Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 29.06.2017 г. /419-433/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ

№ 7

Гр.Брезник, 29.06.2017г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2017г

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 419

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2017 г. съгласно приложение 1 и промяна по бюджета за 2017 г. на община Брезник, както следва:

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1.Увеличава разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 3 700 лв.

§§ 52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 3 700 лв.

§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ 2 940 лв.

§§ 53-09 „придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ 2 940 лв.

2. Намалява разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ 6 640 лв.

§§ 53-09 „придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ 6 640 лв.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на нежилищни помещения, публична общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел "Диабет - Перник - клон Брезник"

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 420

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 от ЗОС, чл. 38 т. 5 от Закона за интеграция на хора с увреждания и във връзка с чл. 4 ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да се отдаде под наем за срок от 1 /една/ година на Сдружение с нестопанска цел „ДИАБЕТ-ПЕРНИК, клон БРЕЗНИК” гр. Брезник, ул. „Трън” № 6, регистрирано по ф.д. № 20/2016г на Пернишки окръжен съд, представлявано от управителя Биляна Пламенова Павлова с ЕГН 9011213811 гр. Брезник, ул. „Цвета Лумбарова” № 82:

- Два броя нежилищни помещения с преходна врата /бивш кабинет за зъбни снимки/ всяко по 12 кв.м. /дванадесет кв.м./ с обща полезна площ от 24 кв.м. /двадесет и четири кв.м., находящи се на първия етаж от северната страна на коридора, непосрествено до сервизните помещения в сградата на бивша болница с идентификатор 06286.501.304.1, ул. „Владо Радославов” № 29, при заплащане на месечен наем в размер на 12 лв. без ДДС.

2. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Молба за закупуване на общински недвижим имот - магазин с.Кривонос

Поименнно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 421

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС и чл.3, ал.1 от НРПУРОИ

Общинският съвет Брезник не разрешава продажбата на имот, частна общинска собственост, търговски обект - магазин, намиращ се в с. Кривонос.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Молба от Георги Боянов Владов, председател на Пенсионерски клуб „Любаш“ - с. Кривонос за предоставяне ползването магазина на селото, за нуждите на клуба

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 422

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.31, ал.5 от НРПУРОИ на Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

1.Дава съгласието си да бъде предоставено за безвъзмездно право на ползване помещение, намиращо се в поземлен имот №38, квартал едно, по РП на с. Кривонос, Община Брезник. Имотът е актуван с АОС - Акт за частна общинска собственост № 2872/30.10.2013г., на един етаж, с бетонова тераса и обща застроена площ- 120 кв.м. на Пенсионерски клуб „Любаш“, с. Кривонос

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване с Председателя на Пенсионерски клуб „Любаш“,с. Кривонос, за срок от 5/пет/ години.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно внасяне на предложение до министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 423

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, вр. чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 22, ал. 1 Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсии и осигурителен стаж, чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, с оглед постъпило Искане Вх.№161 от 15.06.2017 година от Димитър Иванов Димитров , предвид трудното социално положение на семейството, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ, с ЕГН: 0550023783, с постоянен адрес: гр.Брезник, ул.“Иглика“ №30.

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Брезник и областния управител на област Перник в 7-дневен срок.

ШЕСТА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Владимир Христов Кузев

Поименно гласуване:

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 424

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-114/15.06.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ноевци, община Брезник, собственост на Владимир Христов Кузев:

–Имот с № 063037 с площ от 3,742 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Лука", образуван от имот с № 063037, общинска собственост.

– Имот с № 074041 с площ от 4,293 дка, представляващ пасище,мера, девета категория в местност „Главе", образуван от имот с № 074001, общинска собственост.

– Имот с № 072046 с площ от 2,241 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Сърбина бара", образуван от имот с №072001, общинска собственост.

– Имот с № 067013 с площ от 3,392 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Търниче", образуван от имот с № 067011, общинска собственост.

– Имот с № 063046 с площ от 2,674 дка, представляващ пасище с храсти, девета категория в местност „Лука", образуван от имот с № 063038, общинска собственост.

– Имот с № 063045 с площ от 1,234 дка, представляващ пасище с храсти, девета категория в местност „Лука", образуван от имот с № 063038, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

СЕДМА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Димитър Иванчев Гелев

Поименно гласуване:

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 425

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-113/15.06.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Димитър Иванчев Гелев:

–Имот с № 002044 с площ от 2,455 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „Ракитов дол", образуван от имот с № 002041, общинска собственост.

– Имот с № 002045 с площ от 1,060 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „Ракитов дол", образуван от имот с № 002041, общинска собственост.

– Имот с № 002047 с площ от 0,976 дка, представляващ ливада, шеста категория в местност „Ракитов дол", образуван от имот с № 002002, общинска собственост.

– Имот с № 002046 с площ от 2,405 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „Ракитов дол", образуван от имот с № 002041, общинска собственост.

– Имот с № 021034 с площ от 2,166 дка, представляващ ливада, шеста категория в местност „Влакинци", образуван от имот с № 021033, общинска собственост.

– Имот с № 022017 с площ от 1,286 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Влакинци", образуван от имот с № 022016, общинска собственост.

– Имот с № 044095 с площ от 1,551 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Адамец", образуван от имот с № 044087, общинска собственост.

– Имот с № 143024 с площ от 2,353 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Брод", образуван от имот с № 143007, общинска собственост.

– Имот с № 039113 с площ от 2,014 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Ковачево ливаге", образуван от имот с № 039108, общинска собственост.

– Имот с № 039112 с площ от 1,104 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Ковачево ливаге", образуван от имот с № 039073, общинска собственост.

– Имот с № 067007 с площ от 1,192 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Мечи рид", образуван от имот с № 067006, общинска собственост.

– Имот с № 067008 с площ от 4,250 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Мечи рид", образуван от имот с № 067006, общинска собственост.

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ОСМА ТОЧКА: Отмяна на Решение №413/25.05.2017г. по Протокол №6 на Общински съвет Брезник и приемане на ново решение за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Гълъбинка Стоилкова Божилкова

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 426

На основание чл.45, ал.9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник отменя Решение № 413/25.05.2017г. по протокол № 6 от заседание на Общински съвет Брезник.

ОСМА ТОЧКА: Отмяна на Решение №413/25.05.2017г. по Протокол №6 на Общински съвет Брезник и приемане на ново решение за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Гълъбинка Стоилкова Божилкова

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 427

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-86/18.04.2017г. от ОСЗ гр. Брезник Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на село Гигинци, община Брезник, собственост на Гълъбинка Стоилкова Божилкова :

–Имот с № 039101, с площ от 1,307 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Света вода", образуван от имот № 039058, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Доклади от председателите на читалищата за осъществените дейности през предходната година.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 428

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Бреник приема за сведение отчетните доклади от председателите на читалищата за осъществените дейности през предходната година.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за дейността на Общинския музей и състоянието на паметниците на културата.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 429

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема за сведение Отчет за дейността на Общинския музей и състоянието на паметниците на културата.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разкриване на социална услуга от резидентен тип- „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 430

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 от Закона за социалното подпомагане, чл. 36 ал. 1 т. 4 буква дд и чл. 36в, ал. 1 т.1 , ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласие за разкриване на нова социална услуга – „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция” с капацитет 15 места,като делегирана от държавата дейност.

2. Новата услуга да ползва помещения в бившата общинска болница в град Брезник, с адрес : ул. „Владо Радославов” № 29, която е публична общинска собственост с издаден акт № 1466/06.06.2012г

3. Възлага на кмета на Община Брезник да изпълни всички процедури, произтичащи от ППЗСП, свързани с разкриването на „ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция”.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти- общинска собственост

Поименно гласуване.

С 11 глса „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 431

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 ал.2, чл. 14, ал. 1, ал.2 и ал.7, от ЗОС, чл. 7 ал.1 и чл.36 ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на публичен търг за отдаване под наем следните недвижими имоти – публична или частна общинска собственост:

1. Помещение на втория етаж в читалищната сграда, намираща се в УПИ III – общ. „Читалище”, кв. 24 па РП на с. Кошарево с площ 12 кв. м. № 5, с обща площ от 14.90 кв. м, АОС №454/14.06.2007 г. Начална тръжна цена 12.00 лв., облагаеми с ДДС.

2. Петно № 7 с площ 6 кв.м (шест квадратни метра) от новообразуваните в имот с идентификационен номер 06286.501.1377 по К.К. на гр. Брезник (кв.58 А от РП) за преместваем търговски обект, намиращо се на кооперативния пазар. Начална тръжна цена 18.00 лв., облагаеми с ДДС.

3. Петно № 2 А от новообразуваните в кв.58А от РП на гр.Брезник (района на кооперативния пазар) , 20 кв.м - за монтиране на преместваем търговски обект, Начална тръжна цена 60.00 лв., облагаеми с ДДС.

4. Ситуирано петно № 4, с площ 56 кв.м (петдесет и шест квадратни метра), попадащо в ПИ с идентификатор 06286.501.1413 (нула, шест, двеста осемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, хиляда четиристотин и тринадесет) по КК и КР на гр. Брезник, ул. „Александър Филипов” № 7, УПИ ІІІ-246 „За обслужващи дейности”, кв. 18 по РП (бивша площадка на ДЗРЧ). , Начална тръжна цена 67.20 лв., облагаеми с ДДС.

5. Две помещения с площ 32 кв.м, намиращи се на първия етаж в незавършената сграда за здравен дом в с.Кошарево, община Брезник, попадащ в УПИ ІІ-общ. – МС на два етажа със ЗП 170 кв.м. Начална тръжна цена 32.00 лв., облагаеми с ДДС.

6. Помещение в читалищната сграда на с.Кошарево с площ 58 кв.м Начална тръжна цена за обекта е 69.60 лева, облагаеми с ДДС.

7. Помещение на първи етаж в сградата на ул. „Андрей Михайлов” № 83, гр. Брезник с площ 15.51 кв.м., коригирана съгласно Протокол от 31.05.2011 год. Начална тръжна цена за обекта е 26.37 лева, облагаеми с ДДС.

8. Помещение на първи етаж в сградата на ул. „Андрей Михайлов” № 83, гр. Брезник с площ 24.91 кв.м., коригирана съгласно Протокол от 31.05.2011 год. Начална тръжна цена за обекта е 42.35 лева, облагаеми с ДДС.

9. Помещение на първи етаж в сградата на ул. „Андрей Михайлов” № 83, гр. Брезник с площ 9.90 кв.м. Начална тръжна цена за обекта е 16.83 лева, облагаеми с ДДС.

10. Помещения – два склада, коридор и търговска част – за магазин, с обща площ от 89 кв.м, намиращи се на първия етаж в сградата на кметството с. Долна Секирна, УПИ за административен, културен и търговски център в кв. 4 по РП на с. Долна Секирна. Начална тръжна цена за обекта е 48.95 лв.,

11. Помещение за магазин с площ 44 кв.м. (четиридесет и четири квадратни метра) в сграда за „Кметство, читалище, киносалон, клуб и магазин” със ЗП 366 кв.м (триста шестдесет и шест квадратни метра), МС на два етажа, в ПИ, представляващ УПИ І, кв. 5 (пети) по РП на с. Конска, община Брезник. ( АОС № 1498/19.06.2012 год.) Начална тръжна цена за обекта е 24.20 лева, облагаеми с ДДС.

12. Част от желязно-решетъчна мачта с площ 9 кв. м (девет квадратни метра) към ТВ – ретранслатор (масивна сграда на два етажа с идентификатор 06286.103.8.1), попадащ в ПИ с идентификатор 06286.103.8. в местност „Гребен”, землище на гр. Брезник. Начална тръжна цена за обекта е 45.00 лева, облагаеми с ДДС.

13. Помещение от 50 кв.м за кафе-аперитив на първия етаж в сградата на кметството Д.Секирна, УПИ за административен, културен и търговски център в кв. 4 по РП на с. Долна Секирна Начална тръжна цена за обекта е 30.00 лева ,облагаеми с ДДС.

14. Две помещения – кабинети № 1 и 2, с основна площ 30.80 кв.м и допълнителна площ от общите части на сградата-33.20 кв.м или общо 64 кв.м, находящи се на първия етаж в сградата на бившата поликлиника на ул.”Владо Радославов” с идентификационен №06286.501.304.1, гр.Брезник с обща площ 64 кв.м /шестдесет и четири квадратни метра/ разгъната площ. Начална тръжна цена за обекта е 32.00 лева ,облагаеми с ДДС.

15. Два броя помещения – кабинети № 4 и 5 с основна площ 29.30 кв.м (двадесет и девет цяло и 30 стотни квадратни метра) и допълнителна площ от общите части на сградата (коридор, тоалетна, стълбищна площадка) – 31.58 кв.м (тридесет и едно цяло и 58 стотни квадратни метра), или обща площ от 60.88 кв.м (шестдесет цяло и 88 стотни квадратни метра), находящи се на първия етаж в сградата на бившата поликлиника с идент. 06286.501.304.1 в гр.Брезник, намираща се в ПИ с идент. 06286.501.304 по КК и КР на ул.”Владо Радославов” № 29, кв. 49 по РП на гр. Брезник, АОС № 1466/06.06.2012 год., Начална тръжна цена за обекта е 30.44 лева ,облагаеми с ДДС.

16. Пет броя помещение – кабинети № 6 и 7, фоайе, сервизно помещение и тоалетна с основна площ 47.10 кв.м (четиридесет и седем квадратни метра и 10 стотни) и допълнителна площ от общите части на сградата – 31.10 кв.м (тридесет и едно квадратни метра и 10 стотни), или обща площ от 78.20 кв.м (седемдесет и осем квадратни метра и 20 стотни), находящи се на първия етаж в сградата на бившата поликлиника с идент. 06286.501.304.1 в гр.Брезник, намираща се в ПИ с идент. 06286.501.304 по КК и КР на ул.”Владо Радославов” № 29, кв. 49 по РП на гр. Брезник, Начална тръжна цена за обекта е 39.10 лева ,облагаеми с ДДС

17. Част от бивша здравна служба с площ от 110 кв.м (сто и десет квадратни метра) на втория етаж в триетажна сграда за „Битов комбинат – кметство, магазинни помещения и поща”, попадаща в УПИ – І – общ. кв. 24 по РП на с. Кошарево, Начална тръжна цена за обекта 33.00 лв., облагаеми с ДДС..

18. Три помещения на първия етаж: „Лекарски кабинет” с площ 13.53 кв.м, „Акушерски кабинет”- площ 9.5 кв. м и тоалетна с площ 1.24 кв.м; две помещения на втория етаж: „Болнична стая” с площ 13.90 кв. м и „Лекарска стая” с площ 9.05 кв.м, или обща за двата етажа основна площ 46.77 кв.м и прилежаща площ към общите части - 109.78 кв. м или общо наета площ 109,78 кв. м (сто и девет цяло и 78 стотни квадратни метра) към сграда на 2 (два) етажа, МС конструкция със ЗП- 122 кв.м.(сто двадесет и два кв.м.), намираща се в поземлен имот , представляващ УПИ XII - „За здравен дом”( урегулиран поземлен имот дванадесети), кв.11 (квартал единадесети) по РП на с. Режанци,община Брезник, за медицинско обслужване.” Начална тръжна цена 32.93 лв.

19. Ситуирано петно с площ 21 кв. м (двадесет и един квадратни метра), попадащ в терен № 3 „За обслужваща сграда”, намиращ се в имот с идентификатор 06286.501.1809 по КК и КР на гр. Брезник (Обслужваща територия към гробищния парк). Начална тръжна цена 37.80 лв.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

III. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Оля Малинова Стоянова - директор на дирекция ОСПО и ХД;

3. Ивелина Веселинова Крумова - общински съветник;

4. Бойко Георгиев Атанасов - гл. специалист УС

5. Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „Селско и горско стопанство”.

6. Кмет на кметство или км. наместник в чийто район се намира имота;

Резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО и ФСД и Йорданка Ушашка – общински съветник.

IV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно покана за Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 432

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон, Общинският съвет Брезник оправомощава Васил Узунов - кмет на Община Брезник, а при невъзможност той да участва оправомощава негов представител, да участва в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник на 30.06.2017г и да гласува по точките в обявения дневен ред, както следва:

По т.1.“Общото събрание приема за сведение информация за финансовото състояние на дружеството към момента“- гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“

По т.2 „Общото събрание дава съгласие „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Перник да рефинансира отпуснатия кредит по Договор за банков кредит от 23.04.2014г. с от 2 342 133,23 лв., включително и погасяване на задълженията към БДЗРБ гр. Благоевград в размер на 1 941 847,09лв, както да бъде включено за погасяване и задължението от 300 000,00лв. към „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник. Ако това не се вземе предвид – гласува „НЕ“

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Подаване на заявление за възстановяване на средства от отчисленията по чл.20 от Наредба №7/2013г. и за закупуване на употребяван двураменен контейнеровоз за разделно събиране на отпадъци.

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 433

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 6 от ЗМСМА, във връзка счл. 24 ал. 1 т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013г за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си за изразходване на подлежащата на възстановяване сума от 135 000 лв. /сто тридесет и пет хиляди лева/ с включен ДДС за закупуване на употребяван двураменен контейнеровоз за разделно събиране на строителни и битови отпадъци с избран изпълнител „Мирос” ЕООД, ЕИК 113055072, със седалище и адрес: гр.Перник, ул. „Граово” № 44, представлявано от Росен Йорданов Асенов.

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши последващи съгласно закона действия.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 18 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1233180