Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало

Община Брезник обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 9.05.2017 г.

Община Брезник, на основание заповед № _ РД 2- 256 обявява търг за отдаване на имоти общинска собственост под наем:

І. Описание на имотите за търга и начална тръжна цена:

1. Помещение № 5, с обща площ от 14.90 кв. м, намиращи се на втория етаж в сградата на бившата поликлиника гр. Брезник за гинекологични и акушерски услуги. Имота е актуван с АОС №1466/06.06.2012 г. Начална тръжна цена 7.45 лв., облагаеми с ДДС.

2. Помещение на първи етаж в с площ 30.00 кв.м., намиращо се в 77/100 идеални части от триетажна сграда „Битов комбинат – кметство” – магазинни помещение и поща, находящи се в УПИ-І-общ. „За административно, делово и обществено обслужващи дейности” с обща площ на първия етаж 213 кв.м., с. Кошарево. Имота е актуван с АОС №455/14.06.2007 г. Начална тръжна цена 30.00 лв., облагаеми с ДДС.

3. Помещение на първи етаж в с площ 14 кв.м., намиращо се в 77/100 идеални части от триетажна сграда „Битов комбинат – кметство” – магазинни помещение и поща, попадащи в УПИ-І-общ. „За административно, делово и обществено обслужващи дейности” с обща площ на първия етаж 213 кв.м., с. Кошарево. Имота е актуван с АОС № 455/14.06.2007 г. Начална тръжна цена 14.00 лв., облагаеми с ДДС.

4.Терен под сграда с идентификатор номер 06286.501.1524.2 от КККР на гр. Брезник от 2009 г. с площ 29.75 кв.м, представляващ терен № 6 в кв. 58А от РП на гр. Брезник от 1984 г. за монтиране на преместваем търговски обект . Начална тръжна цена - 71.40 лв./ седемдесет и един лева и 40 ст./, облагаеми с ДДС.

5. Част от петно № 1 в кв.19 от РП на гр.Брезник, съгласно схема за разполагане върху уширение на улица с О.Т. 60-61 по РП на гр. Брезник, одобрен със заповед № III-65/03.02.1972 г. с идентификатор 06286.501.1750.1 по КК на гр. Брезник , с площ 20 кв.м. Начална тръжна цена за обекта е 36 лв./ тридесет и шест лева/ облагаеми с ДДС.

6. Три броя помещения: „Манипулационна” – 12.78 кв.м, „Лекарски кабинет” 12.78 кв.м, и „Аптека” – 14.56 кв.м или общо 40.12 кв.м, заедно с приспадащите се общи части -26.65 кв. или общо наета площ 66.77 кв. м/ шестдесет и шест цяло и 77 стотни квадратни метра/ в Здравна служба с. Ноевци, намираща се на втория етаж в административната сграда на кметството, МС постройка на три етажа, попадаща в УПИ IV – 214 „За делово и обществено обслужване” , кв. 44 по РП на с. Ноевци, срещу начална тръжна цена - 20.03 лв., облагаеми с ДДС.

7. Монтиране на автомат за топли напитки на първия етаж в сградата на Община Брезник гр. Брезник ул. „Елена Георгиева” №16, попадащ в УПИ VII -363 , кв. 53 с идентификатор 06286.501.990.1. Начална тръжна цена - 12.00 лв., облагаеми с ДДС.

8. Петно № 6 с площ 12 кв.м (дванадесет квадратни метро) от новообразуваните в имот с идентификационен номер 06286.501.1377 по К.К. на гр. Брезник (кв.58 А от РП) за преместваем търговски обект, намиращо се на кооперативния пазар. Начална тръжна цена 36.00 лв./тридесет и шест лева/, облагаеми с ДДС.

9. Част от терен в УПИ ХVІІ „За делово обществено обслужване, площад и озеленяване”, кв.30 по РП на с.Ноевци, представляващ петно № 1 и № 2, всяко с площ от 15.00 кв.м, съгласно схема за разполагане, одобрена на 04.11.1999 год. от гл. архитект на Община Брезник. Начална тръжна цена за обекта - 18.00 лв./осемнадесет лева/, облагаема с ДДС.

10. Кабинет № 2 на втория етаж в сградата на бившата поликлиника с идент. 06286.501.304.1 в гр.Брезник, намираща се в ПИ с идент. 06286.501.304 по КК и КР на ул.”Владо Радославов” № 29, кв. 49 по РП на гр. Брезник, АОС № 1466/06.06.2012 год., с площ 15.4 кв.м на кабинета и приспадащите се 8.80 кв.м от общите части на сградата, или обща площ 24.20 кв.м /двадесет и четири цяло и 20 стотни квадратни метра/ за стоматологичен кабинет. Начална тръжна цена за стоматологичен кабинет - 12.10 лв. /дванадесет лева и 10 ст./, облагаема с ДДС.

ІІ. Вид на търга: С явно наддаване.

III. Начин на плащане: До 30-то число на месеца за текущия месец.За февруари – до 28 число, а за декември – до 24 число.

IV. Изисквани обезпечения, ако следва да се предоставят такива: да няма задължения към Общината.

V. Дата, място и час на провеждане на търга: 09.05.2017 год. от 13.00 ч. в заседателната зала на Общината.

VI. Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 22.05.2017 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на Общината.

VII. Специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида и предназначението на обекта – да използват имотите по предназначение.

VIII. Размера на депозита – 10 % от обявената цена. Внася от 28.04.2017 г. до 16.00 часа на 03.05.2017 г. в касата на общината или по банков път. За повторния търг – от 15.05.2017 г. до 16 ч. на 18.05.2017 г.

IX. Стъпка при явно наддаване: до 10 % от обявената цена.

X. Други тръжни условия – за участие в търга следва да се подаде молба и депозитната квитанция. Същите се подават в срока на подаване на депозита. На търга се представя документ за самоличност или пълномощно.

Извлечение от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общината в 3-дневен срок след издаването й, съгласно чл. 38 от НРПУРОИ и до Общинския съвет. Съобщение за търга да се публикува най-рано 10 дни преди обявената дата в регионален вестник и в сайта на Общината.

Необходими документи: за участие в търга следва да се подаде молба и депозитната квитанция. Същите се подават в срока на подаване на депозита. На търга се представя документ за самоличност и ако е необходимо - пълномощно

Условие за участие и др. въпроси – на тел. 07751/2160, Оля Малинова, Иванка Василева.

 

 

Посетители онлайн

В момента има 24 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 744248

Настройки