Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Достъп до обществена информация Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

 

 

 


ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

УТВЪРДИЛ:

ВАСИЛ УЗУНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

 

 

 

СПИСЪК

на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Брезник, обществена информация в отворен формат за повторно използване и форматите в които е достъпна

 

по

ред

Категории информация, подлежаща на публикуване в

интернет

Формат на достъпност

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Общинска администрация

-          структура

-          ръководство

-          кметства и кметски наместничества

-          устройствен правилник

-          отчети за работата на кмета

-          телефонен указател

-          етичен кодекс

-          декларации по ЗПУКИ

doc, pdf, jpg

 

Общински план за развитие

pdf

 

Бюджет и финанси - бюджет, отчети

doc, pdf

ОБЩИНСКИ УСЛУГИ

 

Гражданска регистрация и актосъставяне - видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

 

 

Устройство на територията и строителство  - видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

 

Общинска собственост и пазарни отношения - видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

 

Местни данъци и такси - банкова сметка за плащане на задължения, видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

 

Документи за комплексно административно обслужване

Харта на клиента

doc, pdf,

 

Профил на купувача (обществени поръчки)

-          вътрешни правила

-          процедури провеждани по реда на ЗОП

-          процедури провеждани по реда на глава 8а от ЗОП

-          процедури по ЗОП след 15.04.2016 г.

doc, xls, pdf,

 

Публични регистри

-          приватизация

-          частна общинска собственост

-          публична общинска собственост

-          сделки с общинска собственост

-          концесии

-          туристически регистър

-          регистър на разрешителните за водоползване

doc, xls, pdf,

 

 

Обявления по ЗУТ - Обявления на заповеди и решения за изработване на ПУП

doc

 

Защита на населението при бедствия

doc, pdf,

 

Избори  – съобщения, заповеди, резултати  и др.

doc, pdf,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Състав на ОбС мандат 2015-2019 г.

 

 

Постоянни комисии на ОбС

 

 

Правилник за дейността на ОбС мандат 2015-2019 г.

 

 

Програма за работата на ОбС

 

 

Заседания на ОбС – дневен ред, докладни записки и материали към тях

 

 

Протоколи от заседания на комисии на ОбС

 

 

Протоколи от заседания на ОбС

 

 

Решения на ОбС

 

 

Отчети за дейността на ОбС

 

 

Етичен кодекс на общинските съветници

 

 

Декларации по Закона за предотвратяване на конфликт на интереси на ОбС мандат 2015-2019 г.

pdf,

 

Обща информация за общината

-          местоположение

-          история

-          природни ресурси

-          население

-          инфраструктура

-          символи и почетни граждани

 

 

Образование и култура

-          детски заведения и училища

-          читалища и музеи

-          календарен план, литературно наследство

-          традиционни празници

-          спортни дружества

-          ловни дружества

 

 

Социална политика и здравеопазване

-          домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип

-          стратегия и план за развитие на социалните услуги

-          здравни услуги и практики

pdf, doc

 

Наредби и правилници

-          наредби

-          правилници

-          заповеди на кмета на общината

pdf, doc

 

Общински стратегически документи - планове, програми, стратегии,  бюджет и отчети за изпълнението на бюджета

pdf, doc, xls

 

Достъп до обществена информация

-          вътрешни правила за  предоставяне и отказ на ДОИ

-          годишен отчет

-          заявления за ДОИ /образци/

-          антикорупционни мерки

pdf, doc,

 

Информация

-          телефонни номера /на институции в гр. Брезник и тел. указател на служителите в общинската администрация/

-          туристически обекти на територията на общината

-          маршрутни разписания

-          места за хранене и подслон

pdf, doc,

 

Фотогалерия - публикувани снимки от празници, чествания, събития и др.

jpg

 

Проекти на документи

pdf, doc,

 

Контакти - адрес, телефон, факс, електронна поща

pdf, doc,

 

Полезни връзки - информация и официални сайтове на държавни институции

 

 

Публикувани данни за повторна употреба на Портала за отворени данниhttps://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

 

-          данни за бюджета на общината и разходването му

-          регистър на земи отдадени под наем

-          регистър на общинските предприятия

csv, хls

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

    08.08.2019 г.     О Б Я В Л Е Н И Е № 7000-88 /6/ от 07.08....

Четвъртък, 8 Август 2019

прочетете повече

Заповед на Директора на ОД “Земеделие“

Областна дирекция „Земеделие“ – Перник З А П О В Е Д № РД-232/02.08.2019 г. На основание чл. 37в, ал....

Понеделник, 5 Август 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-537/16.07.2019 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: ...

Сряда, 17 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява организиране и пр

15.07.2019 г. О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ ...

Понеделник, 15 Юли 2019

прочетете повече

Обява за провеждане на конкурси за държа

ОБЯВА Община Брезник на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за ...

Вторник, 9 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Протокол от проверка в изпълнение разпор

Протокол от извършена проверка в изпълнение разпоредбите на чл.405а от Изборния кодекс по реда на чл.99б от Закона за гра...

Сряда, 26 Юни 2019

прочетете повече

Обявление относно Разрешение на министър

  Обявление относно Разрешение №515/13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Бабица"...

Четвъртък, 20 Юни 2019

прочетете повече

Обява за търг с тайно наддаване за прод

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-426/12.06.2019 г. обявява 1. Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за ...

Понеделник, 17 Юни 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление за издав

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” СЪОБЩЕНИЕ Относно: Публично обявяване по зая...

Четвъртък, 13 Юни 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

  Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, относно публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско сто...

Петък, 31 Май 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-356/28.05.2019 г. обявява процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на тов...

Вторник, 28 Май 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-320/13.05.2019 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: ...

Четвъртък, 16 Май 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-308/07.05.2019 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имо...

Сряда, 8 Май 2019

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 47 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1556094