Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 28.11.2017 г. /528-529/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 14

Гр.Бреник, 28.11.2017г

ПЪРВА ТОЧКА: Относно: Необходимост от представяне на допълнителна информация или разяснения по Заявление № BG06RDNP001-19.001-00041/31.08.2017 г., подадено от Сдружение „Местна инициативна група Трън, Брезник, Божурище“ на основание чл. 30, ал. 3 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. (изм. и доп. с Постановление № 75 от 13 април 2017 г., посл. изм. с Постановление № 174 от 17 август 2017 г.) (ПМС 161/2016 г.) и т. 24 от Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за водено от общностите местно развитие за прием 2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 528

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА Общинският съвет Брeзник:

 

1. Променя точка 5 на РЕШЕНИЕ № 30 по ПРОТОКОЛ № 3/09.12.2015 г. като допълва текста „И дава съгласие в това си качество да подпише Споразумението за партньорство за създаване на МИГ".

2. Отменя точка 6 от РЕШЕНИЕ № 30 по ПРОТОКОЛ № 3/09.12.2015 г.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно Промяна на приходната част по бюджета на Община Брезник за 2017 г. и осигуряване на средства за предоставяне на временни безлихвени заеми по проекти от СЕС

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 9 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 529

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 и 124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр. Брезник

 

  1. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет до 110 000 лв.;

  2. Приема промяна по бюджета за 2017 г. на Община Брезник, както следва:

I МЕСТНА ОТГОВОРНОСТ

1.Увеличава приходите с 207 000 лв., по параграфи и подпараграфи, както следва:

§ 13-00 „Имуществени и други местни данъци“ 196 000 лв.

§§13-01 данък върху недвижими имоти 8 000 лв.

§§13-03 данък върху превозните средства 188 000 лв.

§ 27-00 „Общински такси“ 18 000 лв.

§§27-10 за технически услуги 18 000 лв.

§ 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите“ - 7 000 лв.

§§37-02 внесен данък върху приходите от

стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) - 7 000 лв.

2.Намалява приходите с 172 000 лв., по параграфи и подпараграфи, както следва:

§ 01-03 „Данък върху доходите на физически лица“ 3 000 лв.

§§01-03 окончателен годишен (патентен) данък и данък

върху таксиметров превоз на пътници 3 000 лв.

§ 13-00 „Имуществени и други местни данъци“ 5 000 лв.

§§13-04 данък при придобиване на имущество по

дарения и възмезден начин 5 000 лв.

§ 27-00 „Общински такси“ 163 000 лв.

§§27-04 за ползване на домашен социален патронаж и

други общински социални услуги 7 000 лв.

§§27-11 за административни услуги 9 000 лв.

§§36-19 други неданъчни приходи 147 000 лв.

§41-00 „Приходи от концесии“ 1 000 лв.

3. Увеличава бюджетните взаимоотношения в частта на временни безлихвени заеми с - 31 000 лв., по параграфи, както следва:

§76-00 „'Временни безлихвени заеми между

бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)“ - 31 000 лв.

II ДОФИНАНСИРАНЕ

 

Увеличава разходите с 4 000 лв. разпределени по функции, дейности параграфи и подпараграфи, както следва:

 

Функция „Образование“ с 4 000 лв.

 

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

 

§ 10-00 Издръжка 4 000 лв.

 

§§10-11 храна 1 300 лв.

 

§§ 10-16 вода, горива и енергия 2 700 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

 

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 20 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097112