Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 26.09.2016 г. /257-263/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 17

Гр. Брезник, 26.09.2016г

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в текста на решение № 252 по протокол № 16/31.08.2016г-

         Поименно гласуване .

         С 12 гласа „ЗА“  ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 257

         На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл.  21 ал. 1  т.8, т 12 и т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник отменя решение № 252 по протокол № 16 от 31.08.2016г.

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в текста на решение № 252 по протокол № 16/31.08.2016г-

         Поименно гласуване.

         С 11 гласа „за“ /Катя Йорданова не участва в гласуването/  ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     258

  На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

         1.Дава съгласие Читалищното настоятелство на НЧ „Просвещение 1870” – гр. Брезник да кандидатства с проектно предложение: „Модернизация и оборудване на Народно читалище „Просвещение 1870г.“ - гр. Брезник, с цел подобряване на условията за развитие на културата и изкуствата в община Брезник” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

         2. Упълномощава Председателя на читалищното настоятелство Емилия Михайлова Алексова, да предприеме всички необходими действия във връзка с подготовка, кандидатстване и изпълнение при условие, че горепосоченото проектно предложение бъде одобрено за финансиране от Управляващия орган на Програмата.

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение "Модернизиране и изграждане на уличното осветление в Община Брезник със светодиоден източник и слънчева енергия".

         Поименно гласуване.

         С 12 гласа „за“  ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е    259

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник:

I.      Дава съгласие проект: „Модернизиране и изграждане на уличното осветление в Община Брезник със светодиоден източник и слънчева енергия“, да бъде подаден за получаване на безвъзмездна финансова помощ по реда на Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура", Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

II.    Удостоверява, че дейностите по проект: „Модернизиране и изграждане на уличното осветление в Община Брезник със светодиоден източник и слънчева енергия“ съответстват и отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014 – 2020 г.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение: "Ремонт и рехабилитация на път PER 2006/ІІІ - 8114, Брезник - Бегуновци - Режанци - Ребро.

Поименно гласуване .

С 13 гласа „за“  ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е    260

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник:

І. Дава съгласие проект: „Ремонт и рехабилитация на път PER2006 /ІІІ - 8114,  Брезник – Бегуновци/ - Режанци – Ребро“, да бъде подаден за получаване на безвъзмездна финансова помощ по реда на Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура", Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

ІІ.  Удостоверява, че дейностите по проект: „Ремонт и рехабилитация на път PER2006 /ІІІ - 8114,  Брезник – Бегуновци/ - Режанци – Ребро“ съответстват и отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014 – 2020 г.

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник за 2016г.- ЦНСТ

         Поименно гласуване на проекта за решение.

         С 12 гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е  № 261

          На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 44, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.125, ал.3 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник одобрява следната промяна по бюджета на Община Брезник за 2016 г.:

І. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Намалява разходите с 10 000 лв., по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция ІX „Разходи неквалифицирани в другите параграфи и подпараграфи„

дейност 998 „ Резерв”

§00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи               10 000 лв.

2. Увеличава бюджетните взаимоотношения, трансфери с 10 000 лв., както следва:

§61-00 „Трансфери между бюджети /нето/“- 10 000 лв.

§§ 61-09 „вътрешни трансфери в системата на първостепенния

разпоредител (+/-) - 10 000 лв.

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Увеличава на разходите с 10 000 лв., по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип”

§10-00 „Издръжка“                                                                         10 000 лв.

§§ 10-16 „вода, горива и енергия“                                                 10 000 лв.

2. Увеличава бюджетните взаимоотношения, трансфери с 10 000 лв., както следва:

§61-00 „Трансфери между бюджети /нето/“10 000 лв.

§§ 61-09 „вътрешни трансфери в системата на първостепенния

разпоредител (+/-) “ 10 000 лв.

Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура по извършване на промяната по бюджета на Община Брезник за 2016 г.

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник за 2016г- ОУ“ Хр. Смирненски“

Гласува се поименно проекта за решение. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 13 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     262

          На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 44, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.125, ал.3 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник одобрява следната промяна по бюджета на Община Брезник за 2016 г.:

І. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Намалява разходите с 15 000 лв., по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция ІX „Разходи неквалифицирани в другите параграфи и подпараграфи„

дейност 998 „ Резерв”

§00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи                 15 000 лв.

2. Увеличава бюджетните взаимоотношения, трансфери с 15 000 лв., както следва:

§61-00 „Трансфери между бюджети /нето/“- 15 000 лв.

§§ 61-09 „вътрешни трансфери в системата на първостепенния

разпоредител (+/-) - 15 000 лв.

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Увеличава на разходите с 15 000 лв., по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

Функция ІІІ Образование

Дейност 311 „Целодневни детски градини ”

§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови

и служебни правоотношения“                                                                  10 000 лв.

§§01-01“Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови

правоотношения                                                                             10 000 лв.

§02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“               1 200 лв.

§§ 02-05 „изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,

с характер на възнаграждение“                                                     1 200 лв.

§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели  2 100  лв.

§§ 05-51 „осигурителни вноски от работодатели за ДОО             900 лв.     

§§ 05-52 „осигурителни вноски от работодатели за УчПФ“             300 лв.

§§ 05-60 „здравноосигурителни вноски от работодатели“             300 лв.

§§ 05-80 „вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“      600 лв.

Дейност 322 „Общообразователни училища

§02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“               1 700 лв.

§§ 02-05 „изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,

с характер на възнаграждение“                                                      1 700 лв.

2. Увеличава бюджетните взаимоотношения, трансфери с 15 000 лв., както следва:

§61-00 „Трансфери между бюджети /нето/“15 000 лв.

§§ 61-09 „вътрешни трансфери в системата на първостепенния

разпоредител (+/-) “ 15 000 лв.

Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура по извършване на промяната по бюджета на Община Брезник за 2016 г.

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно Духовен празник на град Брезник.

                   С 13 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №  263

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник упълномощава Кмета на общината да извърши необходимите законови действия за обявяване на 14.10.2016г /петък – Петковден/ - Духовен празник на град Брезник, за празничен и неприсъствен ден за общинските структури и неучебен и неприсъствен ден за учебните заведения на територията на Община Брезник.

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                                        /Виолета Младенова/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 43 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280787