Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.09.2018 г. /699-720/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 13

Гр.Брезник, 20.09.2018г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брезник

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 699

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 45 ал.9 от ЗМСМА, чл 82 ал. 1 от Закона за публичните финанси, при спазване изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8 , чл. 31 ал. 3 и чл. 15 ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет Брезник:

1. Отменя Наредбата, приета с решение № 490/13.02.2014г и изменена с решение № 332 от 22.12.2016г

2. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брезник

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2018г

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 700

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2018 г., както следва:

N

Обект

Общо

Целева субсидия РБ

ПУДООС

БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

Разходи, които ще бъдат извършени през 2018г.

127 600

127 600

122 600

122 600

5 000

5 000

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

127 600

127 600

122 600

122 600

5 000

5 000

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

64 500

64 500

59 500

59 500

5 000

5 000

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

64 500

40 280

59 500

40 280

5 000

0

Детски и спортни съоръжения

59 500

40 280

59 500

40 280

0

0

Зона за отдих и игри с. Ноевци

5 000

0

0

0

5 000

0

5206 Изграждане на инфраструктурни обекти

0

24 220

0

19 220

0

5 000

Обекти

0

24 220

0

19 220

0

5 000

Детска площадка ул. Владо Радославов гр.Брезник

0

19 220

0

19 220

0

0

Зона за отдих и игри с.Ноевци

0

5 000

0

0

0

5 000

Функция 07: Почивно дело, култура и религиозни дейности

63 100

63 100

63 100

63 100

0

0

5202 Придобиване на сгради

0

63 100

0

63 100

0

0

Помещение за помени гр.Брезник

0

63 100

0

63 100

0

0

5206 изграждане на инфраструктурни обекти

63 100

0

63 100

0

0

0

Обекти

59 500

0

59 500

0

0

0

Помещение за помени гр.Брезник

59 500

0

59 500

0

0

0

ППР

3 600

0

3 600

0

0

0

РП за помещение за помени гр.Брезник

3 600

0

3 600

0

0

0

Промяната засяга обекти на стойност 127 600 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

Компенсирана промяна по бюджета за 2018г. на Община Брезник, както следва:

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1.Увеличава разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

1.1 Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 24 220 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 24 220 лв.

1.2 Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Дейност 745 „Обредни домове и зали”

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 63 100 лв.

§§ 52-02 „Придобиване на сгради“ 63 100 лв.

2. Намалява разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

2.1 Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 24 220 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 24 220 лв.

2.2 Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Дейност 745 „Обредни домове и зали”

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“ 63 100 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 63 100 лв.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Информация за готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за предстоящата учебна 2018-2019 година

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 701

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Информацията за готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за предстоящата учебна 2018/2019 год.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект ПУП-ПЗ на земеделска земя - нива, четвърта категория, ПИ № 030018 по КВС на с.Бабица, Община Брезник, собственост на Пепа Димитрова Панева и Антоанета Трайкова Николова във връзка изискванията на чл. 124а, за промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 702

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник:

1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на ПУП – план за застрояване на ПИ 030018 по КВС на с.Бабица, Община Брезник с площ 5001 кв.м. за промяна на предназначението на земеделска земя - нива четвърта категория в земя за изграждане на жилищни сгради.

2. Дава съгласието си да бъде изработен ПУП – план за застрояване на ПИ № 030018 с площ до 5001 кв.м. по КВС на с. Бабица, Община Брезник за обособяване на урбанизиран терен за изграждане на жилищни сгради.

3. Зоната за застрояване да се съобрази с показаната на скицата сервитутна зона.

ПУП да се изготви при условията на чл. 124а ал. 5 от ЗУТ – по искане и за сметка на заинтересованите лица.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно погасяване по давност право на строеж при условията на чл. 67 ал. 1 от Закона за собствеността

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” Обс взе

Р Е Ш Е Н И Е 703

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 67 от ЗС и чл. 15, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Упълномощава кмета да проведе последващите законови действия, свързани с погасяване по давност на правото на строеж върху Петно №22, намиращо се в ПИ с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР на гр. Брезник, ул. „Цвета Лумбарова“, попадащ в УПИ III „За обществено жилищно строителство, озеленяване и магазини“, кв. 12 по ПР, при размери 3.25/6.50 м. (АОС № 1185/04.04.2012 г.) по договор, вписан в Районен съд гр. Брезник под № 223 на 21.02.2013 г., с Герасим Ангелов Герасимов.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от "нива" в "ливада" или "пасище" на имот в землището на село Гигинци

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 704

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ

1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „нива” в „ливада” или „пасище“ на имот в следното землище, както следва:

Землище № на имот НТП категория площ/дка/

Гигинци 047017 нива IX 35.441

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-щите съгласно Закона действия.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за допълване на списъка на пасища, мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,съгласно чл. 37и ал. 3 от ЗСПЗЗ

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 705

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общинският съвет Брезник:

1. Допълва списъка на пасища, мери и ливади за общината по землища, които следва да се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, както следва:

Землище

№ на имот

НТП

категория

площ/дка/

Гърло

007039

ливада

IX

49.130

Гърло

007041

ливада

IX

19.510

Гърло

008016

ливада

IX

8.531

Гърло

008010

ливада

IX

17.334

Гърло

008013

ливада

IX

2.199

Гърло

020002

ливада

V

22.889

Гърло

010009

ливада

V

5.046

Гърло

007021

ливада

V

6.496

Гърло

008007

ливада

IX

26.505

Муртинци

006002

ливада

IX

15.115

Муртинци

025009

ливада

IX

8.284

Муртинци

039010

ливада

IX

3.657

Муртинци

037004

ливада

IX

6.983

Муртинци

045043

ливада

IX

46.544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Допълненият списък със свободните за отдаване под наем пасища, мери и ливади да се обяви в общината и на интернет страницата.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица, с цел възстановяването й на наследниците на Васил Триков Тончев

Поименно гласуване

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 706

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-178/29.08.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, собственост на Васил Триков Тончев:

–Имот с № 052025 с площ от 1,096 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Душманица/Заграня", образуван от имот с № 052022, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан, с цел възстановяването й на наследниците на Любомир Петров Величков

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 707

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-179/29.08.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Арзан, община Брезник, собственост на Любомир Петров Величков:

–Имот с № 031032 с площ от 1.711 дка, представляващ нива, осма категория в местност „Калчуница/Раздолци", образуван от имот с № 031014, общинска собственост.

– Имот с № 031031 с площ от 2.519 дка, представляващ нива, осма категория в местност „Калчуница/Раздолци", образуван от имот с № 031014, общинска собственост.

– Имот с № 031034 с площ от 1.360 дка, представляващ нива, осма категория в местност „Цинцарка/Раздолци", образуван от имот с № 031014, общинска собственост.

– Имот с № 031033 с площ от 0.607 дка, представляващ нива, осма категория в местност „Селище/Раздолци образуван от имот с № 031014, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Иван Алексов Ваклинов

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 708

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-180/29.08.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Иван Алексов Ваклинов:

–Имот с № 046054 с площ от 1.548 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Рид/Било", образуван от имот с № 046024, общинска собственост.

– Имот с № 501058 с площ от 1.398 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Ровине", образуван от имот с № 501037, общинска собственост.

– Имот с № 501255 с площ от 1.269 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Падина/Ровине", образуван от имот с № 501254, общинска собственост.

– Имот с № 085040 с площ от 1.072 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Могила/Влакин Дел", образуван от имот с № 085039, общинска собственост.

– Имот с № 085041с площ от 1.068 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Въртоп/Влакин Дел", образуван от имот с № 085018, общинска собственост.

– Имот с № 046053 с площ от 1.913 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Милошовец/Било", образуван от имот с № 046028, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Славе Таков Илиев

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 709

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-172/23.08.2018г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Славе Таков Илиев:

-Имот с №501115с площ от 1.341 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Локва/Ровине", образуван от имот с № 501065, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Крум Алексов Митов

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 710

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-173/23.08.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Крум Алексов Митов.

–Имот с №079077 с площ от 1.345 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Тодина Бара.", образуван от имот с № 079072, общинска собственост.

–Имот с №076077 с площ от 1.174 дка, представляващ нива , девета категория, местност „Рав.Пад/Драгомирица", образуван от имот с № 076074, общинска собственост.

–Имот с №076079 с площ от 1.324 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Зледница/Драгомирица", образуван от имот с № 076052, общинска собственост.

–Имот с №025017 с площ от 1.152 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Крива Ливада/Герен", образуван от имот с № 025006, общинска собственост.

–Имот с №077064 с площ от 1.169 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Антанас/Главина", образуван от имот с № 077056, общинска собственост.

–Имот с №076078с площ от 1.180 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Б.Стърн/Драгомирица", образуван от имот с № 076074, общинска собственост.

–Имот с №077071 с площ от 1.365 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Бубулевица/Главина", образуван от имот № 077009, общинска собственост.

–Имот с №077066 с площ от 2.474 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Самаслица/Главина", образуван от имот № 077056, общинска собственост.

–Имот с №077062 с площ от 1.229 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Рад. Дол/Главина", образуван от имот №077043, общинска собственост.

–Имот с №077063 с площ от 2.016 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Рад. Рид/Главина", образуван от имот № 077043, общинска собственост.

–Имот с №077065 с площ от 2.317 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Върбица/Главина", образуван от имот № 077056, общинска собственост.

–Имот с №077069 с площ от 1.149 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Света вода/ Главина", образуван от имот № 077002, общинска собственост.

–Имот с №077068 с площ от 1.061 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Челевица/Главина", образуван от имот №077004, общинска собственост.

–Имот с №076067 с площ от 1.065 дка, представляващ нива , девета категория, местност „Челевица/Главина", образуван от имот с № 077004, общинска собственост.

–Имот с №076076 с площ от 2.020 дка, представляващ нива , девета категория, местност „Раловец/Драгомирица", образуван от имот с № 076074, общинска собственост.

–Имот с №061041 с площ от 4.345 дка, представляващ нива , девета категория, местност „Ключевица/Реката", образуван от имот с № 061040, общинска собственост.

–Имот с №061039 с площ от 1.735дка, представляващ нива , девета категория, местност „Ключевица/Реката", образуван от имот с № 061009, общинска собственост.

–Имот с №025018 с площ от 1.329 дка, представляващ нива , девета категория, местност „Кривка/Герен", образуван от имот с № 025009, общинска собственост.

–Имот с №077070 с площ от 1.888 дка, представляващ нива , девета категория, местност „Падина/Главин", образуван от имот с № 077002, общинска собственост.

–Имот с №076075 с площ от 1.592 дка, представляващ нива , девета категория, местност „В.Страна/Драгомирица", образуван от имот с № 076071, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Вита Герева Генева

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 711

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-182/05.09.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Вита Герева Генева:

-Имот с №022026 с площ от 4.804 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Дългото/Бреске", образуван от имот с № 022020, общинска собственост.

-Имот с №022025 с площ от 1.663 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Луке/Бреске", образуван от имот с № 022020, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Арсо Стоилков Гелев

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 712

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-183/05.09.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ноевци, община Брезник, собственост на Арсо Стоилков Гелев:

-Имот с №066061 с площ от 1.280 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Ръждица/Лука", образуван от имот с № 066060, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Муртинци, с цел възстановяването й на наследниците на Йосиф Дамянов Стоянов

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 713

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-184/05.09.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Муртинци, община Брезник, собственост на Йосиф Дамянов Стоянов.

–Имот с №044073 с площ от 0.886 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Кешеран/Воденичище.", образуван от имот с № 044037, общинска собственост.

–Имот с №040052 с площ от 4.684 дка, представляващ нива , девета категория, местност „Егълище/Сироварица", образуван от имот с № 040051, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Александър Стоилков Гелев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 714

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-185/05.09.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ноевци, община Брезник, собственост на Александър Стоилков Гелев:

- Имот с №066068 с площ от 1.065дка, представляващ нива, пета категория в местност „ТКЗС/Лука", образуван от имот с № 066067, общинска собственост.

- Имот с №064114 с площ от 2.162 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ТКЗС/Лука", образуван от имот с № 064110, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Милан Дойчинов Величков

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 715

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-186/05.09.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Милан Дойчинов Величков.

–Имот с №076081 с площ от 5.958 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Овъско/Драгомирица.", образуван от имот с № 076052, общинска собственост.

–Имот с №077073 с площ от 1.090 дка, представляващ нива , девета категория, местност „Бутроинци/Главина", образуван от имот с № 077018, общинска собственост.

–Имот с №075032 с площ от 1.061 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Вейник/Герен", образуван от имот с № 075011, общинска собственост.

–Имот с №079081 с площ от 1.999 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Могила/Тодина Бара", образуван от имот с № 079015, общинска собственост.

–Имот с №076082 с площ от 1.460 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Орница/Драгомирица", образуван от имот с № 076074, общинска собственост.

–Имот с №079078 с площ от 1.225 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Тодина Бара", образуван от имот с № 079072, общинска собственост.

–Имот с №079080 с площ от 1.885 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Могила/Тодина Бара", образуван от имот № 079015, общинска собственост.

–Имот с №078008 с площ от 1.203 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Реката/Драгомирица", образуван от имот № 078001, общинска собственост.

–Имот с №076083 с площ от 1.343 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Ливаге/Драгомирица", образуван от имот №076074, общинска собственост.

–Имот с №077074 с площ от 1.508 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Бегновско/Главина", образуван от имот № 077018, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Костадин Стоилков Гелев

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 716

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-187/05.09.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ноевци, община Брезник, собственост на Костадин Стоилков Гелев:

- Имот с № 066062 с площ от 0.823 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Ръждица/Лука", образуван от имот с № 066060, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Стоилков Гелев

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 717

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-188/05.09.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ноевци, община Брезник, собственост на Стоян Стоилков Гелев:

- Имот с №066069 с площ от 1.100дка, представляващ нива, пета категория в местност „Ръждица/Лука", образуван от имот с № 066067, общинска собственост.

- Имот с №073028 с площ от 0.524 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Главе", образуван от имот с № 073008, общинска собственост.

- Имот с №062074 с площ от 1.050 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Лука", образуван от имот с № 062055, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021г на Община Брезник в частта за местните дейности

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 718

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник приема:

1. Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021г на Община Брезник в частта за местните дейности /приложение № 8/

2. Прогноза на показателите на поетите ангажименти и задълженията за разходи на Община Брезник за периода 2019-2021г /приложение 1а/

3. Прогноза за общински дълг и на разходите за лихви по него за периода 2019-2021г/приложение № 6г/

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно заличаване на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов“ ЕООД

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 719

На основание чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник отменя решение № 61 по протокол № 7 от 28.01.2016г

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно заличаване на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов“ ЕООД

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 720

На основане чл. 21 ал. 1 т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Приема заключителния баланс на Общинско дружество СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” ЕООД град Брезник към датата на приключване на ликвидацията 30.07.2013г в едно с пояснителния доклад на ликвидатора Еленка Гоцева Стоянова.

2. Приема годишния отчет на ликвидатора Еленка Гоцева Стоянова.

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 62 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196334