Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 24.08.2017 г. /458-481/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б Р Е З Н И К

П Р О Т О К О Л

№ 9

Гр.Брезник, 24.08.2017г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Брезник и на търговските дружества "Брезник фарм" ЕООД и "Водоснабдяване" ЕООД.

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 458

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 140 ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 41 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник и чл. 9 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет гр.Брезник приема, че Община Брезник не е обслужвала общински дълг през 2016г. търговските дружества „Брезник фарм” ЕООД и „Водоснабдяване” ЕООД нямат дълг през 2016г.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване трасе и сервитут на подземен кабел 20 КV за захранване на мобилна приемо-предавателна станция SO 1436 "SVETI RANGEL", находяща се в ПИ 145007 върху имоти, общинска собственост в землището на с.Станьовци

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 459

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник и във връзка с чл.193 от ЗУТ Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласие да бъде уредено право на прокарване – сервитут на ел.кабел 20 КВ през ПИ № 000092 - полски път , № 000103 – полски път, № 000104 – полски път и №000105 - полски път , по КВС на с. Станьовци, целящ захранване на мобилна приемо-предавателна станция SO 1436 „SVETI RANGEL”, находяща се в ПИ 145007 върху имоти общинска собственост в землището на с. Станьовци.

Обща дължина на кабела в общинските имоти трасе – 591.86 м; Обща сервитутна зона за общинските имоти – 2311.00 кв.м;

2. Утвърждава оценка за сервитутно право по т.1 в размер на 3276.57 лв.

3. Упълномощава кмета на Общината да извърши по-нататъшни действия по сключване на договора.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлен имот в с.Режанци.

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 460

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, чл.36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценки на:

1. Поземлен общински имот, представляващ УПИ XVIII – Селкооп, кв.10 по РП на с. Режанци, община Брезник, с площ 583 кв.м. на стойност 3379.62 лв. (три хиляди триста седемдесет и девет лева 62 ст. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на трасе и сервитутна зона на захранващ кабел по ККР на гр. Брезник, собственост на „ТРЕЙС Рисорсиз“

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за” , 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/ и 1 въздържал се /В.Младенова/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 461

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник и във връзка с чл.192 до чл. 194 от ЗУТ, Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутните на енергийните обекти Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласие да бъде учредено в полза на ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, с адрес на управление - гр. София, р-н Витоша, бул. „България” №102 ЕИК 175085154 право на прокарване на отклонение от техническата инфраструктура, предвидено в технически проект за обект „Захранващ кабел 20kv до ТП-БКТП“ и сервитут от ВЛ „Равнище“ до поземлен имот № 06286.72.21 по ККР на гр.Брезник на проектно трасе , което минава през следните имоти:

имот

Местност

Трайно предназначение

НТП на имота

Вид собственост

Площ на имота

кв.м

Сервитут

кв.м

1.

06286.71.29

Шегава

земеделска

Полски път

Общинска публична

2955

2803

2.

06286.73.32

Шегава

земеделска

Полски път

Общинска публична

5418

18

3.

06286.73.33

Дълбоки дол

земеделска

Полски път

Общинска публична

478

478

4.

06286.102.3

Дълбоки дол

земеделска

Полски път

Общинска публична

1021

84

5.

06286.73.34

Циганка

земеделска

Полски път

Общинска публична

3342

2781

Дължината на трасето е 1544 линейни метри, а сервивутът е 6164 кв. м.

2. Утвърждава оценка за сервитутно право по т.1 в размер на 1 976,32 лв. за 1544 линейни метри дължина и 6 040,72лв. за сервитутна зона, или общо 8 017,04лв. Посочената цена се облага с ДДС.

3. Упълномощава кмета на Общината да извърши по-нататъшни действия по сключване на договора.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на ПУП-парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут на захранващ ел.кабел 20 КV с цел захранване на стопанска постройка върху ПИ 06286.72.21 по ККР на гр. Брезник, собственост на „Трейс Рисорсиз” ЕООД, съгласно нотариален акт № 151, т. І рег. № 550 д.№ 71/2014г и становище на ЧЕЗ изх. № 1201556570/20.08.2014г

С 8 гласа „за”, 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/ и 1 въздържал се /В.Младенова/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 462

На основание чл. 45 ал. 9 във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник отменя поради допусната фактическа грешка решение № 790 по протокол № 6 от 30.06.2015г, тъй като в решението са изписани №№ на имоти 06286.59.32; 06286.71.26; 06286.73.33; 06286.73.34; вместо №№ 06286.71.29 ; 06286.73.32; 06286.73.33; 06286.102.3; 06286.73.34

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на ПУП-парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут на захранващ ел.кабел 20 КV с цел захранване на стопанска постройка върху ПИ 06286.72.21 по ККР на гр. Брезник, собственост на „Трейс Рисорсиз” ЕООД, съгласно нотариален акт № 151, т. І рег. № 550 д.№ 71/2014г и становище на ЧЕЗ изх. № 1201556570/20.08.2014г

Със 8 гласа „за”, 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/ и 1 въздържал се /В.Младенова/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 463

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник ОДОБРЯВА проект за ПУП – парцеларен план за трасе и сервитут с указано място и начин на присъединяване към въздушен електропровод 20 КV „Равнище”, извод от подстанция „Брезник” с изграждане на нов ЖР стълб в сервитута на съествуващия електропровод, от където трасето минава по съществуващи полски пътища с №№ 06286.71.29 ; 06286.73.32; 06286.73.33; 06286.102.3; 06286.73.34 до нов БКТП в ПИ 06286.72.21 по КККР на гр.Брезник.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията за ВОМР на "МИГ Трън-Брезник-Божурище"

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 464

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА , във връзка с предстоящо кандидатстване със Стратегия за ВОМР по Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на „МИГ – Трън-Брезник-Божурище”, Общинският съвет Брезник:

 1. Заделя финансов ресурс от бюджета на Община Брезник за осигуряване на навременното управление на Стратегията за ВОМР на „МИГ – Трън-Брезник-Божурище” в размер на 13 000лева.

 2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме необходимите действия

 1. В срок от един месец от "МИГ Трън-Брезник-Божурище" да бъде подадена информация до ОбС относно дейността и бъдещето развитие на групата.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Брезник.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 465

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 346 ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общинският съвет Брезник приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Брезник.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Петрушин Костов Младенов.

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 466

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-129/13.07.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Петрушин Костов Младенов:

Имот с № 050016 с площ от 6,949 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЛУКА"", образуван от имот с № 050016, собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Крум Георги Павлови Стоичкови.

Поименно гласуване

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 467

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-123/30.06.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Крум Георги Павлови Стоичкови:

Имот с № 077059 с площ от 6,013 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Мощански Рид/ Главина", образуван от имот с № 077014, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 077060 с площ от 4,735 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Абдина/Главина ", образуван от имот с № 077058, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 077061 с площ от 5,813 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Мочало/ Главина", образуван от имот с № 077057, собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Станимир Стоянов Иванов.

Поименно гласуване

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 468

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-128/13.07.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Станимир Стоянов Иванов:

Имот с № 039109 с площ от 4,331 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „ГОРНИ ОДАМЕЦ", образуван от имот с № 039073, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 039110 с площ от 2,568 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „ОДАМЕЦ ", образуван от имот с № 039073, собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица, с цел възстановяването й на наследниците на Дамян Дойчев Варадинов.

Поименно гласуване

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 469

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-122/30.06.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, собственост на Дамян Дойчев Варадинов:

Имот с № 001075 с площ от 1,604 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Църква", образуван от имот с № 001050, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002053 с площ от 2,594 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „Радичковица ", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на наследниците на Крум Андреев Илиев.

Поименно гласуване

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 470

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-131/17.07.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, собственост на Крум Андреев Илиев:

Имот с № 019089 с площ от 1,739 дка, представляващ нива, седма категория в местност „ДО СЕЛО", образуван от имот с № 019055, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 020016 с площ от 8,777 дка, представляващ нива, пета категория в местност „МАНЬОВЕЦ ", образуван от имот с № 020001, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 033051 с площ от 10,805 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ДУПКА", образуван от имот с № 033044, собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Никола Донков Банков.

Поименно гласуване

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 471

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-121/30.06.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Никола Донков Банков:

Имот с № 076068 с площ от 2,141 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Могила/ Драгомирица", образуван от имот с № 076058, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 076069 с площ от 1,918 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Рудин/ Драгомирица ", образуван от имот с № 076046, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 079071 с площ от 1,134 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Габер/ Тодина Бара", образуван от имот с №079038, собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на наследниците на Крум Стоянов Каленков.

Поименно гласуване

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 472

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-132/17.07.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, собственост на Крум Стоянов Каленков:

Имот с № 019091 с площ от 2,389 дка, представляващ нива, седма категория в местност „ До село", образуван от имот с № 019090, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 025051 с площ от 2,178 дка, представляващ нива, седма категория в местност „ Пазарски път ", образуван от имот с № 025015, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 027110 с площ от 2,194 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Цвилба", образуван от имот с № 027109, собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци с цел възстановяването й на наследниците на Неделко Лазаров Ковачев.

Поименно гласуване

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 473

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-146/10.08.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Велковци, община Брезник, собственост на Неделко Лазаров Ковачев:

Имот с № 069085 с площ от 2,852 дка, представляващ ливада, шеста категория в местност „ Зидани мост", образуван от имот с № 069033, общинска собственост .

– Имот с № 068023 с площ от 0,483 дка, представляващ ливада, шеста категория в местност „ Митанова бара ", образуван от имот с № 068015, общинска собственост .

– Имот с № 065025 с площ от 1,141 дка, представляващ ливада, шеста категория в местност „Раецка ливада", образуван от имот с № 065021, общинска собственост .

– Имот с № 054090 с площ от 3,604 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „При крушата", образуван от имот с № 054058, общинска собственост .

– Имот с № 054081 с площ от 1,402 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Кръст", образуван от имот с № 054019, общинска собственост .

– Имот с № 053005 с площ от 0,616 дка, представляващ нива, седма категория в местност „Върли брег", образуван от имот с № 053001, общинска собственост .

– Имот с № 052028 с площ от 2,543 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Кална бара", образуван от имот с № 052012, общинска собственост .

– Имот с № 052027 с площ от 6,381 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Кална бара", образуван от имот с № 052012, общинска собственост .

– Имот с № 054092 с площ от 3,068 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Кална бара", образуван от имот с № 054054, общинска собственост .

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Горни Романци с цел възстановяването й на наследниците на Васил Георгиев Пайчев

Поименно гласуване

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 474

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-145/10.08.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Горни Романци, община Брезник, собственост на Васил Георгиев Пайчев:

Имот с № 027037 с площ от 1,448 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ На мост/кръст/", образуван от имот с № 027031, общинска собственост

– Имот с № 027036 с площ от 3,548 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ Петрова нива/кръст ", образуван от имот с № 027012, общинска собственост

– Имот с № 027034 с площ от 4,024 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Падина/старо село", образуван от имот с № 027029, общинска собственост

– Имот с № 028051 с площ от 0,594 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Леч.ливада/под село", образуван от имот с № 028039, общинска собственост.

– Имот с № 028052 с площ от 1,847 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Леч.ливада/под село", образуван от имот с № 028039, общинска собственост.

– Имот с № 028053 с площ от 0,468 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Под път/под село", образуван от имот с № 028048, общинска собственост

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Вземане на решение за допълване на списъка на пасища, мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 37и ал. 1 от ЗСПЗЗ

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 475

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общинският съвет Брезник:

 1. Допълва списъка на пасища, мери и ливади за общината по землища, които следва да се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, както следва:

  Село Гоз:

Имот № 038048, местност „МАДИНА ПАДИНА”, представляващ ливада, девета категория, с площ 58.285 дка

Имот № 038047, местност „МАДИНА ПАДИНА”, представляващ ливада, девета категория, с площ 48.857 дка;

Имот № 022004 – пасище с храсти с площ 24.655 дка, девета категория в местност „Острика”.

Село Арзан:

Имот № 033024, местност „ГОБЕЛ”, предс-тавляващ ливада, девета категория, с площ 48.781 дка;

Имот № 033010, местност „ГОБЕЛ”, представляващ ливада, девета категория, с площ 2.926 дка.

Имот № 033007, местност „ГОБЕЛ”, предс-тавляващ ливада, девета категория, с площ 2.715 дка;

Село Бабица:

Имот № 051015, местност „МАДЖАРСКА ПАДИНА”, представляващ ливада, пета категория, с площ 27.199 дка ;

Имот № 041008, местност „КОВИЛ”, представляващ ливада, пета категория, с площ 8.828 дка;

Имот № 041028, местност „КОВИЛ”, представляващ ливада, пета категория, с площ 6.799 дка;

Имот № 065052, представляващ ливада, местност Цвилба,V категория,с площ 0.997 дка;

Имот № 066018, представляващ ливада, местност Строшена чешма, V категория,с площ 0.376 дка;

Имот № 067005, представляващ ливада, местност Цвилба,V категория,с площ 0.338дка;

Имот № 067012, представляващ ливада, местност Цвилба,V категория, категория,с площ 0.999 дка;

Имот № 069042, представляващ ливада, местност Делниче,V категория,с площ 0.795 дка;

Имот № 069054, представляващ ливада, местност Делниче, VIII категория,с площ 0.446 дка;

Имот № 048116, представляващ ливада, местност Топилище, V категория,с площ 2.432 дка;

2. Допълненият списък със свободните за отдаване под наем пасища, мери и ливади да се обявят в общината и на интернет страницата.

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от "нива" в "ливада" или "пасище" на имоти в землището на с.Ребро

Поименно гласуване.

С 11 гласа „За” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 476

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ , Общинският съвет Брезник:

1. Променя начина на трайно ползване от „нива” в „ливада” или „пасище“ на имоти в землището на село Ребро с №№ 040027; 045009; 061018; 028039; 061019.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти - общинска собственост.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 477

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.9 и чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 ал. 7 от ЗОС, чл. 4, ал. 1, чл. 7, ал. 1и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

I. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на

1.Приземен етаж от построената в УПИ XLV „За кметство, читалище, Здравен дом и ресторант” в кв. 13 по РП на с. Банище, Община Брезник триетажна масивна сграда със ЗП 204 кв.м /двеста и четири кв.м./ Имота е актуван с АОС №699/14.07.2011г. Начална тръжна цена 35.00 лв., облагаеми с ДДС.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

III. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Оля Малинова Стоянова - директор на дирекция ОСПО и ХД;

3. Йорданка Евлогиева Ушашка - общински съветник;

4. Бойко Георгиев Атанасов - гл. специалист УС;

5.Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „Селско и горско стопанство”.

6. Кметски наместник с. Банище

Резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО и ФСД и Катя Иванова Йорданова – общински съветник

IV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от "полски път" в "нива" на имот в землището на гр.Брезник

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за”, 2 против /Д.Стоилова и Ст.Велков/ и 1 въздържал се /В.Младенова/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 478

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет Брезник:

1. Променя начина на трайно ползване от „полски път” в нива.” на имот с проектен № 06286.64.26 с площ 875 кв.м в землището на Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Допълнение на Решение 443 по Протокол №8 от 27.07.2017 година, касаещо Приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните такси и цени на услуги, съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в сила от 19.05.2015 година на територията на община Брезник.

С 9 гласа „за” и 2 въздържали се /В.Добринов и Ив.Ставрев/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 479

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, Общинският съвет – Брезник:

 1. Допълва Решение 443 по Протокол №8 от 27.07.2017 година, касаещо Приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните такси и цени на услуги, съгласно Закона за местните данъци и такси, като в т.1 от същото Решение, допълва:

  §39 Отменя изцяло текста на чл.214

  §40 Отменя изцяло текста на чл.215

  2. Упълномощава Кмета на община Брезник да извърши допълнението на направените промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци и такси и цени на услуги.

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Покана за Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Рахила Ангелова“ с дневен ред и проект на решения

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 480

На основание чл.21, ал.1,т.9 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Брезник,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл.220, във връзка с чл.226 от Търговския закон, Общински съвет-Брезник:

1. ИЗБИРА за представител на Община Брезник в Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД град Перник Виолета Иванова Младенова – Председател на ОбС Брезник.

2. УПЪЛНОМОЩАВА Виолета Иванова Младенова – Председател на ОбС Брезник да гласува по своя преценка решения, предвидени за разглеждане в съответното Общо събрание на акционерите на дружеството, като защитава интересите на Община Брезник като акционер в лечебното заведение и в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Устава на акционерното дружество и Наредбата за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества.

3. ВЪЗЛАГА на председателя на ОбС Брезник – представител по закон да подписва всички необходими документи от името на Община Брезник, свързани с дейността на МБАЛ „РахилаАнгелова“АД град Перник, съобразявайки се с нормативната уредба и в защита правата и интересите на Община Брезник.

4. ОПРЕДЕЛЯ мандат на Виолета Иванова Младенова – Председател на ОбС Брезник, като представител на Община Брезник в МБАЛ „Рахила Ангелова“АД град Перник до края на мандата на настоящия общински съвет.

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отмяна на текстове в Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни информационни и монументално-декоративни елементи, приета с решение на Общински съвет Брезник с №184/13.12.2001 год. по протокол №8, изменена с Протокол №6/08.04.2004 год., Решение №55, както и Решение №262 по Протокол №4/20.04.2006 год на Общински съвет Брезник.

С 9 гласа „за” и 2 въздържали се /В.Добринов и Ив.Ставрев/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 481

На основание чл.45,ал.9 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет – Брезник:

1. Приема Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни информационни и монументално-декоративни елементи, както следва:

§1. Отменя изцяло т.7 от ал.2 на чл.8 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни информационни и монументално-декоративни елементи.

2. Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни информационни и монументално-декоративни елементи, в едно с Протеста да бъдат публикувани на сайта на община Брезник при спазване на 30 дневния срок.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л. Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 40 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1014034