Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 25.01.2018 г. /543-562/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№1

Гр.Брезник, 25.01.2018г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно проект на бюджет за 2018г на Община Брезник и средства от ЕС

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №543

На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.52, ал.1, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.39 и чл.94 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, в изпълнение на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година, Постановление № 332 от 22.12. 2017 г. за изпълнение държавния бюджет за 2018 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник, Общинският съвет Брезник реши:

1. Приема бюджета за 2018 г., както следва:

1.1. Приходи в размер на 1 020 900 лв., съгласно Приложение № 1:

1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 1 900 лв. в т.ч.

1.1.1.1. Данъчни приходи 1 900 лв.

1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 1 019 000 лв. в т.ч.

1.1.2.1. Имуществени данъци в размер на 262 200 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 756 800 лв.

1.2. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината в размер на 4 172 382 лв., разпределени съгласно Приложение № 1, както следва:

1.2.1. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината за държавни дейности в размер на 2 671 082лв. в т.ч.

1.2.1.1. Обща субсидия и други трансфери за

държавни дейности от ЦБ за общини 2 671 082 лв.

1.2.2. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината за местни дейности дейности в размер на 1 501 300 лв. в т.ч.

1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 520 300 лв.

1.2.2.2. Зимно поддържане на пътища 247 600 лв.

1.2.2.3.Целева субсидия за капиталови разходи 733 400 лв.

1.3. Трансфери между бюджети с местен характер в размер на – 77 000 лв., съгласно Приложение № 1, както следва:

1.3.1. трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) -77 000 лв.

1.4. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за

средствата от Европейския съюз (нето) с местен характер 86 900 лв.

1.5. Финансиране в размер на 1 072 636 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.

1.5.1. Финансиране с държавен характер в размер на 341 419 лв., както следва:

1.5.1.1. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за

средства от ЕС -12 372 лв.

1.5.1.2. Наличност в левове по сметки в края на 2017 г. 353 791 лв.

1.5.2. Финансиране с местен характер в размер на 1 072 636 лв., както следва:

1.5.2.1. получени дългосрочни заеми от банки в страната /+/ 300 000 лв.

1.5.2.2. погашения по дългосрочни заеми от банката в страната /-/ - 66 700 лв.

1.5.2.3. Наличност в левове по сметки в края на 2017 г. 839 336 лв.

1.6. Разходи в размер на 6 617 237 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, както следва:

1.6.1. Разходи за делегирани държавни дейности в размер на 3 014 401 лв.

- субсидии за държавни дейност 2 671 082 лв.

- от пирходи 1 900 лв.

- средства за СЕС - 12 372 лв.

-преходен остатък 353 791 лв.

1.6.2. Разходи за местни дейности в размер на 3 602 836 лв.

- субсидии за местни дейности 1 501 300 лв.

- местни приходи 1 019 000 лв.

- трансфери и финансиране 243 200 лв.

-преходен остатък 839 336 лв.

2. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в края на 2017 г. икономии от съответни дейности по бюджета на общината за 2018 г., съгласно Приложение № 2 в размер на 1 193 127 лв.

3. Приема разчети за разходи:

3.1. План-сметка за разходи в размер на 60 000 лв. за провеждане на общоградски тържества, чествания и други с общински и национален характер, съгласно Приложение № 3;

3.2. Разходи в размер на 3 000 лв. за изработка на почетни знаци, символи и реклама;

3.3. Разходи в размер на 5 200 лв. за членски внос към НСОРБ, НАПОС, Асоциация на секретарите на общините, Асоциация ВиК и към Сдружение Български музеи;

3.4. Разходи в размер на 20 000 лв. за обезщетения и помощи за домакинствата по параграф 42-00, както следва:

3.4.1. За общинска администрация 16 000 лв. в т.ч.:

- 3 000 лв. за еднократно подпомагане на граждани на общината намиращи се в тежко социално положение по преценка на комисия назначена със заповед на кмета, съгласно правила за работа на комисията за отпускане на еднократни парични помощи на граждани в тежко социално положение;

- 12 000 лв. за изплащане на еднократна помощ за новородено и осиновено дете с постоянен и настоящ адрес на новороденото или осиновеното дете на територията на Община Брезник. Също така към момента на подаване на заявлението и двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Брезник. За първо дете се изплащат 250.00 лева, за второ, трето и следващо дете 300 лева;

- 1 000 лв. за разходи за погребения в случай, че след събитието не са издирени и открити близки на починалите, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица;

3.4.2. За общински съвет – 4 000 лв. за еднократно подпомагане на граждани на общината намиращи се в тежко социално положение .

4. Определя числеността на персонала и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет за 2018 г, съгласно Приложение № 2.

5. В рамките на средствата определени по единните разходни стандарти, утвърждава 50 щатни бройки численост на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ и 9 щатни бройки дофинансиране от собствени средства, съгласно Приложение № 2.

6. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните средства през 2018 г.:

- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии;

- дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг;

- отопление, осветление, храна, както и издръжка на социалните и образователни заведения.

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1 Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер на 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

7.2. Разрешава на кмета на общината в рамките на утвърдения бюджет за 2018 г. да изразходва средства в размер до 1 000 лв. относно ограничаване популацията на бездомните кучета;

7.3. Представителни разходи в размер на 4 000 лева от които :

- на кмет на община в размер 2 000 лв.

- за общинският съвет 2 000 лв.

7.4. Утвърждава разчети за субсидии на Обединен Спортен Клуб “Чорни 2004” на основание чл.59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорт в размер на 49 000 лв. в т.ч 31 000 лв. за поддържане на спортно-техническата база, /такса смет – 1 400 лв./ и за спортна дейност 18 000 лв., както следва:

-ФК „ Чорни -1920“ деца и мъже 6 000 лв.

-ВК „Чорни” – Брезник 4 000 лв.

-ФК „Черногорец“ мъже- с.Ноевци 3 000 лв.

-ФК „Буря” с.Кошарево 3 000 лв.

- Клуб „Дуло“ 2 000 лв.

7. 5. Утвърждава 6 300 лв. за текущи нужди /поддръжка на обществени места, гробищни паркове, зелени площи и др./ на кметства и кметски наместничества, разпределени както следва:

с. Ноевци 560 лв.

с. Кошарево 360 лв.

с. Долна Секирна 360 лв.

с. Слаковци 360 лв.

с. Велковци 360 лв.

с. Гигинци 360 лв.

с. Бегуновци 360 лв.

с. Садовик 360 лв.

с Гърло 360 лв.

с. Красава 360 лв.

с. Режанци 360 лв.

с. Конска 360 лв.

с. Станьовци 260 лв.

с. Банище 260 лв.

с. Бр. Извор 260 лв.

с. Ребро 260 лв.

с. Сопица 260 лв.

с. Арзан 240 лв.

с. Непразненци 240 лв.

8. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.7.4 и т.7.5.

9. Утвърждава списък на длъжностите и лицата по дейности „Общинска администрация“, Домашен социален патронаж и непедагогически персонал във функция „Образование”, Общински исторически музей които имат право на транспортни разходи в размер на средствата в рамките до 75% от цените на абонаментните карти. Разходи по фактури за гориво /на собствени МПС/ и билети за автомобилния транспорт се остойностяват на цената на абонаментната карта /Приложение № 4/.

10. Упълномощава кмета на общината да определи размера на средствата за представително и работно/униформено облекло на служителите на общината.

11. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по единна бюджетна класификация по тримесечия.

12. В изпълнение на чл. 125 от ЗПФ, общинския съвет оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени по бюджета за 2018 г., както следва:

12.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели в рамките на една дейност, с изключение на дейностите от делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите от делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

12.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една в друга, без да изменя общия размер на разходите;

12.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране по оперативни програми и проекти;

12.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

12.5. Да се разпорежда с резерва за непредвидени и неотложни разходи.

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

13. Определя максимален размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2018 г. - 300 000 лв.

14. Максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година 233 300 лв.

15. Възлага на кмета на общината:

15.1. На основание чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси, да определи второстепенните разпоредители с бюджет към общината, както следва:

1. СУ „Васил Левски” гр.Брезник;

2. ОУ „Христо Смирненски” с.Ноевци,

3. ДГ „Брезица” гр.Брезник;

4. Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня;

5.Център за социални услуги от резидентен тип – Община Брезник;

6. Общински исторически музей Брезник;

15.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

15.3. Да ограничава и да спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина;

15.4. Да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпилите и разходвани средства от дарения и в съответствие с волята на дарителя, като за целта издава заповеди.

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет до 50 000 лв.

17. Приема поименен списък на капиталовите разходи по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи през 2018 г., съгласно Приложение № 5.

18. Приема разпределението на средствата от параграф 40-00 ”Постъпления от продажби от общински нефинансови активи” по обекти през 2018 г., съгласно Приложение № 6.

19.Одобрява индикативен годишен разчет в размер на 263 300 лв. за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 7.

20. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018 - 2020 г., съгласно Приложение № 8.

21. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер на 3 800 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години – 2 200 000 лв.

Ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

22. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината в размер на 2 800 000 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години – 670 000 лв.

Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

23. Община Брезник няма просрочени задължения към 31.12.2017 г.

24. Утвърждава размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година - 28 000 лв.

25. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 10.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Брезник

Гласува се направеното предложение.

С 12 гласа „за” и 1 въздържал се /В.Младенов/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №544

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Брезник:

1.Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кмета и кметовете на кметства в Община Брезник, считано от 01.01.2018 г., както следва:

№ по ред Наименование на длъжността и населеното място Размер на основната месечна заплата

1 Кмет на кметство с.Ноевци 680,00 лв.

2 Кмет на кметство с.Слаковци 580,00 лв.

3 Кмет на кметство с.Гигинци 580,00 лв.

4 Кмет на кметство с.Велковци 580,00 лв.

5 Кмет на кметство с.Кошарево 580,00 лв.

6 Кмет на кметство с.Долна Секирна 580,00 лв.

7 Кмет на кметство с.Бегуновци 580,00 лв.

2. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от кмета на общината съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Брезник.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на проект за обект : ПУП-ПП за определяне на трасе и сервитут за изграждане на електропровод 20 КV, преминаващ през ПИ №№ 021032, 021033, 021051, 021063, 021002, 000024, 000029, 102076, 000026 и 010027 по КВС на с.Завала, за външно електрозахранване на ОВЦЕВЕРМА СЪС СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖИ, ФУРАЖНА КУХНЯ, ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, собственост на „МЕГАСТРОЙ” ООД.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №545

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл 129 ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник одобрява проект за обект : ПУП-ПП за определяне на трасе и сервитут за изграждане на електропровод 20 КV, преминаващ през ПИ №№ 021032- нива, 021033-нива, 021051-нива, 021063-нива, 021002-нива, 000024-територии заети от населени места, 000029-полски път, 102076-зелесена горска територия, 000026-полски път и 010027-нива, по КВС на с.Завала, за външно електрозахранване на ОВЦЕВЕРМА СЪС СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖИ, ФУРАЖНА КУХНЯ, ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ в ПИ 010027 по ПУП – ПЗ на землището на с.Завала, собственост на „МЕГАСТРОЙ” ООД.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз, с цел възстановяването й на наследниците на Златан Петров Манолов

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №546

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-4/08.01.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, община Брезник, собственост на Златан Петров Манолов:

–Имот с № 015029 с площ от 2,954 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Митина поята/Радош", образуван от имот с № 015027, общинска собственост.

– Имот с № 015028 с площ от 2,407 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Густо търне/ Слогове", образуван от имот с № 015025, общинска собственост.

– Имот с № 015031 с площ от 3,061 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Острика/ Радош", образуван от имот с № 015011, общинска собственост.

– Имот с № 018116 с площ от 4,459 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Пладненица/ Слогове", образуван от имот с № 018065, общинска собственост.

– Имот с № 018119 с площ от 2,039 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Неглов рид/ Раздолци", образуван от имот с № 018117, общинска собственост.

– Имот с № 018120 с площ от 3,119 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Крива падина/ Слогове", образуван от имот с № 018013, общинска собственост.

– Имот с № 019063 с площ от 1,021 дка, представляващ ливада, четвърта категория в местност „Добри дол/ Селище", образуван от имот с № 019027, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Звезда Атанасова Господинова

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №547

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-233/19.12.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ноевци, община Брезник, собственост на Звезда Атанасова Господинова:

–Имот с № 064121 с площ от 4,145 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Явор/Лука", образуван от имот с № 064081, общинска собственост.

– Имот с № 064122 с площ от 5,429 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Вирове/ Лука", образуван от имот с № 064072, общинска собственост.

– Имот с № 075068 с площ от 1,189 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Ив.ниви/ Дръмандиница", образуван от имот с № 075062, общинска собственост.

– Имот с № 075067 с площ от 5,104 дка, представляващ пасище с храсти, девета категория в местност „С.бара/ Дръмандиница", образуван от имот с № 075040, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци , с цел възстановяването й на наследниците на Иван Апостолов Витанов

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №548

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-1/02.01.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на село Слаковци, община Брезник, собственост на Иван Апостолов Витанов:

–Имот с № 052046, с площ от 6,707 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Бабке/Делниче", образуван от имот № 052033, Общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Горни Романци , с цел възстановяването й на наследниците на Тодор Георгиев Янков

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №549

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-5/08.01.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на село Горни Романци, община Брезник, собственост на Тодор Георгиев Янков:

–Имот с № 029046, с площ от 0,596 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Шипък", образуван от имот № 029009, Общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Генади Найденов Петрунов

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №550

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-225/12.12.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Генади Найденов Петрунов:

–Имот с № 027130 с площ от 0,679 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Челевица/Мала чука", образуван от имот с № 027125, общинска собственост.

– Имот с № 029084 с площ от 2,182 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Църв. рид/ Радом.рид", образуван от имот с № 029052, общинска собственост.

– Имот с № 076073 с площ от 2,533 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Драгомирица", образуван от имот с № 076063, общинска собственост.

– Имот с № 076072 с площ от 2,234 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Драгомирица ", образуван от имот с № 076063, общинска собственост.

– Имот с № 064085 с площ от 1,396 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Якимово/ Абд.ливада", образуван от имот с № 064034, общинска собственост.

– Имот с № 064084 с площ от 1,564 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Якимово/ Абд.ливада ", образуван от имот с № 064034, общинска собственост.

– Имот с № 056031 с площ от 1,596 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Ключевица", образуван от имот с № 056014, общинска собственост.

– Имот с № 058094 с площ от 1,759 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Шопка/Зад могила", образуван от имот с № 058085, общинска собственост.

-Имот с № 058096 с площ от 2,642 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Шамак/Шопка", образуван от имот с № 058067, общинска собственост.

-Имот с № 058095 с площ от 1,742 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Воденичище/Шопка", образуван от имот с № 058093, общинска собственост.

Имот с № 060149 с площ от 1,495 дка, представляващ нива, седма категория в местност „Бутроинци", образуван от имот с № 060137, общинска собственост.

Имот с № 060148 с площ от 1,793 дка, представляващ нива, седма категория в местност „ТКЗС/Мостище", образуван от имот с № 060012, общинска собственост.

Имот с № 060147 с площ от 1,140 дка, представляващ ливада, седма категория в местност „Блато", образуван от имот с № 060075, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Дамянка Дамянова Черемидарска

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №551

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-224/12.12.2018г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Дамянка Дамянова Черемидарска:

–Имот с № 027129 с площ от 1,605 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Широко поле/Мал.чука", образуван от имот с № 027123, общинска собственост.

– Имот с № 064088 с площ от 3,359 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Беглика/ Абд. ливада", образуван от имот с № 064034, общинска собственост.

– Имот с № 079073 с площ от 1,181 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Тодина бара", образуван от имот с № 079060, общинска собственост.

– Имот с № 079075 с площ от 1,802 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Кория/ Тодина бара", образуван от имот с № 079060, общинска собственост.

– Имот с № 079074 с площ от 0,936 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Кория/ Тодина бара", образуван от имот с № 079060, общинска собственост.

– Имот с № 064087 с площ от 3,081 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Върбица", образуван от имот с № 064038, общинска собственост.

– Имот с № 064086 с площ от 3,714 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Върбица", образуван от имот с № 064038, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот с.Бабица и сключване на договор за продажба.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №552

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ III - 99, кв. 10 по РП на с. Бабица с площ от 48 кв.м., на стойност 339.50 лв. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот с.Бабица и сключване на договор за продажба.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №553

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ II - 99, кв. 10 по РП на с. Бабица с площ от 146 кв.м., на стойност 1032.70 лв. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот с. Ноевци и сключване на договор за продажба.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №554

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ XIX - 52, кв. 11 по РП на с. Ноевци с площ от 40 кв.м, на стойност 278.80 лв. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Гигинци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №555

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1, ал. 2 и ал.3, б „а”, чл. 33 от НПРУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Утвърждава пазарната оценка на имот: парцел, отреден за индивидуално жилищно застрояване, представляващ УПИ VII - в кв. 6 „а” по РП на с. Гигинци, с площ 1123 кв.м, застроен (акт за частна общинска собственост № 4948/31.10.2017 г.), размер на 5659.92 лв., или 5.04 лв. на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2018г

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №556

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет Брезник,

1. Приема Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2018 година.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да публикува Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на интернет страницата на общината.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година 2017/2018 на свободни имоти - пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл.37, ал.13 от ЗСПЗЗ

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №557

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет Брезник дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, като:

I. Определя следните имоти за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година /за стопанската 2017/2018 год./ на свободни имоти – пасища, мери и ливади от ОПФ по реда чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, в който да се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ :

1.Село Садовик:

№ по ред Имот №Начин на ползване Категория Местност Площ дка Цена

лв.

1. 057003 Имотът е образуван от имот с № 057001 Пасище, мера Девета Зад Могила 399.498 3355.78

2. Село Банище:

№ по ред Имот № Начин на ползване Категория Местност Площ

дка Цена /лв.

1 016033 Пасище, мера шеста Стражище 2.808 29,961

2 016051 Пасище, мера шеста Стражище 1.222 11,73

3. 016027 Пасище, мера шеста Стражище 30.556 293,34

3. Село Непразненци:

№ по ред Имот № Начин на ползване Категория Местност Площ

дка Цена /лв.

1 022008 Пасище, мера девета Влакинци 19.966 167,71

2 022010 Пасище, мера девета Влакинци 18.974 159,38

3. 022012 Пасище, мера девета Влакинци 41.036 344,70

4. 022013 пасище, мера девета Влакинци 84.309 708,20

ІІ. Начин на провеждане – публичен търг с тайно наддаване. Начална тръжна цена- цената, определена с Решение № 696/26.02.2015г. на Общински съвет.

ІІІ. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам. кмет;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Оля Малинова Стоянова - директор на дирекция ОСПО и ХД;

3. Станислав Георгиев Велков - общински съветник;

4. Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „Селско и горско стопанство”.

5. Кметовете и км.наместници за съответните землища.

Резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО и ФСД.

V. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезник

С 11 гласа „за”

Р Е Ш Е Н И Е №558

/отменено с решение №564 от 05.02.2018 г./

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 76 ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет Брезник:

1. Приема Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

§ 1. Отменя изцяло чл. 21 ал. 3

§ 2. Изменя ал. 1 на чл. 42 , като думите в текста „нямащи задължения към Община Брезник” се заличават.

§ 3. Отменя ал. 5 на чл. 56

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия по отразяване промените в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №559

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема отчета за дейността на Общински съвет Брезник за 2017год.

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Програма за работа на ОбС Брезник за 2018 г.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №560

На основание чл.21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Програма за работа на ОбС Брезник за 2018г.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на общински план за противодействие на тероризма в Община Брезник.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 561

На основание чл. 21 ал. 2, във връзка с ал. 1 т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 22 ал. 3 от Закона за противодействие на тероризма, Общинският съвет Брезник приема План за противодействие на тероризма в Община Брезник.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, във връзка с аварийното планиране за обект отдаден на концесия - язовир Красава-1, землище на с. Красава

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №562

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39 ал. 4 и чл. 8 ал. 2 от Закона за общинската собственост, и във връзка с чл. 163 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стани и на съоръженията към тях, както и контрол за техническото им състояние, във връзка с чл. 21 ал 1 т. 4, чл. 31 ал. 5 и ал. 7 от СРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да се учреди в полза на концесионера „БОКА 2020” ЕООД, ЕИК 204263869, със седалище и адрес на управление – гр. Брезник, ул.”Борис Антов” № 12, представлявано от Боян Костадинов Бонев – управител, безвъзмездно право на ползване върху имот с № 069005, представляващ земеделска земя – нива, местност „При търне”, землище на с. Красава, с площ 1,080 дка, при граници: имот № 069004, нива на Снежана Малинова Атанасова, имот № 000068, язовир на Община Брезник, имот № 000282, път ІV кл. на Община Брезник, за срок от 10 години.

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да сключи договора с концесионера за безвъзмездно право на ползване.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 30 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280827