Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.03.2017 г. /374-389/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 3

Гр.Брезник, 23.03.2017г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Приемане на Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение в Община Брезник 2016-2020г.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 374

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник приема Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение в община Брезник (2016-2020 г.).

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно промени в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 375

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ, във връзка с публикуваната в ДВ, бр. 102 от 23 декември 2016 г. „Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма“, Общинският съвет Брезник прави промени в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно Приложение № 1 към НОРМТЦУ както следва:

Чл.чл. 145, 146, 146а, 146б и 146в придобиват следния вид:

„Чл. 145. Категоризация на заведения за хранене и развлечение (самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване:

1. до 20 места за сядане 150.00 лв.

2. от 21 до 50 места за сядане 250.00 лв.

3. от 51 до 150 места за сядане 800.00 лв.

4. от 151 до 300 места за сядане 1500.00 лв.

5. над 300 местя за сядане 2000.00 лв.

Чл. 146. Категоризация на места за настаняване:

1.За категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили/:

а) до 30 стаи 500.00 лв.

б) от 31 до 150 стаи 1200.00 лв.

в) от 151 до 300 стаи 1900.00 лв.

2. За категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи 200.00 лв.

б) от 21 до 40 стаи 400.00 лв.

в) от 41 до 60 стаи 940.00 лв.

3. За категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги: 10.00 лв.

на легло

Чл. 146 а. За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в НТР и/или регистрите по чл. 167, ал. 1 от ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ - удостоверение: 150.00 лв.

Чл. 146б. За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в НТР и/или в регистрираните по чл. 167, ал. 1 от ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ: 50.00 лв.

Чл. 146в. За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1-2 от ЗТ, при изхабяване на издадената: 50.00 лв.“

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти - общинска собственост.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 376

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 ал.2, чл. 14, ал. 1, ал.2 и ал.7, от ЗОС, чл. 7 ал.1 и чл.36 ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем имоти – общинска собственост:

1. Помещение № 5, с обща площ от 14.90 кв. м, намиращи се на втория етаж в сградата на бившата поликлиника гр. Брезник за гинекологични и акушерски услуги. Имота е актуван с АОС №1466/06.06.2012 г. Начална тръжна цена 7.45 лв., облагаеми с ДДС.

2. Помещение на първи етаж в с площ 30.00 кв.м., намиращо се в 77/100 идеални части от триетажна сграда „Битов комбинат – кметство” – магазинни помещение и поща, находящи се в УПИ-І-общ. „За административно, делово и обществено обслужващи дейности” с обща площ на първия етаж 213 кв.м., с. Кошарево. Имота е актуван с АОС №455/14.06.2007 г. Начална тръжна цена 30.00 лв., облагаеми с ДДС.

3. Помещение на първи етаж в с площ 14 кв.м., намиращо се в 77/100 идеални части от триетажна сграда „Битов комбинат – кметство” – магазинни помещение и поща, попадащи в УПИ-І-общ. „За административно, делово и обществено обслужващи дейности” с обща площ на първия етаж 213 кв.м., с. Кошарево. Имота е актуван с АОС №455/14.06.2007 г. Начална тръжна цена 14.00 лв., облагаеми с ДДС.

4.Терен под сграда с идентификатор номер 06286.501.1524.2 от КККР на гр. Брезник от 2009 г. с площ 29.75 кв.м, представляващ терен № 6 в кв. 58А от РП на гр. Брезник от 1984 г. за монтиране на преместваем търговски обект . Начална тръжна цена - 71.40 лв./ седемдесет и един лева и 40 ст./, облагаеми с ДДС.

5. Част от петно № 1 в кв.19 от РП на гр.Брезник, съгласно схема за разполагане върху уширение на улица с О.Т. 60-61 по РП на гр. Брезник, одобрен със заповед № III-65/03.02.1972 г. с идентификатор 06286.501.1750.1 по КК на гр. Брезник , с площ 20 кв.м. Начална тръжна цена за обекта е 36 лв./ тридесет и шест лева/. облагаеми с ДДС.

6. Три броя помещения: „Манипулационна” – 12.78 кв.м, „Лекарски кабинет” 12.78 кв.м, и „Аптека” – 14.56 кв.м или общо 40.12 кв.м, заедно с приспадащите се общи части -26.65 кв. или общо наета площ 66.77 кв. м/ шестдесет и шест цяло и 77 стотни квадратни метра/ в Здравна служба с. Ноевци, намираща се на втория етаж в административната сграда на кметството, МС постройка на три етажа, попадаща в УПИ IV – 214 „За делово и обществено обслужване , кв. 44 по РП на с. Ноевци, срещу начална тръжна цена - 20.03 лв., облагаеми с ДДС.

7. Монтиране на автомат за топли напитки на първия етаж в сградата на Община Брезник гр. Брезник ул. „Елена Георгиева” №16, попадащ в УПИ VII -363 , кв. 53 с идентификатор 06286.501.990.1. Начална тръжна цена - 12.00 лв., облагаеми с ДДС.

8. Петно № 6 с площ 12 кв.м (дванадесет квадратни метра) от новообразуваните в имот с идентификационен номер 06286.501.1377 по К.К. на гр. Брезник (кв.58 А от РП) за преместваем търговски обект, намиращо се на кооперативния пазар. Начална тръжна цена 36.00 лв./тридесет и шест лева/, облагаеми с ДДС.

9. Част от терен в УПИ ХVІІ „За делово обществено обслужване, площад и озеленяване”, кв.30 по РП на с.Ноевци, представляващ петно № 1 и № 2, всяко с площ от 15.00 кв.м, съгласно схема за разполагане, одобрена на 04.11.1999 год. от гл. архитект на Община Брезник, Начална тръжна цена за обекта - 18.00 лв./осемнадесет лева, облагаема с ДДС

10. Кабинет № 2 на втория етаж в сградата на бившата поликлиника с идент. 06286.501.304.1 в гр.Брезник, намираща се в ПИ с идент. 06286.501.304 по КК и КР на ул.”Владо Радославов” № 29, кв. 49 по РП на гр. Брезник, АОС № 1466/06.06.2012 год., с площ 15.4 кв.м на кабинета и приспадащите се 8.80 кв.м от общите части на сградата, или обща площ 24.20 кв.м /двадесет и четири цяло и 20 стотни квадратни метра/ за стоматологичен кабинет. Начална тръжна цена за стоматологичен кабинет - 12.10 лв. /дванадесет лева и 10 ст./, облагаема с ДДС.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

III. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет;

и членове:

1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Оля Малинова Стоянова - директор на дирекция ОСПО и ХД;

3. Добринка Георгиева Дойчева - общ. съветник;

4. Бойко Георгиев Атанасов - гл. специалист УС

5. Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „Селско и горско стопанство”.

6. Кмет на кметство или км. наместник в чийто район се намира имота;

Резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО и ФС

и Иван Ставрев – общински съветник.

IV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в с.Ноевци и сключване на договор за продажба.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” Обс взе

Р Е Ш Е Н И Е 377

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценки на:

1. Поземлен общински имот №070005, местност „Селище” в землището на с. Ноевци, община Брезник, с площ 6.333 км.м. с начин на трайно ползване – друга селищна територия. стойност 14912.17 лв. (четиринадесет хиляди деветстотин и дванадесет лева 17 ст. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на трасе и сервитутна зона на захранващ кабел.

Поименно гласуване.

С 10 гласа „за” и 2 въздържали се /Д.Стоилова и Ст.Велков/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 378

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник и във връзка с чл.192 до чл. 194 от ЗУТ, Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутните на енергийните обекти Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласие да бъде уредено в полза на ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, с адрес на управление - гр. София, р-н Витоша, бул. „България” №102 ЕИК 175085154 право на прокарване – сервитут на ел.кабел 20 КВ от имот № 502.24 – урбанизирана територия , с трайно предназначение „Електропроводи и съоръжения към тях”, частна общинска собственост, намиращ се в района на бившето поделение на МО гр.Брезник и минава през общински имоти – публична общинска собственост : № 17.60 – урбанизирана територия, с трайно предназначение „Полски пътища”; № 502.953 – урбанизирана територия, с трайно предназначение „Улици” и № 502.954 – урбанизирана територия, с трайно предназначение „Улици”. Дължината на трасето е 454 линейни метри, а сервивутът е 953.40 кв. м.

2. Утвърждава оценка за сервитутно право по т.1 в размер на 581.12 лв. за цялата дължина и 934.33 лв. за сервитутна зона, или общо 1515,45 лв. Посочената цена се облага с ДДС.

3. Упълномощава кмета на Общината да извърши по-нататъшни действия по сключване на договора.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Ноевци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 379

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1, ал. 2 и 3, т. „а”, чл. 33 от НРПУРОИ Община Брезник, Общинският съвет гр.Брезник

1. Утвърждава пазарната оценка на имот: парцел, отреден за индивидуално жилищно строителство, представляващ УПИ XXІ - в кв. 49 по РП на с. Ноевци, с площ 640 кв.м застроен (акт за частна общинска собственост № 4792/25.01.2017 г.), в размер на 2339.20 лв., или 3.66 лв. на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба, при условията на чл.23, ал.3, т. а от НРПУРОИ.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки и обявяване на търг за продажба на поземлени имоти- частна общинска собственост.

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” /Янка Хранова не гласува/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 380

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.2, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т.1, чл. 22, чл. 33 и чл. 37 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:

I. Утвърждава пазарни оценки на :

1. Не урегулиран поземлен имот с площ 1730.90 кв.м, находящ се в село Красава, махала „Мали друм”, околовръстен полигон, бивша училищна сграда - масивна едноетажна със застроена площ 124 кв.м, година на построяване 1956 г. Ограда от циментови колове и бодлива тел. АОС № 32720.12.2005 г.,

Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 12235.30 лв. Сумата се облага с ДДС.

2. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел, отреден за индивидуално жилищно строителство парцел, представляващ УПИ I, кв. 19 по РП на с. Ноевци, с площ 980 кв.м. АОС № 4657/01.07.2016 г. Сумата се облага с ДДС.

Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 7349.00 лв. Сумата се облага с ДДС.

3. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство, УПИ XVIII- АПК кв.8 по Регулационния план на с. Долни Романци, с площ 770 кв.м. АОС 4731/09.08.2016 г. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 5067.80 лв. Сумата се облага с ДДС.

4. Незастроен, поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство, УПИ VII – 202, кв. 18, по Регулационния план на с. Банище, с площ 800 кв.м. АОС 4747/28.09.2016 г., Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 5500.60 лв. Сумата се облага с ДДС.

5. Поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ VI – 142,кв. 15 по РП на с. Слаковци, с площ 826 кв.м. Незастроен. АОС 4772/28.11.2016 г. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3295.74 лв. Сумата се облага с ДДС.

II. Начин на провеждане – търг с явно наддаване

III. Определя комисия за провеждане на търга в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров;

и членове:

1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2 Оля Малинова Стоянова – директор на дирекция;

3. Бойко Георгиев Атанасов - гл. специалист;

4. Добринка Георгиева Дойчева - общински съветник

5. Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „С и ГС”

6. Кмет на кметство или км. наместник в чиито район се намира имота – обект на разпоредителната сделка

резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция

и Иван Ставрев – общински съветник.

VІ. Упълномощава Кмета на Община Брезник да издаде заповед и сключи договор със спечелилите търга.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за допълване на списъка на пасища, мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,съгласно чл. 37и ал. 1 от ЗСПЗЗ.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 381

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общинският съвет Брезник:

1. Допълва списъка на пасища, мери и ливади за общината по землища, които следва да се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, както следва:

Имот № 027005 в землището на село Долни Романци, местност „Страна“, представляващ ливада, девета категория, с площ 23.448дка;

Имот № 000344 в землището на село Кошарево, местност „Дълга ливада“ , представляващ ливада, девета категория, с площ 20.005дка;

Имот № 002009 в землището на село Озърновци, местност „Дълги рид“ , представляващ ливада, девета категория, с площ 2.100 дка;

Имот № 009003 в землището на село Озърновци, местност „Градище“ , представляващ ливада, девета категория, с площ 70.140 дка;

Имот № 011010 в землището на село Озърновци, местност „Кулинов чукар“ , представляващ ливада, девета категория, с площ 2.068 дка;

Имот № 38048 в землището на с. Гоз, местност „МАДИНА ПАДИНА”, представляващ ливада, девета категория, с площ 58.285 дка; АОС № 716/27.07.2011г.;

Имот № 33024 в землището на с. Арзан, местност „ГОБЕЛ”, представляващ ливада, девета категория, с площ 48.781 дка; АОС № 722/27.07.2011 г.;

Имот № 33010 в землището на с. Арзан, местност „ГОБЕЛ”, представляващ ливада, девета категория, с площ 2.926 дка; АОС № 719/27.07.2011 г.;

Имот № 33007 в землището на с. Арзан, местност „ГОБЕЛ”, представляващ ливада, девета категория, с площ 2.715 дка; АОС № 717/27.07.2011 г..

Имот № 51015 в землището на с. Бабица, местност „МАДЖАРСКА ПАДИНА”, представляващ ливада, пета категория, с площ 27.199 дка ; АОС № 779/06.10.2011 г.;

Имот № 41008 в землището на с. Бабица, местност „КОВИЛ”, представляващ ливада, пета категория, с площ 8.828 дка; АОС № 768/05.10.2011 г.;

Имот № 41028 в землището на с. Бабица, местност „КОВИЛ”, представляващ ливада, пета категория, с площ 6.799 дка; АОС № 770/05.10.2011 г.;

Имот № 43001 в землището на с. Гоз, местност „ГАРВАНИЦА”, представляващ нива, девета категория, с площ 4.533 дка (АОС № 764/04.10.2011 г.;

Имот № 43006 в землището на с. Гоз, местност „ЗАБЕЛ”, представляващ нива, девета категория, с площ 4.150 дка; АОС № 766/04.10.2011 г.;

Имот № 36010 в землището на с. Арзан, местност „ПАДИНА”, представляващ нива, девета категория, с площ 1.704 дка; АОС № 762/04.10.2011 г.;

Имот № 43018 в землището на с. Бабица, местност „КОВИЛ”, представляващ нива, пета категория, с площ 28.498 дка; АОС № 771/05.10.2011 г.;

Имот № 44008 в землището на с. Бабица, местност „СУХО БЪРДО”, представляващ нива, девета категория, с площ 5.002 дка; АОС № 774/05.10.2011 г.;

Имот № 44025 в землището на с. Бабица, местност „ПЕПЕЛНИЦА”, представляващ нива, девета категория, с площ 4.661 дка; АОС № 776/05.10.2011 г.;

Имот № 44033 в землището на с. Бабица, местност „СУХО БЪРДО”, представляващ нива, девета категория, с площ 1.694 дка; АОС № 777/05.10.2011 г.;

Имот № 44038 в землището на с. Бабица, местност „СУХО БЪРДО”, представляващ нива, девета категория, с площ 9.803 дка; АОС № 778/06.10.2011 г.;

Имот № 021002 в землището на с. Долни Романци, местност „БАБИНА ПАДИНА”, представляващ ливада, девета категория, с площ 45.669 дка; АОС № 751/28.09.2011 г.;

Имот №021003 в землището на с. Долни Романци, местност „БАБИНА ПАДИНА”, представляващ ливада, девета категория, с площ 66,419 дка; АОС №752/28.09.2011 г.;

Имот № 003012 в землището на с. Арзан, местност „ЦРЪНГЕЛ”, представляващ ливада, девета категория, с площ 32,468 дка; АОС № 736/26.09.2011 г.;

Имот № 036005 в землището на с. Арзан, местност „ПАДИНА”, представляващ нива, девета категория, с площ 3,000 дка; АОС № 747/27.09.2011г.

Имот № 036006 в землището на с. Арзан, местност „ПАДИНА”, представляващ нива, девета категория, с площ 6,999 дка; АОС № 748/27.09.2011 г.

2. Допълненият списък със свободните за отдаване под наем пасища, мери и ливади да се обявят в общината и на интернет страницата.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2016г.

С 11 гласа „за” и 1 въздържал се , ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 382

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Общинският съвет Брезник приема Отчетния доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2016 година.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението.

С 11 гласа „за” и 1 въздържал се, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 383

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението в Община Брезник.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на имот № 1724 публична общинска собственст, представляващ площ, намираща се между две улици, заснета и показана на кадастралната карта, като част от улица „Яровец” с ОТ 2,8,7 по РП на гр.Брезник.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 384

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135 ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 6 ал. 1 и чл. 8 ал. 1 и 2 от ЗОС и чл. 2 ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник дава съгласието си да бъде изработен , процедиран и одобрен проект за ЧИ ПУП – план за застрояване и ругулация с който от част от ПИ № 1724, представляващ улица „Яровец” с ОТ 2,8,7 да бъде обособен отделен УПИ за гаражи, със самостоятелен имот с отделен идентификационен номер по КККР на гр.Брезник и промяна на собствеността му от публична общинска в частна общинска, с цел създаване на условия за отстъпване на вещни права за изграждане на гаражи.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Брезник за 2017г

С 12 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 385

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Брезник приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Брезник за 2017 година.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобрение на Договор за сътрудничество и съвместна дейност и приемане на дарение за безвъзмездно финансиране на Община Брезник

Поименно гласуване.

С 10 гласа „за” 1 против /Д.Стоилова/ и 1 въздържал се /Ст.Велков/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 386

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал. 1 чл. 8 ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 15 ал. 1 т.4 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1. Одобрява Договор за сътрудничество № 27 /21.02.2017г, сключен между „Асарел-Инвестмънт” ЕАД, ИК 822106269 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”България” № 102, Бизнес-център белисимо, ет. 6 представлявано от изпълнителния му директор – Димитър Цоцорков, действащ чрез пълномощника си инж. Атанасс Тасмов и Община Брезник, ЕИК 000386550 с аднес – гр. Брезник, ул. „Елена Георгиева” № 16, представлявана от законния й представител Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник.

2. Приема направеното дарение за безвъзмездно финансиране за постигане на целите изчерпателно посочени в раздел ІІ от Договора за сътрудничество на обща стойност 50 000 /петдесет хиляди/ лева и при спазване волята на дарителя по „Приоритетни направления, предмет на финансирането” от Раздел ІІІ на договора.

3. Възлага на кмета на общината да отрази промените в бюджета на община Брезник за 2017г по съответните дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

4. Възлага на кмета на общината да извърши последващите, съгласно закона действия.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предложение за частично изменение в структурата на общинска администрация в Община Брезник

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 387

На основание чл. 21 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА , Общинският съвет Брезник:

1. Одобрява частично изменение в структурата на общинска администрация, като прехвърля една щатна бройка „Главен юрисконсулт” от дирекция „Административно-правно и ормативно обслужване и финансово счетоводни дейности” /АПНО и ФСД/ в структурното звено на пряко управление от Кмета на Община Брезник.

2. Намалява общата численост на персонала в Дирекция „Административно правно и нормативно обслужване и финансово счетоводни дейности” от 13 на 12 щатни бройки.

3. Възлага на кмета на община Брезник да извърши промени в Устройствения правилник за мандат 2015 – 2019 година, съгласно настоящото решение.

4. Изменението в структурата на общинска администрация влиза в сила от 01.05.2017г.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на средства за отпечатване на книга-албум и извършване на промяна по бюджета на Община Брезник за 2017г

Поименно гласуване на проекта за решение със сума 1000лв.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 388

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник приема промяна по бюджета на Община Брезник за 2017г както следва:

1. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимата процедура по превеждане на сумата от 1000 /хиляда/ лева по сметка на Община Перник – BG45CECB97903160879300, за издаването на книга албум за Васил Левски.

2. Приема следната промяна по бюджета за 2017г на Община Брезник:

МЕСТНА ОТГОВОРНОСТ

Увеличава трансфера в размер на 1000 лв. по параграфи и подпараграфи както следва:

61-00 „Трансфери между бюджети /нето/ - 1000 лв.

61-02 „Трасфери между бюждети – предоставени трансфери (-) - 1000 лв.

Намалява разходи в раземр на 1000 лв. по параграфи и подпараграфи,

както следва:

10-00 – Издръжка - 1000 лв.

10-98 „други разходи, некласифицирани в другите параграфи и

Подпараграфи 1000 лв.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка и обявяване на търг за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.

Поименно гласуване на проекта за решение.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 389

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.2, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т.1, чл. 22, чл. 33 и чл. 37 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:

I. Утвърждава пазарна оценка на :

1. „Незавършена панелна сграда” със застроена площ 475 кв.м на 1 етаж – хангар от сглобяеми стоманобетонни елементи със степен на завършеност до груб строеж, построена върху имот №000234, представляващ Стопански двор – държавна собственост, местност „Загрене” в землището на с. Кошарево. АОС № 1739/12.10.2012 г.;

Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 14 315.96 лв. Сумата се облага с ДДС.

II. Начин на провеждане – търг с явно наддаване

III. Определя комисия за провеждане на търга в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров;

и членове:

1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2 Оля Малинова Стоянова – директор на дирекция;

3. Бойко Георгиев Атанасов - гл. специалист;

4. Добринка Георгиева Дойчева - общински съветник

5.Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „С и ГС”

6. Кмет на кметство с. Кошарево.

резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция

и Иван Димитров Ставрев – общински съветник

ІV. Упълномощава Кмета на Община Брезник да издаде заповед и сключи договор със спечелилия търга.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  11.02.2019 г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник, дирекция „ТСУ и...

Понеделник, 11 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 56 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1325237