Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 10.11.2016 г. /305-306/

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т        -          Б Р Е З Н И К

Препис – извлечение!

 

П Р О Т О К О Л

№ 19

Гр.Брезник, 10.11.2016 г.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Приемане на „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2017г”

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      305

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 80 ал. 2 т. 2 , т. 3 и ал. 8 от ППЗГ и на основание чл. 7 ал. 1 и 4 от наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /НУРВИДГТДОСПДНГП/, Общинският съвет Брезник:

1.   Приема „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2017г” /неразделна част от настоящето решение/

2.   Възлага на кмета на общината да предприеме процедури за ползване на дървесината по „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2017г”

3.   „Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2017г” да  се публикува на интернет страницата на Община Брезник.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Министерство на здравеопазването за част от сградата на общинска болница гр.Брезник за ФСМП гр.Брезник. 

Р Е Ш Е Н И Е      306

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.5, ал.1 от НРПУРОИ в Община Брезник във връзка с чл.106, ал.1 от Закона за лечебните заведения, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на помещения,  част от сграда с идентификатор 06286.501.304.1 по КК и КР на гр.Брезник, ул.”Владо Радославов” № 29, публична общинска собственост АОС № 1466/06.06.2012г.  на първия етаж югозападно крило в размер на ЗП 240 кв.м., от които   170 кв.м. полезна площ, съобразно представено проектно предложение и 4 броя гаражни клетки с идентификатори 06286.304.9, 06286.304.10, 06286.304.11 и 06286.304.12 на Министерство на здравеопазването за нуждите на ФСМП гр.Брезник.

2. Собственикът упълномощава от свое име ползвателя да съгласува проекти с институции свързани с извършване на ремонтни дейности с цел подобряване на имота.

3. Ползвателят има право да извършва подобрения на имота за своя сметка, включващи и вътрешни преустройства и намеса върху общи сградни инсталации и комуникации, свързани с изграждането , ремонта и поддържането на обектите на техническата инфраструктура.

4. Упълномощава Кмета на Община Брезник да сключи Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на Министерство на здравеопазването за ФСМП гр.Брезник със срок от 10 години, с опция за удължаването му.

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                               /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 64 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

7.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1003645