Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решение на ОбС от 11.05.2017 г. /407/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 5

Гр. Брезник, 11.05.2017г

Днес 11.05.2017г от 12,30 часа в заседателната зала на ОбС Брезник се провежда извънвредно заседание на ОбС.

Присъстват: Иван Ставрев, Борислав Стоянов, Катя Ѝорданова, Станислав Велков, Янка Хранова, Йорданка Ушашка, Иван Тинков, Виолета Младенова

Поименно гласуване на проект за решение.

С 8 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 407

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА и чл. 137 ал. 1 т. 3 от търговския закон, Общинският съвет Брезник оправомощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник / при невъзможност той да участва да оправомощи негов представител/ да участва в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД Перник на 12.05.2017г. и да гласува по точките в обявения дневен ред, както следва:

По т. 1. „Общото събрание приема за сведение информация за финансовото състояние на дружеството” – гласува „ПО ПРЕЦЕНКА”.

По т. 2. „Общото събрание дава съгласие „Водоснабдяване и канализация „ ООД – Перник да започне и проведе процедура по Закона за обществени поръчки за избор на финансова институция за отпускане на кредит за рефинансиране с нов кредит на отпуснатия кредит по Договор за банков кредит от 23.04.2014г с остатък от 2 351 633, 23 лв. и погасяване на задължения към БДЗРБ гр. Благоевград в размер на 1 939 559,21 лв. – гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“

При допълнителни точки в дневния ред на общото събрание – да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“.

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 76 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 941065