомври 2020

прочетете повече

НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2020

  МКБППМН - ОБЩИНА БРЕЗНИК, В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ гр. БРЕЗНИК И ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ с. НОЕВЦИ СЕ ВКЛЮЧВАТ ...

Четвъртък, 17 Септември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ре...

Вторник, 21 Юли 2020

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Вторник, 14 Юли 2020

прочетете повече

Протокол №2 от 13.05.2020 г. за определя

21.05.2020 г. Протокол №2 от 13.05.2020 г. на комисия за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ...

Четвъртък, 21 Май 2020

прочетете повече

Обявление за предоставяне на услуги за п

15.04.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Споразумение към Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга ...

Сряда, 15 Април 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 28 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 2254412