Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 31.08.2016 г. /251-256/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 16

Гр.Брезник, 31.08.2016г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Преименуване на ЦДГ към ОУ „Хр. Смирненски“- с. Ноевци в Детска градина / ДГ/ към ОУ „Хр. Смирненски“- с. Ноевци

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 251

На основание чл. 17 ал. 1 т. 3, чл. 21 ал. 1 т. 18 и т. 23 и ал. 2, л. 44 ал. 2 и ал. 4 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на чл. 310 ал. 5 и чл. 311 ал. 2 т. 1 от ЗПУО, Общинският съвет Брезник:

 1. Преименува Целодневна детска градина към ОУ „Христо Смиреннски” с. Ноевци в детска градина към ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци.

 2. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед за преименуването.


 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Вземане на решение за кандидатстване на община Брезник с проект по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е № 252

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 

 1. Дава съгласие Община Брезник да кандидатства с проектно предложение „Модернизация и оборудване на народно читалище „Просвещение 1870” град Брезник с цел подобряване на условията за развитие на културата и изкуствата в Община Брезник по Програма за развитие на селските районни за периода 2014-2020г, подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

 2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими действия във връзка с подготовка, кандидатстване и изпълнение при условие, че горепосоченото проектно предложение бъде одобрено за финансиране от Управляващия орган на Програмата.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Кандидатстване с проектно предложение: „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на община Брезник“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, Мярка7- „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 253

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. т. 8 и 12 и ал. 2 от ЗМСМА:

1. Общински съвет - Брезник дава съгласие проект: „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на община Брезник“, да бъде подаден за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

2. Общински съвет - Брезник удостоверява, че дейностите по проект: „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на община Брезник“ съответстват и отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014 – 2020 г.

 

3. Общински съвет - Брезник удостоверява, че Община Брезник ще спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ по проект: „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на община Брезник“.

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Писмо от Административен съд- гр. Перник относно: Протест от Николай Цветков- прокурор при Окръжна прокуратура – Перник относно: Обявяване незаконосъобразността на разпоредбата чл.2, ал.3, т.3 и чл.3, ал.1 от Наредба за поставяне преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи, приети с решение на Общински съвет- Брезник с № 184/13.12.2001г, Протокол №8. Изменена с Протокол №6/08.04.2004г., решение №55, Протокол №4/20.04.2006г. Решение №262 на ОбС- Брезник.

С 12 гласа „за“ , ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 254

На основание чл.45, ал.9, чл.21,ал.1,т.23, чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.16, ал.1,т.1, чл.75, ал.1, чл.147, ал.2, чл.146, т.4и т.5, чл.177, ал.2 от АПК, чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет – Брезник:

 1. Отменя текстове в Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Брезник:

  § 1. В чл.2, ал.3, изр.2-ро от Наредбата, в частта:“изработена схема и нотариално-заверено съгласие“ се отменя

  § 2 В чл.3, ал.1, изр-3-то от Наредбата, в частта: „нотариално заверено съгласие“ се отменя

  § 3 В чл.3, ал.4, изр.1-во от Наредбата, в частта „схема за поставяне ва съоръжението“, се отменя

  2. Променената Наредба да бъде публикувана на сайта на община Брезник.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на концесионер по проведена процедура по предоставяне на концесия с предмет: Предоставяне на услуга за обществен превоз на пътници по зададени параметри от утвърдените общинска и областна транспортни схеми.

 

 

Поименно гласуване

 

С 12 гласа „за“ ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 255

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона местното самоопределение и местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 2, чл. 58, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, чл.чл. 16, 87, 88, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, протоколите на комисията по провеждане на процедурата за отдаване на концесия, съгласно решения № 801/27.08.2015 г. и № 83/25.02.2016 г. на Общински съвет за възлагане на обществен превоз на пътници в община Брезник, доклада на кмета на Общината, след самостоятелна преценка на изложените в тях факти и обстоятелства и във връзка с чл.103 т. от ЗК Общински съвет Брезник взима следното

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

 

1. Определя за концесионер на концесия с предмет: Предоставяне на услуга за обществен превоз на пътници по зададени параметри от утвърдените общинска и областна транспортни схеми:

 

Фирма „Автобусен транспорт Кракра” ООД, ЕИК 113569344, с адрес на управление в гр. Перник 2300, ул. „Рашо Димитров”, бл. 80, вх. „Г”, ап. 81.

 

2. Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички предходни решения в процедурата за предоставяне на концесията са влезли в сила, същото не е обжалвано, а ако е обжалвано - спорът е решен.

 

3. Конкретизиране на условията на концесията.

 

3. Условия за осъществяване на концесията:

 

3.1. Утвърждават се следните критерии за оценка и класиране на кандидатите, на основание чл. 19 от Наредба № 2:

 

3.1.1. Възрастов състав на автобусите, вкл. резервните, от датата на производство:

 

- от 0 до 5 години;

 

- от 5 до 10 години;

 

- от 10 до 15 години;

 

- от 15 до 20 години;

 

- над 20 години.

 

3.1.2. Екологични качества на автобусите:

 

- оборудвани с ДВГ, отговарящи на EURO ІV ;

 

- оборудвани с ДВГ, отговарящи на EURO ІІІ ;

 

- оборудвани с ДВГ, отговарящи на EURO ІІ ;

 

- оборудвани с ДВГ, отговарящи на EURO І ;

 

- оборудвани с газ;

 

- всички други, отговарящи на изискванията на БДС.

 

Удостоверява се от кандидата чрез представяне на сертификат на стандартите EURO от 1 до 4, издаден от фирмата – официален вносител на марката за страната.

 

3.1.3. Предлагани цени на превоза (не по-висока от установените към момента на обявяване на конкурса):

 

- предложена най-ниска цена на билета за съответната линия по маршрутното разписание до краен пункт;

 

- следващите посочени цени се оценяват, като пропорционално на посочената по-висока цена се намалява максималния брой точки.

 

3.1.4. Срок за запазване на предложената цена – най-малко 3 месеца, считано от датата на възлагане на превозите:

 

- над 6 месеца;

 

- от 3 месеца до 6 месеца.

 

3.1.5. Регистрация на кандидатите по ЗДДС:

 

- кандидат, регистриран по ЗДДС;

 

- кандидат без регистрация по ЗДДС.

 

Удостоверява се от кандидата чрез представяне на удостоверение за регистрация по ЗДДС.

 

3.1.6. Наличие на оборудване в превозните средства за превоз на трудноподвижни лица:

 

- всяко оборудвано превозно средство получава;

 

- всяко необорудвано превозно средства получава.

 

Удостоверява се чрез протокола за технически преглед, издаден от Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Перник.

 

3.2. Други условия:

 

3.2.1. При осъществяване на концесията концедентът не дължи компенсация на концесионера за извършените от него разходи по смисъла на чл. 6 от Закона за концесиите, с изключение на превеждане на компенсации от държавния бюджет за извършени безплатни и по намалени цени пътувания на определени категории пътници, по реда и при условията на Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, издадена от министъра на финансите, както и превеждане на субсидии за превози на пътниците по нерентабилни автобусни линии в планински и други райони.

 

3.2.2. Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, запазване, респективно продължаване на действието на приложимите разрешителни са за сметка на концесионера.

 

3.2.3. Концесионерът е длъжен да се съобразява с всички действащи нормативни актове и приложимите разрешителни през цялото време на изпълнение на договора за концесия.

 

3.2.4. Да не преотстъпва правата и задълженията, произтичащи от този договор на трети ФЛ / ЮЛ.

 

3.2.5. Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение на задълженията си при настъпване на форсмажорни събития.

 

3.2.6. Страна по сключения концесионен договор, която е засегната от форсмажорно събитие, трябва в най-кратък срок, след като бъде установено форсмажорното събитие, да уведоми другата страна и да й представи доказателство за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна дава последващи известия за начина по който и степента в която е спряно изпълнението на задълженията й.

 

3.2.7. Концедентът и концесионерът не носят отговорност към другата страна, по сключения концесионен договор, за вреди, които са последици от форсмажорни събития.

 

4. Правата и задълженията на страните по концесионния договор, приет от кандидат-концесионера са:

 

4.1. Основни права и задължения на концедента

 

4.1.1. Има право да получава пълно, точно и качествено изпълнение по договора.

 

4.1.2. Има право да определя и възлага за изпълнение транспортната задача на изпълнителя, изразяващо се в :

 

а/ утвърдени транспортни схеми и отправни автогари (транспортно обслужващи обекти или крайни спирки);

 

б/ дължина на линията;

 

в/ брой автобуси за обслужване на линиите, вкл. резервните;

 

г/ време за обслужване;

 

д/ график за движение (маршрутни разписания).

 

4.1.2. Има право да актуализира при необходимост и предлага за утвърждаване оптимизация на транспортната схема с цел по-добро обслужване на населението в условията на лоялна конкуренция.

 

4.1.3. Концедентът има право да контролира, оценява и санкционира чрез свои служители или определени от него за целта други лица концесионера при изпълнение на възложените превози.

 

4.1.4. Възложителят е длъжен да осигури на изпълнителя необходимата информация за изпълнението на транспортната услуга, както и да не възпрепятства неговата работа.

 

4.1.6. Превежда субсидии за превози на пътниците по нерентабилни автобусни линии в планински и други райони.

 

4.2. Основни права и задължения на концесионера

 

4.2.1. Да бъде своевременно уведомяван за извършените от възложителя
промени в организацията на движението.

 

4.2.2. Да получава нужното съдействие от възложителя за изпълнението на
работата, изразяващо се в осигуряването на условия, които не възпрепятстват
превозите.

 

4.2.3.Да променя предложената в офертата цена на превозите при промяна
на СРЗ или цената на горивата с повече от 10 % след съгласуване с
Възложителя, след изтичане на 6-месечен срок, съгласно поетите от кандидата
ангажименти в направеното предложение за участие в конкурса, считано от
датата на сключване на договора.

 

4.2.4. Да извършва превозите от свое име, за своя сметка и на своя
отговорност, в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните
превози, Закона за движение по пътищата, подзаконовите нормативни актове,
издадени въз основа на тях, както и постигнатите договорености с този
договор.

 

4.2.5. Да спазва утвърдените с транспортните схеми маршрути, разписания
и спирки по възложените му за обслужване линии.

 

4.2.6. Да не извършва едностранни промени в организацията на превозите,
без предварително съгласуване с: възложителя.

 

4.2.7. Да осигури възможност на възложителя да проверява изпълнението на
работата му.

 

4.2.8. Да изпълнява дадените му от възложителя указания, освен ако тези
указания нарушават оперативната му самостоятелност или излизат извън
рамките на предмета на договора.

 

4.2.9. Да извършва превозите с грижата на добър превозвач и в
съответствие с добрите нрави;

 

4.2.10. Да има сключени договори с правоспособни водачи и друг персонал за осигуряване на нормална и безопасна експлоатация на наличните автобуси при изпълнение предмета на договора.

 

4.2.11. Да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), между дневната и между седмичната почивка съгласно Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти(ЕИО) №3821/85 и(ЕО) №2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент(ЕИО) №3820/85 на Съвета и Закона за автомобилните превози;

 

4.2.12. При настъпване на промяна в организацията на превозите
(съгласувана с възложителя), да уведоми по подходящ начин населението;

 

4.2.14. Да поддържа всички автобуси в изправно техническо състояние, окомплектовани с всички необходими и задължителни документи, резервни части и др.

 

4.2.15. Да не преотстъпва правата и задълженията, произтичащи от този

 

договор на трети физически или юридически лица.

 

4.2.16. Да поддържа чистота в автобусите, съгласно санитарно хигиенните
изисквания и ползва отоплителна инсталация през зимния период при спадане на температурата в салона под 18° .

 

4.2.17. Да оборудва автобуса с необходимите табели с маршрута, съгласно
Наредба № 2 от 15.03.2002 год. на МТС.

 

4.2.17. Да издава билети в момента на качването на пътниците в автобуса от
автоспирките.

 

4.2.18. Да уведомява възложителя незабавно за всички възникнали пречки за изпълнение предмета на договора.

 

4.2.19. При поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от контролните органи да предоставя справки и информация.

 

4.2.20. Изпълнителят няма право да заменя автобусите, с които е спечелил
конкурса без това да е изрично писмено съгласувано с Възложителя и след
направен технически оглед от комисия на Възложителя и само, ако заменяните
МПС са от същата или по-горна категория.

 

4.2.21. Да извозва ветераните от войните в границите на областта
на основание чл. 11,ал. З от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от
войните.

 

4.2.22. Да изпълнява превоза с автобусите, с които е участвал в процедурата и предвидените резервни или с други такива, притежаващи изискуемите с документацията за участие категория и клас, като при настъпване на промени е длъжен да уведоми в 14- дневен срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините, налагащи промяната на автобусите и представи копия на регистрационния талон, удостоверение за техническа изправност, застрахователни полици „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” на превозните средства по сключени задължителни застраховки на ППС, протокол от извършен периодичен преглед за техническата изправност на ППС, карта за допълнителни проверки на превозни средства за превоз на пътници, удостоверение за обществен превоз на пътници, издадено за новото превозно средство, с което ще се осъществява превоза.

 

4.2.23. Да поддържа екологичните и техническите качества на автобуса за целия срок на договора, като при възникване на технически или друг проблем своевременно осигурява резервно превозно средство за извършване на транспортната услуга.

 

 

5. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за концесия в срок до 30 дни след влизане на настоящето решение в сила, съгласно точка 2.

 

 

6. Срокът за предоставяне на концесия е 10 години.

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Кандидатстване на община Брезник с проектно предложение: “Рехабилитация и реконструкция на общински пътища PER2002 /III-605/ Ноевци - /III-811/ с дължина 2900 м. с начало от ІІІ-811 до ІІІ-605, PER2003 /III-8114/ Бегуновци - Непразненци /III-605/ с дължина 2600 м. с начало от ІІІ-8114 до ІІІ-605, PER2004 /III 605, Ноевци - Габров дол / Гигинци - Кошарево - /III-8114/ с дължина 3400 м. с начало от ІІІ-605 до ІІІ-8114 и PER2016 /III-811/ Брезник - Ярославци – Завала с дължина 3500 м. (от Брезник от път ІІІ - 811 – с дължина 3500 м. в посока Красава)“ , Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

 

 

 

Поименно гласуване.

 

С 12 гласа „за“ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е № 256

 

1. Общински съвет – Брезник дава съгласие проект: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища PER2002 /III-605/ Ноевци - /III-811/ с дължина 2900 м. с начало от ІІІ-811 до ІІІ-605, PER2003 /III-8114/ Бегуновци - Непразненци /III-605/ с дължина 2600 м. с начало от ІІІ-8114 до ІІІ-605, PER2004 /III 605, Ноевци - Габров дол / Гигинци - Кошарево - /III-8114/ с дължина 3400 м. с начало от ІІІ-605 до ІІІ-8114 и PER2016 /III-811/ Брезник - Ярославци – Завала с дължина 3500 м. (от Брезник от път ІІІ - 811 – с дължина 3500 м. в посока Красава)“ да бъде подаден за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

 

2. Общински съвет – Брезник удостоверява, че дейностите по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища PER2002 /III-605/ Ноевци - /III-811/ с дължина 2900 м. с начало от ІІІ-811 до ІІІ-605, PER2003 /III-8114/ Бегуновци - Непразненци /III-605/ с дължина 2600 м. с начало от ІІІ-8114 до ІІІ-605, PER2004 /III 605, Ноевци - Габров дол / Гигинци - Кошарево - /III-8114/ с дължина 3400 м. с начало от ІІІ-605 до ІІІ-8114 и PER2016 /III-811/ Брезник - Ярославци – Завала с дължина 3500 м. (от Брезник от път ІІІ - 811 – с дължина 3500 м. в посока Красава)“ съответстват и отговарят на приоритетите на на Общинския план за развитие на община Брезник за програмен период 2014-2020г.

 

3. Общински съвет – Брезник удостоверява, че Община Брезник ще спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища PER2002 /III-605/ Ноевци - /III-811/ с дължина 2900 м. с начало от ІІІ-811 до ІІІ-605, PER2003 /III-8114/ Бегуновци - Непразненци /III-605/ с дължина 2600 м. с начало от ІІІ-8114 до ІІІ-605, PER2004 /III 605, Ноевци - Габров дол / Гигинци - Кошарево - /III-8114/ с дължина 3400 м. с начало от ІІІ-605 до ІІІ-8114 и PER2016 /III-811/ Брезник - Ярославци – Завала с дължина 3500 м. (от Брезник от път ІІІ - 811 – с дължина 3500 м. в посока Красава)“.

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

 

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 36 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097804