Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решение на ОбС от 26.01.2017 г. /351-357/

О Б Щ И Н С К И       С Ъ В Е Т     -         Б Р Е З Н И К

 

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

 

П Р О Т О К О Л

№ 1

Гр.Брезник, 26.01.2017г

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно: Проект на бюджет за 2017г. на Община Брезник

 

         Поименно гласуване

         С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      351

 

         На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.52, ал.1, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.39 и чл.94 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, в изпълнение на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година, Постановление № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнение държавния бюджет за 2017 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

 1.  Приема бюджета за 2017 г., както следва:

1.1. Приходи  в размер на 1 072 500 лв., съгласно Приложение № 1:

1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 1 900 лв. в т.ч.

1.1.1.1. Неданъчни приходи 1 900 лв.

1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 1 070 600 лв. в т.ч.

1.1.2.1. Имуществени данъци в размер на 202 900 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  867 700 лв.

1.2. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината в размер на 3 475 965 лв., разпределени съгласно Приложение № 1, както следва:

1.2.1. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината за държавни дейности в размер на 2 112 365 лв. в т.ч.

1.2.1.1. Обща субсидия и други трансфери за

държавни дейности от ЦБ за общини (+) 2 082 365 лв.

1.2.1.2. Целева капиталова субсидия 30 000 лв.

1.2.2. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината за местни дейности дейности в размер на 1 363 600 лв. в т.ч.

1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 520 300 лв.

1.2.2.2. Зимно поддържане на пътища 204 100 лв.

1.2.2.3.Целева субсидия за капиталови разходи 639 200 лв.

 

1.3. Трансфери между бюджети с местен характер в размер на – 32 600 лв., съгласно Приложение № 1, както следва:

1.3.1. трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)32 600 лв.

1.4. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за

 средствата от Европейския съюз (нето) с местен характер 50 000 лв.

1.5. Финансиране в размер на 903 123 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.

1.5.1. Финансиране с държавен характер в размер на 165 736 лв., както следва:

1.5.1.1. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС 8 689 лв.

1.5.1.2. Наличност в левове по сметки в края на 2016 г. 174 425 лв.

1.5.2. Финансиране с местен характер в размер на 737 387 лв., както следва:

1.5.2.1. Наличност в левове по сметки в края на 2016 г. 737 387 лв.

 

1.6. Разходи в размер на 5 368 988 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2,  както следва:

1.6.1. Делегирани държавни дейности финансирани с държавни приходи 2 280 001лв.

1.6.2. Делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи 250 300 лв.

1.6.3. Местни дейности в размер на 3 088 987 лв.

В т.ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи 30 000 лв.

 

2. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в края на 2016 г. икономии от съответни дейности по бюджета на общината за 2017 г., съгласно Приложение № 2 в размер на 911 812 лв.

3. Приема разчети за разходи:

3.1. План-сметка за разходи в размер на 57 000 лв. за провеждане на общоградски тържества, чествания и други с общински и национален характер, съгласно Приложение № 3;

3.2. Разходи в размер на 3 000 лв. за изработка на почетни знаци, символи и реклама;

3.3. Разходи в размер на 4 900 лв. за членски внос към НСОРБ, НАПОС, Асоциация на секретарите на общините, Асоциация ВиК;

3.4. Разходи в размер на 20 000 лв. за обезщетения и помощи за домакинствата по параграф 42-00, както следва:

3.4.1. За общинска администрация 16 000 лв. в т.ч.:

- 2 000 лв. за еднократно подпомагане на граждани на общината намиращи се в тежко социално положение по преценка на комисия назначена със заповед на кмета, съгласно правила за работа на комисията за отпускане на еднократни парични помощи на граждани в тежко социално положение;

- 13 000 лв. за изплащане на еднократна помощ за новородено и осиновено дете с постоянен и настоящ адрес на новороденото или осиновеното дете на територията на Община Брезник. Също така към момента на подаване на заявлението и двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Брезник. За първо дете  се изплащат 250.00 лева, за второ, трето и следващо дете 300 лева;

- 1 000 лв.  за разходи за погребения в случай, че след събитието не са издирени и открити близки на починалите, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица;

3.4.2. За общински съвет – 4 000 лв. за еднократно подпомагане на граждани на общината намиращи се в тежко социално положение .

 

4. Определя числеността на персонала и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет за 2017 г, съгласно Приложение № 2.

 

5. В рамките на средствата определени по единните разходни стандарти, утвърждава 50 щатни бройки численост на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ и 9 щатни бройки дофинансиране от собствени средства, съгласно Приложение № 2.

6. Утвърждава следните приоритети  при разходването на бюджетните средства през 2017 г.:

-  заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии;

- отопление, осветление, храна, както и издръжка на социалните и образователни заведения.

 

7.  Приема следните лимити за разходи:  

7.1 Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер на 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

7.2. Разрешава на кмета на общината в рамките на утвърдения бюджет за 2017 г. да изразходва средства в размер до 5 000 лв. относно ограничаване популацията на бездомните кучета;

7.3. Представителни разходи в размер на 2 120  лева от които :

- на кмет на община в размер 2 000 лв.

- за общинският съвет 120 лв.

7.4. Утвърждава разчети за субсидии на Обединен Спортен Клуб “Чорни 2004” на основание  чл.59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорт в размер на 47 000 лв. в т.ч 27 600  лв.  за поддържане на спортно-техническата база,  /такса смет – 1 200 лв./ и за спортна дейност 19 400 лв., както следва:

-ФК „ Чорни -1920“ деца и мъже 6 000 лв.

-ФК „Черногорец“ мъже-  с.Ноевци 3 000 лв.

-ФК „Балкан” с.Банище 2 200 лв.

-ВК „Чорни” - Брезник 4 000 лв.

 -ФК „Буря” с.Кошарево 2 200 лв.

- Клуб „Дуло“ 2 000 лв.

 7. 5. Утвърждава 5 100 лв. за текущи нужди /поддръжка на обществени места, гробищни паркове, зелени площи и др./ на кметства и кметски наместничества, разпределени както следва:

с. Ноевци               500 лв.

с. Кошарево           300 лв.

с. Долна Секирна  300 лв.

с. Слаковци            300 лв.

с. Велковци            300 лв.

с. Гигинци              300 лв.

с. Бегуновци          300 лв.

с. Садовик             300 лв.

с Гърло                  300 лв.

с. Красава              300 лв.

с. Режанци             300 лв.

с. Конска                300 лв.

с. Станьовци          200 лв.

с. Банище               200 лв.

с. Бр. Извор            200 лв.

с. Ребро                   200 лв.

с. Сопица                200 лв.

с. Арзан                  150 лв.

с. Непразненци      150 лв.

 

8. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.7.4 и т.7.5.

 

9. Утвърждава списък на длъжностите и лицата по дейности „Общинска администрация“, Домашен социален патронаж и непедагогически персонал във функция „Образование”,  които имат право на транспортни разходи в размер на средствата в рамките до 75% от цените на абонаментните карти. Разходи по фактури за гориво /на собствени МПС/ и билети за автомобилния транспорт се остойностяват на цената на  абонаментната карта /Приложение № 4/.

10. Упълномощава кмета на общината да определи размера на средствата за представително и работно/униформено облекло на служителите на общината.

11. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет  по единна бюджетна класификация по тримесечия.

12. В изпълнение на чл. 125 от ЗПФ, общинския съвет оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени по бюджета за 2017 г., както следва:

12.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели в рамките на една дейност, с изключение на дейностите от делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите от делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

12.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една в друга, без да изменя общия размер на разходите;

12.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране по оперативни програми и проекти;

 12.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

 12.5. Да се разпорежда с резерва за непредвидени и неотложни разходи.

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

13. Определя максимален размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2017 г. -  0 лв.

14. Максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година - 0 лв.

15. Възлага на кмета на общината:

15.1. На основание чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси, да определи второстепенните разпоредители с бюджет към общината, както следва:

1. СУ „Васил Левски” гр.Брезник;

2. ОУ „Христо Смирненски” с.Ноевци, група ДГ към ОУ „Христо Смирненски” с.Ноевци;

3. ДГ „Брезица” гр.Брезник;

4. Домашен социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип, Млечна кухня;

5. Общински исторически музей Брезник;

15.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

15.3. Да ограничава и да спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина;

15.4. Да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпилите и разходвани средства от дарения и в съответствие с волята на дарителя, като за целта издава заповеди.

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет до 50 000 лв., съгласно Приложение № 1.

17. Приема поименен списък на капиталовите разходи по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи през 2017 г., съгласно Приложение  № 5.

18. Приема разпределението на средствата от  параграф 40-00 ”Постъпления от продажби от общински нефинансови активи” по обекти през 2017 г., съгласно Приложение № 6.

20. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2017 - 2019 г., съгласно  Приложение № 8.

21. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер на 3 800 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години – 1 019 000 лв.

Ограничението не се прилага за  ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

22. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината в размер на 2 800 000 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години – 305 000 лв.

Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

23.Одобрява индикативен годишен разчет в размер на 561 882 лв. за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 7.

24. Община Брезник няма просрочени задължения  към 31.12.2016 г.

25. Утвърждава размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година  - 35 000 лв.

26. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 10.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно: Отмяна на ал.3, т.2 и т.3 от чл.17 и т.3 от §1 на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на територията на Община Брезник и допълнение на същата.

 

С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      352

 

         На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.28 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във вр.чл.10 ал.2 от Закона за нормативните актове, Общинският съвет Брезник:

 

I.  Приема  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията  и безопасността на движението на територията на община Брезник, като:

1. Отменя ал.3, т.2 и т.3  от чл.17 и т.3 от §1  от ДР на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията  и безопасността на движението на територията на община Брезник.

2. Създава нов текст в  ал.3, т.2 на чл.17 със следното съдържание: „Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст“.

3. Създава нов текст в  ал.3, т.3 на чл.17 със следното съдържание: „Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст“.

4. Създава нов текст в т.3 от §1 на ДР на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията  и безопасността на движението на територията на община Брезник със следното съдържание: „Други лица, които полагат грижи за детето" са семейство на роднини и близки или приемно семейство, при които детето е настанено по реда на чл. 26, както и останалите лица, при които детето пребивава по настоящ адрес“.

 

II. Възлага на кмета на Община Брезник да извърши необходимата процедура за отразяване  направените промени в Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията  и безопасността на движението на територията на община Брезник.

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Съгласие за даване право за временно ползване върху общински имоти, земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ за извършване на прединвестиционно геоложко проучване на имоти №06286.102.2   06286.71.27, 06286.81.34 в землището на гр. Брезник от фирма „Трейс Рисорсиз“ ЕООД

 

Поименно гласуване.

         С 10 гласа „за”, 2 против /Д.Стоилова  и Ст.Велков/, Ваньо Добринов извън залата, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е      353

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.75,ал.1 от ЗПБ и във връзка с чл.56, ал.3 и чл.57, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общинският съвет Брезник:

 

      1. Дава съгласието си за  даване  на  временно право за ползване върху общински имоти, земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ за извършване  на прединвестиционно геоложко проучване на имоти №06286.102.2, 06286.71.27, 06286.81.34, в землището на гр. Брезник в полза на титуляра на договора за концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземни богатства от находище „Милин камък“, разположен в землището на гр. Брезник - фирма „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, за срок от 12 месеца, считано от датата на подписване на договора а именно:

-                     1 571 кв.м от поземлен имот с идентификатор 06286.102.2, с НТП “Нива“ в местността „Дълбоки дол“, с обща площ на имота - 10 786 кв.м.

-                     2 837 кв.м от поземлен имот с идентификатор 06286.71.27, с НТП “Пасище“ в местността „Шегава“, с обща площ на имота - 33 499 кв.м.

-                     218 кв.м от поземлен имот с идентификатор 06286.81.34, с НТП “Нива“ в местността „Милин камък“, с обща площ на имота - 901 кв.м.

 

2. Одобрява годишен наем в размер на 1 332.24лв, без ДДС в полза на Община Брезник, вносими при сключване на договора.

 

3. Направеният разход от Община Брезник за изготвяне на оценката за право на ползване в размер на 840лв. да бъде заплатена от титуляра по договора за концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземните богатства от находище „Милин камък“- гр. Брезник  - фирма „Трейс Рисорсиз“ ЕООД в полза на собственика на земята.

 

4. Упълномощава Кмета на Община Брезник да сключи договор за временно право на ползване върху общински имоти, земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ за извършване на прединвестиционно геоложко проучване на имоти №06286.102.2, 06286.71.27, 06286.81.34,  в землището на гр. Брезник в полза на заявителя. 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2016г. към 09.01.2017г.

 

         Поименно гласуване.

         С 12 гласа „за”  /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      354

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2016 г. към 31.12.2016 г. както следва:

 

N

Обект

БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

Годишна задача 2016

Годишна задача 2016

Чл. 127, ал.1 от ЗПФ    (СБС)

Чл. 127, ал.1 от ЗПФ    (СБС)

Трансфер

от ПУДООС

Трансфер

от ПУДООС

Разходи, които ще бъдат извършени през 2016 г.

11 312

11 312

6 312

6 312

5 000

5 000

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

11 312

11 312

6 312

6 312

5 000

5 000

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

11 312

11 312

6 312

6 312

5 000

5 000

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

11 312

11 312

6 312

6 312

5 000

5 000

 

Детски и спортни съоръжения

3 312

812

3 312

812

0

0

 

Площадка кв. 18 гр. Брезник

5 000

10 000

0

5 000

5 000

5 000

 

Компресор за въздух

3 000

500

3 000

500

0

0

                 

 

Промяната засяга обекти на стойност от 11 312 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

 

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Отчет за дейността на Общински съвет Брезник и неговите комисии за 2016г.

 

С 13 гласа „за”, Общинският съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      355

 

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема  Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии.

 

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане Програма за работата на Общински съвет Брезник за 2017г.

 

         Гласува се на основание чл. 21 ал. 1 т. 23

         С 13 гласа „за” Общинският съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      356

 

 

         На основание чл 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Програма за работата на Общински съвет за 2017г /неразделна част от настоящето решение/.

 

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Катя Йорданова относно  искане от Георги Славов Георгиев за отпускане на еднократна финансова  помощ

 

         Поименно гласуване на предложението.

         С 13 гласа „за” Общинският съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      357

 

    На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1.  Опуска сумата от 200 /двеста/ лева на Живка Найденова Георгиева

2.  Средствата да бъдат взети от § 42-14 – обезщетения и помощи по решение на ОбС

3.  Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                                        /Виолета Младенова/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  20.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ №7000-88 /3/ от 20.03.2019 г. Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основа...

Сряда, 20 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с тайно надд

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-157/14.03.2019 год. обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на кор...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-158/14.03.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските ...

Петък, 15 Март 2019

прочетете повече

Проект на Допълнение и изменение на Наре

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци Поименно гласуване. С...

Сряда, 27 Февруари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 45 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1387042