Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решениe на ОбС от 22.04.2019 г. /830-855/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 5

Гр.Брезник, 22.04.2019

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Евпорейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2018г на Община Брезник

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №830

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 140 ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 41 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брезник, Общинският съвет Брезник приема отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2018г на Община Брезник.

На основание чл. 9 от Закона за общински дълг, общинският съвет Брезник, приема, че Община Брезник не е обслужвала общински дълг през 2018г и търговските дружсетва „Брезник фарм” ЕООД и „Водоснабдяване” ЕООД нямат дълг през 2018г

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2019-2021г

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №831

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА, и чл. 11 ал. 1 от Закона за туризма, Общинският съвет Брезник приема Програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2019-2021г.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за ТРАСЕ И СЕРВИТУТ НА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ от ПИ № 06286.104.10 по КККР на гр.Брезник до УПИ с проектен № ІІ-72.29, 72.30, 72.31, 72.46 - "за производствени складови дейности и техническа инфраструктура" в кв. 129 по РП на гр.Брезник, собственост на ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД с приложено проектопредложение за изработване на ПУП - ПП и задание за проектиране, съгласно чл. 125 ал. 2 от ЗУТ.

С 10 гласа „за” и 1 против /Д.Стоилова/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №832

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСА , чл.124а ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник:

1. Разрешава изработването на проект за обект: ПУП - Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут за построяване на ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ от ПИ № 06286.104.10 до УПИ с проектен № ІІ-72.29,72.30,72.31,72.46 – „за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” в кв. 129 по РП на гр. Брезник.

Трасето на водопровода се предвижда да премине през ПИ №№06286.104.10, 06286.104.27, 06286.104.5 по КККР на гр.Брезник, Община Брезник които представляват горска територия с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора” в местността „Свети Никола” и ПИ с номера 06286.72.40 по КККР на гр.Брезник, Община Брезник, който представлява земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”.

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за обект: ПУП-Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут за построяване на ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ от ПИ № 06286.104.10 по КККР на гр. Брезник до УПИ с проектен № ІІ-72.29,72.30,72.31,72.46 – „за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” в кв. 129, по РП на гр. Брезник;

3. Проектът да се съгласува с МЗХГ – Изпълнителна агенция по горите!

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за обект ПУП-ПП за трасе и сервитут на шест шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматика, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 КV на помпена станция в поземлен имот ПИ № 06286.49.84 по КККР на гр.Брезник.

С 9 гласа „за” и 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №833

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ Общинският съвет Брезник:

1. Разрешава изработването на проект за обект: ПУП - ПП за трасе и сервитут за изграждане на шест броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранвяне 20 КV на помпена станция в поземлен имот ПИ № 06286.49.84 по КККР на гр. Брезник.

Трасето на водопроводите се предвижда да премине през ПИ с №№ 06286.49.5, 06286.49.11, 06286.49.81, 06286.49.70, 06286.49.83, по КККР на гр. Брезник, които представляват земеделски земи с НТП – ниви, ПИ с № 06286.49.66 по КККР на гр. Брезник, земеделска земя с НТП селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ № 06286.49.71 по КККР на гр. Брезник с НТП – водно течение, река, ПИ с № 06286.49.72 по КККР на гр. Брезник с НТП деградирала орна земя. Два от шестте кладенци ще се изграждат в землищната територия на с. Конска, за които трасето на проводите се предвижда да премине през ПИ с №№ 41126.13.106, 41126.13.107, 41126.13.108, 41126.57.4 по КВС на с. Конска, които представляват земеделски земи с НТП – ниви, ПИ № 41126.0.292 по КВС на с. Конска, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ № 41126.0.301 по КВС на с.Конска с НТП –изоставена орна земя, 41126.0.302 по КВС на с. Конска, представляващ територия на транспорта с НТП - местен път и ПИ № 41126.0.299 по КВС на с. Конска, представляващ територия с НТП за водно течение – река.

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за обект: ПУП - ПП за изграждане на шест броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранвяне 20 КV на помпена станция в поземлен имот ПИ № 06286.49.84 по КККР на гр. Брезник.

3. Проектът – ПУП, Парцеларен план да се съгласува с басейнова дирекция гр. Благоевград.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” Обс взе

Р Е Ш Е Н И Е №834

На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие разпоредбите на чл. 26 от ЗНА и чл. 66,ал.2 и чл. 72 от АПК да се вземе следното решение:

1. Приема Наредба за изменение и допълненине на Наредба за определяне размера на местните данъци, като същата е била публикувана на 27.02.2019 г. за обществено обсъждане в 30 дневен срок от публикуването й. В законоустановения срок не са постъпили предложения, становища и възражения.

В Глава първа

Общи положения

§1. Изменя изречение второ в чл. 5, ал.(1) като текста в него става: „Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по местонахождението на общината, в чийто район е възникнало задължението, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

В раздел VII

Данък върху таксиметров превоз на пътници

§2. В чл.64, текста се изменя така:

Ал.(1) „Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ГДТПП x БМ

ДДТГ = ____________, където

12

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61;

БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Ал.(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

ПДТПП x ОМ

НВДТПП =_________________ , където

БМ

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“

2. Направените промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци да бъдат отразени в съответния подзаконов нормативен акт.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2019г

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №835

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2019 г., съгласно приложение 1.

Промяната засяга обекти на стойност 747 308 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

Компенсирана промяна по бюджета за 2019г. на Община Брезник, както следва:

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1.Увеличава разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 9 500 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 6000лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 3 500 лв.

2. Намалява разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“:

Дейност 759 „Други дейности по културата“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 9 500 лв.

§§ 52-19 „Други ДМА“ 9 500 лв.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне на допълнителни възнаграждения на кметовете на населени места в Община Брезник за постигнати резултати за първо тримесечие на 2019г.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №836

На основание чл. 21 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4 ал. 5 от ПМС № 67/2010г, чл. 18 ал. 2 от вътрешните правила за Работна заплата в Общинската администрация Брезник, Общинският съвет Брезник дава съгласие за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати като:

1. Определя размера на допълнителните възнаграждения на кметове на населени места за първо тримесечие на 2019г както следва:

Кмет на населено място Сума/лева/

1. Кмет на с.Ноевци 135

2. Кмет на с.Слаковци 135

3. Кмет на с.Гигинци 135

4. Кмет на с.Велковци 135

5. Кмет на с.Д.Секирна 135

6. Кмет на с.Кошарево 135

7. Кмет на с.Бегуновци 135

Обща сума 945

2. Общия размер на средствата до 3000 лв. да бъде разпределен от кмета на общината за заместник кметове и кметски наместници.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2018г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им.

С 11 гласа „за” /Б. Стоянов не гласува поради конфликт на интереси/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №837

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 137 ал. 1 т. 3 от Търговския закон, чл. 7 ал.1 и във връзка с чл. 20 ал.1 т.3 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества, Общинският съвет Брезник:

1. Приема годиният отчет и баланс за 2018г на „Водоснабдяване” ЕООД

2. Освобождава дружеството от внасяне на дивиденти в общината, поради финансова загуба.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2018г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №838

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 137 ал. 1 т. 3 от Търговския закон, чл. 7 ал.1 и във връзка с чл. 20 ал.1 т.3 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества, Общинският съвет Брезник:

1. Приема годишният отчет и баланс за 2018г на „Брезник фарм” ЕООД.

2. Освобождава држеството от внасяне на дивидент в общината. След отразяване на печалбата в законови резерви, да се ползва за увеличаване асортимента на лекартвените продукти.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2020-2022г и постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №839

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник приема проектобюджета за 2019г, и актуализираните прогнози за 2020-2022г на Община Брезник в частта за местните дейности по показатели от единната бюджетна класификация.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на решение относно допусната техническа грешка в Решение № 825 по протокол 4/21.03.2019г на Общински съвет Брезник

Поименно гласуване.

С 12 гласа „ЗА” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №840

На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19 от ЗМДТ, в съответствие разпоредбите на чл. 26 от ЗНА и чл. 66 ал. 2 и 79 от АПК, Общинският съвет Брезник:

1. Приема Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМТД.

2. Отменя досега действащата наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги, приета с решение № 179/28.05.2009г

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да извърши последващите съгласно закона действия.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „нива” в „ливада” или „пасище” на имоти в землището на с. Гигинци и с. Билинци.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №841

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал. 1 от ЗОС и чл. 78а от ППЗСПЗЗ

1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „нива” в „ливада” или „пасище“ на имот в землищата, както следва:

№ по ред

Имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Землище

1.

004006

нива

Девета

Дълбоки дол

29.331

Билинци

2.

027032

нива

Седма

Криви дол

24.412

Билинци

3.

024003

нива

Девета

Коларица

17.231

Билинци

4.

004001

нива

Девета

Каменити дол

57.466

Билинци

5.

009001

нива

Девета

Венец

37.460

Билинци

6.

022010

нива

Девета

Гувнишни дол

23.873

Билинци

7.

024005

нива

Девета

Медошица

25.191

Билинци

8.

14893.25.1

Нива

Девета

Краище

64.967

Гигинци

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Красава и сключване на договор за продажба.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №842

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен поземлен имот, участващ в УПИ X-22 кв.10 по РП на с. Красава, с площ 21 кв.м; на стойност 102.06 лв. (сто и два лева 06 ст.). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Долна Секирна и сключване на договор за продажба.

Поименно гласуване

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №843

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ II-209 кв.11 по РП на с. Долна Секирна, с площ 23 кв.м; на стойност 107.87 лв. (сто и седем лева и 87 ст.). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Ребро и сключване на договор за продажба.

Поименно гласуване

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №844

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ IV -54 кв.25 по РП на с. Ребро, с площ 119 кв.м;

на стойност 534.31 лв. (петстотин тридесет и четири лв. и 31 ст.). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ПЕТНАДАСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придавам имот в с.Горна Секирна и сключване на договор за продажба

Поименно гласуване

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №845

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ IV -108 кв.31 по РП на с. Горна Секирна, с площ 32 кв.м; на стойност 147.84 лв. (сто четиридесет и седем лева и 84 ст.). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019г и даване съгласие за продажба на поземлени имоти, утвърждаване на оценки и продажба на поземлени имоти и провеждане на търг

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №846

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.9, чл.35 ал.1, чл.41 ал.2 от ЗОС и чл. 3, ал. 1, чл. 21, ал.1,т.1 , чл.33,чл.36 ал.1 т.3 и ал.2 и чл.37 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:

I.1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Брезник за 2019 г. в Раздел III със следните имоти:

- Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство в УПИ XII -148 кв.15 по РП на с. Слаковци, с площ 881 кв.м; АОС № 5205/12.03.2019г.;

- Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство в УПИ VI -131 кв.2 по РП на с. Ноевци, с площ 1300 кв.м; АОС №5206/12.03.2019 г.;

- Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ IV-188 кв.7 по РП на с. Конска, с площ 712 кв.м; АОС №5212/29.03.2019 г.;

2. Утвърждава оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг, както следва:

- Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство в УПИ XII-148 кв.15 по РП на с. Слаковци, с площ 881 кв.м; АОС № 5205/12.03.2019г. Данъчната оценка е 1837.40 лв.Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3612.10 лв. Сумата се облага с ДДС.

- Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство в УПИ VI -131 кв.2 по РП на с. Ноевци, с площ 1300 кв.м; АОС №5206/12.03.2019 г. Данъчната оценка е 2985.80 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 6474.00 лв. Сумата се облага с ДДС.

- Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ IV-188 кв.7 по РП на с. Конска, с площ 712 кв.м; АОС №5212/29.03.2019 г.; Данъчната оценка е 1486.70 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3474.56 лв. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Разпореждането с имотите да стане чрез търг с явно наддаване.

III. Определя комисия за провеждане на търга в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам. кмет;

И членове: Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

Оля Малинова Стоянова – директор на дирекция „ОСПО и ХД”

Иванка Василева Михайлова – мл. експерт

Кмет или кметски наместник на населеното място

Добринка Георгиева Дойчева - Общински съветник

резервен член Маргарита Виткова Петкова – старши експерт, Иван Димитров Ставрев – общински съветник

IV. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочените имоти, след провеждане на процедура.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изменение на решение № 819 на ОбС Брезник поради допусната техническа грешка.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №847

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а ал. 1 и чл. 124б ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник:

1. Изменя решение № 819 по протокол № 4/21.03.2019г от заседание на ОбС Брезник, поради допусната техническа грешка в частта на т.1 както следва:

- В изречение последно на т.1 вместо Пп/предимно производствена/ да се чете Пч/чисто производствена/.

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти - общинска собственост

Поименно гласуване

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №848

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.4 и чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 ал. 7 от ЗОС, чл. 4, ал. 1, чл. 7, ал. 1и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

I. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост:

1. Недвижим имот с планоснимачен № 48, находящ се в с. Душинци - „Бивше училище“ със площ 45.84 кв.м; АОС №50/20.01.1999 г. Начална тръжна цена 11.77 лв., облагаеми с ДДС

2. Две помещения (бивш магазин), за склад, с обща площ 60 кв.м. ( шестдесет кв.м.), на първия етаж в административна сграда „Кметство, поща и магазин) , МС на два етажа и мазе със застроена площ – 165 кв.м. и РЗП – 412 кв.м. в с. Красава, махала „Мали друм” . Начална тръжна цена 18.49 лв., облагаеми с ДДС.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

III. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Оля Малинова Стоянова - директор на дирекция ОСПО и ХД;

3. Иван Димитров Ставрев - общински съветник;

4. Бойко Георгиев Атанасов - гл. специалист УС;

5. Иванка Василева Михайлова – мл. експерт

6. Кмет на кметство или км.наместник в чийто район се намира имота.

Резервен член: Маргарита Виткова Петкова – ст. Експерт и Иван Методиев Тинков – общински съветник

IV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договори.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно закупуване на част от имот пл. № 378, находящ се в с.Слаковци

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №849

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и ал.2,чл. 21 ал.5 и ал.4 от ЗОС, чл.15 ал.1 т.1 от НРПУРОИ Общинският съвет Брезник дава съгласието си за закупуване:

1. На част от поземлен имот с планоснимачен № 378, собственост на Михал Стефанов Михайлов, съгласно Нотариален акт за собственост на недвижими имоти, придобити по наследство и давност №194, том I,рег. № 699, дело № 87/2014 г., с обща площ 68 кв.м. Въз основа на възложена от Община Брезник и изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител е определена цената на имота в размер на 620.16 лв. облагаема с ДДС

2. Одобрява пазарна оценка на горепосочения имот в размер на 620.16 лв., облагаема с ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Брезник, да сключи договор за покупко - продажба на имота.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Призовка от Административен съд и насрочено дело

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №850

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от АПК и чл.8 ал.1, т.1 от Наредба №1 от 9 юли 2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения, Общинският съвет Брезник:

1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков – гл.юрисконсулт на Община Брезник за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. Дело №2329/2018 година по описа на Административен съд София - град до приключване на делото пред всички инстанции.

2. Определя договорно възнаграждение в размер на 400 лева.

3. Възлага на Кмета на Община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, като същата се вземе от бюджета за Дейност 122, по втори параграф, за 2019 година, §02 – други възнаграждения и плащания.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне на управител на общинска фирма „Водоснабдяване” ЕООД гр.Брезник

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” /Б. Стоянов не участва в гласуването поради конфликт на интереси/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №851

Въз основа на получените резултати от конкурса за управление на „Водоснабдяване” ЕООД гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Определя за управител на „Водоснабдяване” ЕООД – Иван Здравков Ковачев.

2. Утвърждава предложания Договор за управление

3. Възлага на кмета на Общината в двуседмичен срок да сключи договор за възлагане на управление на „Водоснабдяване” ЕООД с Иван Здравков Ковачев.

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно подкрепяне на четвъртото издание на кампанията "Великден за всеки" по инициатива на омбудсмана на Република България - г-жа Мая Манолова

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №852

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезник:

1. Отпуска сумата от 500.00 /петстотин/ лв., която да се преведе по банкова сметка в Уни Кредит Булбанк, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, чиито титуляр е Български Червен Кръст /БЧК/:

IBAN: BG53UNCR70001522802795

Банков код: UNCRBGSF

2. При попълване на платежното нареждане да се посочи изрично Община Брезник, така че набраните средства да отидат при пенсионерите от нашата община.

3. Упълномощава кмета на община Брезник да предприеме необходимите действия.

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Поименно гласуване

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №853

На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие разпоредбите на чл. 26 от ЗНА да се вземе следното решение:

1. Утвърждава проект на Наредба за изменение на Наредбата за местни данъци, който да се обяви за обществено обсъждане в 30 дневен срок от публикуването му, както следва:

В Глава втора

Местни данъци

Раздел I

Данък върху недвижимите имоти

§1. Отменя чл.15, ал.(2) от Наредбата за местни данъци.

2. След изтичане на срока по т.1, заедно с постъпилите възражения и предложения проекта на Наредба за изменение на Наредбата за местни данъци да бъде внесен за утвърждаване.

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Емилия Вълова – директор на СУ „Васил Левски“ относно отпускане на еднократна помощ за абитуриенти – сираци

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №854

На основание чл. 21, ал.1, т. 6, и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска еднократна помощ в размер по 300 лв. на всеки от следните абитуриенти:

- Стефани Стефчова Стоева

- Даниел Борисов Георгиев

- Марио Петров Ванчев

2. Средствата да бъдат взети от §42-14 - Обезщетения и помощи по решение на ОбС.

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Иван Тинков – председател на ПК по нормативна уредба относно отмяна на решение на ОбС № 829 по протокол 4/21.05.2019г

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №855

На основание чл. 21 ал. 2, във връзка с чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник отменя свое решение № 829 по Протокол №4 от 21.03.2019г.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 18 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196281