Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 21.09.2005 г

   О  Б  Щ  И  Н  С  К  И       С  Ъ  В  Е  Т    -    Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 9

21.09.2005г./ гр.Брезник

 

ТОЧКА ПЪРВА: Информация за изпълнението на общинския бюджет за първото полугодие на 2005 година

 

С  13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 194

 

 

               На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема отчета за първото полугодие на 2005г., съгласно приложения:

  1. Информация за изпълнение на бюджета – 1бр.
  2. Справка за изпълнение на приходната и разходната част – 1бр.
  3. Справка за извън бюджетните сметки – 1бр.

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно разваляне на договор за продажба на общински обект по ЗПСПК и заплащане на неустойки за неизпълнените задължения /Ф-ма “Рая – Томов” ООД/

 

С 8 гласа “За” и 5 “Въздържали се”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 195

 

 

      На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

     1.Постоянните комисии по икономическо развитие и правен ред към Общински съвет да проведат среща с управителя на фирма “Рая – Томов” ООД, на която да бъде изяснено дали фирмата ще продължи дейността си в закупения обект или Общински съвет да пристъпи към разваляне на договора за приватизация.

     2. На следващото заседание на ОбС комисиите да докладват за взетото решение.

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно заплащане на неустойки за неизпълнените задължения по договор за продажба на общински обект по ЗПСПК /Ф-ма “Вадим” ООД /

 

С 9 гласа “За”, 2 “Против” и 2 “Въздържали се”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 196

 

 

              На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.92 от ЗЗД и чл.12А и чл.13А от сключения договор, ОбС Брезник реши:

             Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме всички законосъобразни действия по следприватизационен контрол, които включват иск за неустойки от неизпълнението но задълженията за откриване на работни места и извършване на инвестиции от “ ВАДИМ “ ООД, представлявано от Димитър Владимиров Янев на закупения от него обект: едноетажна масивна сграда /училище/ със ЗП 174 кв.м. в застроен парцел І-60 в кв.14 по РП на с.Гърло, община Брезник.

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 197

 

 

             На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши: Отменя решение №187/28.07.2005г. на Общинския съвет, с което се задължава “Благоустрояване” ЕООД да поеме изплащане на задълженията, съгласно решение № 674/26.01.2005г. по гр. дело № 56/2000год. на Пернишки окръжен съд.

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно отмяна на решение № 361/05.03.2003г. на Общински съвет Брезник

 

С  13  гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 198

 

 

 

              На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от ЗОС, ОбС Брезник реши: Отменя решение № 362/05.03.2003г. на същия за прехвърляне на:

- Товарач L -200 (фадрома);

- Булдозер ДЗ – 42 Г;

- ЗИЛ 157 (автомобилна работилница).

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно приемане на правен анализ, информационен меморандум и оценка на “Благоустрояване” ЕООД – гр. Брезник

С 13  гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 199

            

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на решения на ОбС № № 17/12.12.2003г. и 148/14.02.2005г.; чл.1, ал.2, т.1,  чл31, ал.2 и чл.32, ал.2, т.2 от ЗПСПК; чл.2, ал.1, т.1, чл.5, чл.7 и чл.10, ал2 от Наредбата за търговете и конкурсите, ОбС Брезник реши:

           1. Открива процедура за приватизация на “Благоустрояване”ЕООД гр.Брезник, като предмет на продажбата са 100% от съдебно регистрирания капитал на дружеството, представляващ 8539 дяла, всеки със стойност 10лв., чрез публично оповестен конкурс на един етап.

           2. Приема правния анализ, информационен меморандум и утвърждава минимална конкурсна цена в размер на 47 600лв.

           3. Утвърждава конкурсната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

           4. Конкурсната документация се закупува в касата на общината до 17.00 часа на 07.11.2005г. срещу заплащане на такса в размер на 100лв., платими в брой.

           5. Конкурсната документация съдържа декларация за приемане на условията на приватизационната сделка, декларация за неразгласяване на информация, чието подписване е условие за допускане до участие в конкурса

           6. В срок до 17.00ч. на 10.11.2005г. лицата, закупили конкурсна документация могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата по провеждане на конкурса.

           7. Депозит за участие в размер на 10% от началната конкурсна цена се заплаща в касата на общината до 17.00ч. на 17.11.2005г.

           8. Право да подадат оферта имат лицата, закупили конкурсна документация, издаден сертификат за регистрация и внесен депозит. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до 17.00ч. на 17.11.2005г. в Общината. Върху плика се отбелязват пълното наименование на обекта на приватизация, името /фирмата/ и адреса на подателя.

            9. Определя следните приоритетни конкурсни условия по реда на изброяването им:

            9.1. Купувачът поема всички активи и пасиви на приватизираното дружество;

            9.2. Предлагана конкурсна цена – не по-ниска от обявената;

            9.3. Представяне на инвестиционен план за стопанско развитие на обекта по години;

            9.4. Разкриване на нови работни места и запазването им за срок от 5 години.

            10. Оглед на обекта се извършва до крайния срок за заплащане на депозита.

            11. Плащането на цената се извършва в левове, до подписването на договора за покупко-продажба.

            12. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за покупко-продажба със спечелилия конкурса.

            13. Определя за член – представител на ОбС в комисията по провеждане на конкурса г-н Георги Ваклинов.

 

 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост на придобити чрез замяна от държавния горски фонд имоти в местността “Свети Никола”, в обсега на минералния извор “Желязна вода”, лесопарк “Бърдото”

 

С  13  гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 200

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 от ЗОС и чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

              Определя статут на публична общинска собственост на придобитите общински имоти №104014 с площ 3.677дка и №104015 с площ 1.369дка в землището на гр. Брезник, местност “Свети Никола”, с ЕКАТТЕ 06286, находящи се в обсега на железния минерален извор, лесопарк “Бърдото”.

 

 

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно промяна в поименния списък на обектите за финансиране през 2005г., към 20.09.2005г.

 

С 13  гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 201

 

 

         На основание чл.21, ал1, т.6 от ЗМСМА и чл.13, ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ за 2005г., ОбС Брезник реши:

         Утвърждава промяната в поименния списък на обектите за капитално строителство за 2005г., съгласно Приложение 1.

         Общата стойност на целевата субсидия за капиталови разходи е 261000лв. Тя се увеличава с 63 400лв.

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка относно продажба на жилище – общинска собственост

 

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 202

 

 

                На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и чл.7, ал.5 и 6 от НРПУРОИ в Община Брезник, ОбС Брезник реши:

                Дава съгласието си да се продаде общински имот – жилище в гр. Брезник, апартамент №21, блок №2, улица “Цвета Лумбарова”, на досегашната наемателка Виктория Георгиева Герасимова по пазарна цена, след оценка от лицензиран оценител.

 

ТОЧКА  ДЕСЕТА: Докладна записка относно продажба на общински имот – частна общинска собственост

 

С 13  гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 203

 

 

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, ал.1 и чл.23, ал.1, т.1 от НРПУРОИ в Община Брезник, ОбС Брезник реши:

               1. Разрешава продажбата на имот: Терен, представляващ асфалтирано селскостопанско летище в землището на с. Слаковци, имоти №040026 – с площ 1.548 дка; №040031 – с площ 12.610 дка и №040032 – с площ 0.066 дка в местността “Челаница”.

               2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка относно продажба на общински поземлен имот – частна общинска собственост

 

С  13   гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 204

 

 

 

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, ал.1 и чл.23, ал.1, т.1 от НРПУРОИ в община Брезник, ОбС Брезник реши:

            

               1. Разрешава продажбата на два имота с №№ 045025 и 045028, представляващи ниви – ІХ категория в землището на с. Кошарево, местност “Под кръст”, с площ съответно 4.900 и 4.966 дка.

               2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

ТОЧКА  ДРУГИ: 1. Докладна записка относно промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник и утвърждаване наемни цени на общинска земя и земя от остатъчния фонд за стопанисване от Общината

 

С 13   гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 205

                На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.15 от НРПУРОИ в Община Брезник, ОбС Брезник реши:

  

              І. Променя чл.14 и 15 от НРПУРОИ в Община Брезник, както следва:             

              1. “ Чл.14. Земята от общинския поземлен фонд и тази от остатъчния фонд за стопанисване от Общината се отдава под наем чрез търг”.

              2. “ Чл.15. В края на годината Общинският съвет по предложение на Кмета на Общината утвърждава първоначалните тръжни цени на земеделските земи според категорията и начина на ползване”.

 

              ІІ. Утвърждава за стопанската 2005/2006 година първоначални цени при обявяване на търг, както следва:

 

Категория

Ниви

лв./дка

Ливади

лв./дка

Мери и пасища

лв./дка

ІV

        6.00

         2.40

         1.20

V

        5.00

         2.00

         1.00

        3.50

         1.50

         0.70

VІІ

        2.90

         1.10

         0.60

VІІІ

        2.20

         0.90

         0.40

ІХ

        1.80

         0.70

         0.30

Х

        1.30

         0.50

         0.20

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 2. Докладна записка относно утвърждаване на самостоятелна паралелка в ІІІ клас, с минимален брой на учениците – 8 в ОУ “Хр. Смирненски” – с.Ноевци

 

 

С  13 гласа “За”, ОбС прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 206

 

               На основание  чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши:

 

              Предлага на Министъра на образованието и науката да утвърди една самостоятелна паралелка в ІІІ клас, с минимален брой на ученици – 8 в ОУ “Христо Смирненски”-с. Ноевци, община Брезник за учебната 2005/2006 година, като първостепенният разпоредител с бюджетни кредити поеме издръжката й в съответствие с утвърдената численост на персонала от МОН и в рамките на утвърдените бюджетни разходи за 2005г. за функция “Образование”.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 3. Молба от председателя на “Клуб на пенсионера” относно отпускане на средства за издръжка на клуба

 

С 8 гласа “За” и 5 “Въздържали се”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 207

 

 

                  На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.18 от ЗОБ, ОбС Брезник реши:

 

                  1. Определя сумата от 1000 лв. за издръжка на “Клуб на пенсионера” за 2005г. във връзка с подадена молба от Председателя на клуба.

                  2. Средствата да бъдат намалени от резерва и да бъдат прехвърлени в дейност 898 “Други дейности по икономиката”.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 4. Предложение относно промяна на възнаграждението на Общинските съветници и в тази връзка промяна на Правилника за работа на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в гл. ІХ – “Общински съветници”

 

Със 7 гласа “За”, 2 “Против” и 3 “Въздържали се”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 208

               

                  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС Брезник реши:

                  Предложението да бъде обсъдено отново от Икономическа комисия към ОбС и бъде намерен най-точния механизъм за заплащане възнагражденията на общинските съветници.

                  Комисията да излезе с ново предложение на следващото заседание на ОбС Брезник.

 

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 50 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280763