Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 28.09.2017 г.

 

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл. 38 ал. 2 т.1 и ал.3 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 28.09.2017г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Докладна записка относно Приемане на проектобюджета за 2018г и актуализираните прогнози за 2019-2020г на Община Брезник в частта за местните дейности .

  2. Докладна записка относно осигуряване на допълнителни средства за еднократни помощи за подпомагане на граждани на общината, намиращи се в тежко социално положение по преценка на комисия, назначена със заповед на кмета,съгласно правила за работа на комисията за отпускане на еднократни помощи на граждани. .

  3. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на местно поделение "Евангелска петдесятна църква Брезник-2" върху имот частна общинска собственост .

  4. Докладна записка относно одобряване на междинна оценка за изпълнение на общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014-2020г .

  5. Докладна записка относно вземане на решение за бракуване на камион „ЗИЛ 157“, фургон ТРМ- А, собственост на „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник .

  6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

Съвместното заседание на ПК към Общински съвет Брезник ще се проведе на 25.09.2017г.от 10.30 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при горепосочения проект за дневен ред.

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 40 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916926