Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Общински съвет Програма за работата на ОбС

Програма за работата на ОбС

  

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т    -    Б Р Е З Н И К

 

 

ПРОГРАМА  

ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗНИК ЗА 2017 г.

 

        Програмата  за работата на Общински съвет гр.Брезник за 2017г.  има отворен характер. В нея са включени основни проекти и предложения от текущ порядък, като  могат да се включват и допълнителни въпроси, при спазване изискванията на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

        Заседанията на общинския съвет ще се провеждат  последния четвъртък  от месеца от 10.30 ч. в  малкия салон на читалището. По изключение, когато това се налага поради официални празници и  необходимост от по-задълбочено разработване на определен проблем, могат да се провеждат и извънредни заседания.

Вносителите трябва  да представят материалите  в общинския съвет минимум 10 (десет) дни преди заседанието, за да могат същите  да се изпратят на общинските съветници в 7 (седем) дневен срок преди заседанието.

        До 2 (два) дни преди заседанието могат да се внасят допълнително само материали, касаещи спешни въпроси, които произтичат от указанията на висшестоящи органи, които са получени в общината в периода след като материалите вече са раздадени на общинските съветници.

        За важни  решения по въпроси от значим обществен характер, засягащи   населението по селата и кварталите задължително  ОбС трябва да прави срещи с населението, за да се допита до тяхното мнение при решаването  на въпроса.

        Уважаеми съветници, с приемането и публикуването на плана за работата  на Общински съвет - Брезник  се дава възможност на населението на общината да бъде информирано за нашата предстояща работа и да вземе участие при дебатирането на  важни въпроси за тях.

 

ЯНУАРИ 2017г.

 

1.   Проектобюджет на община Брезник за 2017г.

2.   Информация за изпълнение на програмата за работата на ОбС Брезник

3.   Приемане на Програма за работата на ОбС за 2017г.

4.   Докладни

5.   Други

 

 

ФЕВРУАРИ  2017г.

1. Приемане  на Анализ на ситуацията и потребностите от социални услуги в община Брезник- Доклад

2. Докладни

3. Други

 

МАРТ 2017г.

1.   Приемане и утвърждаване на годишна програма за развитието на читалищната дейност в общината.

2.   Приемане на общински План за развитие на младежта в община Брезник за 2017г.

3.   Отчет за работата на местната комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2016 г.

4.   Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението

5.   Докладни

6.   Други

 

АПРИЛ  2017г.

1.   Информация за контрола и санкциите, относно спазване и изпълнение Наредба №1 на ОбС Брезник

2.   Доклад от председателите на читалищата за осъществените дейности в изпълнение на програмата по чл.26 от Закона за читалищата и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.

3.   Изготвяне график за посещения в кметствата на общината

4.   Докладни

5.   Други

 

МАЙ    2017г.

1.    Информация за сключените концесионни договори.

2.   Разглеждане състоянието на пътната инфраструктура в общината.

3.   Отчет за дейността на Общинския музей  и състоянието на  паметниците на културата.

4.   Разглеждане на годишните отчети на Общинските фирми  и утвърждаване на бизнес планове за 2017 г.

5.   Информация за подготовката и провеждането на Празника на града

6.   Докладни

7.   Други

 

 

ЮНИ 2017г.

1.   Удостояване със звание „Почетен” гражданин на Община Брезник за заслуги към общината

2.   Докладни

3.   Други

 

 

ЮЛИ 2017г.

1.   Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Брезник за 2016 г. и общинските търговски дружества.

2.      Информация за изработените проекти по Европейски програми и тяхното движение и степен на готовност.

3.   Информация за развитието на туризма и спорта в общината- стопанисване и използване на спортната база и задачите на обединен клуб „ Чорни- 2004 “

4.   Докладни

5.   Други

 

 

СЕПТЕМВРИ 2017г.

1.   Отчет за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2017г. на Община Брезник

2.   Информация за извършените дейности по:

-          благоустройство

-          чистота, сметосъбиране и сметоизвозване

-          състояние на гробищните паркове

3.   Информация за подготовката на учебната 2017/2018г. в общинските училища и детски градини: СУ „Васил Левски“, ОУ „Христо Смирненски“, ЦДГ „Брезица“

4.   Информация за състоянието на уличното осветление в Община Брезник

5.   Докладни

6.   Други

ОКТОМВРИ 2017г.

1.   Информация за извършените дейности по:

-          подобряване на пътната инфраструктура в общината

-          водоснабдяване, отводняване и канализация

2.   Информация за зимната подготовка в общината

3.   Докладни

4.   Други

 

НОЕМВРИ 2017г.

 

1.   Информация за управление и състояние на социалните услуги в Община Брезник

2.   Посещения по график в кметствата на общината

3.   Информация за изработените проекти по Европейски програми и тяхното движение и степен на готовност.

4.   Докладни

5.   Други

 

ДЕКЕМВРИ 2017г.

 

1.   Информация за изпълнение на програмата за работата на ОбС Брезник

2.   Приемане на програма за работата на ОбС за 2018г.

3.   Докладни

4.   Други

 

        Програмата е приета с решение № 156 от заседание на ОбС, проведено на 26.01.2017г.

       

 

                        Председател ОбС Брезник:

                                                                Виолета Младенова

 

 

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 57 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

11.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 853985