Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 10.11.2016 г. /305-306/

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т        -          Б Р Е З Н И К

Препис – извлечение!

 

П Р О Т О К О Л

№ 19

Гр.Брезник, 10.11.2016 г.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Приемане на „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2017г”

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      305

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 80 ал. 2 т. 2 , т. 3 и ал. 8 от ППЗГ и на основание чл. 7 ал. 1 и 4 от наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /НУРВИДГТДОСПДНГП/, Общинският съвет Брезник:

1.   Приема „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2017г” /неразделна част от настоящето решение/

2.   Възлага на кмета на общината да предприеме процедури за ползване на дървесината по „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2017г”

3.   „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2017г” да  се публикува на интернет страницата на Община Брезник.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Министерство на здравеопазването за част от сградата на общинска болница гр.Брезник за ФСМП гр.Брезник. 

Р Е Ш Е Н И Е      306

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.5, ал.1 от НРПУРОИ в Община Брезник във връзка с чл.106, ал.1 от Закона за лечебните заведения, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на помещения,  част от сграда с идентификатор 06286.501.304.1 по КК и КР на гр.Брезник, ул.”Владо Радославов” № 29, публична общинска собственост АОС № 1466/06.06.2012г.  на първия етаж югозападно крило в размер на ЗП 240 кв.м., от които   170 кв.м. полезна площ, съобразно представено проектно предложение и 4 броя гаражни клетки с идентификатори 06286.304.9, 06286.304.10, 06286.304.11 и 06286.304.12 на Министерство на здравеопазването за нуждите на ФСМП гр.Брезник.

2. Собственикът упълномощава от свое име ползвателя да съгласува проекти с институции свързани с извършване на ремонтни дейности с цел подобряване на имота.

3. Ползвателят има право да извършва подобрения на имота за своя сметка, включващи и вътрешни преустройства и намеса върху общи сградни инсталации и комуникации, свързани с изграждането , ремонта и поддържането на обектите на техническата инфраструктура.

4. Упълномощава Кмета на Община Брезник да сключи Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на Министерство на здравеопазването за ФСМП гр.Брезник със срок от 10 години, с опция за удължаването му.

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                               /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 26 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

7.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236111