Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 28.11.2017 г. /528-529/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 14

Гр.Бреник, 28.11.2017г

ПЪРВА ТОЧКА: Относно: Необходимост от представяне на допълнителна информация или разяснения по Заявление № BG06RDNP001-19.001-00041/31.08.2017 г., подадено от Сдружение „Местна инициативна група Трън, Брезник, Божурище“ на основание чл. 30, ал. 3 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. (изм. и доп. с Постановление № 75 от 13 април 2017 г., посл. изм. с Постановление № 174 от 17 август 2017 г.) (ПМС 161/2016 г.) и т. 24 от Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за водено от общностите местно развитие за прием 2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 528

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА Общинският съвет Брeзник:

 

1. Променя точка 5 на РЕШЕНИЕ № 30 по ПРОТОКОЛ № 3/09.12.2015 г. като допълва текста „И дава съгласие в това си качество да подпише Споразумението за партньорство за създаване на МИГ".

2. Отменя точка 6 от РЕШЕНИЕ № 30 по ПРОТОКОЛ № 3/09.12.2015 г.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно Промяна на приходната част по бюджета на Община Брезник за 2017 г. и осигуряване на средства за предоставяне на временни безлихвени заеми по проекти от СЕС

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 9 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 529

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 и 124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр. Брезник

 

  1. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет до 110 000 лв.;

  2. Приема промяна по бюджета за 2017 г. на Община Брезник, както следва:

I МЕСТНА ОТГОВОРНОСТ

1.Увеличава приходите с 207 000 лв., по параграфи и подпараграфи, както следва:

§ 13-00 „Имуществени и други местни данъци“ 196 000 лв.

§§13-01 данък върху недвижими имоти 8 000 лв.

§§13-03 данък върху превозните средства 188 000 лв.

§ 27-00 „Общински такси“ 18 000 лв.

§§27-10 за технически услуги 18 000 лв.

§ 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите“ - 7 000 лв.

§§37-02 внесен данък върху приходите от

стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) - 7 000 лв.

2.Намалява приходите с 172 000 лв., по параграфи и подпараграфи, както следва:

§ 01-03 „Данък върху доходите на физически лица“ 3 000 лв.

§§01-03 окончателен годишен (патентен) данък и данък

върху таксиметров превоз на пътници 3 000 лв.

§ 13-00 „Имуществени и други местни данъци“ 5 000 лв.

§§13-04 данък при придобиване на имущество по

дарения и възмезден начин 5 000 лв.

§ 27-00 „Общински такси“ 163 000 лв.

§§27-04 за ползване на домашен социален патронаж и

други общински социални услуги 7 000 лв.

§§27-11 за административни услуги 9 000 лв.

§§36-19 други неданъчни приходи 147 000 лв.

§41-00 „Приходи от концесии“ 1 000 лв.

3. Увеличава бюджетните взаимоотношения в частта на временни безлихвени заеми с - 31 000 лв., по параграфи, както следва:

§76-00 „'Временни безлихвени заеми между

бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)“ - 31 000 лв.

II ДОФИНАНСИРАНЕ

 

Увеличава разходите с 4 000 лв. разпределени по функции, дейности параграфи и подпараграфи, както следва:

 

Функция „Образование“ с 4 000 лв.

 

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

 

§ 10-00 Издръжка 4 000 лв.

 

§§10-11 храна 1 300 лв.

 

§§ 10-16 вода, горива и енергия 2 700 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

 

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  20.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ №7000-88 /3/ от 20.03.2019 г. Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основа...

Сряда, 20 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с тайно надд

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-157/14.03.2019 год. обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на кор...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-158/14.03.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските ...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Проект на Допълнение и изменение на Наре

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци Поименно гласуване. С...

Сряда, 27 Февруари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 83 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1387029