Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 15.12.2017 г. /530-542/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

15

ГР. Брезник, 15.12.2017г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 530

На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 66 ал. 1 от ЗМДТ, и в съответствие разпоредбите на чл. 26 от ЗНА, Общинският съвет Брезник:

§ 1. Изменя Приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 от Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ. /Приложение № 1 е неразделна част от настоящето решение./

§ 2. В алинея 6 на чл. 4 думите ” чл.237 буква „л” от Гражданския процесуален кодекс” се заменят с „по реда на ДОПК”.

§ 3. Създава към чл.5 нова алинея 4 със следното съдържание : „Вътрешна методика при определяне разходите по план-сметката за услугите по сметосъбиране на битовите отпадъци и транспортирането до депата за третирането им, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване- Приложение № 11.”

§ 4. Създава към чл.12 нова алинея 5 със следното съдържание: „ Контролът по правилното определянето на такса битови отпадъци се възлага на служителите ,определени със заповед от кмета на общината и имащи правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата на обезпечаване на данъчните задължения - на публични изпълнители.”

§ 5. Създава към чл.13 нова алинея 5 и алинея 6 със следното съдържание:

ал.5 „Кмета на общината разрешава отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси до 30 000 лв. и със срок до една година от датата на разрешението. Разрешение за отсрочване или разсрочване над 30 000 лв. и срок по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.”

ал. 6 „ Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на МФ по ред и начин определен в чл. 5 а от ЗМДТ. Ежедневната информация по ал. 5 към чл.13 се извършва от отговорника за система „Матеус”, съгласно сключен договор между МФ и „Информационно обслужване” АД.”

§ 6. Чл. 156 се допълва както следва:

В края на изречението след думите „шифър 09-ССЕ-14” се поставя запетая и се допълва: „В тримесечен срок от датата на придобиване на куче, собственикът подава в общината по постоянен адрес/седалище декларация по чл. 117 от ЗМДТ – приложение №12”

1. т. 6 се изменя така: ”кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.”

§ 7. В.чл. 124 а, б и в се правят следните изменения и допълнения:

I. В чл.124 а. След думите „шифър ОБА 15-1 се поставя тире и се добавя „тарифа по ЗННД”

II. В чл.124б. След думите „шифър ОБА 15-2 се поставя тире и се добавя „тарифа по ЗННД”.

Създава се т.1, т.2 и т.3 със следното съдържание:

т.1 на съдържанието - за първа страница 10.00 лв.

- за втора и следваща по 2.00 лв.

т.2 на подписа - за всеки подпис 10.00 лв.

т.3 копие - за нотариален регистър 3.00 лв.

III.В чл.124 в. След думите шифър ОБА 15-3 се добавя „тарифа по ЗННД”.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 531

На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие разпоредбите на чл. 26 от ЗНА, Общинският съвет Брезник:

§1. Създава нови ал.5 и ал.6 към чл.5 със следното съдържание:

ал.5 „Общините предоставят ежедневна информация по чл. 5а от ЗМДТ. Ежедневната информация по чл.5, ал. 5 се извършва от отговорника за система „Матеус”, съгласно сключен договор между МФ и „Информационно обслужване” АД.

ал.6 „Ежемесечно отдел „ТСУ” дава писмена информация на отдел „МДТ” - за обектите, на които е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация и за земеделските земи, на които е сменено предназначението.

§2. На мястото на отменената ал.4 на чл.7 създава нов текст със следното съдържание: „Не се облагат с данък недвижими имоти, имотите с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

§3. Създава нова ал.5 на чл.17 със следното съдържание: „ Контролът по чл.18 от ЗМДТ се възлага на служителите от отдел „МДТ”, определени със Заповед от кмета на Общината. Те имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата на обезпечаване на данъчните задължения – на публични изпълнители.”

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Брезник за 2018г

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 532

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Брезник приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Брезник за 2018г.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от "нива" в "ливада" или "пасище" на имот № 021001, находящ се в землището на с. Кошарево

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 533

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет Брезник реши:

1. Да се промени начина на трайно ползване от „нива” в „ливада” или „пасище“ на имот № 021001, с площ от 36.273 дка, с НТП „нива“, местността “Сонгулар“, общинска собственост в землището на село Кошарево

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Озърновци, с цел възстановяването и на наследниците на Стоян Янков Паунов

Поименно гласуване

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 534

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-218/28.11.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на село Озърновци, община Брезник, собственост на Стоян Янков Паунов:

–Имот с № 015014, с площ от 16,100 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „Тричкова махала", образуван от имот № 015004, Общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Бегуновци , с цел възстановяването и на наследниците на Анто Арсов Кирков

Поименно гласуване

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 535

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-219/28.11.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Анто Арсов Кирков:

–Имот с № 076020 с площ от 4,167 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Сарай", образуван от имот с № 076010, общинска собственост.

– Имот с № 039033 с площ от 4.696 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Скачък", образуван от имот с № 039024, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Бегуновци , с цел възстановяването и на наследниците на Милан Савов Витанов

Поименно гласуване

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 536

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-217/28.11.2017г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци община Брезник, собственост на Милан Савов Витанов:

–Имот с № 037017 с площ от 1.260 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Душин дол/ Осое", образуван от имот с № 037011, общинска собственост.

– Имот с № 037018 с площ от 2.469 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Душин дол/ Осое", образуван от имот с № 037011, общинска собственост.

– Имот с № 036011 с площ от 4.919 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „Требеница/ Над село", образуван от имот с № 036007, общинска собственост.

– Имот с № 051068 с площ от 4.953 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Под манастир/Върбица", образуван от имот с № 051040, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Красава, с цел възстановяването й на наследниците на Иван Янакиев Васев

Поименно гласуване

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 537

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх№5800-222/05.12.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Красава, община Брезник, собственост на Иван Янакиев Васев:

–Имот с № 004016 с площ от 1.417 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Минковица", образуван от имот с № 004016, общинска собственост.

– Имот с № 005008 с площ от 5,383 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Поище", образуван от имот с № 005005, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне на представител на Община Брезник за участие в комисията за изработване на областна здравна карта

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 538

На основание чл. 21 ал. 2, в изпълнение на правомощията по чл. 21 ал. 1 т. 23 и във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 4 и чл. 30 от ЗМСМА, чл. 29 ал. 3 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/, Общинският съвет Брезник определя Наталия Петкова Първанова – „ст. Експерт образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравни, социални и младежки дейности” в Община Брезник за представител на Община Брезник в областната комисия по чл. 19 ал. 3 от ЗЛЗ за изработване на Областна здравна карта на област Перник.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Боян Андреев Колев за отпускане на еднократна финансова помощ

Поименно гласуване

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 539

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска сумата от 400 / четиристотин/ лева на Боян Андреев Колев

2. Средствата се осигуряват от:

- § 42-14, обезщетения и помощи по решение на ОбС - 200лв.

- § 02-00, други възнаграждения и плащания - 200лв.

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимата процедура

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане решение за допълване списъка с пасища мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 37 и ал. 1 от ЗСПЗЗ

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 540

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общинският съвет Брезник:

1. Допълва списъка на пасища, мери и ливади за общината по землища, които следва да се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, както следва:

Село Горна Секирна:

Имот № 020100,образуван от имот № 020088, местност „Равнище”, представляващ пасище, мера, девета категория, с площ 8,509 дка.

Имот № 020102, образуван от имот №020088, местност „Равнище”, представляващ пасище, мера, девета категория, с площ 3,409 дка.

Имот № 020103 , образуван от имот № 020087, местност „Равнище”, представляващ пасище, мера, девета категория, с площ 6,856 дка.

Имот № 020106, образуван от имот №020087, местност „Равнище”, представляващ пасище, мера, девета категория, с площ 4,973 дка .

Имот № 020104, образуван от имот № 020087,местност „Равнище”, представляващ пасище, мера, девета категория, с площ 9,877 дка

Имот № 020099, образуван от имот №020061, местност „Равнище”, представляващ пасище, мера, девета категория, с площ 18,803 дка

Село Садовик:

Имот № 057003, образуван от имот №№ 057001, местност „Зад могила”, представляващ пасище, мера, девета категория, с площ 399,498 дка ;

2. Допълненият списък със свободните за отдаване под наем пасища, мери и ливади да се обявят в общината и на интернет страницата.

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпочване на процедура за отдаване под наем на помещение за зъболекарски кабинет, намиращ се в сградата на СУ „Васил Левски“ гр. Брезник

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” и 1 въздържал се /В.Добринов/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 541

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, и с чл.3 ал.9 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

1. Дава съгласието си за отпочване на процедура по отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение за зъболекарски кабинет, при граници на помещението: канцелария, коридор и двор., което помещение е радположено в сграда за образование с идентификатор 06286.501.426.1 със ЗП - 1056 кв.м, намираща се в ПИ с идентификатор 06286.501.426 по КК и КР на гр. Брезник, одобрени със Заповед РД-18-35/23.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, улица „Ангел Коцелянов”№ 9, при граници на имота: Имоти с №№ 06286.501.1743,06286.501.1723, 06286.501.1750,06286.501.1725 и 06286.501.1758. Помещението се отдава под наем в едно с обурудване за стоматологичен кабинет, както следва: стол и стоматологична машина, шкаф аптечен двукрил, шкаф инструментален зъболекарски, маса подвижна инструментална, стерилизационен барабан и инструментариум, за срок от 5/пет/ години.

2. Определя първоначална наемна цена в размер на 80,00 лв.

3. Упълномощава Директора на СУ „Васил Левски” да отпочне процедура по отдаване под наем на горепосочения обект, чрез провеждане на тръг с явно наддаване, в едно с медицинското обурудване, като чрез своя заповед определи съответната за това комисия.

4. Определя общински съветник за участие при провеждане на търга Росен Славчов Огнянов

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на движима вещ – общинска собственост за стопанисване и управление на „Център за социални услуги от резидентен тип – Община Брезник”

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 542

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си за прехвърляне на движвима вещ – общинска собстеност, лек автомобил марка „Фолгсваген”, модел „Пасат” с държавен контролен номер РК 73-22 АС, с балансова стойност 1200 лв. от „ДСП и ДМК” на „Център за социални услуги от резидентен тип – Община Брезник” за стопанисване и управление.

2. Упълномощава кмета на община Брезник да извърши последващи съгласно закона действия.

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ Л.Любомирова / /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 19 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1233900