Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 22.02.2018 г. /565-575/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 3

Гр.Брезник, 22.02.2018г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за приемане списъка с пасища, мери и ливади за отдаване под наем за стопанската 2018/2019г на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни , съгласно чл. 37и ал. 1 от ЗСПЗЗ, приемане на наемни цени за пасища, мери и ливади и Правила за ползване на територията на Община Брезник

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 565

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал.1, ал. 3, и чл.37о от ЗСПЗЗ, Общинският съвет Брезник:

1. Приема списъка на пасища, мери и ливади за общината по землища, които следва да се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни и го обявява в общината и на интернет страницата - Приложение №1.

2. Утвърждава наемни цени за пасища, мери и ливади по експертна оценка от 2015г.

3. Приема правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Брезник- Приложение №2.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно подаване на заявление за възстановяване на средства от отчисленията по чл. 20 от наредба № 7/2013г и за закупуване на контейнери за разделно събиране на строителни и битови отпадъци

Поименно гласуване

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 566

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 ал. 1 т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си за изразходване на подлежащата на възстановяване сума от 16 953,60лв. с включено ДДС за закупуването на 9 броя контейнери за разделно събиране на строителни и битови отпадъци, съгласно сключен договор с „КОЛХИДА МЕТАЛ” АД гр.Перник, представлявано от Евгени Димитров Петров.

 2. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши последващите съгласно закона действия.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една година /2017-2018г / на свободни имоти - пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл. 37и ал. 14 от ЗСПЗЗ

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 567

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

I. Определя следните имоти за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година /за стопанската 2017/2018 год./ на свободни имоти – пасища, мери и ливади от ОПФ по реда чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, в който да се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ :

1.Село Бегуновци:

№ по ред

Имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена

лв.

1.

001001

ливада

седма

Милошевец

153,818

1322,83

2. Село Видрица:

№ по ред

Имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена

лв.

1

002042 образуван от имот № 002004

Пасище, мера

Шеста

Радичковица

5.941

58.22

2

018010

Пасище, мера

Девета

Чукар

3.079

30.17

3

018011

Пасище, мера

Девета

Чукар

2.874

28.17

4

018013

Пасище, мера

Девета

При тош.

0.736

7.21

5

018016 образуван от имот № 018007

Пасище, мера

Девета

Крадни чукар

4.632

45.39

6

050003

Ливада

Девета

Дол

6.107

53.74

7

050001

Ливада

Девета

Дол

6.147

54.09

8

012007

Пасище, мера

Девета

Душманица

12.791

125.35

9

012011

Пасище, мера

Девета

Душманица

71.854

704.17

10

017002

Пасище, мера

Девета

Падина

37.011

362.71

3. Село Бабица:

№ по ред

Имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена

лв.

1.

065052

Ливада

Пета

Цвилба

0.997

9,57

2.

066018

Ливада

Пета

Строшена чешма

0.379

3,64

3.

067005

Ливада

Пета

Цвилба

0.338

3,24

4.

067012

Ливада

Пета

Цвилба

0.999

9,59

5.

067038

Ливада

Пета

Цвилба

1.803

17,31

6.

068016

Ливада

Пета

Делниче

1.099

10,55

7.

069014

Ливада

Пета

Делниче

1.505

14,45

8.

069020

Ливада

Пета

Делниче

1.198

11,50

9.

069042

Ливада

Пета

Делниче

0.795

7,63

10.

069054

Ливада

Пета

Делниче

0.446

4,28

11.

000087

Пасище мера

девета

Димитрино поятище

2.220

21,76

12.

000107

Пасище мера

девета

Равнище

1.643

16,10

13.

000111

Пасище мера

девета

Радуйска мъртвин

20.154

197,51

14.

000120

Пасище мера

девета

Црешня

22.527

220,76

село Гоз:

№ по ред

Имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена

лв.

1.

018018

Пасище, мера

Девета

Слогове

29.746

291,51

2.

020002

Пасище, мера

Девета

Поятище

22.455

220,06

3.

007060

Пасище, мера

Девета

Церовица

31.402

307,74

4.

018111, образуван от имот №018051

Пасище, мера

Девета

Стубел

5.850

57,33

ІІ. Начин на провеждане – публичен търг с тайно наддаване. Начална тръжна цена - цената, определена с Решение № 696/26.02.2015г. на Общински съвет.

ІІІ. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Оля Малинова Стоянова - директор на дирекция ОСПО и ХД;

3. Янка Миланова Хранова - общински съветник;

4. Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „Селско и горско стопанство”.

5. Кметовете и км.наместници за съответните землища.

Резервни членове: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО и ФСД, и Борислав Григоров Стоянов - общински съветник

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Стоилко Симов Дойчинов

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „ЗА” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 568

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-31/31.01.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Стоилко Симов Дойчинов:

Имот с № 004047 с площ от 1,153 дка, представляващ ливада, шеста категория в местност „Ракитов дол", образуван от имот с № 004011, общинска собственост.

– Имот с № 004048 с площ от 1,162 дка, представляващ ливада, шеста категория в местност „Алине пад./Ракит. дол", образуван от имот с № 004011, общинска собственост.

– Имот с № 021036 с площ от 0,683 дка, представляващ ливада, шеста категория в местност „Ковач.лив/Влакинци", образуван от имот с № 021035, общинска собственост.

– Имот с № 021037 с площ от 1,027 дка, представляващ ливада, шеста категория в местност „Ковач.лив/Влакинци", образуван от имот с № 021035, общинска собственост.

– Имот с № 017044 с площ от 1,148 дка, представляващ ливада, шеста категория в местност „Ливаге/Влакинци", образуван от имот с № 017040, общинска собственост.

– Имот с № 029063 с площ от 1,123дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Герен/Рът", образуван от имот с № 029057, общинска собственост.

– Имот с № 029064 с площ от 0,701дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Герен/Рът", образуван от имот с № 029057, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан, с цел възстановяването й на наследниците на Владимир и Йосиф Модеви Белеви

Поименно гласуване.

С 12 гласа „ЗА” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 569

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-32/31.01.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Арзан, община Брезник, собственост на Владимир и Йосиф Модеви Белеви:

Имот с №005038 с площ от 3.292 дка, представляващ пасище, мера, осма категория в местност „Кривошие/Граов клад.", образуван от имот с № 005003, общинска собственост.

– Имот с № 018064 с площ от 4.143 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „Лис.дупки/Петр. камък", образуван от имот с № 018024, общинска собственост.

– Имот с № 018065 с площ от 3.578 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „Острило/Петр. камък", образуван от имот с № 018024, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Гиго Спасов Найденов

Поименно гласуване.

С 12 гласа „ЗА” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 570

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-36/09.02.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Гиго Спасов Найденов:

Имот с № 072025 с площ от 0.945 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в местност „Язбине/Шаварика", образуван от имот с № 072016, общинска собственост.

Имот с № 002053 с площ от 1.490 дка, представляващ ливада, шеста категория в местност „Караманица/Ракит.Дол", образуван от имот с № 002016, общинска собственост.

Имот с № 002050 с площ от 2.059 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „Света Вода/Ракит.Дол", образуван от имот с № 002048, общинска собственост.

Имот с № 002051 с площ от 0.694 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „Груч.Рид/Ракитов Дол", образуван от имот с № 002048, общинска собственост.

Имот с № 002052 с площ от 0.873 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „Груч.Рид/Ракитов Дол", образуван от имот с № 002048, общинска собственост.

Имот с № 002049 с площ от 2.362 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „Китка/Ракитов Дол", образуван от имот с № 002048, общинска собственост.

Имот с № 029066 с площ от 1.098 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Брод/Рът", образуван от имот с № 029057, общинска собственост.

Имот с № 029070 с площ от 1.492 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Адамец/Брест", образуван от имот с № 029062, общинска собственост.

Имот с № 029069 с площ от 1.822 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Доган/Брест", образуван от имот с № 029062, общинска собственост.

Имот с № 029068 с площ от 1.558 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Равнище/Рът", образуван от имот с № 029059, общинска собственост.

Имот с № 029067с площ от 1.249 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Попово Равнище/Рът", образуван от имот с № 029059, общинска собственост.

Имот с № 067014 с площ от 1.152 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Дълб.Падина/Мечи Рид", образуван от имот с №067009, общинска собственост.

Имот с № 067013с площ от 1.203 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Дълб.Падина/Мечи Рид", образуван от имот с №067009, общинска собственост.

Имот с № 067012с площ от 2.257дка, представляващ нива, девета категория в местност „Дълб.Падина/Мечи Рид", образуван от имот с № 067009, общинска собственост.

Имот с № 067011с площ от 3.493 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Пояке/Мечи Рид", образуван от имот с №067009, общинска собственост.

Имот с № 067010с площ от 3.616 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Рудин/Мечи Рид", образуван от имот с № 067009, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

СЕДМА ТОЧКА: Утвърждаване на декларации за несъвместимост по чл.35,ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и незаконно придобито имущество

С 10 гласа „за” и 2 въздържали се /Д.Стоилова и Ст.Велков/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 571

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.35 ал.3 от ЗПКОНПИ, Общинският съвет Брезник приема и утвърждава приложените декларации както следва:

Приложение № 1 - Декларация по член 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Приложение № 2 - Декларация по член 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

ОСМА ТОЧКА: Предложение за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезник и взаимодействието му с общинската администрация

С 10 гласа „за” и 2 въздържали се, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 572

На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА във връзка с чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на ОбС и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 8 от закона за нормативните актове и чл. 76 ал. 3 и чл. 79 от АПК, Общинският съвет Брезник:

 1. Прави промени в Правилника за организация и дейността на ОбС, и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

  § 1 Отменя изцяло т. 1 и 2 в ал.1 на чл.15, като на тяхно място създава нови точки 1,2,3 със следното съдържание:

  т. 1 Да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие

  т. 2 Да заема длъжност като общински съветник или подобна в друга държава, членска на ЕС

  т. 3 Да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие и общински предприятия.

  Точки 3,4,5,6 от ал.1 на чл. 15 стават съответно точка 4, точка 5, точка 6 и точка 7

  § 2 в чл. 15 ал. 2 т.1 в края на изречението, думите „чл. 12 т.4 от ЗКПУ“ се заменят с думите „чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и незаконно придобито имущество“.

  § 3 Изменя чл. 17 като в края на изречението думите „Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси“ се заменят с думите „закона за противодействие на корупцията и незаконно придобито имущество“

  § 4 Създава нови алинеи 2,3,4 и 5 към чл. 17 със следното съдържание:

  (2) Обстоятелствата по т. 2 се установяват служебно от общинската администрация относно съдимостта на лицата и със съответните други документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.

  (3) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по т. 5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

  (4) В тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,10, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

  (5) Решенията и отказите на общинската избирателна комисия могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Препис от решението на общинската избирателна комисия се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.

  § 5 Навсякъде думите „Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси“ се заменят с „Комисия за противодействие на корупцията и незаконно придобито имущество“.

 2. Променя наименованието на ПК по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в ПК за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

 3. Направените промени в Правилника за организация на дейността на ОбС и взаимодействието му с общинската администрация да бъдат отразени на сайта на Община Брезник в срок от 30 дни.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти – общинска собственост

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 573

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.4 и чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 ал. 7 от ЗОС, чл. 4, ал. 1, чл. 7, ал. 1и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

I. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва:

 1. Част от терен с площ 50 кв. м., представляващ УПИ XVII „За делово, обществено обслужване, площад и озеленяване“ кв. 30, по РП на с. Ноевци, за разполагане на временен търговски обект. Имота е актуван с АОС № 491/29.10.2008 г. Начална тръжна цена 30.00 лв., облагаеми с ДДС.

 2. Кабинет № 1 с основна площ 15.40 кв.м. и допълнителна площ от общите части на сградата (коридор, тоалетна, стълбищна площадка) – 8.80 кв. м. или обща площ от 24.20 кв. м. , находящи се на втория етаж в сградата на бившата поликлиника на ул. „Владо Радославов“ № 29, кв. 49 по РП на гр. Брезник. Имота е актуван с АОС № 1466/06.06.2012 г. Начална тръжна цена 12.10 лв., облагаеми с ДДС.

 3. Ситуирано петно с площ 15 кв.м., съгласно скица № 381/01.10.2012 г., одобрена от гл. архитект, в поземлен имот с идентификационен номер 06286.501.1415 по КК и КР на гр. Брезник за преместваем търговски обект, намиращо се на кръстовището на ул. „Георги Бунджулов“ и ул. „Д-р Йордан Стефанов“. Имота е актуван с АОС № 705/22.07.2011 г. Начална тръжна цена 36.00 лв., облагаеми с ДДС.

 4. Помещение № 7 с площ от 15 кв. м., намиращо се на втория етаж в сграда с кадастрален номер 06286.501.1126.1 по КККД на гр. Брезник, ул. „Андрей Михайлов“ № 83, попадаща в ПИ с идентификатор 06286.501.1126, УПИ II, кв. 58 по РП. Имота е актуван с АОС № 920/02.03.2012 г. Начална тръжна цена 25.50 лв., облагаеми с ДДС.

 5. Помещение в читалищната сграда на с. Кошарево, намиращо се в УПИ III-общ., за „Читалище и обществено обслужващи дейности“, кв. 24, по РП на с. Кошарево с площ 58 кв. м. Имота е актуван с АОС № 4864/02.06.2017 г. Начална тръжна цена 69.60 лв., облагаеми с ДДС.

 6. Два броя помещения с площ от 20 кв. м., намиращи се в сграда с идентификатор 06286.501.761.2 в поземлен имот с идентификатор 06286.501.761, УПИ XI, кв. 8 по РП на гр. Брезник, ул. „Ангел Коцелянов“ № 7. Имота е актуван с АОС № 1973/27.12.2012 г. Начална тръжна цена 24.00 лв., облагаеми с ДДС.

 7. Временно и възмездно право на монтиране на 1 бр. вендинг автомат в участъка на УПИ V за МВР, на ул. „Андрей Михайлов“, кв. 62 по РП на гр. Брезник. Начална тръжна цена 12.00 лв., облагаеми с ДДС.

 8. Временно и възмездно право на монтиране на 1 бр. вендинг автомат на втория етаж в сграда с кадастрален номер 06286.501.1126.1 по КККД на гр. Брезник, ул. „Андрей Михайлов“ № 83, попадаща в ПИ с идентификатор 06286.501.1126, УПИ II, кв. 58 по РП. Имота е актуван с АОС № 920/02.03.2012г. Начална тръжна цена 12.00 лв., облагаеми с ДДС.

  ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

III. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам. кмет;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Оля Малинова Стоянова - директор на дирекция ОСПО и ХД;

3. Борислав Григоров Стоянов - общински съветник;

4. Бойко Георгиев Атанасов - гл. специалист УС;

5.Иванка Василева Михайлова – гл.специалист „Селско и горско стопанство”.

6. Кмет на кметство или км.наместник в чийто район се намира имота.

Резервни членове: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО и ФСД и Ваньо Добринов Колев – общински съветник

IV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договори.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване в обявен конкурс за финансиране на проекти на тема: „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 574

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си Община Брезник да кандидатства в обявен от Агенцията за хора с увреждания конкурс за финансиране на проекти по компонент 3 за изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения за полздване от лица от целевата група, с проектно предложение за осигуряване на достъпна среда към библиотека и читалня в читалище „Просвещение 1870” град Брезник.

 2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши процедурите за подготовка на проектното предложение.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Общински план за развитие на младежта в Община Брезник за 2018

С 9 гласа „за” и 3 въздържали се ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 575

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл 16 ал. 1 от Закона за младежта, Общинският съвет Брезник приема общински План за развитие на младежта в Община Брезник за 2018г.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  20.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ №7000-88 /3/ от 20.03.2019 г. Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основа...

Сряда, 20 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с тайно надд

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-157/14.03.2019 год. обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на кор...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-158/14.03.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските ...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Проект на Допълнение и изменение на Наре

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци Поименно гласуване. С...

Сряда, 27 Февруари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 79 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1387024