Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 23.11.2017 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл. 38 ал. 2 т.1 и ал.3 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 23.11.2017г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предоставяне под наем за една стопанска година на имоти - полски пътища, общинска собственост, включени в заповедите по чл. 37в ал. 4 от ЗСПЗЗ по землища .

2. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Горни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Васил Георгиев Пайчев .

3. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Наталия Ставрева Петрова .

4. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци с цел възстановяването й на наследниците на Йордан Кътев Алексов .

5. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Непразненци с цел възстановяването й на наследниците на Мирчо Миланов Митков .

6. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Красава, с цел възстановяването й на наследниците на Арсо Симов Божилов .

7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Видрица, с цел възстановяването й на наследниците на Тасо Спасов Модев .

8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Гоз, с цел възстановяването й на наследниците на Зоя Драганова Симова .

9. Информация относно издадена заповед на директора на РИОСВ - Перник за прекратяване експлоатацията на общинското депо за твърди битови отпадъци град Брезник. .

10. Докладна записка относно искане за частично изменение на ПУП-ПРЗ на с.Непразненци .

11. Докладна записка относно искане за частично изменение на ПУП-ПРЗ на с.Непразненци .

12. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на трассе и сервитут на захранващ кабел .

13. Докладна записка относно искане за частично изменение на ПУП - ПРЗ на с.Горнна Секирна . .

14. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2017г. .

15. Докладна записка относно изграждане на паркоместа за автомобили до бившата болница .

16. Други

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 8 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 890831