Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 25.05.2017 г. /408-418/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 6

Гр.Брезник, 25.05.2017г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник 2017-2020 и 2017-2027г

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 408

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ и чл. 26 , чл. 28 ал. 1 от Закона за нормативните актове, Общинският съвет гр.Брезник приема краткосрочна Общинска програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2017 – 2020 г.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник 2017-2020 и 2017-2027г

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 409

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ и чл. 26 , чл. 28 ал. 1 от Закона за нормативните актове, Общинският съвет гр.Брезник приема дългосрочна Общинска програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2017 – 2027 г.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе и сервитут на захранващ кабел 20 КV за базова станция на БТК ЕАД, разположена в ПИ № 145011, преминаващ през ПИ № 145012, държавна частна собственост с начин на трайно ползване Горско стопанска територия - в землището на с.Станьовци с площ 343 кв.м. и ПИ №№ 000105, 000104, 000092, представляващи полски пътища, общинска собственост за прокарване на захранващ кабел 20 КV за приемно-предавателна станция на БТК ЕАД БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 410

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник одобрява процедирания ПУП – ПП за трасе и сервитут на захранващ кабел 20 КV, преминаващ през ПИ № 145012, част от отдел 155, подотдел „х” в землището на с.Станьовци, с площ от 343 кв.м и ПИ №№ 000105, 000104, 000092, БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО, за полагане на захранващ кабел 20 КV.

ТРЕТА ТОЧКА: Допълнение на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи през 2017г.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 411

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 39 от ПМС № 374/22.12.2016г за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г, Общинският съвет Брезник дава съгласието си да се изплащат пътни разходи на Любомир Георгиев Димитров от с.Кладница гр. Брезник и обратно и утвърждава списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, допълнен с новоназначения служител.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ

Поименно гласуване.

Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 412

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал.1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1 и т.8, ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на следните имоти- земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ:

1. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на гр.Брезник

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

местност

площ дка

годишен наем

1.

037022

нива

V

Вир

1.277

16.60

всичко:

1.277

16.60

2. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Садовик

по ред по ред

Имот №

начин на ползване

категория

Местност

площ дка

Годишен

наем

 1. 1.

058067

нива

IX

Шопка

6.587

59.28

 1. 1.

058059

нива

IX

Шопка

13.318

119.86

 1. 1.

058058

нива

IX

Шопка

7.202

64.82

 1. 1.

058064

нива

IX

Шопка

1.252

11.27

 1. 1.

058075

нива

IX

Шопка

2.227

20.04

 1. 1.

058085

нива

IX

Шопка

3.256

29.30

058090

нива

IX

Шопка

5.112

46.01

060129

нива

V II

Бутроинци

12.633

138.96

Общо:

51.587

489.54

3. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Горни Романци

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

местност

площ дка

годишен наем

1.

025008

нива

IX

Бърдарци

5.014

45.13

2.

025036

нива

IX

Бърдарци

3.050

27.45

3.

044013

нива

V

Разкръсие

6.752

87.78

4.

011004

нива

IX

Връх

11.492

103.43

5.

028039

нива

V

Под село

2.441

31.73

6.

029038

нива

IX

Припор

2.001

18.01

Общо:

30.750

313.53

4. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Непразненци

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

местност

площ дка

годишен наем

1.

014002

нива

V

Расовеч

67.470

877.11

2.

014004

нива

V

Расовеч

3.962

51.51

3.

006045

нива

IX

Реката

4.360

39.24

Общо:

75.792

967.86

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

ІІІ. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет;

и членове:

 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

 2. Оля Малинова Стоянова - директор на дирекция ОСПО и ХД;

 3. Иван Тинков - общински съветник;

 4. Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „Селско и горско стопанство”.

 5. Кметовете и км.наместници за съответните землища.

  Резервни членове: Ивелина Крумова – общински съветник и Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО и ФСД.

  V. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

ПЕТА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Гълъбинка Стоилкова Божилкова

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 413

 

 

/отменено с решение №426 от 29.06.2017 г./

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-86/18.04.2017г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на село Гигинци, община Брезник, собственост на Гълъбинка Стоилкова Божилкова :

Имот с № 019101, с площ от 1,307 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „Света вода", образуван от имот № 039058, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Брезник, приета с Решение №267 от 13.10.2016 година по Протокол №18 на Общински съвет – Брезник

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 414

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 76 ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет Брезник приема проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията, реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Брезник, както следва:

§ 1. Отменя изчяло ал. 4 и ал. 5 на чл. 14 на Наредбата за условията, реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Брезник.

§ 2. Отменя изцяло чл. 28 на наредбата за условията, реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Брезник.

СЕДМА ТОЧКА: Молба от Румяна Стоянова Маркова за отпускане на еднократна финансова помощ

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 415

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска сумата от 200 /двеста/ лева на Румяна Стоянова Маркова от бюждета на ОбС за покриване на възникналите й раходи.

 2. Средставта да бъдат взети от № 42-14 обезщетения и помощи по решение на ОбС.

 3. Упълномоща кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ОСМА ТОЧКА: Молба от Самодеен читалищен театър Брезник за отпускане на финансови средства, за заснемане на театрален спектакъл.

Поименно гласуване.

Поради конфликт на интереси Виолета Младенова и Иван Ставрев не участват в гласуването.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 416

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска сумата от 450 лв. на Самодеен читалищен театър гр.Брезник за видеозаснемане на спектакъла „Поповата щерка”.

 2. Разхода да се извърши от дейност 122 § 10-20 – общинска администрация , външни услуги

 3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне на представител на Община Брезник в общото събрание на акционерите на „МБАЛ Рахила Ангелова” АД гр. Перник

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за” и 1 въздържал се /Янка Хранова/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 417

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, чл. 3 ал. 1 т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската админисрация, и чл. 220 във връзка с чл. 226 от Търговския закон, Общинският съвет Брезник:

 1. ИЗБИРА за представител на Община Брезник в Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Рахила Ангелова” АД гр. Перник ВИОЛЕТА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА – председател на ОбС.

 2. ВЪЗЛАГА на председателя на ОбС Брезник – представител по закон да подписва всички необходими документи от името на Община Брезник, свързани с дейността на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД град Перник, съобразявайки се с нормативната уредба и в защита правата и интересите на Община Брезник.

 3. ОПРЕДЕЛЯ мандат на Виолета Иванова Младенова – председател на ОбС Брезник, като представител на Община Брезник в МБАЛ „Рахила Ангелова” АД гр. Перник до края на мандата на настоящия общински съвет.

 4. ЗАДЪЛЖАВА Виолета Иванова Младенова – председател на ОбС Брезник, в десетдневен срок от провеждане на съответното Общо събрание на акционерите в дружеството да внесе доклад в Общинския съвет относно приетите решения.

  ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно покана за Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД Перник.

  Поименно гласуване.

  Със 7 гласа „за” и 6 въздържали се, ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 418

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, чл. 137 ал. 1 т. 3 от Търговския закон, Общинският съвет Брезник:

 1. Оправомощава Васил Узунов – кмет на Община Брезник, а при невъзможност той да участва оправомощава негов представител, да участва в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация „ ООД Перник на 31.05.2017г.

 2. Да гласува по точките в обявения дневен ред, както следва:

  По т. 1. Общото събрание приема отчета за стопанската дейност на „ВиК” ООД за 2016г – гласува „ПО ПРЕЦЕНКА”.

  По т. 2. Общото събрание приема годшиния финансов отчет и баланс на „ВиК” ООД за 2016г, доклада на одитора и доклада на одитния комитет за същия период – гласува „ПО ПРЕЦЕНКА”.

  По т. 3. Общото събрание на дружеството избира „ПЕРФЕКТ” Одит консулт-главни БТ” ЕООД град Перник, представлявано от г-жа Бойка Тодорова, дипломиран експерт-счетоводител, диплома № 515/2000година за проверител на годишшния финнасов отчет на „ВиК” ООД Перник за 2017г с предложена цена 7 800 лв.- /седем хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, гласува – „ПО ПРЕЦЕНКА”.

  По т. 4. Общото събрание на съдружниците избира одитен комитет на „ВиК” ООД Перник в състав:

 1. Здравка Огнянова Цракова

 2. Ива Руменова Марковска

 3. Величка Николова Тодорова

 • Одитният комитет се избира за срок от 1 /една/ година

 • Определя брутно възнаграждение 500/петстотин/ лева на заседание на всеки един член от Одитния комитет, - гласува „ПО ПРЕЦЕНКА”.

  По т. 5. Общото събрание на съдружниците одобрява статута на Одитния комитет – гласува „ПО ПРЕЦЕНКА”

  По т. 6. „Други” /ако има такива/ - гласува „ПО ПРЕЦЕНКА”

  3.Задължава кмета на Община Брезник в десет дневен срок от провеждане на съответното Общо събрание на акционерите в дружеството да внесе доклад в Общинския съвет относно приетите решения.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  20.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ №7000-88 /3/ от 20.03.2019 г. Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основа...

Сряда, 20 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с тайно надд

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-157/14.03.2019 год. обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на кор...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-158/14.03.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските ...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Проект на Допълнение и изменение на Наре

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци Поименно гласуване. С...

Сряда, 27 Февруари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 33 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1386984