Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 25.01.2018 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл. 38 ал. 2 т.1 и ал.3 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 25.01.2018г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка относно проект на бюджет за 2018г на Община Брезник и средства от ЕС .

2. Докладна записка относно утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Брезник .

3. Докладна записка относно одобряване на проект за обект : ПУП-ПП за определяне на трасе и сервитут за изграждане на електропровод 20 КV, преминаващ през ПИ №№ 021032, 021033, 021051, 021063, 021002, 000024, 000029, 102076, 000026 и 010027 по КВС на с.Завала, за външно електрозахранване на ОЦЕВЕРМА СЪС СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖИ, ФУРАЖНА КУХНЯ, ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЖЕНИЯ, собственост на „МЕГАСТРОЙ” ООД. .

4. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз, с цел възстановяването й на наследниците на Златан Петров Манолов .

5. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Звезда Атанасова Господинова .

6. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци , с цел възстановяването й на наследниците на Иван Апостолов Витанов .

7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Горни Романци , с цел възстановяването й на наследниците на Тодор Георгиев Янков .

8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Генади Найденов Петрунов .

9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Дамянка Дамянова Черемидарска .

10. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот с.Бабица и сключване на договор за продажба. .

11. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот с.Бабица и сключване на договор за продажба. .

12. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот с. Ноевци и сключване на договор за продажба. .

13. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Гигинци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж .

14. Докладна записка относно приемане Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2018г .

15. Докладна записка относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година 2017/2018 на свободни имоти- пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл.37, ал.13 от ЗСПЗЗ .

16. Докладна записка относно приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезник .

17. Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 г.  .

18. Приема Отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии. .

19. Програма за работа на ОбС Брезник за 2018г .

20. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

 

 

Съвместното заседание на постоянните комисии ще се проведе на 22.01.2018г.от 14.00 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при горепосочения проект за дневен ред

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 62 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 942711