Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 29.06.2017 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл. 38 ал. 2 т.1 и ал.3 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 29.06.2017г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2017г .

2. Докладна записка относно предоставяне на нежилищни помещения, публична общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел "Дабет - Перник - клон Брезник" .

3. Докладна записка относно Молба за закупуване на общински недвижим имот - магазин с.Кривонос .

4. Молба от Георги Боянов Владов, председател на Пенсионерски клуб „Любаш“ - с. Кривонос за предоставяне ползването магазина на селото, за нуждите на клуба .

5. Докладна записка относно внасяне на предложение до министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия  .

6. Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Ноевци, с цел възстановяването и на наследниците на Владимир Христов Кузев .

7. Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването и на наследниците на Димитър Иванчев Гелев .

8. Отмяна на Решение №413/25.05.2017г. по Протокол №6 на Общински съвет Брезник и приемане на ново решение за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването и на наследниците на Гълъбинка Стоилкова Божилкова .

9. Доклади от председателите на читалищата за осъществените дейности през предходната година. .

10.Отчет за дейността на Общинския музей и състоянието на паметниците на културата. .

11.Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

 

 

Съвместното заседание на ПК към Общински съвет Брезник ще се проведе на 26.06.2017г. от 10.30 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при горепосочения дневен ред.

 

Посетители онлайн

В момента има 58 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 918417