Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 22.12.2016 г. /330-349/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 21

Гр.Брезник, 22.12.2016г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне под наем за една стопанска година на имоти - полски пътища, общинска собственост, включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по землища.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 330

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.75а ал.3 от ППЗСПЗЗ и постъпило искане от Директора на ОД „Земеделие“ – Перник.

1. Упълномощава Кмета на Община Брезник да издаде заповед, която да бъде публикувана на интернет страницата на Общината, за сключване на договори с ползвателите за имоти-полски пътища след внасяне на сумите по банковата сметка на Общината.

2. Община Брезник да сключи едногодишни договори за стопанската 2016-2017г с ползвателите на полски пътища за средното годишно рентно плащане за съответното землище.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно добавяне на обект в поименния списък за капиталови разходи през 2016г към 12.12.2016г

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 331

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 127 ал. 1 от Закона за публичните финанси Общински съвет гр.Брезник:

І. Одобрява добавянето на нов обект в поименния списък за капиталови разходи през 2016 г. към 12.12.2016 г. както следва:

N

Обект

БИЛО

СТАВА

Чл. 127, ал.1 от ЗПФ (СБС)

Чл. 127, ал.1 от ЗПФ (СБС)

Разходи, които ще бъдат извършени през 2016 г.

0

780

Параграф 5300: Придобиване на дълготрайни нематериални активи

0

780

Функция 03: Образование

0

780

5301 Придобиване на програмни продукти

0

780

ТРЗ, Платежни документи и Граждански договори

0

780

Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 780 лв.

Добавянето на обекта не засяга останалите обекти, включени в поименния списък за капиталови разходи.

ІІ. Приема промяна по бюджета на Община Брезник за 2016 г., както следва:

1.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1.1.Увеличава разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция „Образование“

Дейност 311 „Целодневни детски градини“

§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ 780 лв.

§§ 53-01 „придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ 780 лв.

1.1.Намалява разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция „Образование“

Дейност 311 „Целодневни детски градини“

§ 10-00 „Издръжка“ 780 лв.

§§ 10-15 „материали“ 780 лв.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Брезник

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 332

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл.26 ал.4, чл.28 и чл. 37, ал.3 от ЗНА, Общински съвет Брезник приема измененията и допълненията на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Брезник, приета от ОС Брезник с Решение № 490 от 13.02.2014 г., както следва:

1. В чл.17 се правят следните изменения и допълнения

1.1. в ал.2 думите „държавният бюджет” се заличават и се добавя „закона за публичните финанси“;

2. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

2.1. ал. 2 се отменя.

2.2. ал. 3 и ал.4, стават ал.2 и ал.3

2.3. създава се нова ал.5

(5) В рамките на срока по ал.3 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на сайта на община Брезник, местен вестник и обяви на публични места. Публичното обсъждане се провежда с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, представители на медии, на граждански сдружения и на юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част към проекта за бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

3. В чл. 26, ал. 3 се правят следните допълнения и изменения:

3.1. добавят се т. 5, 6, 7, 8 и 9

5. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

6. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

7. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;

8. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;

9. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

3.2. т. 5, 6, и 7 стават 10, 11 и 12;

3.3. добавя се т. 13

13. актуализирана бюджетна прогноза.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно Разрешение за изработване на проект за ПУП- ПП за трасе и сервитут на захранващ кабел за базова станция на БТК ЕАД в землището на с. Станьовци

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 333

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124б, чл. 125, чл. 134 ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 54 ал. 1 т. 2, чл. 55 и чл. 56 от ЗГ, Общинският съвет Брезник:

 1. Разрешава изработване на ПУП – ПП за трасе и сервитут на захранващ кабел 20 КV за базова станция на БТК, разположена в ПИ № 145011, преминаващ през ПИ № 145012, част от отдел 155, подотдел „х” в землището на с.Станьовци, с площ от 343 кв.м. с начин на трайно ползване – ЗА ГОРСКО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ПИ №№ 000105, 000104. 000092, полски пътища, общинска собственост без промяна на предназначението, за полагане на захранващ кабел 20 КV.

 2. Одобрява заданието за изработване на ПУП – ПП за трасе и сервитут на захранващ кабел 20 КV, разположена в ПИ № 145011, преминаващ през ПИ 146012, част от отдел 155, подотдел „х” в землището на с.Станьовци, с площ от 343 кв.м. с начин на трайно ползване – ЗА ГОРСКО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ПИ №№ 000105, 000104, 000092, полски пътища, общинска собственост без промяна на предназначението, за полагане на захранващ кабел 20 КV.

Проектът да се изготви върху кадастрална основа от КВС на с. Станьовци в съответствие с изискванията на § 6 ал. 7 от ПР на ЗУТ по възлагане на заявителя, в съотвествие с изискваниятая на чл. 124, ал. 4 от ЗУТ.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно извършване на промяна по бюджета на община Брезник за 2016г.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 334

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси Общински съвет гр.Брезник приема промяна по бюджета на Община Брезник за 2016 г., както следва:

I. ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

1.Увеличава трансфери в размер на 3 845 лв., по параграфи и подпараграфи, както следва:

62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата

от Европейския съюз (нето) 3 845 лв.

62-02 предоставени трансфери (-) 3 845 лв.

2.Намалява трансфери в размер на 3 845 лв., по параграфи и подпараграфи, както следва:

61-00 „Трансфери между бюджети (нето)“ 3 845 лв.

61-01 „трансфери между бюджети - получени трансфери (+)“ 3 845 лв.

II. МЕСТНА ОТГОВОРНОСТ

1.Увеличава трансфери в размер на 26 422 лв., по параграфи и подпараграфи, както следва:

62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата

от Европейския съюз (нето) 26 422 лв.

62-02 предоставени трансфери (-) 26 422 лв.

2.Намалява временни безлихвени заеми в размер на 26 422 лв., по параграфи и подпараграфи, както следва:

76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)“ 26 422 лв.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бабица, с цел възстановяването й на наследниците на Малинка Боянова Антонова.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 335

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-300/01.12.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бабица, община Брезник, собственост на Малинка Боянова Антонова:

Имот с № 000161, с площ от 4.612 дка, представляващ нива, девета категория в местност „РАДУЙСКА МЪРТВИН", образуван от имот с № 000141, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 000160, с площ от 3.629 дка, представляващ нива, девета категория в местност „РАДУЙСКА МЪРТВИН", образуван от имот с № 000141, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 000159 с площ от 3.261дка, представляващ нива, девета категория в местност „РАДУЙСКА МЪРТВИН", образуван от имот с № 000141, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бабица, с цел възстановяването й на наследниците на Боян Антонов Игнатов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 336

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-301/01.12.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бабица, община Брезник, собственост на Боян Антонов Игнатов:

Имот с № 000096, с площ от 6.047 дка, представляващ естествена ливада, девета категория в местност „БУКОВСКИ ВРЪХ", частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бабица, с цел възстановяването й на наследниците на Йордан Марков Величков.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 337

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-302/01.12.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бабица, община Брезник, собственост на Йордан Марков Величков:

Имот с № 151093, с площ от 2.366 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЛОКВА", образуван от имот с № 151048, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 151091, с площ от 1.483 дка, представляващ естествена ливада, девета категория в местност „ЛОКВА", образуван от имот с № 151059, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 000157 с площ от 4.425 дка, представляващ нива, пета категория в местност „КЪРНО ЛИВАДЧЕ", образуван от имот с № 000099, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бабица, с цел възстановяването й на наследниците на Софика Тодорова Гелева.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 338

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-303/01.12.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бабица, община Брезник, собственост на Софика Тодорова Гелева:

Имот с № 031026, с площ от 4.628 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ДЖИНОВ ДОЛ", частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 048115 с площ от 7.104 дка, представляващ естествена ливада, пета категория в местност „ТОПИЛИЩЕ", образуван от имот с № 048113, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 048114 с площ от 2.352 дка, представляващ естествена ливада, пета категория в местност „ТОПИЛИЩЕ", образуван от имот с № 048113, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 048055 с площ от 2.047 дка, представляващ естествена ливада, пета категория в местност „ТОПИЛИЩЕ", образуван чрез обединение на имот с № 048051 и имот с № 048052, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 000163 с площ от 3.492 дка, представляващ нива, девета категория в местност „РАДУЙСКА МЪРТВИН", образуван от имот с № 000141, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци , с цел възстановяването й на наследниците на Наталия Ставрева Петрова.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 339

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-290/17.11.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Наталия Ставрева Петрова:

Имот с № 049024, с площ от 1.303 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЛУКА", образуван от имот с № 049017, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 057014 с площ от 2.590 дка, представляващ естествена ливада, девета категория в местност „ДРУМ", образуван от имот с №057014, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 057007 с площ от 5.020 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ГРЪЧКО ЛИЦЕ", образуван от имот с №057007, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 031004 с площ от 1.712 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ЗАДИ РИД", образуван от имот с №031004, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан , с цел възстановяването й на наследниците на Давидко Тодоров Андреев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 340

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-291/18.11.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Арзан, община Брезник, собственост на Давидко Тодоров Андреев:

Имот с № 007018, с площ от 2.454 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в местност „ТОРИНА ЛИВАДА", образуван от имот с № 007012, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 005058 с площ от 3.854 дка, представляващ пасище, мера, осма категория в местност „СРЕДНИ ЧУКАР", образуван от имот с № 005053, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 014060 с площ от 4.171 дка, представляващ пасище, мера, осма категория в местност „ДОЛИЩА", образуван от имот с № 014058, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 014059 с площ от 3.347 дка, представляващ пасище, мера, осма категория в местност „ГЮБЕЛ", образуван от имот с № 014024, собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска , с цел възстановяването й на наследниците на Велин Кръстев Джерманов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 341

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-294/22.11.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Конска, община Брезник, собственост на Велин Кръстев Джерманов:

Имот с № 010115, с площ от 0.459 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ВОДЕНИЦА", образуван от имот с № 010101, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 010116 с площ от 0.660 дка, представляващ нива, пета категория в местност „РАЙНА БАРА", образуван от имот с № 010112, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 016165 с площ от 0.532 дка, представляващ нива, пета категория в местност „КОНОПНИЩЕ", образуван от имот с № 016114, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 016166 с площ от 0.309 дка, представляващ естествена ливада, седма категория в местност „МЛАМОЛ", образуван от имот с № 016127, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 016167 с площ от 1.007 дка, представляващ пасище, мера, седма категория в местност „МЛАМОЛ", образуван от имот с № 016138, публична собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци , с цел възстановяването й на наследниците на Драган Павлов Марков.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 342

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-299/29.11.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, собственост на Драган Павлов Марков:

Имот с № 063047, с площ от 5.379 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „КЕРЕВЕЙСДКО", образуван от имот с № 063026, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 033045 с площ от 1.267 дка, представляващ нива, пета категория в местност „БРЕСИЕ", образуван от имот с № 033041, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 027104 с площ от 3.105 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ДРЕНОВА ГЛАВА", образуван от имот с № 027072, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 027103 с площ от 0.294 дка, представляващ нива, пета категория в местност „СВЕТА ПЕТКА", образуван от имот с № 027083, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 027102 с площ от 0.496 дка, представляващ нива, пета категория в местност „СТАРА ЛИВАДА", образуван от имот с № 027083, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 019080 с площ от 2.261 дка, представляващ нива, седма категория в местност „ПАДИНА", образуван от имот с № 019037, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан , с цел възстановяването й на наследниците на Славе Георгиев Ангелков.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 343

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-289/17.11.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Арзан, община Брезник, собственост на Славе Георгиев Ангелков:

Имот с № 009039 с площ от 2.089 дка, представляващ нива, осма категория в местност „НАД БРАКЕТО", образуван от имот с № 009023, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 004030 с площ от 2.188 дка, представляващ естествена ливада, девета категория в местност „КРИВОШИЕ", образуван от имот с № 004015, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 003038 с площ от 2.069 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЗАГОРЧЕВИЦА", образуван от имот с № 003001, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 003039 с площ от 3.077 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЗАГОРЧЕВИЦА", образуван от имот с № 003001, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 003037 с площ от 1.338 дка, представляващ изоставена орна земя, девета категория в местност „ГРАОВ КЛАДЕНЕЦ", образуван от имот с № 003022, частна собственост на Община Брезник.

Имот с № 003036 с площ от 1.675 дка, представляващ изоставена орна земя, девета категория в местност „ГРАОВ КЛАДЕНЕЦ", образуван от имот с № 003022, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 003035 с площ от 1.865 дка, представляващ изоставена орна земя, девета категория в местност „ГРАОВ КЛАДЕНЕЦ", образуван от имот с № 003022, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 031018 с площ от 1.175 дка, представляващ нива, осма категория в местност „ТЪРНИЦА", образуван от имот с № 031002, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 031017 с площ от 3.306 дка, представляващ нива, осма категория в местност „ТЪРНИЦА", образуван от имот с № 031002, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 031023 с площ от 0.941 дка, представляващ нива, осма категория в местност „ДОМА", образуван от имот с № 031001, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 031016 с площ от 5.068 дка, представляващ нива, осма категория в местност „КАМЕНИТЕЦ", образуван от имот с № 031001, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 031021, с площ от 2.044 дка, представляващ нива, осма категория в местност „КРИВИ КОЛНИК", образуван от имот с № 031001, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 031022 с площ от 1.149 дка, представляващ нива, осма категория в местност „КОЛЕНО", образуван от имот с № 031001, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 031019 с площ от 5.395 дка, представляващ нива, осма категория в местност „МЪРТВИН", образуван от имот с № 031001, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 031020 с площ от 3.243 дка, представляващ нива, осма категория в местност „ЗМИЙОВ КЛАДЕНЕЦ", образуван от имот с № 031001, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 019071 с площ от 1.536 дка, представляващ естествена ливада, шеста категория в местност „БРАНИЩЕ", образуван от имот с № 019068, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бабица , с цел възстановяването й на наследниците на Наталия Христова Величкова.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 344

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-304/01.12.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бабица, община Брезник, собственост на Наталия Христова Величкова:

Имот с № 151095, с площ от 1.992 дка, представляващ естествена ливада, девета категория в местност „ЛОКВА", образуван от имот с № 151059, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 151092, с площ от 0.910 дка, представляващ естествена ливада, девета категория в местност „ЛОКВА", образуван от имот с № 151059, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци , с цел възстановяването й на наследниците на Милош Панев Тодоров

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 345

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-285/10.11.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Милош Панев Тодоров:

Имот с № 019061, с площ от 2.024 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ЕДИНОВО ДЪРВО", образуван от имот № 019060, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно искане на еднократна финансова помощ от Димитър Димитров

Поименно гласуване на проекта за решение с предложение от 300 лв.

С 12 гласа ”за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 346

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска сумата от 300 /триста/ лева на Димитър Иванов Димитров.

 2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – обезщетения и помощи по решение на ОбС.

 3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно осигуряване на средства за подпомагане на пострадалите жители на село Хитрино

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 347

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска сумата от 500 /петстотин/ лв. за подпомагане на пострадалите жители на село Хитрино.

 2. Упълномощава кмета на общината да преведе средствата по следната дарителска банкова сметка:

  IBAN BG64UNCR76301078660913

  BIC UNCRBGSF

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно заличаване на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов“ ЕООД, гр. Брезник.

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” и 1 въздържал се /Янка Хранова/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 348

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Задължава ликвидатора на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” ЕООД град Брезник – Еленка Гоцева Стоянова – да извърши необходимите действия за депозиране на изискуемите документи пред Търговския регистър на Агенцията по вписванията за заличаване на дружеството.

 2. Не се разпределя имуществото на дружеството поради това, че то е със 100% общинско участие.

 3. След приключване на всички процедури за заличаване на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” ЕООД гр. Брезник освобождава ликвидатора Еленка Гоцева Стоянова от длъжност и от отговорност за дейността й като такава.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане еднократна финансова помощ на Румяна Банкова

Поименно гласуване на проекта за решение с предложение от 250 лв.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 349

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска сумата от 250 /двеста и петдесет / лева на Румяна Малинова Банкова, от бюджета на ОбС за покриване разходите за отоплителния сезон.

 2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 обезщетения и помощи по решение на ОбС.

 3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 37 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

3.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236121