Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Достъп до обществена информация Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет


ОБЩИНА БРЕЗНИК

УТВЪРДИЛ:/пп/

ВАСИЛ УЗУНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

СПИСЪК

на категориите информация, подлежаща на публикуване за 2020 г. в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Брезник, обществена информация в отворен формат за повторно използване и форматите в които е достъпна

 

 

по

ред

Категории информация, подлежаща на публикуване в

интернет

Формат на достъпност

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Общинска администрация

- структура

- ръководство

- кметства и кметски наместничества

- устройствен правилник

- отчети за работата на кмета

- телефонен указател

- етичен кодекс

- декларации по ЗПУКИ

doc, pdf, jpg

Общински план за развитие

pdf

Бюджет и финанси - бюджет, отчети

doc, pdf

ОБЩИНСКИ УСЛУГИ

Гражданска регистрация и актосъставяне - видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

Устройство на територията и строителство - видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

Общинска собственост и пазарни отношения - видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

Местни данъци и такси - банкова сметка за плащане на задължения, видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Документи за комплексно административно обслужване

Харта на клиента

doc, pdf,

Профил на купувача (обществени поръчки)

- вътрешни правила

- процедури провеждани по реда на ЗОП

- процедури провеждани по реда на глава 8а от ЗОП

- процедури по ЗОП след 15.04.2016 г.

doc, xls, pdf,

Публични регистри

- приватизация

- частна общинска собственост

- публична общинска собственост

- сделки с общинска собственост

- концесии

- туристически регистър

- регистър на разрешителните за водоползване

doc, xls, pdf,

Обявления по ЗУТ - Обявления на заповеди и решения за изработване на ПУП

doc

Защита на населението при бедствия

doc, pdf,

Избори – съобщения, заповеди, резултати и др.

doc, pdf,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Състав на ОбС мандат 2019-2023 г.

Постоянни комисии на ОбС

Правилник за дейността на ОбС мандат 2019-2023 г.

Програма за работата на ОбС

Заседания на ОбС – дневен ред, докладни записки и материали към тях

Протоколи от заседания на комисии на ОбС

Протоколи от заседания на ОбС

Решения на ОбС

Отчети за дейността на ОбС

Етичен кодекс на общинските съветници

Декларации по Закона за предотвратяване на конфликт на интереси на ОбС мандат 2019-2023 г.

pdf,

Обща информация за общината

- местоположение

- история

- природни ресурси

- население

- инфраструктура

- символи и почетни граждани

Образование и култура

- детски заведения и училища

- читалища и музеи

- календарен план, литературно наследство

- традиционни празници

- спортни дружества

- ловни дружества

Социална политика и здравеопазване

- домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип

- стратегия и план за развитие на социалните услуги

- здравни услуги и практики

pdf, doc

Наредби и правилници

- наредби

- правилници

- заповеди на кмета на общината

pdf, doc

Общински стратегически документи - планове, програми, стратегии, бюджет и отчети за изпълнението на бюджета

pdf, doc, xls

Достъп до обществена информация

- вътрешни правила за предоставяне и отказ на ДОИ

- годишен отчет

- заявления за ДОИ /образци/

- антикорупционни мерки

pdf, doc,

Информация

- телефонни номера /на институции в гр. Брезник и тел. указател на служителите в общинската администрация/

- туристически обекти на територията на общината

- маршрутни разписания

- места за хранене и подслон

pdf, doc,

Фотогалерия - публикувани снимки от празници, чествания, събития и др.

jpg

Проекти на документи

pdf, doc,

Контакти - адрес, телефон, факс, електронна поща

pdf, doc,

Полезни връзки - информация и официални сайтове на държавни институции

Публикувани данни за повторна употреба на Портала за отворени данниhttps://data.egov.bg/organisation/profile/3441d2c6-2dec-425f-89c0-5171cc63aaa3

- данни за бюджета на общината и разходването му

- регистър на земи отдадени под наем

- регистър на общинските предприятия

csv, хls

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 19 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3286766