Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 27.07.2017 г. /434-457/

П Р О Т О К О Л

№ 8

Гр.Брезник, 27.07.2017г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Приемане на Годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС на Община Брезник за 2016г

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 434

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.41 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Брезник, Общинският съвет гр.Брезник:

1. Приема Уточнения план на бюджета на Община Брезник по пълна бюджетна класификация към 31.12.2016 година, както следва:

1.1. По прихода – 842 970 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 , в т.ч.:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности 2 809 лв.;

1.1.2. За местни дейности 840 161 лв.

1.2. По разхода – 4 968 337 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности 2 415 096 лв.;

1.2.2. За местни дейности 2 301 241 лв.;

1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи 252 000 лв.

2. Приема Отчет за изпълнение на бюджета на Община Брезник по пълна бюджетна класификация към 31.12.2016 година, както следва:

2.1. По прихода – 1 177 784 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

2.1.1. За делегирани от държавата дейности 2 994 лв.;

2.1.2. За местни дейности 1 174 784 лв.

1.2. По разхода – 4331 542 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности 2 237 645 лв.;

1.2.2. За местни дейности 1 862 261 лв.;

1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи 231 636 лв.

3. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Брезник от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.-Приложение № 4;

4. Приема Отчета на сметките за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства на Община Брезник към 31.12.2016 г.

4.1. Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към Националния фонд на Община Брезник от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. – Приложение № 5;

4.2. Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициентите на Разплащателната агенция към ДФ"Земеделие" на Община Брезник от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. – Приложение № 6;

4.3. Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на Община Брезник от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.- Приложение №7.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно Приемане на план за развитие на социалните услуги в Община Брезник за 2018г.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 435

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет Брезник приема План за развитие на социалните услуги в община Брезник за 2018 г.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно включване на СУ "Васил Левски" гр. Брезник в Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018г

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 436

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ за приемане на Списък на средищните училища в Република България и чл. 3, ал. 1 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет Брезник:

 1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде включено СУ „Васил Левски” гр. Брезник в Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018 г.

 2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за включване на СУ „Васил Левски” гр. Брезник в Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018 г.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно включване на СУ "Васил Левски" гр. Брезник в Списъка на защитените училища за учебната 2017/2018г

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 437

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 54, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ за приемане на Списък на защитените училища в Република България и чл. 5, ал. 1 от ПМС № 121 от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране, Общински съвет Брезник:

 1. Предлага на Министерството на образованието и науката да бъде включено Средно училище „Васил Левски” гр. Брезник в Списъка на защитените училища за учебната 2017/2018 г.

 2. Възлага на кмета на община Брезник в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да внесе Мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Средно училище „Васил Левски” гр. Брезник в Списъка на защитените училища за учебната 2017/2018 г.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно включване на ОУ "Христо Смирненски" с.Ноевци в Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018г.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 438

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ за приемане на Списък на средищните училища в Република България и чл. 3, ал. 1 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет Брезник:

 1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде включено Основно училище „Христо Смирненски” с. Ноевци в Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018 г.

 2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за включване на ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци в Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018 г.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно включване на ОУ "Христо Смирненски" с.Ноевци в Списъка на защитените училища за учебната 2017/2018г

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 439

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 54, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ за приемане на Списък на защитените училища в Република България и чл. 5, ал. 1 от ПМС № 121 от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране, Общински съвет Брезник:

 1. Предлага на Министерството на образованието и науката да бъде включено ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци в Списъка на защитените училища за учебната 2017/2018 г.

 2. Възлага на кмета на община Брезник в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да внесе Мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за включване на ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци в Списъка на защитените училища за учебната 2017/2018 г.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваеми имоти в с.Брезнишки Извор и сключване на договор за продажба.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” и 1 въздържал се, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 440

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарните оценки на:

1. Незастроен общински имот, участващ, участващ в УПИ II-88, кв. 7 по РП на с. Брезнишки Извор, с площ от 42 кв.м. на стойност 173.46 лв. (сто седемдесет и три лв. и 46 ст. – 4.13 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

2. Незастроен общински имот, участващ,участващ в УПИ I-90, кв. 7 по РП на с. Брезнишки Извор, с площ от 151 кв.м. на стойност 623.63лв.(шестстотин двадесет и три лв. и 63 ст.- 4.13 лв. на кв.м). Сумата се облага с ДДС.

3. Незастроен общински имот, участващ,участващ УПИ III-209а, кв. 23 по РП на с. Брезнишки Извор, с площ от 112 кв.м. на стойност 462.56 лв. (четиристотин шестдесет и два лв. 56 ст.- 4.13 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочените имоти.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваеми имоти в с.Садовик и сключване на договор за продажба.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” и 1 въздържал се, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 441

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ X-50, кв. 22 по РП на с. Садовик с площ от 112 кв.м. на стойност 462.56 лв. (четиристотин шестдесет и два лева. и 56 ст. – 4.13 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваеми имоти в с.Гигинци и сключване на договор за продажба.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” и 1 въздържал се, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 442

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ, участващ в УПИ I-69, кв. 9 по РП на с. Гигинци, с площ от 143 кв.м. на стойност 547.69 лв. (петстотин четиридесет и седем лв. и 69 ст. – 3.83 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ в сила от 19.05.2015 г.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 443

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно процесуалния кодекс, Общинският съвет – Брезник:

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните такси и цени на услуги, съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в сила от 19.05.2015 година на територията на община Брезник, както следва:

§1.Отменя изцяло ал.4, ал.5, ал.6, ал.7 и ал.8 на чл. 3

§2.Създава към чл.2 нови алинеи - 3 и 4, със следното съдържание:

ал.3. Услугите се заплащат при заявяването им.

ал.4 Таксата за услуга, заявена като „бърза“ е в двоен размер, а като експресна - в троен размер.

§3. Отменя изцяло ал.3, ал.4 и ал.5 на чл. 4, като на мястото на ал.3 и ал.4 създава нова ал.3 и ал.4 със следните текстове:

ал.3. За забавените и невнесените такси се прилагат разпоредбите на ДОПК.

ал.4 Обжалването на актовете на кмета свързани с установяването, обезпечаването и събирането на данъци и такси, се извършва по реда на ДОПК.

§4 Отменя изцяло изречение 2-ро на т.1 от ал.1 на чл.13

§5 Допълва ал.2 на чл.13, като в края на изречението се поставя запетая и се добавя „заедно с поземлените имоти върху които са построени“.

Ал. 3 става ал. 4

Създава нова ал.3 на чл.13 със следното съдържание: Освобождаването по ал.2 е при условие , че имотите не се ползват със стопанска цел, не свързана с пряката им богослужебна дейност.

§6 Допълва чл.23 като след думата „такси“ се добавя „за храна“

§7 Отменя изцяло текста на чл.42А

§8 В отменения чл.43, създава нов текст със следното съдържание:

„Изменение на план на новообразувани имоти“ - без такса.

§9 В отменения чл.46, създава нов текст със следното съдържание:

„Одобрение на план за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве-такса 40 лева;

1.Одобряване на План за управление на строителни отпадъци - такса 20 лева

2.План за безопасност и здраве – такса 20 лева

§10 В отменения чл.47, създава нов текст със следното съдържание:

„Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет“ –такса 8 лева.

§11 Отменя изцяло текста на чл.48

§12.В отменения чл.54, създава нов текст със следното съдържание:

„Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти“ - такса 6 лева.

§13.В отменения чл. 61, създава нов текст със следното съдържание:

„Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация“-такса 20 лева.

§14. Отменя чл.63, като на негово място създава нов текст със следното съдържание:

„Заверяване на преписи от документи и копия от планове и копия от планове и документация към тях“ – такса 8 лв/стр.

§15. В отменения чл.75, създава нов текст със следното съдържание:

„Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър“ - такса 3 лева.

§16. В отменения чл.79, създава нов текст със следното съдържание:

„Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура“ - без такса.

§17. В отменения чл.83, създава нов текст със следното съдържание:

„Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот- общинска собственост“ - такса в размер съгласно оценка от лицензиран оценител.

§18. В отменения чл.85, създава нов текст със следното съдържание:

„Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от общинския горски фонд“-без такса.

§19. В отменения чл.86, създава нов текст със следното съдържание:

„Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места“ - такса 150 лева.

§20.В отменения чл.117, създава нов текст със следното съдържание:

„Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние“ - такса 6 лева.

§21.В отменения чл.118, създава нов текст със следното съдържание:

„Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение“ - без такса.

§22.В отменения чл.119, създава нов текст със следното съдържание:

„Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението“ - без такса.

§23.В отменения чл.120, създава нов текст със следното съдържание:

„Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган“ - такса 20 лева.

§24 В отменения чл.125, създава нов текст със следното съдържание:

„Издаване удостоверение за осигурителен доход /УП-2/ - без такса

§25 В отменения чл.126, създава нов текст със следното съдържание:

„Издаване удостоверение за осигурителен стаж /УП-3 / - без такса

§26В отменения чл.127, създава нов текст със следното съдържание:

„Уточняване разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход /УП-2/ и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ - без такса.

§27.В отменения чл.133, създава нов текст със следното съдържание:

„Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове“ - без такса.

§28. Отменя изцяло текста на чл.144

§29. Отменя изцяло текста на чл.147

§30. В отменения чл.149, създава нов текст със следното съдържание:

„Прекратяване на категория на туристически обект“ - без такса.

§31.В отменения чл.150, създава нов текст със следното съдържание:

„Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект“ - такса в размер съгласно чл. 146.

§32.В отменения чл.163, създава нов текст със следното съдържание:

„Издаване на разрешително за достъп до горски територии“ - без такса.

§33.В отменения чл.164, създава нов текст със следното съдържание:

„Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция „Земеделие“ - без такса.

§34.В отменения чл.165, създава нов текст със следното съдържание:

„Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация“ - такса 50 лева.

§35 Отменя изцяло текста на чл.178

§36 Отменя изцяло текста на чл.180В

§37 Отменя изцяло текста на чл.180Д

§38 Отменя изцяло текста на чл.182

§39 Отменя изцяло текста на чл.214

§40 Отменя изцяло текста на чл.215

2. Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на Община Брезник.

3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци и такси и цени на услуги влиза в сила от 20.08.2017 година.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управлението на общинските пътища, приета с Решение №162 от 21.04.2005 г.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 444

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет – Брезник.

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управлението на общинските пътища, както следва:

§1.Отменя изцяло чл.1 ал.2.

§2.Отменя изцяло чл.19

§3.Отменя изцяло чл.22

§4.Отменя изцяло чл.24 ал.2

§5.Отменя изцяло чл.26 ал.2

§6.Отменя изцяло чл.28 ал.1 и ал.2

§7.Отменя изцяло чл.29 ал.2

§8.Отменя изцяло чл.31

§9.Отменя изцяло чл.66

§10.Отменя изцяло чл.67

§11.Отменя изцяло чл.68

2.Изпълнението на настоящето решение се възлага на Кмета на община Брезник

3.Наредбата влиза в сила от 20.08.2017г.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Преобразуване на общинска Детска градина към ОУ „Христо Смирненски“ с. Ноевци във филиал на общинска Детска градина „Брезица“ гр. Брезник

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 445

На основание чл. 21, ал. 1, т 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1, чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3 и чл. 314, ал. 4 от ЗПУО, Общинският съвет Брезник:

1. Преобразува Детска градина към ОУ „Христо Смирненски“ с. Ноевци, община Брезник във филиал на Детска градина „Брезица“ гр. Брезник, община Брезник, считано от 15.09.2017 г.

2. Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразуваната детска градина да се уредят съгласно чл.123 от Кодекса на труда.

3. Задължителната учебна и финансова документация на преобразуваната детска градина да се съхранява в Детска градина „Брезица“ гр. Брезник.

4. Кметът на община Брезник да издаде заповед в съответствие с решението на Общински съвет Брезник.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Писмо от Асоциацията по ВиК относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 446

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, и чл.198 в, ал.4 т.5 от Закона за водите, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава мандат на Васил Михайлов Узунов, Кмет на община Брезник

да представлява община Брезник в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 05.09.2017 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала „Струма“на партера в сградата на Областна администрация – област Перник.

2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов, Кмет на община Брезник

за предоставяне на позицията на община Брезник / при невъзможност да участва упълномощава негов представител/ по въпросите от дневния ред в събранието на Асоциация по ВиК – Перник, както следва:

- по точка 1 Приемане препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2018 година в размер на 19 044.69 лв., съгласно чл.20 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциацията по В и К- „По преценка“

- по точка 2 от дневния ред, Съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите, съгласно чл.4.2./г/ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и представяне на В и К услуги – „По преценка“

- по точка 3 от дневния ред, 3. Съгласуване на Проект на Бизнес план на оператора – „В и К“ ООД Перник за регулаторен период 2017-2021 година., съгласно чл.198 в , ал.4, т.5 от Закона за водите – „По преценка“.

- по точка 4 от дневния ред- “Други“ – „По преценка“

– Приемане на план за управление на човешките ресурси на В и К – „По преценка“

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП за трасе и сервитут за осигуряване на транспортен достъп и ел.захранване на базова станция на „Булсатком“ ЕАД в проектен имот ПИ № 10548.083.015 в землището на с.Велковци, местност „Страище“;

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 447

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124б, чл. 125 и чл. 134, ал. 6 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник:

1. На основание чл. 124а разрешава изработване на ПУП – ПП за трасе и сервитут на пътна връзка и ел захранване на базова станция на БУЛСАТКОМ ЕАД в ПИ с проектен № 083.015, попадащ в отдел 73, подотдел „5” в землището на с. Велкоци ЕКАТТЕ 10548.

2. На основание чл. 124б от ЗУТ одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за трасе и сервитут на пътна връзка и ел захранване на базова станция на БУЛСАТКОМ ЕАД в ПИ с проектен № 083.015, част от отдел 73, подотдел „5” в землището на с. Велковци, с площ от 400 м2.

3. На основание чл. 124а, ал. 5, ПУП – ПП да се изготви за сметка на заявителя – БУЛСАТКОМ ЕАД!

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за изработване на проект на ПУП – ПЗ на проектен ПИ № 10548.083.015 в землището на с.Велковци, местността Страище с площ 400 кв.м за изграждане на ЖР кула за монтиране на приемно-предавателна станция на „БУЛСАТКОМ“ ЕАД БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 448

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124б, чл. 125, чл. 134 ал. 6 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник:

1. На основание чл. 124а разрешава изработване на ПУП – ПЗ на ПИ с проектен № 083.015, попадащ в отдел 73, подотдел „5” в землището на с. Велкоци ЕКАТТЕ10548, с площ от 400 м2, с начин на трайно ползване – ИГЛОЛИСТНА ГОРА, без промяна на предназначението, за разполагане на приемно - предавателна станция.

2. На основание чл. 124б от ЗУТ одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с проектен № 083.015, част от отдел 73, подотдел „5” в землището на с. Велковци, с площ от 400 м2, за изграждане на ЖР кула за приемно-предавателна станция.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут на промишлен напорен тръбопровод Ф90 от УПИ l-73.l, 73.5, кв. 129 по ПУП на гр.Брезник до резервоар за съхранение на оборотна вода в ПИ № 06286.72.30 по КККР на гр.Брезник, област Перник с възложител „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД, преминаващ през ПИ № 73.34, представляващ полски път, общинска собственост;

С 11 гласа „за” и 2 против /Ст.Велков и Д.Стоилова/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 449

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник одобрява проект за ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за определяне на трасе и сервитут на промишлен напорен тръбопровод Ф90 от УПИ І-73.1, 73.5, кв. 129 по ПУП на гр.Брезник до резервоар за съхранение на оборотна вода в ПИ № 06286.72.30 по КККР на гр.Брезник, област Перник с възложител „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, преминаващ през ПИ № 73.34, представляващ полски път, общинска собственост и засягащ ПИ с №№ 72.37, 72.36, 73.17, 73.19, 73.7, 73.8 – частна собственост.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отмяна на решение № 403/20.04.2017г

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 450

На основание чл.45, ал.9, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23, Общинският съвет Брезник отменя изцяло свое решение № 403 по протокол № 4/20.04.2017г от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 20.04.2017г

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отмяна на решение № 403/20.04.2017г

Поименно гласуване на предложения проект за решение

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 451

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 2 и чл. 16 ал. 6 от ЗОбС, и във връзска с чл. 7 ал. 7 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1. Удължава срока на действие на Договор № 1283 от 16.12.2016г за отдаване под наем на помещение, находящо се в гр.Брезник, ул. „Андрей Михайлов” № 83 в сграда с ивентификатор № 06286.501.1126.1 с площ от 72.84 кв.м. в т.ч. и 42.60 кв.м. складова площ за срок до 31.12.2019г

2. Освобождава дружеството на инвалидите в гр.Брезник от заплащане на месечен наем за ползване на горепосоченото помещение за периода от 01.01.2017г до 31.12.2019г

3. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши последващи съгласно закона действия.

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на проект за ПУП – ПП за трасе и сервитут на захранващ кабел 20 КV за базова станция на БТК ЕАД

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 452

На основание чл.45, ал.9, във връзка с чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник :

1. Отменя, поради допусната фактическа грешка (ПИ № 000103, през който преминава сервитута и представлява общински път е пропуснат) Решение № 410, по протокол №6/25.05.2017г. с което е одобрен процедирания ПУП – ПП за трасе и сервитут на захранващ кабел 20 КV, преминаващ през № ПИ № 145012, част от отдел 155, подотдел „х” в землището на с. Станьовци, с площ от 343 м2 и 000105, 000104, 000092 без промяна на предназначението, за полагане на захранващ кабел 20 КV.

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на проект за ПУП – ПП за трасе и сервитут на захранващ кабел 20 КV за базова станция на БТК ЕАД

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 453

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник одобрява процедирания ПУП – ПП за трасе и сервитут на захранващ кабел 20 КV, преминаващ през № ПИ № 145012, част от отдел 155, подотдел „х” в землището на с. Станьовци, с площ от 343 м2 и ПИ №№ 000105, 000103, 000104, 000092 без промяна на предназначението, за полагане на захранващ кабел 20 КV.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Призовки – Упълномощаване на лице, представляващо ОбС на посочени дела

 • По дело 279/2017

  Поименно гласуване.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 454

  На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във вр.чл.8, от АПК, Общинският съвет Брезник:

 1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков - изпълняващ длъжността „главен юрисконсулт“ на Община Брезник за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. дело №279/2017 година по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева.

 3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, като същата се вземе от Дейност 123 Общинския съвет от реализираните икономии, от възнагражденията на общинските съветници към 30.07.2017г.

 4. Упълномощава Кмета на общината да направи корекции по бюджета, за тази цел

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Призовки – Упълномощаване на лице, представляващо ОбС на посочени дела

 • По дело 280/2017

  Поименно гласуване.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 455

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във вр.чл.8, от АПК, Общинският съвет Брезник:

 1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков - изпълняващ длъжността „главен юрисконсулт“ на Община Брезник за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. дело №280/2017 година по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева.

 3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, като същата се вземе Дейност 123 Общинския съвет от реализираните икономии, от възнагражденията на общинските съветници към 30.07.2017г.

 4. Упълномощава Кмета на общината да направи корекции по бюджета, за тази цел

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Призовки – Упълномощаване на лице, представляващо ОбС на посочени дела

 • По дело № 286/2017

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 456

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във вр.чл.8, от АПК, Общинският съвет Брезник:

 1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков - изпълняващ длъжността „главен юрисконсулт“ на Община Брезник за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. дело №286/2017 година по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева.

 3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, като същата се вземе от Дейност 123 Общинския съвет от реализираните икономии, от възнагражденията на общинските съветници към 30.07.2017г.

 4. Упълномощава Кмета на общината да направи корекции по бюджета, за тази цел

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за обект "ПУП-ПЗ за поземлени имоти с проектни №№ 06286.104.184, 06286.104.185,06286.104.186, 06286.104.187, 06286.104.188 по КККР нан гр.Брезник, Община Брезник, Област Перник, за осигуряване на възможности за извършване търсене и проучване на подземни богатства от "Треийс Рисорсиз" ЕООД, концесионер на находище "Милин камък" в землището на гр.Брезник

С 9 гласа „за” , 3 против /Янка Хранова, Д.Стоилова, Ст.Велков/ и 1 въздържал се /Виолета Младенова/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 457

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник:

1. Разрешава изработването на проект за обект: ПУП- ПЗ за смяна предназначението на ПИ с №№ 06286.104.184, 06286.104.185, 06286.104.186, 06286.104.187, 06286.104.188 по КККР на гр. Брезник, представляващи „Горска територия”, държавна частна собственост с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, попадащи в обхвата на коцесионната площ на находище „Милин камък” и създаване на изискващите се устройствени и други законови условия за учредяване право на строеж за извършване на сондажни проучвания от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, концесионери на находището.

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за обект: ПУП- ПЗ за смяна предназначението на земеделска земя и създаване на изискващите се устройствени и други законови условия за извършване на сондажни проучвания в ПИ №№ 06286.104.184, 06286.104.185, 06286.104.186, 06286.104.187, 06286.104.188 по КККР на гр. Брезник от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД .

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  20.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ №7000-88 /3/ от 20.03.2019 г. Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основа...

Сряда, 20 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с тайно надд

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-157/14.03.2019 год. обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на кор...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-158/14.03.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските ...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Проект на Допълнение и изменение на Наре

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци Поименно гласуване. С...

Сряда, 27 Февруари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 45 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1387092