Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 05.02.2018 г. /563-565/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

2

Гр.Брезник, 05.02.2018г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Провеждане на редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник.

Р Е Ш Е Н И Е №563

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, и чл.198 е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава мандат на Васил Михайлов Узунов, Кмет на община Брезник да представлява община Брезник в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 20.02.2018 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала „Струма“на партера в сградата на Областна администрация – област Перник.

2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов, Кмет на община Брезник за предоставяне на позицията на община Брезник / при невъзможност да участва упълномощава негов представител/ по въпросите от дневния ред в събранието на Асоциация по ВиК – Перник, както следва:

-по точка 1 от дневния ред, на основание чл.27, т.1 от Закона за счетоводството Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник, приема годишен финансов отчет за 2017г.

- по точка 2 от дневния ред, на основание чл.26, ал. 3 от от Правилника за организацията и дейността на асоциацията по ВиК, Общото събрание на Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник, приема отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2017г.

- по точка 3 от дневния ред, на основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите Общото събрание на Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник приема годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2017г.

- по точка 4 от дневния ред, на основание чл.21, ал.1 от ПОДАВиК и чл. 198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник приема бюджета на Асоциацията за 2018г.(размер на вноската на държавата – 15 000лв. и размер но общинските вноски, съобразно процентното съотношение на гласовете им 27 857,14 или общо 42 857,14 лв.)

В изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциацията по ВиК, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството е получено писмо с изх. № 91-00-4 от 12.01.2018г., с което е потвърден окончателния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2018г. в размер на 15 000лв.

- по точка 5 от дневния ред - „Други“ - гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезник

С 10 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №564

На основание чл. 21 ал 1 т. 23, във връзка с чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя решение № 558 по протокол №1 от 25.01.2018г

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезник

С 10 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №565

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 76 ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет Брезник:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

§ 1. Отменя изцяло чл. 21 ал. 3

§ 2. Изменя ал. 1 на чл. 42 , като думите в текста „нямащи задължения към Община Брезник” се заличават.

§ 3. Отменя ал. 5 на чл. 56

2 Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия по отразяване промените в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 67 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 942721