Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 26.01.2017 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА  и чл. 38 ал. 2 т.1 и ал.3 т.1  от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам  заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 26.01.2017г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.   Докладна записка относно: Проект на бюджет за 2017г. на Община Брезник .

2.   Докладна записка относно: Отмяна на ал.3, т.2 и т.3 от чл.17 и т.3 от §1 на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на територията на Община Брезник и допълнение на същата. .

3.   Докладна записка относно: Съгласие за даване право за временно ползване върху общински имоти, земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ за извършване на прединвестиционно геоложко проучване на имоти №06286.102.2   06286.71.27

06286.81.34 в землището на гр. Брезник от фирма „Трейс Рисорсиз“ ЕООД .

4.   Докладна записка относно: Промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2016г. към 09.01.2017г. .

5.   Отчет за дейността на Общински съвет Брезник и неговите комисии за 2016г. .

6.   Докладна записка относно: Приемане Програма за работата на Общински съвет Брезник за 2017г. .

7.   Заявление от Георги Славов Георгиев за еднократна финансова помощ .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/Виолета Младенова/

 

Дневен ред на съвместно заседание  на ПК  към Общински съвет Брезник,  което ще се проведе на 23.01.2017 г.от 13.30  часа в заседателната зала на общинската администрация

 

                                                  

1.   Докладна записка относно: Проект на бюджет за 2017г. на Община Брезник

2.   Докладна записка относно: Отмяна на ал.3, т.2 и т.3 от чл.17 и т.3 от §1 на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на територията на Община Брезник и допълнение на същата.

3.   Докладна записка относно: Съгласие за даване право за временно ползване върху общински имоти, земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ за извършване на прединвестиционно геоложко проучване на имоти №06286.102.2   06286.71.27

06286.81.34 в землището на гр. Брезник от фирма „Трейс Рисорсиз“ ЕООД

4.   Докладна записка относно: Промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2016г. към 09.01.2017г.

5.   Отчет за дейността на Общински съвет Брезник и неговите комисии за 2016г.

6.   Докладна записка относно: Приемане Програма за работата на Общински съвет Брезник за 2017г.

7.   Заявление от Георги Славов Георгиев за еднократна финансова помощ

 

Посетители онлайн

В момента има 11 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 941606