Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Достъп до обществена информация Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

 

 

 


ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

УТВЪРДИЛ:

ВАСИЛ УЗУНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

 

 

 

СПИСЪК

на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Брезник, обществена информация в отворен формат за повторно използване и форматите в които е достъпна

 

по

ред

Категории информация, подлежаща на публикуване в

интернет

Формат на достъпност

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Общинска администрация

-          структура

-          ръководство

-          кметства и кметски наместничества

-          устройствен правилник

-          отчети за работата на кмета

-          телефонен указател

-          етичен кодекс

-          декларации по ЗПУКИ

doc, pdf, jpg

 

Общински план за развитие

pdf

 

Бюджет и финанси - бюджет, отчети

doc, pdf

ОБЩИНСКИ УСЛУГИ

 

Гражданска регистрация и актосъставяне - видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

 

 

Устройство на територията и строителство  - видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

 

Общинска собственост и пазарни отношения - видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

 

Местни данъци и такси - банкова сметка за плащане на задължения, видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

 

Документи за комплексно административно обслужване

Харта на клиента

doc, pdf,

 

Профил на купувача (обществени поръчки)

-          вътрешни правила

-          процедури провеждани по реда на ЗОП

-          процедури провеждани по реда на глава 8а от ЗОП

-          процедури по ЗОП след 15.04.2016 г.

doc, xls, pdf,

 

Публични регистри

-          приватизация

-          частна общинска собственост

-          публична общинска собственост

-          сделки с общинска собственост

-          концесии

-          туристически регистър

-          регистър на разрешителните за водоползване

doc, xls, pdf,

 

 

Обявления по ЗУТ - Обявления на заповеди и решения за изработване на ПУП

doc

 

Защита на населението при бедствия

doc, pdf,

 

Избори  – съобщения, заповеди, резултати  и др.

doc, pdf,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Състав на ОбС мандат 2015-2019 г.

 

 

Постоянни комисии на ОбС

 

 

Правилник за дейността на ОбС мандат 2015-2019 г.

 

 

Програма за работата на ОбС

 

 

Заседания на ОбС – дневен ред, докладни записки и материали към тях

 

 

Протоколи от заседания на комисии на ОбС

 

 

Протоколи от заседания на ОбС

 

 

Решения на ОбС

 

 

Отчети за дейността на ОбС

 

 

Етичен кодекс на общинските съветници

 

 

Декларации по Закона за предотвратяване на конфликт на интереси на ОбС мандат 2015-2019 г.

pdf,

 

Обща информация за общината

-          местоположение

-          история

-          природни ресурси

-          население

-          инфраструктура

-          символи и почетни граждани

 

 

Образование и култура

-          детски заведения и училища

-          читалища и музеи

-          календарен план, литературно наследство

-          традиционни празници

-          спортни дружества

-          ловни дружества

 

 

Социална политика и здравеопазване

-          домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип

-          стратегия и план за развитие на социалните услуги

-          здравни услуги и практики

pdf, doc

 

Наредби и правилници

-          наредби

-          правилници

-          заповеди на кмета на общината

pdf, doc

 

Общински стратегически документи - планове, програми, стратегии,  бюджет и отчети за изпълнението на бюджета

pdf, doc, xls

 

Достъп до обществена информация

-          вътрешни правила за  предоставяне и отказ на ДОИ

-          годишен отчет

-          заявления за ДОИ /образци/

-          антикорупционни мерки

pdf, doc,

 

Информация

-          телефонни номера /на институции в гр. Брезник и тел. указател на служителите в общинската администрация/

-          туристически обекти на територията на общината

-          маршрутни разписания

-          места за хранене и подслон

pdf, doc,

 

Фотогалерия - публикувани снимки от празници, чествания, събития и др.

jpg

 

Проекти на документи

pdf, doc,

 

Контакти - адрес, телефон, факс, електронна поща

pdf, doc,

 

Полезни връзки - информация и официални сайтове на държавни институции

 

 

Публикувани данни за повторна употреба на Портала за отворени данниhttps://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

 

-          данни за бюджета на общината и разходването му

-          регистър на земи отдадени под наем

-          регистър на общинските предприятия

csv, хls

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 15 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1014019