Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.02.2017 г. /358-373/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 2

Гр.Брезник, 23.02.2017г

ПЪРВАТОЧКА: Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2017г

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 358

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет Брезник,

1. Приема Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2017 година.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да публикува Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на интернет страницата на общината.

ВТОРА ТОЧКА: Отчет - анализ за дейността на РУ- Брезник, през периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 359

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема за сведение Отчет – анализ за дейността на РУ Брезник, през периода 01.01.2016г до 31.12.2016г.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на общински План за развитие на младежта в Община Брезник за 2017г

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 360

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, приема общински План за развитие на младежта в община Брезник за 2017 г.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот с.Станьовци и сключване на договор за продажба.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 361

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1. Утвърждава пазарната оценка на Незастроен общински имот, участващ в УПИ I-33, кв. 7 по РП на с. Станьовци, с площ от 5 кв.м. на стойност 29.10 лв. (двадесет и девет лв. и 10 ст. – 5.82 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно замяна на недвижими имоти по реда на закона за общинската собственост.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 362

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал.4, чл.36, ал.1, т.4 чл. 40, ал. 2, т. 3 и чл. 41, ал 2 от ЗОС, чл. 222 и 223 от ЗЗД, чл. 32, ал. 1, и чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си да се замени Незастроен общински имот - частна общинска собственост с площ 66 кв.м., участващ в УПИ I -121, кв. 9 по регулационния план на с. Арзан, община Брезник, утвърден със заповед №643/1990 г. и изменена дворищна регулация със Заповед № 165/1993 г. АОС 4770/16.11.2016 г. с 84 кв.м. от имот планоснимачен № 21 участващ в улица с О.Т. 27-26 по регулационния план на с. Арзан, община Брезник, утвърден със заповед № 165/1993 г., собственост на Росица Симеонова Иванова, Станка Симова Войнова и Иван Симеонов Иванов, съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давност и наследство№93, том, рег. № 818, дело № 88/2010 г., вписан в Служба по вписванията Вх.Р№ 30/10 г.

 2. Утвърждава оценките на лицензирания оценител: оценката за имота собственост на Община Брезник е 432.80 лв., а за имота собственост на заявителите Росица Симеонова Иванова, Станка Симова Войнова и Иван Симеонов Иванов на стойност 551.20 лв.

 1. Разликата в цената не се доплаща от Община Брезник.

 2. Упълномощава кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за замяна.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Бегуновци и сключване на договор за продажба.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 363

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1. Утвърждава пазарната оценка на Незастроен общински имот, участващ в УПИ IIІ-50, кв. 16 по РП на с. Бегуновци, с площ от 28 кв.м. на стойност 171.70 лв. (сто седемдесет и един лв. и 70 ст. – 6.14 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване и сервитут на ел. кабел върху имоти, общинска собственост в землището на с.Режанци.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 364

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник и във връзка с чл.193 от ЗУТ Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласие да бъде уредено право на прокарване – сервитут на ел.кабел 20 КВ през ПИ № 000057 - мтс , № 000060 – полски път и № 028020 – нива по КВС на с. Режанци, целящ електрозахранването на цех за пелети в ПИ №000057. Захранването ще се осъществи посредством подземна кабелна линия 20 КV от съществуващ стълб на въздушна линия 20 КV до нов мачтов трансформаторен пост 250 кVA-20/0.4kV. Връзката между МТП и сградите се осъществява с 41 м подземна кабелна линия 1кV. По-голяма част от трасето с прилежащият му сервитут , както и МТП попадат в границите на ПИ № 000057. Засегнат от сервитутната зона на новата КЛ е и ПИ 000060 / полски път, публична общинска собственост/.

2. Утвърждава оценка за сервитутно право по т.1 в размер на 121.68 лв.

3. Упълномощава кмета на Общината да извърши по-нататъшни действия по сключване на договора.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за отдаване под наем на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостапански животни,съгласно чл. 37 ал. 1 от ЗСПЗЗ.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 365

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общинският съвет Брезник:

1. Приема Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища, които следва да се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни.

2. Списъкът със свободните за отдаване под наем пасища, мери и ливади да се обяви в общината и на интернет страницата.

Приложение: Списък на пасища, мери и ливади по землища за отдаване под наем.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз, с цел възстановяването и на наследниците на Петко Стоичков Милушев.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 366

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-23/24.01.2017г . от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, община Брезник, собственост на Петко Стоичков Милушев:

Имот с № 017054, с площ от 34.831 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в местност „Дълга падина", образуван от имот с № 017050, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 017055, с площ от 6,884 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Дълга ливада", образуван от имот с № 017027, собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци , с цел възстановяването и на наследниците на Евтим Станимиров Аначков.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 367

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-308/12.12.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Велковци, община Брезник, собственост на Евтим Станимиров Аначков:

Имот с № 073026, с площ от 1.938 дка, представляващ естествена ливада, шеста категория в местност „КОВАЧИЦА", образуван от имот № 073025, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица, с цел възстановяването и на наследниците на Борис Василев Тонев.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 368

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-306/02.12.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, собственост на Борис Василев Тонев:

Имот с № 018019, с площ от 3.337 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в местност „ЧУКАР", образуван от имот с № 018001, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002056, с площ от 2.511 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002057 с площ от 1.143 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002060, с площ от 1.343 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002058, с площ от 3.318 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА, образуван от имот с № 002037, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002059 с площ от 1.642 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002007, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица , с цел възстановяването и на наследниците на Спас Петров Мицев.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 369

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-309/09.12.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, собственост на Спас Петров Мицев:

Имот с № 048083 с площ от 0.498 дка, представляващ нива, четвърта категория в местност „РЕКАТА", образуван от имот с № 048026, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 047022 с площ от 0.222 дка, представляващ нива, четвърта категория в местност „РЕКАТА", образуван от имот с № 047022, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 046006 с площ от 1.004 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ПАДИНА", образуван от имот с №046006, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 048039 с площ от 0.450 дка, представляващ нива, четвърта категория в местност „РЕКАТА", образуван от имот с № 048039, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 000107 с площ от 0.976 дка, представляващ пасище с храсти, четвърта категория в местност „РЕКАТА", образуван от имот с № 000065, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 033143 с площ от 0.647 дка, представляващ нива, четвърта категория в местност „СТРИН ДОЛ", образуван от имот с №033143, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 033120 с площ от 0.526 дка, представляващ нива, четвърта категория в местност „СТРИН ДОЛ", образуван от имот с № 033120, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 033126 с площ от 0.531 дка, представляващ нива, четвърта категория в местност „СТРИН ДОЛ", образуван от имот с № 033126, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 033194 с площ от 1.106 дка, представляващ нива, четвърта категория в местност „СТРИН ДОЛ", образуван от имот с № 033190, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 001077 с площ от 3.614 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „ЦЪРКВА", образуван от имот с № 001003, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 001076 с площ от 2.753 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „ЦЪРКВА", образуван от имот с № 001050, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 001074, с площ от 2.089 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „ЦЪРКВА", образуван от имот с № 001050, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002013 с площ от 1.074 дка, представляващ нива, девета категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002055 с площ от 2.570 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002054 с площ от 1.559 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002051 с площ от 2.589 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002052 с площ от 1.380 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002050 с площ от 1.537 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002049 с площ от 1.147 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно писмо то Областният Управител за провеждане на редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” и 1 въздържал се /Д.Стоилова/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 370

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, и чл.198 е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава мандат на Васил Михайлов Узунов, Кмет на община Брезник да представлява община Брезник в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 21.03.2017 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала „Струма“на партера в сградата на Областна администрация – област Перник.

2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов, Кмет на община Брезник за предоставяне на позицията на община Брезник / при невъзможност да участва упълномощава негов представител/ по въпросите от дневния ред в събранието на Асоциация по ВиК – Перник, както следва:

- по точка 1 от дневния ред, на основание чл.27, т.1 от Закона за счетоводството Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник, приема годишен финансов отчет за 2016г.

- по точка 2 от дневния ред, на основание чл.26, ал. 3 от от Правилника за организацията и дейността на асоциацията по ВиК, Общото събрание на Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник, приема отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2016г.

- по точка 3 от дневния ред, на основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите Общото събрание на Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник приема годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2016г.

- по точка 4 от дневния ред, на основание чл.21, ал.1 от ПОДАВиК и чл. 198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник приема бюджета на Асоциацията за 2017г.(размер на вноската на държавата – 15 000лв. и размер но общинските вноски, съобразно процентното съотношение на гласовете им 27 857,14 или общо 42 857,14 лв.)

В изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциацията по ВиК, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството е получено писмо с изх. № 91-00-5 от 23.01.2017г., с което е потвърден окончателния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017г. в размер на 15 000лв.

- по точка 5 от дневния ред, на основание чл.5.5(а) от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник, съгласува Плана за опазване на околната среда /ПООС/ 2017 – 2021г. на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник.

- по точка от 6 дневния ред - „Други“ - гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ на Никола Иванов Иванов

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 371

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска сумата от 1000 / хиляда/ лева на Никола Иванов Иванов

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14, обезщетения и помощи по решение на ОбС

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимата процедура

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно преименуване на ЦНСТ

С 12 гласа „за”, Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 372

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 ал. 2 т. 4, буква ее и § 40 от ПЗР на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет Брезник:

 1. Преименува „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания” в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”.

 2. Центъра да продължи да се помещава в сграда публична общинска собственост – бивша болница, с адрес: гр.Брезник, област Перник, ул.”Владо Радославов” № 29.

 3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия и направи предложение чрез РДСП – Перник във връзка с т.1 и т. 2 от решението.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Иван Тинков – председател на правна комисия, относно молба на жителите на с.Сопица за отпускане на финансови средства за откриване партида за ел.енергия в църквата в селото.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 373

На основание чл.21, ал.1,т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска необходимата сума на Църковното настоятелство с. Сопица за откриване на партида за ел. енергия в черквата „Св. Георги“ в селото.

2. Църковното настоятелство да представи документи и сметка в Община Брезник за превеждане на необходимата сума.

3. Общинският съвет Брезник упълномощава Кмета на Община Брезник да преведе, посочената в документа сума.

4. Средствата да се изплатят от предвидените по бюджета за 2017г., за текущата издръжка по дейност общинска администрация.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 27 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

1.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236112