Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 29.06.2017 г. /419-433/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ

№ 7

Гр.Брезник, 29.06.2017г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2017г

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 419

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2017 г. съгласно приложение 1 и промяна по бюджета за 2017 г. на община Брезник, както следва:

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1.Увеличава разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 3 700 лв.

§§ 52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 3 700 лв.

§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ 2 940 лв.

§§ 53-09 „придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ 2 940 лв.

2. Намалява разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ 6 640 лв.

§§ 53-09 „придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ 6 640 лв.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на нежилищни помещения, публична общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел "Диабет - Перник - клон Брезник"

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 420

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 от ЗОС, чл. 38 т. 5 от Закона за интеграция на хора с увреждания и във връзка с чл. 4 ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да се отдаде под наем за срок от 1 /една/ година на Сдружение с нестопанска цел „ДИАБЕТ-ПЕРНИК, клон БРЕЗНИК” гр. Брезник, ул. „Трън” № 6, регистрирано по ф.д. № 20/2016г на Пернишки окръжен съд, представлявано от управителя Биляна Пламенова Павлова с ЕГН 9011213811 гр. Брезник, ул. „Цвета Лумбарова” № 82:

- Два броя нежилищни помещения с преходна врата /бивш кабинет за зъбни снимки/ всяко по 12 кв.м. /дванадесет кв.м./ с обща полезна площ от 24 кв.м. /двадесет и четири кв.м., находящи се на първия етаж от северната страна на коридора, непосрествено до сервизните помещения в сградата на бивша болница с идентификатор 06286.501.304.1, ул. „Владо Радославов” № 29, при заплащане на месечен наем в размер на 12 лв. без ДДС.

2. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Молба за закупуване на общински недвижим имот - магазин с.Кривонос

Поименнно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 421

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС и чл.3, ал.1 от НРПУРОИ

Общинският съвет Брезник не разрешава продажбата на имот, частна общинска собственост, търговски обект - магазин, намиращ се в с. Кривонос.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Молба от Георги Боянов Владов, председател на Пенсионерски клуб „Любаш“ - с. Кривонос за предоставяне ползването магазина на селото, за нуждите на клуба

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 422

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.31, ал.5 от НРПУРОИ на Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

1.Дава съгласието си да бъде предоставено за безвъзмездно право на ползване помещение, намиращо се в поземлен имот №38, квартал едно, по РП на с. Кривонос, Община Брезник. Имотът е актуван с АОС - Акт за частна общинска собственост № 2872/30.10.2013г., на един етаж, с бетонова тераса и обща застроена площ- 120 кв.м. на Пенсионерски клуб „Любаш“, с. Кривонос

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване с Председателя на Пенсионерски клуб „Любаш“,с. Кривонос, за срок от 5/пет/ години.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно внасяне на предложение до министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 423

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, вр. чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 22, ал. 1 Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсии и осигурителен стаж, чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, с оглед постъпило Искане Вх.№161 от 15.06.2017 година от Димитър Иванов Димитров , предвид трудното социално положение на семейството, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ, с ЕГН: 0550023783, с постоянен адрес: гр.Брезник, ул.“Иглика“ №30.

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Брезник и областния управител на област Перник в 7-дневен срок.

ШЕСТА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Владимир Христов Кузев

Поименно гласуване:

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 424

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-114/15.06.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ноевци, община Брезник, собственост на Владимир Христов Кузев:

–Имот с № 063037 с площ от 3,742 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Лука", образуван от имот с № 063037, общинска собственост.

– Имот с № 074041 с площ от 4,293 дка, представляващ пасище,мера, девета категория в местност „Главе", образуван от имот с № 074001, общинска собственост.

– Имот с № 072046 с площ от 2,241 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Сърбина бара", образуван от имот с №072001, общинска собственост.

– Имот с № 067013 с площ от 3,392 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Търниче", образуван от имот с № 067011, общинска собственост.

– Имот с № 063046 с площ от 2,674 дка, представляващ пасище с храсти, девета категория в местност „Лука", образуван от имот с № 063038, общинска собственост.

– Имот с № 063045 с площ от 1,234 дка, представляващ пасище с храсти, девета категория в местност „Лука", образуван от имот с № 063038, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

СЕДМА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Димитър Иванчев Гелев

Поименно гласуване:

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 425

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-113/15.06.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Димитър Иванчев Гелев:

–Имот с № 002044 с площ от 2,455 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „Ракитов дол", образуван от имот с № 002041, общинска собственост.

– Имот с № 002045 с площ от 1,060 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „Ракитов дол", образуван от имот с № 002041, общинска собственост.

– Имот с № 002047 с площ от 0,976 дка, представляващ ливада, шеста категория в местност „Ракитов дол", образуван от имот с № 002002, общинска собственост.

– Имот с № 002046 с площ от 2,405 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „Ракитов дол", образуван от имот с № 002041, общинска собственост.

– Имот с № 021034 с площ от 2,166 дка, представляващ ливада, шеста категория в местност „Влакинци", образуван от имот с № 021033, общинска собственост.

– Имот с № 022017 с площ от 1,286 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Влакинци", образуван от имот с № 022016, общинска собственост.

– Имот с № 044095 с площ от 1,551 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Адамец", образуван от имот с № 044087, общинска собственост.

– Имот с № 143024 с площ от 2,353 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Брод", образуван от имот с № 143007, общинска собственост.

– Имот с № 039113 с площ от 2,014 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Ковачево ливаге", образуван от имот с № 039108, общинска собственост.

– Имот с № 039112 с площ от 1,104 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Ковачево ливаге", образуван от имот с № 039073, общинска собственост.

– Имот с № 067007 с площ от 1,192 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Мечи рид", образуван от имот с № 067006, общинска собственост.

– Имот с № 067008 с площ от 4,250 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Мечи рид", образуван от имот с № 067006, общинска собственост.

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ОСМА ТОЧКА: Отмяна на Решение №413/25.05.2017г. по Протокол №6 на Общински съвет Брезник и приемане на ново решение за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Гълъбинка Стоилкова Божилкова

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 426

На основание чл.45, ал.9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник отменя Решение № 413/25.05.2017г. по протокол № 6 от заседание на Общински съвет Брезник.

ОСМА ТОЧКА: Отмяна на Решение №413/25.05.2017г. по Протокол №6 на Общински съвет Брезник и приемане на ново решение за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Гълъбинка Стоилкова Божилкова

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 427

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-86/18.04.2017г. от ОСЗ гр. Брезник Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на село Гигинци, община Брезник, собственост на Гълъбинка Стоилкова Божилкова :

–Имот с № 039101, с площ от 1,307 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Света вода", образуван от имот № 039058, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Доклади от председателите на читалищата за осъществените дейности през предходната година.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 428

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Бреник приема за сведение отчетните доклади от председателите на читалищата за осъществените дейности през предходната година.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за дейността на Общинския музей и състоянието на паметниците на културата.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 429

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема за сведение Отчет за дейността на Общинския музей и състоянието на паметниците на културата.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разкриване на социална услуга от резидентен тип- „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 430

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 от Закона за социалното подпомагане, чл. 36 ал. 1 т. 4 буква дд и чл. 36в, ал. 1 т.1 , ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласие за разкриване на нова социална услуга – „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция” с капацитет 15 места,като делегирана от държавата дейност.

2. Новата услуга да ползва помещения в бившата общинска болница в град Брезник, с адрес : ул. „Владо Радославов” № 29, която е публична общинска собственост с издаден акт № 1466/06.06.2012г

3. Възлага на кмета на Община Брезник да изпълни всички процедури, произтичащи от ППЗСП, свързани с разкриването на „ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция”.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти- общинска собственост

Поименно гласуване.

С 11 глса „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 431

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 ал.2, чл. 14, ал. 1, ал.2 и ал.7, от ЗОС, чл. 7 ал.1 и чл.36 ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на публичен търг за отдаване под наем следните недвижими имоти – публична или частна общинска собственост:

1. Помещение на втория етаж в читалищната сграда, намираща се в УПИ III – общ. „Читалище”, кв. 24 па РП на с. Кошарево с площ 12 кв. м. № 5, с обща площ от 14.90 кв. м, АОС №454/14.06.2007 г. Начална тръжна цена 12.00 лв., облагаеми с ДДС.

2. Петно № 7 с площ 6 кв.м (шест квадратни метра) от новообразуваните в имот с идентификационен номер 06286.501.1377 по К.К. на гр. Брезник (кв.58 А от РП) за преместваем търговски обект, намиращо се на кооперативния пазар. Начална тръжна цена 18.00 лв., облагаеми с ДДС.

3. Петно № 2 А от новообразуваните в кв.58А от РП на гр.Брезник (района на кооперативния пазар) , 20 кв.м - за монтиране на преместваем търговски обект, Начална тръжна цена 60.00 лв., облагаеми с ДДС.

4. Ситуирано петно № 4, с площ 56 кв.м (петдесет и шест квадратни метра), попадащо в ПИ с идентификатор 06286.501.1413 (нула, шест, двеста осемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, хиляда четиристотин и тринадесет) по КК и КР на гр. Брезник, ул. „Александър Филипов” № 7, УПИ ІІІ-246 „За обслужващи дейности”, кв. 18 по РП (бивша площадка на ДЗРЧ). , Начална тръжна цена 67.20 лв., облагаеми с ДДС.

5. Две помещения с площ 32 кв.м, намиращи се на първия етаж в незавършената сграда за здравен дом в с.Кошарево, община Брезник, попадащ в УПИ ІІ-общ. – МС на два етажа със ЗП 170 кв.м. Начална тръжна цена 32.00 лв., облагаеми с ДДС.

6. Помещение в читалищната сграда на с.Кошарево с площ 58 кв.м Начална тръжна цена за обекта е 69.60 лева, облагаеми с ДДС.

7. Помещение на първи етаж в сградата на ул. „Андрей Михайлов” № 83, гр. Брезник с площ 15.51 кв.м., коригирана съгласно Протокол от 31.05.2011 год. Начална тръжна цена за обекта е 26.37 лева, облагаеми с ДДС.

8. Помещение на първи етаж в сградата на ул. „Андрей Михайлов” № 83, гр. Брезник с площ 24.91 кв.м., коригирана съгласно Протокол от 31.05.2011 год. Начална тръжна цена за обекта е 42.35 лева, облагаеми с ДДС.

9. Помещение на първи етаж в сградата на ул. „Андрей Михайлов” № 83, гр. Брезник с площ 9.90 кв.м. Начална тръжна цена за обекта е 16.83 лева, облагаеми с ДДС.

10. Помещения – два склада, коридор и търговска част – за магазин, с обща площ от 89 кв.м, намиращи се на първия етаж в сградата на кметството с. Долна Секирна, УПИ за административен, културен и търговски център в кв. 4 по РП на с. Долна Секирна. Начална тръжна цена за обекта е 48.95 лв.,

11. Помещение за магазин с площ 44 кв.м. (четиридесет и четири квадратни метра) в сграда за „Кметство, читалище, киносалон, клуб и магазин” със ЗП 366 кв.м (триста шестдесет и шест квадратни метра), МС на два етажа, в ПИ, представляващ УПИ І, кв. 5 (пети) по РП на с. Конска, община Брезник. ( АОС № 1498/19.06.2012 год.) Начална тръжна цена за обекта е 24.20 лева, облагаеми с ДДС.

12. Част от желязно-решетъчна мачта с площ 9 кв. м (девет квадратни метра) към ТВ – ретранслатор (масивна сграда на два етажа с идентификатор 06286.103.8.1), попадащ в ПИ с идентификатор 06286.103.8. в местност „Гребен”, землище на гр. Брезник. Начална тръжна цена за обекта е 45.00 лева, облагаеми с ДДС.

13. Помещение от 50 кв.м за кафе-аперитив на първия етаж в сградата на кметството Д.Секирна, УПИ за административен, културен и търговски център в кв. 4 по РП на с. Долна Секирна Начална тръжна цена за обекта е 30.00 лева ,облагаеми с ДДС.

14. Две помещения – кабинети № 1 и 2, с основна площ 30.80 кв.м и допълнителна площ от общите части на сградата-33.20 кв.м или общо 64 кв.м, находящи се на първия етаж в сградата на бившата поликлиника на ул.”Владо Радославов” с идентификационен №06286.501.304.1, гр.Брезник с обща площ 64 кв.м /шестдесет и четири квадратни метра/ разгъната площ. Начална тръжна цена за обекта е 32.00 лева ,облагаеми с ДДС.

15. Два броя помещения – кабинети № 4 и 5 с основна площ 29.30 кв.м (двадесет и девет цяло и 30 стотни квадратни метра) и допълнителна площ от общите части на сградата (коридор, тоалетна, стълбищна площадка) – 31.58 кв.м (тридесет и едно цяло и 58 стотни квадратни метра), или обща площ от 60.88 кв.м (шестдесет цяло и 88 стотни квадратни метра), находящи се на първия етаж в сградата на бившата поликлиника с идент. 06286.501.304.1 в гр.Брезник, намираща се в ПИ с идент. 06286.501.304 по КК и КР на ул.”Владо Радославов” № 29, кв. 49 по РП на гр. Брезник, АОС № 1466/06.06.2012 год., Начална тръжна цена за обекта е 30.44 лева ,облагаеми с ДДС.

16. Пет броя помещение – кабинети № 6 и 7, фоайе, сервизно помещение и тоалетна с основна площ 47.10 кв.м (четиридесет и седем квадратни метра и 10 стотни) и допълнителна площ от общите части на сградата – 31.10 кв.м (тридесет и едно квадратни метра и 10 стотни), или обща площ от 78.20 кв.м (седемдесет и осем квадратни метра и 20 стотни), находящи се на първия етаж в сградата на бившата поликлиника с идент. 06286.501.304.1 в гр.Брезник, намираща се в ПИ с идент. 06286.501.304 по КК и КР на ул.”Владо Радославов” № 29, кв. 49 по РП на гр. Брезник, Начална тръжна цена за обекта е 39.10 лева ,облагаеми с ДДС

17. Част от бивша здравна служба с площ от 110 кв.м (сто и десет квадратни метра) на втория етаж в триетажна сграда за „Битов комбинат – кметство, магазинни помещения и поща”, попадаща в УПИ – І – общ. кв. 24 по РП на с. Кошарево, Начална тръжна цена за обекта 33.00 лв., облагаеми с ДДС..

18. Три помещения на първия етаж: „Лекарски кабинет” с площ 13.53 кв.м, „Акушерски кабинет”- площ 9.5 кв. м и тоалетна с площ 1.24 кв.м; две помещения на втория етаж: „Болнична стая” с площ 13.90 кв. м и „Лекарска стая” с площ 9.05 кв.м, или обща за двата етажа основна площ 46.77 кв.м и прилежаща площ към общите части - 109.78 кв. м или общо наета площ 109,78 кв. м (сто и девет цяло и 78 стотни квадратни метра) към сграда на 2 (два) етажа, МС конструкция със ЗП- 122 кв.м.(сто двадесет и два кв.м.), намираща се в поземлен имот , представляващ УПИ XII - „За здравен дом”( урегулиран поземлен имот дванадесети), кв.11 (квартал единадесети) по РП на с. Режанци,община Брезник, за медицинско обслужване.” Начална тръжна цена 32.93 лв.

19. Ситуирано петно с площ 21 кв. м (двадесет и един квадратни метра), попадащ в терен № 3 „За обслужваща сграда”, намиращ се в имот с идентификатор 06286.501.1809 по КК и КР на гр. Брезник (Обслужваща територия към гробищния парк). Начална тръжна цена 37.80 лв.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

III. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Оля Малинова Стоянова - директор на дирекция ОСПО и ХД;

3. Ивелина Веселинова Крумова - общински съветник;

4. Бойко Георгиев Атанасов - гл. специалист УС

5. Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „Селско и горско стопанство”.

6. Кмет на кметство или км. наместник в чийто район се намира имота;

Резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО и ФСД и Йорданка Ушашка – общински съветник.

IV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно покана за Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 432

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон, Общинският съвет Брезник оправомощава Васил Узунов - кмет на Община Брезник, а при невъзможност той да участва оправомощава негов представител, да участва в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник на 30.06.2017г и да гласува по точките в обявения дневен ред, както следва:

По т.1.“Общото събрание приема за сведение информация за финансовото състояние на дружеството към момента“- гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“

По т.2 „Общото събрание дава съгласие „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Перник да рефинансира отпуснатия кредит по Договор за банков кредит от 23.04.2014г. с от 2 342 133,23 лв., включително и погасяване на задълженията към БДЗРБ гр. Благоевград в размер на 1 941 847,09лв, както да бъде включено за погасяване и задължението от 300 000,00лв. към „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник. Ако това не се вземе предвид – гласува „НЕ“

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Подаване на заявление за възстановяване на средства от отчисленията по чл.20 от Наредба №7/2013г. и за закупуване на употребяван двураменен контейнеровоз за разделно събиране на отпадъци.

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 433

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 6 от ЗМСМА, във връзка счл. 24 ал. 1 т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013г за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си за изразходване на подлежащата на възстановяване сума от 135 000 лв. /сто тридесет и пет хиляди лева/ с включен ДДС за закупуване на употребяван двураменен контейнеровоз за разделно събиране на строителни и битови отпадъци с избран изпълнител „Мирос” ЕООД, ЕИК 113055072, със седалище и адрес: гр.Перник, ул. „Граово” № 44, представлявано от Росен Йорданов Асенов.

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши последващи съгласно закона действия.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  20.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ №7000-88 /3/ от 20.03.2019 г. Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основа...

Сряда, 20 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с тайно надд

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-157/14.03.2019 год. обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на кор...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-158/14.03.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските ...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Проект на Допълнение и изменение на Наре

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци Поименно гласуване. С...

Сряда, 27 Февруари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 43 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1387082