Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Общински съвет Етичен кодекс на общинския съветник

Етичен кодекс на общинския съветник

blank_page

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. БРЕЗНИК

 

Просперитетът и благоденствието на нашата община зависят от осъществяването на ефективно и отговорно местно самоуправление.Етичният кодекс на общинският съветник съдържа основни морални норми които служат като модел на поведение на общинският съветник при упражняване на правата и изпълнение на задълженията му

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЦЕЛ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

 

Настоящият кодекс има за цел да предложи принципите и правилата на поведение които следва да бъдат спазвани от общинските съветници от Общински съвет –гр. Брезник с цел издигане на общественото доверие и авторитет на общинския съветник и Общинския съвет като колективен орган на местно самоуправление.

Етичният кодекс се прилага от общинските съветници при или по повод осъществяване на функциите им на представители и защитници на интересите на гражданите на община Брезник

 

 

ІІ.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

 

ПОЛИТИЧЕСКА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

 

1. Общинският съветник е с правото си на собствени политически убеждения и мнения при изпълнение на своите отговорности е задължен да избягва всякакви действия повлияни от личните му политически възгледи, както и такива, които подсказват, че поведението му се основава на политически пристрастия.

 

ЗАКОННОСТ

 

2. При изпълнение на своите функции общинският съветник е длъжен да спазва Конституцията и законодателството на Република България и да осъществява своите правомощия съобразно закона.

 

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

 

3. Общинският съветник е длъжен да поддържа връзки с избирателите си и да ги информира за дейността и решенията на Общинският съвет.

 

4. Общинският съветник е длъжен да откликва на всяко запитване на гражданите по отношение на изпълнението на неговите функции и основанието за неговите действия. Той следва да насърчава всички мерки, които осигуряват прозрачност и откритост на правомощията и действията му като общински съветник.

 

5. Общинският съветник е длъжен да не разкрива информация, която съставлява държавна или служебна тайна, както и да не разгласява сведения отнасящи се до личният живот и доброто име на гражданите.

 

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

 

6. Общинският съветник не може да има специално отношение или да отдава предимство на което и да било физическо или юридическо лице, различно от това, което дължи на всяко друго.

 

7. Общинският съветник е длъжен да взема самостоятелно решения без да търси каквато и да е финансова или друга изгода за себе си или за трети лица.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ СИ

 

8. Общинският съветник трябва да създава условия за колегиална работна среда в дух на коректност и лоялност.

 

9. Общинският съветник със своите действия и изяви не трябва да уронва личното достойнство на колегите си.

 

10. Общинският съветник трябва да оказва съдействие на колегите си при изпълняване на служебните им задължения.

 

ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ

 

11. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго неправомерни действия.

 

12. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на обществените интереси.

 

ОБЕКТИВНОСТ

 

13. Съветниците са длъжни да провеждат редовни консултации с представителите на гражданското общество, с цел достигане на максимална обективност в процеса на вземане на решения.

 

КОМПЕТЕНТНОСТ

 

14. Общинският съветник е длъжен да отстоява своята позиция, позовавайки се на действащото законодателство и факти, подкрепящи становището му. Той трябва да е точно аргументиран.

 

15.Съветниците са длъжни да защитават логично и последователно своите предложения, независимо от различната аудитория пред която излагат позициите си.

 

ПОВЕДЕНИЕ НА СЪВЕТНИЦИТЕ В ЗАЛА

 

16.Съветниците са длъжни да заемат местата си в залата до определеният час на заседанието.

 

17.Съветниците нямат право да прекъсват изказващият се оратор, да вземат думата без да е дадена от председателя, да отправят лични нападки и оскърбителни думи или заплахи, да разгласяват данни отнасящи до личния живот и увреждащи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение и да нарушават тишината и реда в залата.

 

18. Председателят може да отстрани от заседание съветник който:

- Възразява по груб начин срещу наложеното му наказание и въпреки това продължава да нарушава реда.

- Призовава към насилие.

- Оскърбява съветниците или Общинския съвет, присъстващите в залата.

 

19.Общинският съветник няма право да подтиква или принуждава когото и да било да нарушава настоящият Етичен кодекс.

 

ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА

20. Комисията по етика е в състав от пет човека.

 

21. За спазването на нормите от настоящия Етичен кодекс следи Комисията по етика към Общинския съвет, която има следните правомощия:

- Да проучва всички оплаквания и да извършва проверка на сигналите за нарушения на този кодекс.

- Всички жалби за предполагаеми нарушения на настоящия етичен кодекс трябва да бъдат писмена форма и да бъдат подписани от жалбоподателя.

- Ако комисията стигне до заключение, че съдържащите се в жалбата обвинения са неоснователни, веднага прекратява проверката като изготвя мотивирано писмено заключение, което изпраща на жалбоподателя и на общинския съветник срещу когото е насочена жалбата.

- Ако Комисиятя по етика констатира нарушение, изпраща на всички общински съветници преписи от жалбата и общо становище относно това кои разпоредби са нарушени.

- Не по –късно от 14 дни от получаването на жалбата Комисията следва да проведе проучване на твърденията, които се съдържат в нея.

- Комисията трябва да предостави възможност на общинския съветник да отговори на обвиненията и да се защити.

- Ако комисията прецени, че произнасянето на жалбата е извън нейните правомощия или, че извършеното деяние е престъпление или административно нарушение, предлага становище пред Общинския съвет за решение за сезиране на компетентните органи.

 

22. Ако Комисията установи, че е налице нарушение на Етичния кодекс, предлага на Общинския съвет да наложи на извършителя наказание, с едномесечен срок на действие за което се води регистър.

 

23. Ако Общинският съвет стигне до заключение, че са налице ясни и убедителни доказателства за нарушение на Етичния кодекс, налага следните наказания:

- Забележка

- Предупреждение

- Порицание

- Отстраняване от заседание и глоба 50 лв.

 

24. Решението за налагане на наказание се взема на заседание на общинския съвет с мнозинство повече от половината от всички общински съветници при тайно гласуване.

 

25. За обществено значими действия в полза на хората и достойно поведение, Комисията по етика предлага на общинския съвет да поощри съветник чрез:

- Обявяване пред Общинският съвет;

- Изказване на благодарност;

- Награждаване с почетния знак на гр. Брезник

 

ІІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

26. Етичният кодекс подлежи на задължително спазване от общинските съветници като всяко нарушение на установените с него правила ще бъде разглеждано и оценявано в съответствие с Конституцията на Република България, закона за местното самоуправление и местната администрация и правилника за организацията и дейността на ОбС, както и всички нормативни актове свързани с тяхното прилагане.

 

27.Общинските съветници следва да подкрепят и популяризират всички мерки подпомагащи разпространението на настоящия кодекс с цел повишаване разбирането на неговите принципи сред обществеността.

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.04.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ № 2600-7 /3/ от 08.04.2021 г. Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал.2 от З...

Вторник, 13 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Община Брезник, на основание заповед №РД

      Община Брезник, на основание заповед № РД_2-104/23.02.2021г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Петък, 26 Февруари 2021

прочетете повече

Община Брезник, на основание заповед №РД

  Община Брезник, на основание заповед №РД_2-103/23.02.2021 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост: І. Описание на ...

Петък, 26 Февруари 2021

прочетете повече

Проект на изменение и допълнение на Наре

Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ...

Петък, 19 Февруари 2021

прочетете повече

Покана за участие в консултации определя

17.02.2021 г. ОБЩИНА  БРЕЗНИК ДО РЪКОВОДСТВОТО  НА: ПП „ГЕРБ” Коалиция „БСП за България” ПП „ДПС” Коалиция „Обединени Патриоти-НФСБ, АТАКА и ВМРО” ПП „ВОЛЯ” Коалиция „Демократична България-обединение” Във ...

Сряда, 17 Февруари 2021

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2021 г...

Понеделник, 8 Февруари 2021

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта на бюджет

    ОБЯВА На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал.3 от Наредба за условията и реда за ...

Понеделник, 1 Февруари 2021

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ...

Петък, 15 Януари 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Прил

Проект за допълнение и изменение на Приложение 1 към чл.5, ал.3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, ...

Вторник, 27 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Заповеди на Директора на Областна дирекц

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 75а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

проект на заповед за обявяване на защите

О Б Я В Л Е Н И Е Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал...

Вторник, 13 Октомври 2020

прочетете повече

НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2020

  МКБППМН - ОБЩИНА БРЕЗНИК, В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ гр. БРЕЗНИК И ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ с. НОЕВЦИ СЕ ВКЛЮЧВАТ ...

Четвъртък, 17 Септември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ре...

Вторник, 21 Юли 2020

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 32 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 2404425