Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 13.10.2016 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА  и чл. 38 ал. 2 т.1 и ал.3 т.1  от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам  заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 13.10.2016г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

 

1.     Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2016г .

2.     Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020г и План за развитие на социалните услуги в Община Брезник за 2017г. .

3.     Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Брезник. .

4.     Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Брезник. .

5.     Докладна записка относно готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за предстоящата учебна 2016/2017г. .

6.     Молба от Румен Борисов Александров за съдействие от ОбС, за изясняване на случай .

7.     Докладна записка относно създаване на Обществен съвет. .

8.     Докладна записка относно актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2016г и даване на съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор  06286.501.1905 по КК и КР на гр. Брезник, ул. "Равна шума" 1/Б, утвърждаване на оценка от лицензиран оценител и обявяване на публичен търг. .

9.     Докладна записка относно утвърждаване на оценки и обявяване на търг за продажба на поземлени имоти. .

10.   Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Режанци и сключване на договор за продажба. .

11.   Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Гигинци и сключване на договор за продажба .

12.   Докладна записка относно решение за ликвидиране на съсобственост върху общински имот в с. Гигинци,Община Брезник и утвърждаване на пазарна оценка. .

13.   Докладна записка относно привеждане на язовирите в съответствие с изискванията на чл. 138в, ал. 2 т. 1 от Закона за водите. .

14.   Докладна записка относно удължаване срока на концесионен договор. .

15.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Стоил Петров Митов. .

16.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Найден Иванов Величков. .

17.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  гр.Брезник  с цел възстановяването й на наследниците на Костадин Михалков Паунов. .

18.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Ребро  с цел възстановяването й на наследниците на Аспарух Джуков Гьорев. .

19.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Муртинци  с цел възстановяването й на наследниците на Боян Гълъбов Петрунов. .

20.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Слаковци  с цел възстановяването й на наследниците на Гоца Симонов Игнятов. .

21.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Гоз  с цел възстановяването й на наследниците на Ангел Димитров Минков. .

22.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Гигинци  с цел възстановяването й на наследниците на Найден Тонев Йотов. .

23.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Янков Паунов. .

24.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците на Първан Алексов Зарев. .

25.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Гигинци  с цел възстановяването й на наследниците на Астаки Кръстев Герев. .

26.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с. Красава   с цел възстановяването й на наследниците на Иван Костов Малинов. .

27.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Гигинци   с цел възстановяването й на наследниците на Петър Манчев Йотов. .

28.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Иван Стоянов Мутафов. .

29.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Първан Иванов Гълъбов. .

30.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Йордан Матеев Илиев. .

31.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел  възстановяването й на наследници на Търсина Маркова Мицева. .

32.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Видрица, с цел  възстановяването й на наследници на Милка -Тодор-Ангел-Асен М.Мицеви. .

33.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Долна Секирна, с цел  възстановяването й на наследници на Гергин Евтимов Дойчинов. .

34.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Кривонос, с цел  възстановяването й на наследници на Стоян Евтимов Соколов. .

35.   Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Банище, с цел  възстановяването й на наследници на Серги Младенов Благоев. .

36.   Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „ливада” в „нива” на имот в землището на с.Конска. .

37.   Докладна записка относно допълнителни разходи за еднократно подпомагане на граждани, намиращи се в тежко социално положение. .

38.   Молба от Руси Станев Станев за отпускане на еднократна финансова помощ .

39.   Молба от Стоил Методиев Илиев за отпускане на еднократна финансова помощ .

40.   Други

                                                                                        Председател на ОбС:

                                                                                                              Виолета Младенова

 

Дневен ред на заседанията на комисии

 

 

 

 

На основание чл. 29 ал. 1 т. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Брезник, свиквам   заседание на ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие , което ще се проведе на 10.10.2016г.от 10.30  часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

 1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2016г
 2. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020г и План за развитие на социалните услуги в Община Брезник за 2017г.
 3. Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Брезник.
 4. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Брезник.
 5. Докладна записка относно готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за предстоящата учебна 2016/2017г.
 6. Молба от Румен Борисов Александров за съдействие от ОбС, за изясняване на случай
 7. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2016г и даване на съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор  06286.501.1905 по КК и КР на гр. Брезник, ул. "Равна шума" 1/Б, утвърждаване на оценка от лицензиран оценител и обявяване на публичен търг.
 8. Докладна записка относно утвърждаване на оценки и обявяване на търг за продажба на поземлени имоти.
 9. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Режанци и сключване на договор за продажба.
 10. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Гигинци и сключване на договор за продажба
 11. Докладна записка относно решение за ликвидиране на съсобственост върху общински имот в с. Гигинци,Община Брезник и утвърждаване на пазарна оценка.
 12. Докладна записка относно привеждане на язовирите в съответствие с изискванията на чл. 138в, ал. 2 т. 1 от Закона за водите.
 13. Докладна записка относно удължаване срока на концесионен договор.
 14. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Стоил Петров Митов.
 15. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Найден Иванов Величков.
 16. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  гр.Брезник  с цел възстановяването й на наследниците на Костадин Михалков Паунов.
 17. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Ребро  с цел възстановяването й на наследниците на Аспарух Джуков Гьорев.
 18. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Муртинци  с цел възстановяването й на наследниците на Боян Гълъбов Петрунов.
 19. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Слаковци  с цел възстановяването й на наследниците на Гоца Симонов Игнятов.
 20. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Гоз  с цел възстановяването й на наследниците на Ангел Димитров Минков.
 21. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Гигинци  с цел възстановяването й на наследниците на Найден Тонев Йотов.
 22. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Янков Паунов.
 23. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Горни Романци  с цел възстановяването й на наследниците на Първан Алексов Зарев.
 24. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.Гигинци  с цел възстановяването й на наследниците на Астаки Кръстев Герев.
 25. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с.. Красава   с цел възстановяването й на наследниците на Иван Костов Малинов.
 26. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с..Гигинци   с цел възстановяването й на наследниците на Петър Манчев Йотов.
 27. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с..Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Иван Стоянов Мутафов.
 28. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с..Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Първан Иванов Гълъбов.
 29. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на  с..Ноевци   с цел възстановяването й на наследниците на Йордан Матеев Илиев.
 30. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел  възстановяването й на наследници на Търсина Маркова Мицева.
 31. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Видрица, с цел  възстановяването й на наследници на Милка -Тодор-Ангел-Асен М.Мицеви.
 32. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Долна Секирна , с цел  възстановяването й на наследници на Гергин Евтимов Дойчинов.
 33. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Кривонос, с цел  възстановяването й на наследници на Стоян Евтимов Соколов.
 34. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Банище, с цел  възстановяването й на наследници на Серги Младенов Благоев.
 35. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „ливада” в „нива” на имот в землището на с.Конска.
 36. Докладна записка относно допълнителни разходи за еднократно подпомагане на граждани, намиращи се в тежко социално положение.
 37. Други

 

 

На основание чл. 29 ал. 1 т. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Брезник, свиквам   заседание на ПК по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорта, което ще се проведе на 11.10.2016г. от 14.30 часа  в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2016г
 2. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020г и План за развитие на социалните услуги в Община Брезник за 2017г.
 3. Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Брезник.
 4. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Брезник.
 5. Докладна записка относно готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за предстоящата учебна 2016/2017г.
 6. Молба от Румен Борисов Александров за съдействие от ОбС, за изясняване на случай
 7. Докладна записка относно създаване на Обществен съвет.
 8. Докладна записка относно допълнителни разходи за еднократно подпомагане на граждани, намиращи се в тежко социално положение.
 9. Молба от Руси Станев Станев за отпускане на еднократна финансова помощ
 10. Молба от Стоил Методиев Илиев за отпускане на еднократна финансова помощ
 11. Други

 

 

На основание чл. 29 ал. 1 т. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Брезник, свиквам   заседание  на ПК по нормативна уредба ,законност и обществен ред, което ще се проведе на 11.10.2016г. от 10.30  часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2016г
 2. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020г и План за развитие на социалните услуги в Община Брезник за 2017г.
 3. Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Брезник.
 4. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Брезник.
 5. Докладна записка относно готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за предстоящата учебна 2016/2017г.
 6. Молба от Румен Борисов Александров за съдействие от ОбС, за изясняване на случай
 7. Докладна записка относно създаване на Обществен съвет.
 8. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2016г и даване на съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор  06286.501.1905 по КК и КР на гр. Брезник, ул. "Равна шума" 1/Б, утвърждаване на оценка от лицензиран оценител и обявяване на публичен търг.
 9. Докладна записка относно утвърждаване на оценки и обявяване на търг за продажба на поземлени имоти.
 10. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Режанци и сключване на договор за продажба.
 11. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Гигинци и сключване на договор за продажба
 12. Докладна записка относно решение за ликвидиране на съсобственост върху общински имот в с. Гигинци,Община Брезник и утвърждаване на пазарна оценка.
 13. Докладна записка относно привеждане на язовирите в съответствие с изискванията на чл. 138в, ал. 2 т. 1 от Закона за водите.
 14. Докладна записка относно удължаване срока на концесионен договор.
 15. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „ливада” в „нива” на имот в землището на с.Конска.
 16. Докладна записка относно допълнителни разходи за еднократно подпомагане на граждани, намиращи се в тежко социално положение.
 17. Молба от Руси Станев Станев за отпускане на еднократна финансова помощ
 18. Молба от Стоил Методиев Илиев за отпускане на еднократна финансова помощ
 19. Други

                                       

 

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 37 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280809