Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 24.06.2019 г. /872-885/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 7

Гр.Брезник, 24.06.2019г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2019г

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №872

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2019 г., както следва:

N

Обект

Общо

Целева субсидия РБ

Чл. 127, ал.1 от ЗПФ (СБС)

БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

Разходи, които ще бъдат извършени през 2019 г.

130 000

142 604

130 000

130 000

0

12 604

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

130 000

140060

130 000

130 000

0

10 060

Функция 03: Образование

130 000

140060

130 000

130 000

0

10 060

5206 изграждане на инфраструктурни обекти

130 000

140060

130 000

130 000

0

10 060

Обекти

130 000

132 500

130 000

130 000

0

2 500

Преустройство с промяна на предназначението и пристройка в СУ „Васил Левски“ в гр.Брезник

130 000

132 500

130 000

130 000

0

2 500

ППР

0

7 560

0

0

0

7 560

Проект за газификация в котелно помещение в СУ „Васил Левски“ в гр. Брезник

0

7 560

0

0

0

7 560

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

0

1 800

0

0

0

1 800

5206 изграждане на инфраструктурни обекти

0

1 800

0

0

0

1 800

ППР

0

1 800

0

0

0

1 800

ПУП-ПРЗ на ПИ за разширение на терена на сметище Брезник

0

1 800

0

0

0

1 800

Параграф 5400: Придобиване на земя

0

744

0

0

0

744

Функция 01: Общо държавни служби

0

744

0

0

0

744

Част от ПИ пл. №378 с.Слаковци

0

744

0

0

0

744

Средствата по чл. 127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 12 604 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

Компенсирана промяна по бюджета за 2019 г. на Община Брезник, както следва:

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1.Увеличава разходи с 12 604 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

1.1. Функция „Общо държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§ 54-00 „Придобиване на земя“ 744 лв.

1.2. Функция „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“ 10 060 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 10 060 лв.

1.3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 1 800 лв.

2. Намалява разходи с 12 604 по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

2.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§10-00 Издръжка

§§10-20 „Външни услуги“ 1 800 лв.

2.2. Функция „Разходи, некласифицирани в други функции“

Дейност 998 „Резерв“ 10 804 лв.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на ПУП - Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут на промишлено водоснабдяване от ПИ № 06286.49.84 /част от бивш поземлен имот 06286.49.1/ по КККР на гр.Брезник до резервоар за съхранение на оборотна вода, находящ се в УПИ ІІ-72.30, кв. 129 по ПУП на гр.Брезник с възложител "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД

С 10 гласа „за” и 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №873

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет Брезник:

Одобрява ПУП-Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут на промишлено водоснабдяване от ПИ № 06286.49.84 / част от бивш поземлен имот 06286.49.1/ по КККР на гр. Брезник до резервоар за съхранение на оборотна вода, находящ се в УПИ ІІ-72.30, кв. 129 по ПУП на гр. Брезник с възложител „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД .

ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН предвижда сервитутът на трасето на напорен водопровод Ф 225 мм HDPE, PN 16 да започне от ПИ № 06286.49.70, представляващ земеделска земя и да премине през ПИ 06286.49.66, ПИ № 39.21 и ПИ № 38.59 - селскостопански пътища, ПИ № 38.30 – нива, ПИ № 38.55 – нива, ПИ № 38.60 – селскостопански път, ПИ № 37.28 – нива, ПИ № 501.1825 – водно течение, ПИ № 501.1639 – урбанизирана територия, озеленена площ, ПИ № 501.1650, урбанизирана територия – второстепенна улица, ПИ № 501.1655 – второстепенна улица, ПИ № 501.1844 – път от републиканската пътна мрежа, ПИ № 501.1656 – второстепенна улица, ПИ № 501.1651 – второстепенна улица, ПИ № 59.25 – селскостопански път, ПИ № 59.14 селскостопански път, ПИ № 71.29 – селскостопански път, ПИ № 73.32 – селскостопански път, ПИ № 73.33 – селскостопански път, ПИ № 102.3 – селскостопански път, ПИ № 73.34 – селскостопански път по КККР на гр. Брезник и завършва в УПИ ІІ-72.30, кв. 129 по ПУП на гр. Брезник. За ПИ № 73.34 има утвърден сервитут за прокарване на захранващ ел. кабел 20 КV.

Ширината на сервитута е нанесена на чертежите, като са приложени координатни регистри на чупките на водопровода и на чупките на сервитута. Има изготвен регистър на недвижимите имоти засегнати от сервитута на водопроводното съоръжение с указани площите, които се заемат във всеки имот.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №874

На основание чл. 21 ал. 1 т.7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 76 ал. 3 и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, Общинският съвет Брезник:

1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за местни данъци, както следва:

В глава втора

Местни данъци

Раздел І

Данък върху недвижимите имоти

§ 1. Отменя ал. 2 на чл. 15

2. Направените промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци да бъдат отразени в съответния подзаконов нормативен акт.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот с.Конска и сключване на договор за продажба

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №875

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценки на:

1. Незастроен общински имот, участващ УПИ XI-255, 254, кв. 27 по РП на с. Конска, с площ от 8 кв.м., на стойност 63.22 лв. (шестдесет и три лева и 22 ст.). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно извършени разходи за командировка в чужбина

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №876

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 11/115/03.06.2004г и Заповед № 2/19.03.2019г на Председателя на ОбС, Общинският съвет Брезник, одобрява извършените разходи за командировка в чужбина на Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник за периода от 05.06.2019г до 08.06.2019г в размер на 378,50 лв. за самолетни билети.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Банище, с цел възстановяването й на наследниците на Георги Иванчев Величков

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №877

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-65/17.05.2019г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални граници в землището на с. Банище, община Брезник, собственост на Георги Иванчев Величков.

– Имот с №019062 с площ от 1,845 дка, представляващ ливада, седма категория, образуван от имот с № 019061, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Сопица, с цел възстановяването й на наследниците на Анисия Кръстева Михалкова

Поименно гласуване

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №878

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-67/17.05.2019г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални граници в землището на с. Сопица, община Брезник, собственост на Анисия Кръстева Михалкова.

– Имот с №019017 с площ от 1,916 дка, представляващ нива, девета категория, образуван от имот с № 019014, общинска собственост.

– Имот с №018033 с площ от 1,045 дка, представляващ нива, четвърта категория, образуван от имот с № 018007, общинска собственост.

– Имот с №046016 с площ от 2,391 дка, представляващ нива, осма категория, образуван от имот с № 046010, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Долна Секирна, с цел възстановяването й на наследниците на Ванко Радев Петров

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №879

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-66/17.05.2019г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални граници в землището на с. Долна Секирна, община Брезник, собственост на Ванко Радев Петров.

– Имот с № 000737 с площ от 3,082 дка, представляващ изоставена нива, девета категория, образуван от имот с № 000736, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно призовка от Административен съд Перник, по насрочено дело

Поименно гласуване

С 11 гласа „за” и 1 против /В.Добринов/

Р Е Ш Е Н И Е №880

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл.8 ат АПК и чл.8 ал.1, т.1 от Наредба №1 от 9 юли 2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков–гл.юрисконсулт на Община Брезник за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. Дело №390/2019 година по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

2. Определя договорно възнаграждение в размер на 600 лева.

3. Възлага на Кмета на Община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, като същата се вземе от бюджета за Дейност 122, по втори параграф, за 2019 година §02- други възнаграждения и плащания.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Покана за общо събрание на ВиК ООД Перник

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” и 1 въздържал се /Ваньо Добринов/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №881

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон, Общинският съвет – Брезник оправомощава Васил Узунов, в качеството му на кмет на Община Брезник, а при невъзможност той да участва, оправомощава негов представител да участва в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник на 26.06.2019 година и да гласува по точките в обявения дневен ред, както следва:

По т.1: “Общото събрание приема отчета за дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД за 2018 година - гласува „По преценка“

По т.2: „Общото събрание приема годишния финансов отчет и баланс на „Водоснабдяване и канализация“ ООД за 2018 година, доклада на одитора и доклада на одитния комитет за същия период“ - гласува „По преценка“

По т.3: „Общото събрание на дружеството избира „Перфект Одит Консулт –БТ“ ЕООД гр.Перник представлявано от г-жа Бойка Тодорова, дипломиран експерт-счетоводител-Диплома №515/2000 година за проверител на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник за 2019 година, с предложена цена 9 800лева/девет хиляди и осемстотин/, без ДДС - гласува „По преценка“

По т.4: Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2018г. на „Вик“ ООД гр. Перник да се използва за покриване на загуби от минали години, в съответствие с Разпореждане №1 от 31.05.2019г. на Министерски съвет, както и за покриване на част от задълженията към „Водоснабдяване“ ООД Брезник - гласува „По преценка“

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка по молба от Мария Бориславова Стоичкова относно отпускане на финансова помощ

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №882

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска сумата от 200 /двеста/ лева на Мария Бориславова Стоичкова, от бюджета на ОбС, за покриване на част от разходите, необходими за лечението й.

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – обезщетения и помощи по решение на ОбС.

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ земеделска земя в масиви 61, 62, 64, 65, 73, 75, 76 по КККР на гр.Брезник, за обособяване на УПИ V - за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по РП на гр.Брезник за нуждите на "Трейс рисорсиз" ЕООД, концесионер на находище "Милин камък" в землището на гр.Брезник.

С 10 гласа „за” и 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №883

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал. 1 във връзка с чл. 124б ал. 1 от ЗУТ , Общинският съвет Брезник:

1. Разрешава изработването на проект за обект: ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) за ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВ УПИ V – за производствени складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по РП на гр. Брезник за нуждите на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, концесионер на находище „Милин камък”, в землището на гр. Брезник, включващ ПИ попадащи в масиви 61, 62, 64, 65, 73, 75 и 76 по КККР на гр. Брезник, общо 69 броя имоти, с обща площ на площадката 654,176 дка:

по ред

Идентификатор

Начин на трайно ползване на територията

Начин на трайно предназначение

1.

06286.61.11

земеделска

нива

2.

06286.61.36

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

3.

06286.62.39

земеделска

нива

4.

06286.62.41

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

5.

06286.62.42

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

6.

06286.64.10

земеделска

ливада

7.

06286.64.11

земеделска

ливада

8.

06286.64.12

земеделска

ливада

9.

06286.64.14

земеделска

нива

10.

06286.64.15

земеделска

ливада

11.

06286.64.23

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

12.

06286.64.24

земеделска

деградирала орна земя

13.

06286.64.26

земеделска

нива

14.

06286.64.27

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

15.

06286.64.29

земеделска

ливада

16.

06286.64.3

земеделска

нива

17.

06286.64.5

земеделска

ливада

18.

06286.64.6

земеделска

ливада

19.

06286.65.10

земеделска

нива

20.

06286.65.11

земеделска

нива

21.

06286.65.2

земеделска

нива

22.

06286.65.3

земеделска

нива

23.

06286.65.32

земеделска

нива

24.

06286.65.34

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

25.

06286.65.4

земеделска

нива

26.

06286.65.5

земеделска

нива

27.

06286.65.6

земеделска

нива

28.

06286.65.9

земеделска

нива

29.

06286.73.14

земеделска

нива

30.

06286.73.16

земеделска

нива

31.

06286.73.19

земеделска

нива

32.

06286.73.24

земеделска

нива

33.

06286.73.26

земеделска

нива

34.

06286.73.27

земеделска

нива

35.

06286.73.29

земеделска

нива

36.

06286.73.30

земеделска

нива

37.

06286.73.38

земеделска

нива

38.

06286.73.39

земеделска

нива

39.

06286.73.40

земеделска

нива

40.

06286.73.43

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

41.

06286.75.11

земеделска

нива

42.

06286.75.13

земеделска

нива

43.

06286.75.14

земеделска

нива

44.

06286.75.16

земеделска

нива

45.

06286.75.17

земеделска

нива

46.

06286.75.18

земеделска

нива

47.

06286.75.19

земеделска

нива

48.

06286.75.20

земеделска

нива

49.

06286.75.21

земеделска

нива

50.

06286.75.22

земеделска

нива

51.

06286.75.23

земеделска

нива

52.

06286.75.25

земеделска

нива

53.

06286.75.27

земеделска

нива

54.

06286.75.28

земеделска

нива

55.

06286.75.32

земеделска

нива

56.

06286.75.33

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

57.

06286.75.34

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

58.

06286.75.35

земеделска

нива

59.

06286.75.38

земеделска

нива

60.

06286.75.39

земеделска

нива

61.

06286.75.4

земеделска

нива

62.

06286.75.5

земеделска

нива

63.

06286.75.7

земеделска

нива

64.

06286.76.14

земеделска

нива

65.

06286.76.17

земеделска

нива

66.

06286.76.22

земеделска

нива

67.

06286.76.27

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

68.

06286.76.372

земеделска

нива

69.

06286.76.374

земеделска

нива

С ПУП да се определи устройствена зона Пч (чисто производствена).

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за обект: ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ V-за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по ПУП на гр. Брезник.

3. При изработването на ПУП-ПРЗ, същият да се съобрази със съществуващата въздушна линия 110 КV „Бърдо”, както и със сервитутната зона на въздушната линия.

Проектът да се изготви по възлагане от заявителя, в съответствие с изискванията на чл. 124, ал. 3 от ЗУТ.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) при спазване на изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на УОИИ.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за”ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №884

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 13, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и административен договор № BG05M9OP001-2.040-0025 от 17.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник”, сключен между МТСП и Община Брезник със седалище и адрес на управление гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник, ул. „Елена Георгиева“ № 16, ЕИК по БУЛСТАТ 000386559, идентификационен номер по ДДС № BG000386559, представлявана от Васил Михайлов Узунов, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Възлага предоставянето на услугата „Патронажна грижа” по проект „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник” съгласно административен договор № BG05M9OP001-2.040-0025 от 17.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. да се извършва от Дирекция „ТСУ и ЕИ“ към Община Брезник. Същата се определя като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) при спазване на изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (наричано Решението или Решение 2012/21/ЕС).

2. Възлага на кмета на община Брезник да предприеме всички правни и фактически действия по т. 1 от настоящето решение.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Брезник в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, покриваща авансово плащане по административен договор № BG05M9OP001-2.040-0025 от 17.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник”, сключен между МТСП и Община Брезник

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №885

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и административен договор № BG05M9OP001-2.040-0025 от 17.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник”, сключен между МТСП и Община Брезник със седалище и адрес на управление гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник, ул. „Елена Георгиева“ №16, ЕИК по БУЛСТАТ 000386559, идентификационен номер по ДДС № BG000386559, представлявана от Васил Михайлов Узунов, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Упълномощава кмета на община Брезник да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, в размер на 17 140,03 лева (седемнадесет хиляди, сто и четиридесет лева и три стотинки), покриваща пълния размер на искания аванс по административен договор № BG05M9OP001-2.040-0025 от 17.06.2019 г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник”, одобрен по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Падежът на паричното задължение е 150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по договора.

2. Възлага на кмета на община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по административен договор № BG05M9OP001-2.040-0025 от 17.06.2019 г. и да ги представи пред Министерство на труда и социалната политика.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  15.01.2021 О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124 б, ал.2 о...

Петък, 15 Януари 2021

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ...

Петък, 15 Януари 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Прил

Проект за допълнение и изменение на Приложение 1 към чл.5, ал.3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, ...

Вторник, 27 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Заповеди на Директора на Областна дирекц

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 75а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

проект на заповед за обявяване на защите

О Б Я В Л Е Н И Е Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал...

Вторник, 13 Октомври 2020

прочетете повече

НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2020

  МКБППМН - ОБЩИНА БРЕЗНИК, В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ гр. БРЕЗНИК И ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ с. НОЕВЦИ СЕ ВКЛЮЧВАТ ...

Четвъртък, 17 Септември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ре...

Вторник, 21 Юли 2020

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Вторник, 14 Юли 2020

прочетете повече

Протокол №2 от 13.05.2020 г. за определя

21.05.2020 г. Протокол №2 от 13.05.2020 г. на комисия за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ...

Четвъртък, 21 Май 2020

прочетете повече

Обявление за предоставяне на услуги за п

15.04.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Споразумение към Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга ...

Сряда, 15 Април 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 18 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

1.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 2254449