Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 13.10.2016 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА  и чл. 38 ал. 2 т.1 и ал.3 т.1  от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам  заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 13.10.2016г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

 

1.     Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2016г .

2.     Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020г и План за развитие на социалните услуги в Община Брезник за 2017г. .

3.     Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Брезник. .

4.     Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Брезник. .

5.     Докладна записка относно готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за предстоящата учебна 2016/2017г. .

6.     Молба от Румен Борисов Александров за съдействие от ОбС, за изясняване на случай .

7.     Докладна записка относно създаване на Обществен съвет. .

8.     Докладна записка относно актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2016г и даване на съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор  06286.501.1905 по КК и КР на гр. Брезник, ул. "Равна шума" 1/Б, утвърждаване на оценка от лицензиран оценител и обявяване на публичен търг. .

9.     Докладна записка относно утвърждаване на оценки и обявяване на търг за продажба на поземлени имоти. .

10.   Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Режанци и сключване на договор за продажба. .

11.   Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Гигинци и сключване на договор за продажба .

12.   Докладна записка относно решение за ликвидиране на съсобственост върху общински имот в с. Гигинци,Община Брезник и утвърждаване на пазарна оценка. .

13.   Докладна записка относно привеждане на язовирите в съответствие с изискванията на чл. 138в, ал. 2 т. 1 от Закона за водите. .

14.   Докладна записка относно удължаване срока на концесионен договор. .

15.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Стоил Петров Митов. .

16.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Найден Иванов Величков. .

17.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  гр.Брезник  с цел възстановяването й на наследниците на Костадин Михалков Паунов. .

18.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Ребро  с цел възстановяването й на наследниците на Аспарух Джуков Гьорев. .

19.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Муртинци  с цел възстановяването й на наследниците на Боян Гълъбов Петрунов. .

20.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Слаковци  с цел възстановяването й на наследниците на Гоца Симонов Игнятов. .

21.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Гоз  с цел възстановяването й на наследниците на Ангел Димитров Минков. .

22.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Гигинци  с цел възстановяването й на наследниците на Найден Тонев Йотов. .

23.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Янков Паунов. .

24.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците на Първан Алексов Зарев. .

25.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Гигинци  с цел възстановяването й на наследниците на Астаки Кръстев Герев. .

26.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с. Красава   с цел възстановяването й на наследниците на Иван Костов Малинов. .

27.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Гигинци   с цел възстановяването й на наследниците на Петър Манчев Йотов. .

28.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Иван Стоянов Мутафов. .

29.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Първан Иванов Гълъбов. .

30.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Йордан Матеев Илиев. .

31.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел  възстановяването й на наследници на Търсина Маркова Мицева. .

32.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Видрица, с цел  възстановяването й на наследници на Милка -Тодор-Ангел-Асен М.Мицеви. .

33.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Долна Секирна, с цел  възстановяването й на наследници на Гергин Евтимов Дойчинов. .

34.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Кривонос, с цел  възстановяването й на наследници на Стоян Евтимов Соколов. .

35.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Банище, с цел  възстановяването й на наследници на Серги Младенов Благоев. .

36.   Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „ливада” в „нива” на имот в землището на с.Конска. .

37.   Докладна записка относно допълнителни разходи за еднократно подпомагане на граждани, намиращи се в тежко социално положение. .

38.   Молба от Руси Станев Станев за отпускане на еднократна финансова помощ .

39.   Молба от Стоил Методиев Илиев за отпускане на еднократна финансова помощ .

40.   Други

                                                                                        Председател на ОбС:

                                                                                                              Виолета Младенова

 

Дневен ред на заседанията на комисии

 

 

 

 

На основание чл. 29 ал. 1 т. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Брезник, свиквам   заседание на ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие , което ще се проведе на 10.10.2016г.от 10.30  часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

 1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2016г
 2. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020г и План за развитие на социалните услуги в Община Брезник за 2017г.
 3. Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Брезник.
 4. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Брезник.
 5. Докладна записка относно готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за предстоящата учебна 2016/2017г.
 6. Молба от Румен Борисов Александров за съдействие от ОбС, за изясняване на случай
 7. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2016г и даване на съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор  06286.501.1905 по КК и КР на гр. Брезник, ул. "Равна шума" 1/Б, утвърждаване на оценка от лицензиран оценител и обявяване на публичен търг.
 8. Докладна записка относно утвърждаване на оценки и обявяване на търг за продажба на поземлени имоти.
 9. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Режанци и сключване на договор за продажба.
 10. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Гигинци и сключване на договор за продажба
 11. Докладна записка относно решение за ликвидиране на съсобственост върху общински имот в с. Гигинци,Община Брезник и утвърждаване на пазарна оценка.
 12. Докладна записка относно привеждане на язовирите в съответствие с изискванията на чл. 138в, ал. 2 т. 1 от Закона за водите.
 13. Докладна записка относно удължаване срока на концесионен договор.
 14. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Стоил Петров Митов.
 15. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Найден Иванов Величков.
 16. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  гр.Брезник  с цел възстановяването й на наследниците на Костадин Михалков Паунов.
 17. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Ребро  с цел възстановяването й на наследниците на Аспарух Джуков Гьорев.
 18. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Муртинци  с цел възстановяването й на наследниците на Боян Гълъбов Петрунов.
 19. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Слаковци  с цел възстановяването й на наследниците на Гоца Симонов Игнятов.
 20. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Гоз  с цел възстановяването й на наследниците на Ангел Димитров Минков.
 21. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Гигинци  с цел възстановяването й на наследниците на Найден Тонев Йотов.
 22. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Янков Паунов.
 23. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците на Първан Алексов Зарев.
 24. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Гигинци  с цел възстановяването й на наследниците на Астаки Кръстев Герев.
 25. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.. Красава   с цел възстановяването й на наследниците на Иван Костов Малинов.
 26. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с..Гигинци   с цел възстановяването й на наследниците на Петър Манчев Йотов.
 27. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с..Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Иван Стоянов Мутафов.
 28. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с..Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Първан Иванов Гълъбов.
 29. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с..Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Йордан Матеев Илиев.
 30. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел  възстановяването й на наследници на Търсина Маркова Мицева.
 31. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Видрица, с цел  възстановяването й на наследници на Милка -Тодор-Ангел-Асен М.Мицеви.
 32. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Долна Секирна , с цел  възстановяването й на наследници на Гергин Евтимов Дойчинов.
 33. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Кривонос, с цел  възстановяването й на наследници на Стоян Евтимов Соколов.
 34. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Банище, с цел  възстановяването й на наследници на Серги Младенов Благоев.
 35. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „ливада” в „нива” на имот в землището на с.Конска.
 36. Докладна записка относно допълнителни разходи за еднократно подпомагане на граждани, намиращи се в тежко социално положение.
 37. Други

 

 

На основание чл. 29 ал. 1 т. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Брезник, свиквам   заседание на ПК по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорта, което ще се проведе на 11.10.2016г. от 14.30 часа  в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2016г
 2. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020г и План за развитие на социалните услуги в Община Брезник за 2017г.
 3. Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Брезник.
 4. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Брезник.
 5. Докладна записка относно готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за предстоящата учебна 2016/2017г.
 6. Молба от Румен Борисов Александров за съдействие от ОбС, за изясняване на случай
 7. Докладна записка относно създаване на Обществен съвет.
 8. Докладна записка относно допълнителни разходи за еднократно подпомагане на граждани, намиращи се в тежко социално положение.
 9. Молба от Руси Станев Станев за отпускане на еднократна финансова помощ
 10. Молба от Стоил Методиев Илиев за отпускане на еднократна финансова помощ
 11. Други

 

 

На основание чл. 29 ал. 1 т. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Брезник, свиквам   заседание  на ПК по нормативна уредба ,законност и обществен ред, което ще се проведе на 11.10.2016г. от 10.30  часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2016г
 2. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020г и План за развитие на социалните услуги в Община Брезник за 2017г.
 3. Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Брезник.
 4. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Брезник.
 5. Докладна записка относно готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за предстоящата учебна 2016/2017г.
 6. Молба от Румен Борисов Александров за съдействие от ОбС, за изясняване на случай
 7. Докладна записка относно създаване на Обществен съвет.
 8. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2016г и даване на съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор  06286.501.1905 по КК и КР на гр. Брезник, ул. "Равна шума" 1/Б, утвърждаване на оценка от лицензиран оценител и обявяване на публичен търг.
 9. Докладна записка относно утвърждаване на оценки и обявяване на търг за продажба на поземлени имоти.
 10. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Режанци и сключване на договор за продажба.
 11. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Гигинци и сключване на договор за продажба
 12. Докладна записка относно решение за ликвидиране на съсобственост върху общински имот в с. Гигинци,Община Брезник и утвърждаване на пазарна оценка.
 13. Докладна записка относно привеждане на язовирите в съответствие с изискванията на чл. 138в, ал. 2 т. 1 от Закона за водите.
 14. Докладна записка относно удължаване срока на концесионен договор.
 15. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „ливада” в „нива” на имот в землището на с.Конска.
 16. Докладна записка относно допълнителни разходи за еднократно подпомагане на граждани, намиращи се в тежко социално положение.
 17. Молба от Руси Станев Станев за отпускане на еднократна финансова помощ
 18. Молба от Стоил Методиев Илиев за отпускане на еднократна финансова помощ
 19. Други

                                       

 

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 38 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1133739