Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Достъп до обществена информация Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет


ОБЩИНА БРЕЗНИК

УТВЪРДИЛ:/пп/

ВАСИЛ УЗУНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

СПИСЪК

на категориите информация, подлежаща на публикуване за 2020 г. в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Брезник, обществена информация в отворен формат за повторно използване и форматите в които е достъпна

 

 

по

ред

Категории информация, подлежаща на публикуване в

интернет

Формат на достъпност

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Общинска администрация

- структура

- ръководство

- кметства и кметски наместничества

- устройствен правилник

- отчети за работата на кмета

- телефонен указател

- етичен кодекс

- декларации по ЗПУКИ

doc, pdf, jpg

Общински план за развитие

pdf

Бюджет и финанси - бюджет, отчети

doc, pdf

ОБЩИНСКИ УСЛУГИ

Гражданска регистрация и актосъставяне - видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

Устройство на територията и строителство - видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

Общинска собственост и пазарни отношения - видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

Местни данъци и такси - банкова сметка за плащане на задължения, видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Документи за комплексно административно обслужване

Харта на клиента

doc, pdf,

Профил на купувача (обществени поръчки)

- вътрешни правила

- процедури провеждани по реда на ЗОП

- процедури провеждани по реда на глава 8а от ЗОП

- процедури по ЗОП след 15.04.2016 г.

doc, xls, pdf,

Публични регистри

- приватизация

- частна общинска собственост

- публична общинска собственост

- сделки с общинска собственост

- концесии

- туристически регистър

- регистър на разрешителните за водоползване

doc, xls, pdf,

Обявления по ЗУТ - Обявления на заповеди и решения за изработване на ПУП

doc

Защита на населението при бедствия

doc, pdf,

Избори – съобщения, заповеди, резултати и др.

doc, pdf,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Състав на ОбС мандат 2019-2023 г.

Постоянни комисии на ОбС

Правилник за дейността на ОбС мандат 2019-2023 г.

Програма за работата на ОбС

Заседания на ОбС – дневен ред, докладни записки и материали към тях

Протоколи от заседания на комисии на ОбС

Протоколи от заседания на ОбС

Решения на ОбС

Отчети за дейността на ОбС

Етичен кодекс на общинските съветници

Декларации по Закона за предотвратяване на конфликт на интереси на ОбС мандат 2019-2023 г.

pdf,

Обща информация за общината

- местоположение

- история

- природни ресурси

- население

- инфраструктура

- символи и почетни граждани

Образование и култура

- детски заведения и училища

- читалища и музеи

- календарен план, литературно наследство

- традиционни празници

- спортни дружества

- ловни дружества

Социална политика и здравеопазване

- домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип

- стратегия и план за развитие на социалните услуги

- здравни услуги и практики

pdf, doc

Наредби и правилници

- наредби

- правилници

- заповеди на кмета на общината

pdf, doc

Общински стратегически документи - планове, програми, стратегии, бюджет и отчети за изпълнението на бюджета

pdf, doc, xls

Достъп до обществена информация

- вътрешни правила за предоставяне и отказ на ДОИ

- годишен отчет

- заявления за ДОИ /образци/

- антикорупционни мерки

pdf, doc,

Информация

- телефонни номера /на институции в гр. Брезник и тел. указател на служителите в общинската администрация/

- туристически обекти на територията на общината

- маршрутни разписания

- места за хранене и подслон

pdf, doc,

Фотогалерия - публикувани снимки от празници, чествания, събития и др.

jpg

Проекти на документи

pdf, doc,

Контакти - адрес, телефон, факс, електронна поща

pdf, doc,

Полезни връзки - информация и официални сайтове на държавни институции

Публикувани данни за повторна употреба на Портала за отворени данниhttps://data.egov.bg/organisation/profile/3441d2c6-2dec-425f-89c0-5171cc63aaa3

- данни за бюджета на общината и разходването му

- регистър на земи отдадени под наем

- регистър на общинските предприятия

csv, хls

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Проект на изменение и допълнение на Наре

Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ...

Петък, 19 Февруари 2021

прочетете повече

Покана за участие в консултации определя

17.02.2021 г. ОБЩИНА  БРЕЗНИК ДО РЪКОВОДСТВОТО  НА: ПП „ГЕРБ” Коалиция „БСП за България” ПП „ДПС” Коалиция „Обединени Патриоти-НФСБ, АТАКА и ВМРО” ПП „ВОЛЯ” Коалиция „Демократична България-обединение” Във ...

Сряда, 17 Февруари 2021

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  16.02.2021 г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124б, ...

Вторник, 16 Февруари 2021

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2021 г...

Понеделник, 8 Февруари 2021

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта на бюджет

    ОБЯВА На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал.3 от Наредба за условията и реда за ...

Понеделник, 1 Февруари 2021

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ...

Петък, 15 Януари 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Прил

Проект за допълнение и изменение на Приложение 1 към чл.5, ал.3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, ...

Вторник, 27 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Заповеди на Директора на Областна дирекц

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 75а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

проект на заповед за обявяване на защите

О Б Я В Л Е Н И Е Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал...

Вторник, 13 Октомври 2020

прочетете повече

НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2020

  МКБППМН - ОБЩИНА БРЕЗНИК, В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ гр. БРЕЗНИК И ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ с. НОЕВЦИ СЕ ВКЛЮЧВАТ ...

Четвъртък, 17 Септември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ре...

Вторник, 21 Юли 2020

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Вторник, 14 Юли 2020

прочетете повече

Протокол №2 от 13.05.2020 г. за определя

21.05.2020 г. Протокол №2 от 13.05.2020 г. на комисия за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ...

Четвъртък, 21 Май 2020

прочетете повече

Обявление за предоставяне на услуги за п

15.04.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Споразумение към Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга ...

Сряда, 15 Април 2020

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 21 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 2288670