Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.11.2017 г. /509-527/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 13

Гр.Брезник, 23.11.2017г

ПЪРВА ТОЧКА: Предоставяне под наем за една стопанска година на имоти - полски пътища, общинска собственост, включени в заповедите по чл. 37в ал. 4 от ЗСПЗЗ по землища

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 509

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.75а ал.3 от ППЗСПЗЗ и постъпило искане от Директора на ОД „Земеделие“ – Перник, Общинският съвет Брезник:

1. Упълномощава Кмета на Община Брезник да издаде заповед, която да бъде публикувана на интернет страницата на Общината, за сключване на договори с ползвателите за имоти-полски пътища.

2. Община Брезник да сключи едногодишни договори с ползвателите на полски пътища за средното годишно рентно плащане за съответното землище.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Горни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Васил Георгиев Пайчев

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 510

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-188/20.10.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Горни Романци, община Брезник, собственост на Васил Георгиев Пайчев:

–Имот с № 029046 с площ от 0,596 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Ляник/Циганка", образуван от имот с № 029009, общинска собственост.

– Имот с № 029045 с площ от 2,098 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Поята/ Циганка", образуван от имот с № 029016, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Наталия Ставрева Петрова

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 511

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-199/01.11.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Наталия Ставрева Петрова:

–Имот с № 050087 с площ от 7,032 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Бабин дел/Циганка", образуван от имот с № 050086, общинска собственост.

– Имот с № 062025 с площ от 1,325 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Колибие/ Шамък", образуван от имот с № 062024, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци с цел възстановяването й на наследниците на Йордан Кътев Алексов

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 512

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-200/01.11.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на село Бегуновци, община Брезник, собственост на Йордан Кътев Алексов:

–Имот с № 037013, с площ от 19.744 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Осое", образуван от имот № 037004, Общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Непразненци с цел възстановяването й на наследниците на Мирчо Миланов Митков

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 513

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-189/20.10.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на село Непразненци, община Брезник, собственост на Мирчо Миланов Митков:

–Имот с № 017032, с площ от 2,741 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Алине пад./шир.поле", образуван от имот № 017001, Общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Красава, с цел възстановяването й на наследниците на Арсо Симов Божилов

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 514

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-204/06.11.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на село Красава, община Брезник, собственост на Арсо Симов Божилов:

–Имот с № 026047, с площ от 2.317 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Побит камък/ Заграня", образуван от имот № 026045, Общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Видрица, с цел възстановяването й на наследниците на Тасо Спасов Модев

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 515

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-199/01.11.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, собственост на Тасо Спасов Модев:

–Имот с № 001081 с площ от 2.484 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „митр.чуке/църква", образуван от имот с № 001054, общинска собственост.

– Имот с № 001080 с площ от 1.773 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Ровина/ Църква", образуван от имот с № 001023, общинска собственост.

– Имот с № 001079 с площ от 1.190дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Ровина/ Църква", образуван от имот с № 001023, общинска собственост.

– Имот с № 002064 с площ от 0.468 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „Село/ Радичковица", образуван от имот с № 002048, общинска собственост.

– Имот с № 002063 с площ от 1.039 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Б.чука/ Радичковица", образуван от имот с № 002061, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Гоз, с цел възстановяването й на наследниците на Зоя Драганова Симова

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 516

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-203/06.11.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, община Брезник, собственост на Стоян Симов Илиев:

–Имот с № 002015 с площ от 1.643 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Таирица/Локва", образуван от имот с № 002007, общинска собственост.

– Имот с № 004062 с площ от 2.030 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Лис.дупки/ Пейна лив.", образуван от имот с № 004035, общинска собственост.

– Имот с № 004061 с площ от 2.284 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Мъртвин/ Пейна лив.", образуван от имот с № 004035, общинска собственост.

– Имот с № 000096 с площ от 3,131 дка, представляващ пасище , мера, девета категория в местност „Вървище/ дълга ливада", образуван от имот с № 000095, общинска собственост.

– Имот с № 009032 с площ от 2,998 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „Колник/ Забел", образуван от имот с № 009019, общинска собственост.

– Имот с № 009031 с площ от 2,034 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „Еминица/ Забел", образуван от имот с № 009022, общинска собственост.

– Имот с № 029141 с площ от 4,621 дка, представляващ нива, четвърта категория в местност „Ласкерица/ У река", образуван от имот с № 029018, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Информация относно издадена заповед на директора на РИОСВ - Перник за прекратяване експлоатацията на общинското депо за твърди битови отпадъци град Брезник.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 517

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Информация относно издадена заповед на директора на РИОСВ Перник за прекратяване експлоатацията на общинското депо за твърди битови отпадъци град Брезник.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно искане за частично изменение на ПУП-ПРЗ на с.Непразненци по вх..№ 9400-2256/1 от 16.08.2017г.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 518

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 4, във връзка с чл.36 ал.1 т.2, от ЗОС, чл.15 ал.3, чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.24 ал.1 и ал.5 и чл.26 от НРПУРОИ Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да бъдат придадени възмездно 134 кв.м общински поземлен имот, част от УПИ IX-127, кв. 5 – РП на с. Непразненци, участва в проектен УПИ IX -127 – кв.5, по ЧИ на ПУП-ПРЗ на с. Непразненци, община Брезник, Заповед №РД_2-451/23.05.2017 г., собственост на Надежда Пантелеева Йорданова от гр. София, ж.к. „Люлин” бл. 208, вх.Ж, ап. 128, ет.1.

2. Задължава кмета на Община Брезник да сключи предварителен договор за продажба по пазарна цена – 775.20 лв., облагаема с ДДС. Направената оценка от лицензирания оценител е за сметка на купувача.

3. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за изработване на частично изменение на ПУП при условията на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ – по взаимно съгласие и чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по възлагане и за сметка на заинтересованите, с който посочения общински имот се придава към УПИ IX - 127, кв. 5 от РП на с. Непразненци, собственост на Надежда Пантелеева Йорданова.

4. След одобрение на проекта за частично изменение на ПУП да се сключи окончателен договор.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно искане за частично изменение на ПУП-ПРЗ на с.Непразненци по вх.№ 9400-2256/2 от 16.08.2017г.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 519

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 4, във връзка с чл.36 ал.1 т.2, от ЗОС, чл.15 ал.3, чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.24 ал.1 и ал.5 и чл.26 от НРПУРОИ Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да бъдат придадени възмездно 60 кв.м общински поземлен имот, част от УПИ VIII-127, кв. 5 – РП на с. Непразненци, участва в проектен УПИ VIII -127 – кв.5, по ЧИ на ПУП-ПРЗ на с. Непразненци, община Брезник, Заповед №РД_2-451/23.05.2017 г., собственост на Надежда Пантелеева Йорданова от гр. София, ж.к. „Люлин” бл. 208, вх.Ж, ап. 128, ет.1.

2. Задължава кмета на Община Брезник да сключи предварителен договор за продажба по пазарна цена – 346.80 лв., облагаема с ДДС. Направената оценка от лицензирания оценител е за сметка на купувача.

3. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за изработване на частично изменение на ПУП при условията на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ – по взаимно съгласие и чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по възлагане и за сметка на заинтересованите, с който посочения общински имот се придава към УПИ VIII, кв. 5 от РП на с. Непразненци, собственост на Надежда Пантелеева Йорданова.

4. След одобрение на проекта за частично изменение на ПУП да се сключи окончателен договор.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на трассе и сервитут на захранващ кабел

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” и 2 против /Д.Стоянова и Ст. Велков/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 520

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник и във връзка с чл.192 до чл. 194 от ЗУТ, Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутните на енергийните обекти Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласие да бъде уредено в полза на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, с адрес на управление - гр. София, р-н Витоша, бул. „България” №102 ЕИК 175085154 право на прокарване – на трасе и сервитут на промишлен напорен тръбопровод Ф 90 от УПИ I 73.1,73.5 кв.129 по ПУП на гр. Брезник до резервоар за съхранение на оборотна вода в УПИ II – 72.30 кв. и засягащ поземлен имот с идентификатор 06286.73.34 с площ 3342 кв.м по Кадастрална карта и Кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35/23.04.2009 г. на Изпълнителен Директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър за гр. Брезник, обл. Перник. Дължината на трасето е 256 линейни метри, възникнала сервитутна зона 1009.00 кв.м.

2. Утвърждава оценка за сервитутно право по т.1 в размер на 327.68 лв. за цялата дължина и 988.82 лв. за сервитутна зона, или общо 1316.50 лв. Посочената цена се облага с ДДС.

3. Упълномощава кмета на Общината да извърши по-нататъшни действия по сключване на договора.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно искане за частично изменение на ПУП - ПРЗ на с.Горнна Секирна по вх. № 9400-2466 от 05.09.2017 г.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 521

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 4, във връзка с чл.36 ал.1 т.2, от ЗОС, чл.15 ал.3, чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.24 ал.1 и ал.5 и чл.26 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да бъдат придадени възмездно 204 кв.м общински поземлен имот, част от УПИ I-173 , кв. 20 – РП на с. Горна Секирна, участва в проектен УПИ XIII - 163 – кв.20, по ЧИ на ПУП-ПРЗ на с. Горна Секирна, община Брезник, Заповед №РД_2-724/16.08.2017 г., собственост на Валентин Стефанов Григоров от гр. Перник, ул. „Рашо Димитров” бл.68,вх. „Е” ет. 5 ап. 135.

2. Задължава кмета на Община Брезник да сключи предварителен договор за продажба по пазарна цена – 1109.60 лв., облагаема с ДДС. Направената оценка от лицензирания оценител е за сметка на купувача.

3. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за изработване на частично изменение на ПУП при условията на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ – по взаимно съгласие и чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по възлагане и за сметка на заинтересованите, с който посочения общински имот се придава към УПИ XIII - 163, кв. 20 от РП на с. Горна Секирна, собственост на Валентин Стефанов Григоров.

4. След одобрение на проекта за частично изменение на ПУП да се сключи окончателен договор.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2017г.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 522

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2017 г. съгласно приложение 1 и промяна по бюджета за 2017г. на община Брезник, както следва:

I. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1.1. Увеличава разходи с 40 610 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§ 53-00 „Придобиване на дълготрайни нематериални активи“ 2 400 лв.

§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти“ 2 400 лв.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 34 562 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 34 562 лв.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Дейност 759 „Други дейности по културата“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 3 648 лв.

§§ 52-19 „Други ДМА“ 3 648 лв.

1.2. Намалява разходи с 40 610 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 524 „Домашен социален патронаж“

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“ 28 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 28 лв.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 18 000 лв.

§§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ 1 200 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 16 800 лв.

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 2 000 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 2 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 1 934 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 1 934 лв.

Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 15 000 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 15 000 лв.

Дейност 759 „Други дейности по културата“

§ 10-00 „Издръжка“ 3 648 лв.

§§ 10-15 „Материали“ 3 648 лв.

II. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

2.1.Увеличава разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“ 1 700 лв.

§§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ 1 700 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“

§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ 2 602 лв.

§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти“ 2 602 лв.

2.2. Намалява разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“

§ 10-00 „Издръжка“ 1 700 лв.

§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ 1 700 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“

§ 10-00 „Издръжка“ 2 602 лв.

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ 2 602 лв.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изграждане на паркоместа за автомобили до бившата болница

С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 523

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Възлага на общинската администрация да направи проучване за изграждане на паркоместта в района на бивша болница.

2. Със становището след проучването да бъде запознат Общински съвет.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник /НРПУРОИ/ приета с решение № 90 от 21.08.2008г на ОбС Брезник, последно изменена и допълнена с решение № 36 от 17.12.2015г на ОбС Брезник

С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 524

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връка с чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 76 ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет Брезник:

1. Приема Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

§ 1. Отменя изцяло чл. 21 ал. 3

§ 2. Изменя ал. 1 на чл. 42, като думите в текста „нямащи задължения към Община Брезник” се заличават.

§ 3. Отменя ал. 5 на чл. 56

2. Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на НПУРОИ, в едно с Протеста да бъдат публикувани на сайта на Община Брезник при спазване на 30 дневния срок, след което при спазване на ЗНА и на основание настоящето решение, председателят на ПК по нормативна уредба, законност и спазване на обществения ред към ОбС Брезник, да внесе докладната записка в ОбС за разглеждане.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на финансова помощ на Антон Данаилов Иванов

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 525

На основание чл.21, ал.1, т.6, и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска сумата от 400лв. на Антон Данаилов Иванов, от бюджета на Общински съвет

2. Средствата да бъдат взети от § 02-00

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2017г

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 526

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 и ал. 9 и ал.10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет Брезник,

1. В Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник, приета с Решение № 358/23.02.2017 г. на ОбС гр. Брезник, в раздел V. „За отдаване под наем на неземеделски имоти” за гр. Брезник изключва т.2. на Програмата следния имот: Къща на един етаж, състояща се от две стаи, кухня и мазе на ул. „Борис Калев” № 3, с обща площ 76 кв. м., съгласно АОС №913/29.02.2012 г.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно застраховане на имот

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 527

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет Брезник възлага на Кмета на Община Брезник да сключи задължителна застраховка за 2017 г. на имот с АОС №4832/04.04.2017 г. - сграда с идентификатор 06286.501.1134.1, със застроена площ 844 кв.м, на 2 етажа, и административен адрес: гр. Брезник, ул. „Андрей Михайлов” № 75 по балансова стойност.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л. Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  20.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ №7000-88 /3/ от 20.03.2019 г. Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основа...

Сряда, 20 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с тайно надд

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-157/14.03.2019 год. обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на кор...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-158/14.03.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските ...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Проект на Допълнение и изменение на Наре

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци Поименно гласуване. С...

Сряда, 27 Февруари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 39 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1389692