Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 10.11.2016 г. /305-306/

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т        -          Б Р Е З Н И К

Препис – извлечение!

 

П Р О Т О К О Л

№ 19

Гр.Брезник, 10.11.2016 г.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Приемане на „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2017г”

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      305

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 80 ал. 2 т. 2 , т. 3 и ал. 8 от ППЗГ и на основание чл. 7 ал. 1 и 4 от наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /НУРВИДГТДОСПДНГП/, Общинският съвет Брезник:

1.   Приема „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2017г” /неразделна част от настоящето решение/

2.   Възлага на кмета на общината да предприеме процедури за ползване на дървесината по „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2017г”

3.   „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2017г” да  се публикува на интернет страницата на Община Брезник.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Министерство на здравеопазването за част от сградата на общинска болница гр.Брезник за ФСМП гр.Брезник. 

Р Е Ш Е Н И Е      306

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.5, ал.1 от НРПУРОИ в Община Брезник във връзка с чл.106, ал.1 от Закона за лечебните заведения, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на помещения,  част от сграда с идентификатор 06286.501.304.1 по КК и КР на гр.Брезник, ул.”Владо Радославов” № 29, публична общинска собственост АОС № 1466/06.06.2012г.  на първия етаж югозападно крило в размер на ЗП 240 кв.м., от които   170 кв.м. полезна площ, съобразно представено проектно предложение и 4 броя гаражни клетки с идентификатори 06286.304.9, 06286.304.10, 06286.304.11 и 06286.304.12 на Министерство на здравеопазването за нуждите на ФСМП гр.Брезник.

2. Собственикът упълномощава от свое име ползвателя да съгласува проекти с институции свързани с извършване на ремонтни дейности с цел подобряване на имота.

3. Ползвателят има право да извършва подобрения на имота за своя сметка, включващи и вътрешни преустройства и намеса върху общи сградни инсталации и комуникации, свързани с изграждането , ремонта и поддържането на обектите на техническата инфраструктура.

4. Упълномощава Кмета на Община Брезник да сключи Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на Министерство на здравеопазването за ФСМП гр.Брезник със срок от 10 години, с опция за удължаването му.

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                               /Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 20 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916213