Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 26.10.2017 г. /491-507/

О Б Щ И Н С К И СЪ В Е Т Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 11

Гр.Брезник, 26.10.2017г.

ПЪРВА ТОЧКА: Информация за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2017г на Община Брезник.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 491

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.40, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брезник общински съвет гр.Брезник приема отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2017 г. на Община Брезник.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно увеличение на средствата за временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 492

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр. Брезник

1. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет до 80 000 лв.;

2. Приема следната промяна по бюджета за 2017 г. на Община Брезник

МЕСТНА ОТГОВОРНОСТ

1. Увеличава бюджетните взаимоотношения в частта на временни безлихвени заеми с 30 000 лв., по параграфи, както следва:

§76-00 „'Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за

средствата от Европейския съюз (нето)“ 30 000 лв.

2. Намалява разходите с 30 000 лв., по функции, дейности и параграфи, както следва:

Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“ с 30 000 лв.

Дейност 998„Резерв“ 30 000 лв.

§00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ 30 000 лв.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2018г.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 493

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.80, ал. 2, т. 2, т.3 и ал.8 от ППЗГ и на основание чл.7, ал.1 и 4 от Наредба за условията и реда за възлагане и изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти( НУРВИДГТДОСПДНГП ) Общинският съвет Брезник:

1. Приема „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2018г.”

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме процедури за ползване на дървесината по „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2018г.”

3. Да се публикува на интернет страницата на Община Брезник „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2018г.” .

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Пано Тодоров Манолков.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 494

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-182/10.10.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на село Бегуновци, община Брезник, собственост на Пано Тодоров Манолков:

–Имот с № 037015, с площ от 24,857 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Осое", образуван от имот № 037004, Общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Арзан, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Тодоров Андреев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 495

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-150/11.08.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Арзан, община Брезник, собственост на Стоян Тодоров Андреев:

–Имот с № 031026 с площ от 3,600 дка, представляващ нива, осма категория в местност „Корсеина/Раздолци", образуван от имот с № 031014, общинска собственост.

– Имот с № 031025 с площ от 4,195 дка, представляващ нива, осма категория в местност „Люто усое/ Раздолци", образуван от имот с № 031014, общинска собственост.

– Имот с № 031027 с площ от 0,471 дка, представляващ нива, осма категория в местност „Петковица/Раздолци", образуван от имот с № 031014, общинска собственост.

– Имот с № 031029 с площ от 1,720 дка, представляващ нива, осма категория в местност „Попова лив./Раздолци", образуван от имот с № 031013, общинска собственост.

– Имот с № 031028 с площ от 1,845 дка, представляващ нива, осма категория в местност „Габраш/Раздолци", образуван от имот с № 031014, общинска собственост.

– Имот с № 003042 с площ от 2,791 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в местност „Търница/Каменитец", образуван от имот с № 003025, общинска собственост.

– Имот с № 008011 с площ от 3,038 дка, представляващ пасище, мера, осма категория в местност „Пайчиното/Змийов кл.", образуван от имот с № 008009, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Непразненци с цел възстановяването й на наследниците на Софрони Алексов Христов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 496

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-181/10.10.2017г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на село Непразненци, община Брезник, собственост на Софрони Алексов Христов:

–Имот с № 007033, с площ от 14,435 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Душин дол", образуван от имот № 007014, Общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на гр-Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Славе Танчев Зидарски

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 497

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-185/16.10.2017г.. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на град Брезник, община Брезник, собственост на Славе Танчев Зидарски:

–Имот с № 06286.92.38, с площ от 5,717 дка, представляващ пасище, в местността „Яз", образуван от имот № 06286.92.30, Общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Муртинци и сключване на договор за продажба

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 498

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ X - 102, кв. 27 по РП на с. Муртинци с площ от 76 кв.м., на стойност 338.96 лв. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Станьовци и сключване на договор за продажба

Поименно гласуване

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 499

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ XXVII - 120, кв. 13 по РП на с. Станьовци с площ от 50 кв.м., на стойност 248.00 лв. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Ноевци и сключване на договор за продажба

Поименно гласуване

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 500

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ IV - 125, кв. 29 по РП на с. Ноевци с площ от 66 кв.м. на стойност 392.04 лв. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни информационни и монументално-декоративни елементи

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 501

На основание чл.45,ал.9 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет – Брезник:

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни информационни и монументално-декоративни елементи :

§1.Отменя изцяло т.7 от ал.2 на чл.8 .

2. Изпълнението на настоящето решение се възлага на Кмета на Община Брезник

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ на Сергей Димитров

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” /Д.Стоилова извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 502

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 500 лв., необходима за лечение на Сергей Симеонов Димитров.

2. Средстата да бъдат взети от § 42-14 обезщетения и помощи по решение на ОбС.

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация за зимната подготовка в общината

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 503

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Информацията за зимната подготовка в Община Брезник.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация за сключените концесионни договори в Община Брезник

С 12 гласа „за” ОбСвзе

Р Е Ш Е Н И Е 504

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема информацията за сключените консцесионни договори в Община Брезнки.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация за развитието на туризма и спорта в Община Брезник

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 505

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Информацията за развитието на туризма и спорта в Община Брезник.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация относно готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за предстоящата 2017-2018г

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 506

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Информацията относно готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за предстоящата 2017-2018 учебна година.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване на списъка на пасище, мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 37 и ал. 1 от ЗСПЗЗ

Поименно гласуване на предложението.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 507

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общинският съвет Брезник:

1. Допълва списъка на пасища, мери и ливади за общината по землища, които следва да се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, както следва:

Село Ребро:

Имот № 040027, местност „Млака”, представляващ ливада, с площ 16,298 дка

Имот № 045009, местност „Бара, плоча”, представляващ ливада, с площ 17,265 дка;

Имот № 061018 – местност „Острика, представляващ ливада, с площ 10,155 дка,

Имот №028039,местност„Деянова воденица”, представляващ ливада, с площ 12,285дка;

Имот № 061019, местност „Острика”, представляващ ливада, с площ 4,512 дка.

Село Ноевци:

Имот №073024, образуван от имот № 073016, НТП Пасище, мера; местността „Вирове“,с площ 1.367дка

Имот №073025, образуван отимот № 073016, НТП Пасище,мера; местността „Вирове“,с площ 10.117 дка.

2. Допълненият списък със свободните за отдаване под наем пасища, мери и ливади да се обявят в общината и на интернет страницата.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 78 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280693