Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 15.12.2017 г. /530-542/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

15

ГР. Брезник, 15.12.2017г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 530

На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 66 ал. 1 от ЗМДТ, и в съответствие разпоредбите на чл. 26 от ЗНА, Общинският съвет Брезник:

§ 1. Изменя Приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 от Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ. /Приложение № 1 е неразделна част от настоящето решение./

§ 2. В алинея 6 на чл. 4 думите ” чл.237 буква „л” от Гражданския процесуален кодекс” се заменят с „по реда на ДОПК”.

§ 3. Създава към чл.5 нова алинея 4 със следното съдържание : „Вътрешна методика при определяне разходите по план-сметката за услугите по сметосъбиране на битовите отпадъци и транспортирането до депата за третирането им, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване- Приложение № 11.”

§ 4. Създава към чл.12 нова алинея 5 със следното съдържание: „ Контролът по правилното определянето на такса битови отпадъци се възлага на служителите ,определени със заповед от кмета на общината и имащи правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата на обезпечаване на данъчните задължения - на публични изпълнители.”

§ 5. Създава към чл.13 нова алинея 5 и алинея 6 със следното съдържание:

ал.5 „Кмета на общината разрешава отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси до 30 000 лв. и със срок до една година от датата на разрешението. Разрешение за отсрочване или разсрочване над 30 000 лв. и срок по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.”

ал. 6 „ Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на МФ по ред и начин определен в чл. 5 а от ЗМДТ. Ежедневната информация по ал. 5 към чл.13 се извършва от отговорника за система „Матеус”, съгласно сключен договор между МФ и „Информационно обслужване” АД.”

§ 6. Чл. 156 се допълва както следва:

В края на изречението след думите „шифър 09-ССЕ-14” се поставя запетая и се допълва: „В тримесечен срок от датата на придобиване на куче, собственикът подава в общината по постоянен адрес/седалище декларация по чл. 117 от ЗМДТ – приложение №12”

1. т. 6 се изменя така: ”кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.”

§ 7. В.чл. 124 а, б и в се правят следните изменения и допълнения:

I. В чл.124 а. След думите „шифър ОБА 15-1 се поставя тире и се добавя „тарифа по ЗННД”

II. В чл.124б. След думите „шифър ОБА 15-2 се поставя тире и се добавя „тарифа по ЗННД”.

Създава се т.1, т.2 и т.3 със следното съдържание:

т.1 на съдържанието - за първа страница 10.00 лв.

- за втора и следваща по 2.00 лв.

т.2 на подписа - за всеки подпис 10.00 лв.

т.3 копие - за нотариален регистър 3.00 лв.

III.В чл.124 в. След думите шифър ОБА 15-3 се добавя „тарифа по ЗННД”.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 531

На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие разпоредбите на чл. 26 от ЗНА, Общинският съвет Брезник:

§1. Създава нови ал.5 и ал.6 към чл.5 със следното съдържание:

ал.5 „Общините предоставят ежедневна информация по чл. 5а от ЗМДТ. Ежедневната информация по чл.5, ал. 5 се извършва от отговорника за система „Матеус”, съгласно сключен договор между МФ и „Информационно обслужване” АД.

ал.6 „Ежемесечно отдел „ТСУ” дава писмена информация на отдел „МДТ” - за обектите, на които е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация и за земеделските земи, на които е сменено предназначението.

§2. На мястото на отменената ал.4 на чл.7 създава нов текст със следното съдържание: „Не се облагат с данък недвижими имоти, имотите с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

§3. Създава нова ал.5 на чл.17 със следното съдържание: „ Контролът по чл.18 от ЗМДТ се възлага на служителите от отдел „МДТ”, определени със Заповед от кмета на Общината. Те имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата на обезпечаване на данъчните задължения – на публични изпълнители.”

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Брезник за 2018г

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 532

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Брезник приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Брезник за 2018г.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от "нива" в "ливада" или "пасище" на имот № 021001, находящ се в землището на с. Кошарево

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 533

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет Брезник реши:

1. Да се промени начина на трайно ползване от „нива” в „ливада” или „пасище“ на имот № 021001, с площ от 36.273 дка, с НТП „нива“, местността “Сонгулар“, общинска собственост в землището на село Кошарево

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Озърновци, с цел възстановяването и на наследниците на Стоян Янков Паунов

Поименно гласуване

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 534

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-218/28.11.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на село Озърновци, община Брезник, собственост на Стоян Янков Паунов:

–Имот с № 015014, с площ от 16,100 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „Тричкова махала", образуван от имот № 015004, Общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Бегуновци , с цел възстановяването и на наследниците на Анто Арсов Кирков

Поименно гласуване

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 535

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-219/28.11.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Анто Арсов Кирков:

–Имот с № 076020 с площ от 4,167 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Сарай", образуван от имот с № 076010, общинска собственост.

– Имот с № 039033 с площ от 4.696 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Скачък", образуван от имот с № 039024, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Бегуновци , с цел възстановяването и на наследниците на Милан Савов Витанов

Поименно гласуване

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 536

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-217/28.11.2017г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци община Брезник, собственост на Милан Савов Витанов:

–Имот с № 037017 с площ от 1.260 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Душин дол/ Осое", образуван от имот с № 037011, общинска собственост.

– Имот с № 037018 с площ от 2.469 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Душин дол/ Осое", образуван от имот с № 037011, общинска собственост.

– Имот с № 036011 с площ от 4.919 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „Требеница/ Над село", образуван от имот с № 036007, общинска собственост.

– Имот с № 051068 с площ от 4.953 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Под манастир/Върбица", образуван от имот с № 051040, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Красава, с цел възстановяването й на наследниците на Иван Янакиев Васев

Поименно гласуване

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 537

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх№5800-222/05.12.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Красава, община Брезник, собственост на Иван Янакиев Васев:

–Имот с № 004016 с площ от 1.417 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Минковица", образуван от имот с № 004016, общинска собственост.

– Имот с № 005008 с площ от 5,383 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Поище", образуван от имот с № 005005, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне на представител на Община Брезник за участие в комисията за изработване на областна здравна карта

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 538

На основание чл. 21 ал. 2, в изпълнение на правомощията по чл. 21 ал. 1 т. 23 и във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 4 и чл. 30 от ЗМСМА, чл. 29 ал. 3 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/, Общинският съвет Брезник определя Наталия Петкова Първанова – „ст. Експерт образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравни, социални и младежки дейности” в Община Брезник за представител на Община Брезник в областната комисия по чл. 19 ал. 3 от ЗЛЗ за изработване на Областна здравна карта на област Перник.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Боян Андреев Колев за отпускане на еднократна финансова помощ

Поименно гласуване

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 539

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска сумата от 400 / четиристотин/ лева на Боян Андреев Колев

2. Средствата се осигуряват от:

- § 42-14, обезщетения и помощи по решение на ОбС - 200лв.

- § 02-00, други възнаграждения и плащания - 200лв.

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимата процедура

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане решение за допълване списъка с пасища мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 37 и ал. 1 от ЗСПЗЗ

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 540

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общинският съвет Брезник:

1. Допълва списъка на пасища, мери и ливади за общината по землища, които следва да се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, както следва:

Село Горна Секирна:

Имот № 020100,образуван от имот № 020088, местност „Равнище”, представляващ пасище, мера, девета категория, с площ 8,509 дка.

Имот № 020102, образуван от имот №020088, местност „Равнище”, представляващ пасище, мера, девета категория, с площ 3,409 дка.

Имот № 020103 , образуван от имот № 020087, местност „Равнище”, представляващ пасище, мера, девета категория, с площ 6,856 дка.

Имот № 020106, образуван от имот №020087, местност „Равнище”, представляващ пасище, мера, девета категория, с площ 4,973 дка .

Имот № 020104, образуван от имот № 020087,местност „Равнище”, представляващ пасище, мера, девета категория, с площ 9,877 дка

Имот № 020099, образуван от имот №020061, местност „Равнище”, представляващ пасище, мера, девета категория, с площ 18,803 дка

Село Садовик:

Имот № 057003, образуван от имот №№ 057001, местност „Зад могила”, представляващ пасище, мера, девета категория, с площ 399,498 дка ;

2. Допълненият списък със свободните за отдаване под наем пасища, мери и ливади да се обявят в общината и на интернет страницата.

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпочване на процедура за отдаване под наем на помещение за зъболекарски кабинет, намиращ се в сградата на СУ „Васил Левски“ гр. Брезник

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” и 1 въздържал се /В.Добринов/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 541

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, и с чл.3 ал.9 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

1. Дава съгласието си за отпочване на процедура по отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение за зъболекарски кабинет, при граници на помещението: канцелария, коридор и двор., което помещение е радположено в сграда за образование с идентификатор 06286.501.426.1 със ЗП - 1056 кв.м, намираща се в ПИ с идентификатор 06286.501.426 по КК и КР на гр. Брезник, одобрени със Заповед РД-18-35/23.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, улица „Ангел Коцелянов”№ 9, при граници на имота: Имоти с №№ 06286.501.1743,06286.501.1723, 06286.501.1750,06286.501.1725 и 06286.501.1758. Помещението се отдава под наем в едно с обурудване за стоматологичен кабинет, както следва: стол и стоматологична машина, шкаф аптечен двукрил, шкаф инструментален зъболекарски, маса подвижна инструментална, стерилизационен барабан и инструментариум, за срок от 5/пет/ години.

2. Определя първоначална наемна цена в размер на 80,00 лв.

3. Упълномощава Директора на СУ „Васил Левски” да отпочне процедура по отдаване под наем на горепосочения обект, чрез провеждане на тръг с явно наддаване, в едно с медицинското обурудване, като чрез своя заповед определи съответната за това комисия.

4. Определя общински съветник за участие при провеждане на търга Росен Славчов Огнянов

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на движима вещ – общинска собственост за стопанисване и управление на „Център за социални услуги от резидентен тип – Община Брезник”

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 542

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си за прехвърляне на движвима вещ – общинска собстеност, лек автомобил марка „Фолгсваген”, модел „Пасат” с държавен контролен номер РК 73-22 АС, с балансова стойност 1200 лв. от „ДСП и ДМК” на „Център за социални услуги от резидентен тип – Община Брезник” за стопанисване и управление.

2. Упълномощава кмета на община Брезник да извърши последващи съгласно закона действия.

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ Л.Любомирова / /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: “Производство на натурален лактобацилус булгарикус /lactobac...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

Обява за обществеността Уведомяваме Ви, че „БОКА 2020“ ЕООД, гр. Брезник, ул. „Борис Антов“ №12, ЕИК 204263...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 46 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 959815