Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 24.11.2016 г. /307-329/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 20

Гр.Брезник, 24.11.2016г.

 

ПЪРВА ТОЧКА: Изработване на проект за обект: ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за учредяване на ТРАСЕ И СЕРВИТУТ на ЕЛ кабел 20 KV през ПИ №№ 021032, 021033, 021051, 021063, 021067, 021002, 000029, 000020, 033002, и 102076 по КВС на с. Завала с ЕКАТТЕ 30048, във връзка с изграждане електрозахранване на овцеферма в ПИ № 010027 със съсобственост на „МЕГАСТРОЙ“ ЕООД.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е  № 307

 

    На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник:

1.  РАЗРЕШАВА изработване на ПУП – Парцеларен план за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ И СЕРВИТУТ за изграждане на електропровод 20 КV през ПИ №№ 021032, 021033, 021051, 021063, 021067, 021002, 000029, 000020, 033002 и 102076 по КВС на с.Завала.

2.  ОДОБРЯВА задание по чл. 125 за изработване на ПУП – Парцеларен план за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ И СЕРВИТУТ за изграждане на електропровод 20 КV ПИ №№ 021032, 021033, 021051, 021063, 021067,  021002, 000029, 000020, 033002 и 102076 по КВС на с.Завала.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на концесионер на язовир "Красава", махала Банкова

  Поименно гласуване.

  С 13 гласа „за”ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е  № 308

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във вр. чл.63 ал.2 и чл.59 ал.2 предложение „второ” от Закона за концесиите:

1. Определя за  концесионер на язовир „Красава”, махала Банкова (АОС № 65/20.06.2000 год.), имот № 000068 по КВС в землището на с. Завала, община Брезник, класиралият се на второ място Боян Костадинов Бонев с вписано в търговския регистър Еднолично дружество с ограничена отговорност „БОКА 2020”, ЕИК 204263869 с адрес за кореспонденция гр. Брезник ул. „Борис Антов” №12, съгласно удостоверение № 20160930152221/30.09.2016 г.  с предложено концесионно плащане 1 555.00 /хиляда петстотин петдесет и пет/ лв., инвестиции в размер на 400 000.00 /четиристотин хиляди/ лв., работни места 10 /десет/ бр.

2. Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички предходни решения в процедурата за предоставяне на концесията са влезли в сила, същото не е обжалвано, а ако е обжалвано - спорът е решен.

3. Определя срок за действие на концесионния договор 15 /петнадесет/ години.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Бабица и сключване на договор за продажба

  Поименно гласуване.

  С 13 гласа „за”ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е  № 309

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава  пазарната оценки на:                                                     

1. Незастроени общински имоти, участващ в  УПИ І-29, кв. 29 по РП на с. Бабица, с площ от 100 кв.м. на стойност 705.60 лв. (седемстотин и пет лв. 60 ст. – 7.06  лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за посочения имот.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Долни Романци и сключване на договор за продажба

 

  Поименно гласуване.

  С 13 гласа „за”ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 310

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава  пазарната оценки на:                                                    

1. Незастроени общински имоти, участващ в  УПИ XVII-64, кв. 5 по РП на с. Долни Романци, с площ от 8 кв.м.  на стойност 53.10 лв. (петдесет и три лв. 10 ст. – 6.64  лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за посочения имот.

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Завала и сключване на договор за продажба

 

  Поименно гласуване.

  С 13 гласа „за”ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 311

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава  пазарната оценки на:                                                    

1. Незастроени общински имоти, участващ в  УПИ І-12, кв. 16 по РП на с. Завала, с площ от 45 кв.м. и  на УПИ II-12 в кв. 16 по РП на с. Завала с площ 17 кв.м. стойност 387.90 лв. (триста осемдесет и седем и 90 ст. – 6.26  лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за посочения имот.

       

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот с.Бегуновци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж

 

  Поименно гласуване.

  С 13 гласа „за”ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 312

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1, ал. 2 и 3, т. „а”, чл. 33 от НПРУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр.Брезник

1. Утвърждава пазарната оценка на имот: парцел, отреден за индивидуално жилищно застрояване, представляващ  УПИ І  -  в кв. 23 по РП на с. Бегуновци, с площ 685 кв.м,  застроен(акт за частна общинска собственост № 4748/28.09.2016 г.),  размер на 2137.20 лв., или 3.12  лв. на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС. Посоченият имот се продава на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 23, ал. 1, ал. 2 и 3, т. „а” от НРПУРОИ в Община Брезник.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба.

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Иван Павлов Филов

 

  Поименно гласуване.

  С 13 гласа „за”ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е  № 313

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-266/21.10.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на  с. Ноевци, община Брезник, собственост на Иван Павлов Филов:

     Имот с № 064115, с площ от 2.656 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ЛУКА", образуван от имот с № 064072, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 064116, с площ от 2.749 дка, представляващ нива, пета категория в местност „СРЕДНИ РИД", образуван от имот с № 064077, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 065073, с площ от 1.652 дка, представляващ естествена ливада, пета категория в местност „СТРАЛЧЕВИЦА", образуван от имот с № 065072, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 075060, с площ от 1.348 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЗАВОЙ", образуван от имот с № 075059, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Банище, с цел възстановяването й на наследниците на Александър Велинов Цакманов

 

  Поименно гласуване.

  С 13 гласа „за”ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е  № 314

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-275/01.11.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на  с. Банище, община Брезник, собственост на Александър Велинов Цакманов:

     Имот с № 021013, с площ от 3.162 дка, представляващ естествена ливада, девета категория в местност „БЛАТО", образуван от имот с № 021012, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Стоичко Андреев Спасов

  Поименно гласуване.

  С 13 гласа „за”ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е  № 315

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-267/21.10.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на  с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Стоичко Андреев Спасов:

     Имот с № 022021, с площ от 16.105 дка, представляващ нива, пета категория в местност „РОСУЛЯ", образуван от имот с № 022019, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Велчо, Тихомир Кирилови Тоневи

  Поименно гласуване.

  С 13 гласа „за”ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 316

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-276/01.11.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на  с. Садовик, община Брезник, собственост на Велчо, Тихомир Кирилови Тоневи:

     Имот с № 501528, с площ от 3.278 дка, представляващ нива, девета категория в местност „МОГИЛА", образуван от имот с № 501527, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

ЕДАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз, с цел възстановяването й на наследниците на Тончо Миленков Митов

Поименно гласуване. Председателя на ОбС чете имената на съветниците.

  С 13 гласа „за”ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 317

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-278/01.11.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на  с. Гоз, община Брезник, собственост на Тончо Миленков Митов:

     Имот с № 018115, с площ от 2.573 дка, представляващ нива, девета категория в местност „РАДОШ", образуван от имот с № 018105, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 027069, с площ от 2.010 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЧЕГАРЕВЪЦ", образуван от имот с № 027056, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 026049, с площ от 18.447 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ГАРВАНИЦА", образуван от имот с № 026039, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 029139, с площ от 5.169 дка, представляващ нива, девета категория в местност „КАМЪК", образуван от имот с № 029118, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Стойне Геошев Бонев

 

  Поименно гласуване.

  С 13 гласа „за”ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е  № 318

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-277/01.11.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на  с. Ноевци, община Брезник, собственост на Стойне Геошев Бонев:

     Имот с № 075061, с площ от 5.108 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ДРЪМАНДИНИЦА", образуван от имот с № 075058, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 073027, с площ от 6.514 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ГЛАВЕ", образуван от имот с № 073026, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Александър Велинов Цакманов

 

  Поименно гласуване.

  С 13 гласа „за”ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е  № 319

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-279/01.11.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на  с. Садовик, община Брезник, собственост на Александър Велинов Цакманов:

     Имот с № 057034, с площ от 1.222 дка, представляващ нива, девета категория в местност „МОГИЛА", образуван от имот с № 057024, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 057035, с площ от 4.166 дка, представляващ нива, девета категория в местност „БАИРИТЕ", образуван от имот с № 057026, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 060131, с площ от 4.612 дка, представляващ нива, осма категория в местност „ВИРОВЕ", образуван от имот с № 060181, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 060132, с площ от 0.860 дка, представляващ нива, седма категория в местност „КЪРШОРИЦА", образуван от имот с № 060034, частна собственост на Община Брезник.

Имот с № 061036, с площ от 1.637 дка, представляващ нива, девета категория в местност „РЕКАТА", образуван от имот с № 061035, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 061037, с площ от 1.796 дка, представляващ нива, девета категория в местност „РЕКАТА", образуван от имот с № 061035, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 073103, с площ от 1.355 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЗАЕДНИЦА", образуван от имот с № 073062, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 075027, с площ от 0.805 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ГЕРЕН", образуван от имот с № 075005, частна собственост на Община Брезник.

Имот с № 075028, с площ от 1.570 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ГЕРЕН", образуван от имот с № 075004, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 501249, с площ от1.184 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЦИВИНО", образуван от имот с № 501248, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 046052, с площ от 12.823 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ПАДИНА", образуван от имот с № 046051, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 048117, с площ от 3.761 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ПАДИНА", образуван от имот с № 048116, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка по писмо от районна прокуратура за отмяна на текстове в Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на територията на община Брезник

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е  № 320

  На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.28 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във вр.чл.10 ал.2 от Закона за нормативните актове

I. Предлага  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията  и безопасността на движението на територията на община Брезник, като:

1. Отменя ал.3, т.2 и т.3  от чл.17 и т.3 от §1  от ДР на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията  и безопасността на движението на територията на община Брезник.

2. Създава нов текст в  ал.3, т.2 на чл.17 със следното съдържание: „Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст“.

3. Създава нов текст в  ал.3, т.3 на чл.17 със следното съдържание: „Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст“.

4. Създава нов текст в т.3 от §1 на ДР на на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията  и безопасността на движението на територията на община Брезник със следното съдържание: „Други лица, които полагат грижи за детето" са семейство на роднини и близки или приемно семейство, при които детето е настанено по реда на чл. 26, както и останалите лица, при които детето пребивава по настоящ адрес“.

II. Предложеният Прокт на Наредба за изменеие и допълнение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията  и безопасността на движението на територията на община Брезник да бъде публикувана на сайта на община Брезник при спазване на законоустановеният срок.

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обект- общинска собственост

  Поименно  гласуване на предложения проект за решение.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е  № 321

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14,  ал. 1 от ЗОС, чл. 7 ал.1 от НРПУРОИ в Община Брезник,  Общинският съвет Брезник:

І. Актуализира Програмата  за   управление  и   разпореждане с общинската собственост на  Община Брезник  за  2016  г. , като в: 

Раздел V. За отдаване под наем на неземеделски имоти,

- за гр.Брезник

допълва точка 37. Помещения №№ 6,7,8 с обща площ от 27 кв. м, намиращи се на втория етаж в сградата на бившата поликлиника гр. Брезник за гинекологични и акушерски услуги. Имота е актуван с АОС №1466/06.06.2012 г.        

ІІ. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем част от  имот – общинска собственост:

1 Помещения №№ 6,7,8 с обща площ от 27 кв. м, намиращи се на втория етаж в сградата на бившата поликлиника гр. Брезник за гинекологични и акушерски услуги. Имота е актуван с АОС №1466/06.06.2012 . Начална тръжна цена 13.50 лв.., облагаеми с ДДС.

ІІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

ІV. Определя комисия в състав:

       Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет;

       и членове:     1. Милен Георгиев Миленков  – гл. юрисконсулт;

                             2. Оля Малинова Стоянова  - директор на дирекция ОСПО и ХД;

                             3. Борислав Григоров Стоянов     - общински  съветник;

                             4. Искрина Станиславова Велизарова – мл. експ. ПНОКФД

                            5.        Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „Селско и горско стопанство”.

                                  Резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО и ФСД.

       V. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно  утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти в с. Конска и провеждане на търг

 

  Поименно гласуване на проекта за решение.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е  № 322

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.33,  чл. 36 ал.1 т.3 и ал.2; чл.37; чл.41, ал1  от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава  пазарната оценки на:                                                    

1. Поземлен имот, представляващ УПИ ІІ-289, кв. 25 по РП на с. Конска, с площ от 1171кв.м, Сграда, бивше училище, на един етаж със ЗП 380 кв.м и мазе със ЗП 190 кв.м, (АОС 2599/09.07.2013 г.) на стойност 12 686.19 лв. Сумата се облага с ДДС.

2. Поземлен имот, представляващ УПИ VIII – 289, кв. 25 по РП на с. Конска с площ 583 кв.м (АОС 2605/10.07.2013 г.) на стойност 2320,34 лв. Сумата се облага с ДДС.

3. Поземлен имот, представляващ УПИ V-289, кв. 25 по РП на с. Конска с площ 763 кв.м, (АОС 2602/10.07.2013 г.) на стойност 3036.74 лв. Сумата се облага с ДДС.

4. Поземлен имот, представляващ УПИ III -289, кв. 25 по РП на с. Конска с площ 582 кв.м, (АОС 2600/09.07.2013 г.) на стойност 2316.36 лв. Сумата се облага с ДДС.

5. Утвърждава пазарна оценка на поземлен имот, представляващ УПИ IV – 289. кв. 25 по РП на с. Конска с площ 650 кв.м, (АОС 2601/10.07.2013 г.) на стойност 2587.00 лв. Сумата се облага с ДДС.

6. Утвърждава пазарна оценка на поземлен имот, представляващ УПИ I – 289, кв. 25 по РП на с. Конска с площ 743 кв.м, (АОС 2598/09.07.2013 г.) на стойност 2957.14 лв. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Разпореждането на имотите да стане чрез търг с явно наддаване.

III. Определя комисия за провеждане на търга в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров;

И членове: Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

           Оля Малинова Стоянова – директор на дирекция „ОСПО и ХД”

                    Искрина Станиславова Велизарова - мл. експерт ПНОКФД

                    Ваньо Добринов Колев - Общински съветник

резервен член Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция       

IV. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за посочените имоти.

 

 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно  отдаване под наем на земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, общинска собственост

Поименно гласуване на проекта за решение

  С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е  № 323

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14,  ал. 1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1, т. 6 и т. 8, ал. 2, ал. 3 и чл. 37  от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

    І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на:

             1.  Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Велковци

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

          1.    

002002

нива

VII

59.274

652.01

          2.    

052012

нива

VI

38.404

460.85

          3.    

052014

нива

V

1.117

14.52

          4.    

053001

нива

VII

47.645

524.10

          5.    

053003

нива

VII

0.969

10.66

          6.    

063001

нива

VI

48.752

585.02

Всичко:

196.161

2247.16

 

       2. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Кривонос

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

        1.   1.

028001

нива

ІХ

49.276

443.48

        2.   2.

028009

нива

ІХ

54.525

490.73

 

общо:

 

 

103.801

934.21

         

   ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

  ІІІ. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков  – гл. юрисконсулт;

                   2. Оля Малинова Стоянова  - директор на дирекция;

                   3. Виолета  Иванова Младенова      - общински  съветник

                   4. Иванка Василева Михайлова - гл. специалист;

                   5. Искрина Станиславова Велизарова  – мл.експерт ПНОКФД”;

                   6. Кмет  на село Велковци и кметски наместник на село Брезнишки извор.

Резервен член: Маргарита Виткова Петкова    -  директор на дирекция АПНО.

 ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

ОСЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в с.Завала и провеждане на търг

 

  Поименно гласуване на проекта за решение.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 324

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.33,  чл. 36 ал.1 т.3 и ал.2; чл.37; чл.41, ал1  от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава  пазарната оценки на:                           

-  Поземлен имот, представляващ УПИ XXXIV- 40 „За училище” , кв.3 по Регулационния план на с. Завала, с площ  1520 кв.м, сграда бивше училище на един етаж със ЗП – 240 кв.м и мазе със ЗП – 240 кв.м, построена през 1933 г. АОС №4652/26.05.2016 г., на стойност 10 000 лв. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Разпореждането на имота да стане чрез търг с явно наддаване.

III. Определя комисия за провеждане на търга в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров;     

И членове: Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

           Оля Малинова Стоянова – директор на дирекция „ОСПО и ХД”

                    Искрина Станиславова Велизарова - мл. експерт ПНОКФД

                    Десислава Стоилова - Общински съветник

резервен член Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО

 

IV. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за посочения имот.

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2016г и даване съгласие за продажба на поземлени имоти.

 

  Поименно гласуване на предложения проект за решение.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 325

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.9, чл. 34, ал. 4, от ЗОС и чл. 3, ал. 1,  чл. 21, ал.1,т.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Брезник за 2016 г. в Раздел III със следните имоти:

- Не урегулиран поземлен имот с площ 1730.90 кв.м, находящ се в село Красава, махала „Мали друм”,околовръстен полигон, бивша училищна сграда- масивна едноетажна със застроена площ 124 кв.м, година на построяване 1956 г. Ограда от циментови колове и бодлива тел. АОС №  32720.12.2005 г.,

- Незастроен поземлен имот, представляващ парцел, отреден за индивидуално жилищно строителство  парцел, представляващ УПИ I, кв. 19 по РП на с. Ноевци, с площ 980 кв.м. АОС № 4657/01.07.2016 г.,

-  Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство, УПИ XVIII- АПК кв.8  по Регулационния план на с. Долни Романци , с площ 770 кв.м. АОС 4731/09.08.2016 г.,

-  Незастроен, поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство, УПИ VII – 202, кв. 18, по Регулационния план на с. Банище, с площ 800 кв.м. АОС 4747/28.09.2016 г.,

2. Разрешава да бъде проведена процедура за продажба на горните имоти по ЗОС и изготвяне на пазарни оценки от лицензиран оценител.

        

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Приемане  на Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Брезник.

 

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 326

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 196, ал. 1 и ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), Общински съвет Брезник, приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Брезник.

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Даване на съгласие от Общински съвет Брезник за кандидатстване на община Брезник като партньор с проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет4 „Насърчаване на социалното предприемачество и професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е  № 327

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23, чл. 59 и чл.61 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши:

1.     Дава съгласие Община Брезник да кандидатства като партньор на фирма „Хаусхолд Стор” ЕООД с проектно предложение „Социално предприемачество в Община Брезник“, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г., приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, инвестиционен приоритет 4:„Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”.

2.      Одобрява предложения проект на Споразумение между кандидат и  партньори.  

3.     Упълномощава Кмета на община Брезник да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението при условие, че горепосоченото проектно предложение бъде одобрено за финансиране от Управляващия орган на Програмата.

 

 

ДВАДЕСЕТ  И ВТОРА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2016г. към 17.11.2016г.

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е  № 328

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси Общински съвет гр. Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2016 г. към 17.11.2016 г. по отношение източниците на финансиране, съгласно Приложение №1.

Промяната засяга източниците на финансиране на обекти на стойност от 333753.00 лв., в това число целева субсидия – 260 443 лв., § 40 - 00 Постъпления от продажби на общински нефинансови активи – 56 998 лв. и по чл. 127, ал.1 от ЗПФ (СБС) – 16 312 лв.

Промяната не засяга източниците на финансиране на останалите обекти в списъка.

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за учредяване на безвъзмездно  право на ползване на помещение в имот общинска собственост

  Поименно гласуване.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е  № 329

 

На основание   чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.39 ал.4  от ЗОС и чл. 31 ал.5 от НРПУРОИ на Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

І. Дава съгласието си да бъде предоставено за безвъзмездно право на ползване помещение, намиращо се на 1- ви етаж в терен, представляващ УПИ IV – 214 „За делово и обществено обслужване” кв. 44 по РП на с. Ноевци с обща площ 600 кв.м.Помещението е с площ 36.40 кв.м. Границите на помещението са: от юг – вътрешно стълбище; от запад – помещения на кметството; от север -  улица с О.Т. 115-140 и от изток УПИ IV – 214.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Брезник да издаде заповед и сключи договор за учредяване на бъзвъзмездно право на ползване със Председателя на Пенсионерски клуб „Здраве” с. Ноевци, за срок от 5 /пет/ години.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

           /Л.Любомирова/                                                  /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 58 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1238293