Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 28.09.2017 г. /482-490/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

№ 10

Гр.Брезник, 28.09.2017 г

Точка Други - питания:

Питане към управителя на „ВиК” ООД

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №482

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Предлага на „ВиК” ООД Перник увеличението цената на питейната вода да бъде поетапно.

2. Инициира среща с кметовете и общинските съвети на общините от област Перник с областния управител за цената на водата.

3. Управителя на „Водоснабдяване” ЕООД Брезник да представи отчет към 30.09.2017г, като в баланса включи вземания и получени приходи.

4. Решението да се изпрати на Областен управител и управителите на „ВиК” ООД Перник и „Водоснабдяване” ЕООД Брезник.

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Приемане на проектобюджета за 2018г и актуализираните прогнози за 2019-2020г на Община Брезник в частта за местните дейности

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №483

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник приема проектобюджета за 2018 г. и актуализираните прогнози за 2019-2020 г. на Община Брезник в частта за местните дейности по показатели от единната бюджетна класификация.

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно осигуряване на допълнителни средства за еднократни помощи за подпомагане на граждани на общината, намиращи се в тежко социално положение по преценка на комисия, назначена със заповед на кмета,съгласно правила за работа на комисията за отпускане на еднократни помощи на граждани.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №484

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник, Общинският съвет Брезник одобрява промяна по бюджета за 2017 г. на Община Брезник, както следва:

I.МЕСТНА ОТГОВОРНОСТ

1. По бюджета на Общинска администрация

Функция I „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

1.1.Увеличава разходите с 1 000 лв. по дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

§42-00 „Текущи трансфери , обезщетения и помощи за домакинствата“ 1 000 лв.

§§42-14 „други трансфери за домакинствата” 1 000 лв.

1.2. Намалява разходите с 1 000 лв. по дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

§42-00 „Текущи трансфери , обезщетения и помощи за домакинствата“ 1 000 лв.

§§42-19 „обезщетения и помощи по решение на общински съвет” 1 000 лв.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на междинна оценка за изпълнение на общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014-2020г

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №485

На основание чл. 21, ал. 1 т.12 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 42 ал. 1 от Правлинка за пралигане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет Брезник одобрява Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014-2020г.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за бракуване на камион „ЗИЛ 157“, фургон ТРМ- А, собственост на „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник

Поименно гласуване.

Със 7 гласа „За”, 3 против/Ваньо Добринов, Иван Тинков, Станислав Велков” и 1 въздържал се /Десислава Стоилова/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 486

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗОС, чл. 1, ал. 4, чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговското дружество, поради това че ЗИЛ 157“, фургон ТРМ-А не е годен за движение, намира се в много лошо състояние, не подлежи на ремонт, напълно е амортизиран и извършването на всякакви ремонти по камиона е икономически неизгодно, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде бракуван по реда на Закона за счетоводството, като негоден за употреба - камион „ЗИЛ 157“, фургон ТРМ-А.

2. Възлага на управителя на „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник да предприеме действия по бракуване на горецитираното МПС

3. В комисията за бракуване на автомобила да бъдат включени Ваньо Добринов и Росен Огнянов – общински съветници.

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2017г

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 487

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2017 г. съгласно приложение 1 и промяна по бюджета за 2017 г. на община Брезник, както следва:

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1.Увеличава разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 38 360 лв.

§§ 52-19 „Придобиване на други дълготрайни активи“ 38 360 лв.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 122 940 лв.

§§ 52-04 „Придобиване на транспортни дейности“ 120 000 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 2 940 лв.

2. Намалява разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ 38 360 лв.

§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ 38 360 лв.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 120 000 лв.

§§ 52-03„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 120000лв.

§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ 2 940 лв.

§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ 2 940 лв.

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

1.Увеличава разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 2 470 лв.

§§ 52-19 „Придобиване на други дълготрайни активи“ 2 470 лв.

2. Намалява разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ 2 470 лв.

§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ 2 470 лв.

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в начина на трайно ползване от „пасища, мери” в „ливада” или „нива” на и мот № 000195 в землището на с.Конска

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 488

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да се промени начина на трайно ползване на имот № 000195 с площ от 1.924 дка, с НТП „пасище, мера“, общинска собственост, находящ се в землището на село Конска от „пасища, мери” в „ливада” или „нива“ .

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно закона действия.

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Петър Маринков Колешанов

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 489

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-150/11.08.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Петър Маринков Колешанов:

–Имот с № 033063 с площ от 1,625 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Под село/Орна глава", образуван от имот с № 033021, общинска собственост.

– Имот с № 039035 с площ от 1,830 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Кория долна/ Скачък", образуван от имот с № 039032, общинска собственост.

– Имот с № 019063 с площ от 2,412 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Връндулица/Ед.дърво", образуван от имот с № 019062, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно частично изменение в структурата на общинска администрация и създаване на ВРБ „Социални услуги от резидентен тип – Община Брезник

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 490

На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник:

1. Одобрява частично изменение в структурата на общинската администрация, считано от 01.11.2017 г., като преименува Второстепенен разпоредител с бюджет „Домашен социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип и Детска млечна кухня“ във Второстепенен разпоредител с бюджет „Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня“ и утвърждава щатна численост - 16 щатни бройки.

2. Създава в структурата на общинската администрация, считано от 01.11.2017 г. нов Второстепенен разпоредител с бюджет „Център за социални услуги от резидентен тип – Община Брезник“, който обединява управлението и дейностите на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания“ /ЦНСТПЛФУ/ и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ /ЦНСТПЛД/ с адрес: гр. Брезник, област Перник, ул. „Владо Радославов“ № 29. Утвърждава щатна численост – 22 бр.

/ ЦНСТПЛФУ – 10,5 бр. и ЦНСТПЛД – 11,5 бр./.

3. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши всички последващи законосъобразни действия по организиране на дейностите по т.1 и 2 от настоящето Решение.

 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 50 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280769