Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 14.11.2017 г. /508/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 12

Гр.Брезник, 14.11.2017год.

1. Докладна записка относно Покана за Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник.

Поименно гласуване.

С 9 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 508

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, Общинският съвет – Брезник оправомощава Иван Димитров Бъчваров, в качеството му на ИД кмет на Община Брезник, да участва в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник на 17.11.2017 година и да гласува по точките в обявения дневен ред, както следва:

По т.1.“Общото събрание на съдружниците реши да се продължи срока на договора за възлагане на управление на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник с инж. Иван Несторов Витанов с 3 /три/ години, считано от 29.12.2017 година. - гласува „ЗА“

По т.2 „Общото събрание на съдружниците упълномощава Министъра на регионалното развитие и благоустройство да сключи допълнително споразумение към договора за възлагане на управление на „Водоснабдявани и канализация“ ООД – Перник“ за срок от три години с инж. Иван Несторов Витанов. - гласува „ЗА“

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 61 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 890912