Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 23.02.2017 г.

ПОКАНА

 

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА  и чл. 38 ал. 2 т.1 и ал.3 т.1  от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам  заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 23.02.2017г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.     Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2017г .

2.     Докладна записка относно приемане на общински План за развитие на младежта в Община Брезник за 2017г .

3.     Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот с.Станьовци и сключване на договор за продажба. .

4.     Докладна записка относно замяна на недвижими имоти по реда на закона за общинската собственост. .

5.     Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Бегуновци и сключване на договор за продажба. .

6.     Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване и сервитут на ел. кабел върху имоти, общинска собственост в землището на с.Режанци. .

7.     Докладна записка относно вземане на решение за отдаване под наем на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни  селскостапански животни,съгласно чл. 37 ал. 1 от  ЗСПЗЗ. .

8.     Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз, с цел възстановяването и на наследниците на Петко Стоичков Милушев. .

9.     Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци, с цел възстановяването и на наследниците на Евтим Станимиров Аначков. .

10. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица, с цел възстановяването и на наследниците на Борис Василев Тонев. .

11. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица, с цел възстановяването и на наследниците на Спас Петров Мицев. .

12. Докладна записка относно писмо то Областният Управител за провеждане на редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник .

13. Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ на Никола Иванов Иванов .

14. Докладна записка от Дружеството на инвалидите, с молба за отпадане на наем, ремонт на помещението и поемане издръжка на режийни разходи .

15. Отчет - анализ за дейността на РУ- Брезник, през периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г. .

16. Други

                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                 /Виолета Младенова/

 

 

Дневен ред на заседанията по комисии:

 

Заседание на ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие  ще се проведе на 20.02.2017г.от 10.30  часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.     Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2017г

2.     Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот с.Станьовци и сключване на договор за продажба.

3.     Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Бегуновци и сключване на договор за продажба.

4.     Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване и сервитут на ел. кабел върху имоти, общинска собственост в землището на с.Режанци.

5.     Докладна записка относно вземане на решение за отдаване под наем на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни  селскостапански животни,съгласно чл. 37 ал. 1 от  ЗСПЗЗ.

6.     Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз, с цел възстановяването и на наследниците на Петко Стоичков Милушев.

7.     Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци, с цел възстановяването и на наследниците на Евтим Станимиров Аначков.

8.     Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица, с цел възстановяването и на наследниците на Борис Василев Тонев.

9.     Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица, с цел възстановяването и на наследниците на Спас Петров Мицев.

10. Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ на Никола Иванов Иванов

11. Докладна записка от Дружеството на инвалидите, с молба за отпадане на наем, ремонт на помещението и поемане издръжка на режийни разходи

12. Отчет - анализ за дейността на РУ- Брезник, през периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

13. Други

                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                    /Виолета Младенова/

 

 

Заседание на ПК по нормативна уредба, законност и обществен ред ще се проведе на 21.02.2017г. от 10.30 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.     Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2017г

2.     Докладна записка относно замяна на недвижими имоти по реда на закона за общинската собственост.

3.     Докладна записка относно писмо то Областният Управител за провеждане на редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник

4.     Отчет - анализ за дейността на РУ- Брезник, през периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

5.     Други

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                              /Виолета Младенова/

 

 

Заседание на ПК по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорта ще се проведе на 21.02.2017г. от 13.00 часа  в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД :

 

1.     Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2017г

2.     Докладна записка относно приемане на общински План за развитие на младежта в Община Брезник за 2017г

3.     Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ на Никола Иванов Иванов

4.     Докладна записка от Дружеството на инвалидите, с молба за отпадане на наем, ремонт на помещението и поемане издръжка на режийни разходи

5.     Отчет - анализ за дейността на РУ- Брезник, през периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

6.     Други

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                    /Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 65 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

uzunov.JPG

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 917143