Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Общински съвет Заседания на ОбС - дневен ред и докладни Заседания на ОбС - 2016 г. Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - 31.08.2016 г.

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - 31.08.2016 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл.38, ал.2, т.2, чл. 39 ал. 3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам извънредно заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 31.08.2016г. от 09.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Брезник – пл. „9-ти септември” № 2, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Преименуване на ЦДГ към ОУ „Хр. Смирненски“- с. Ноевци в Детска градина / ДГ/ към ОУ „Хр. Смирненски“- с. Ноевци .

  2. Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Вземане на решение за кандидатстване на община Брезник с проект по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ .

  3. Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Кандидатстване с проектно предложение: „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на община Брезник“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, Мярка7- „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. .

  4. Писмо от Административен съд- гр. Перник относно: Протест от Николай Цветков- прокурор при Окръжна прокуратура – Перник относно: Обявяване незаконосъобразността на разпоредбата чл.2, ал.3, т.3 и чл.3, ал.1 от Наредба за поставяне преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи, приети с решение на Общински съвет- Брезник с № 184/13.12.2001г, Протокол №8. Изменена с Протокол №6/08.04.2014г., решение №55, Протокол №4/20.04.2016г. Решение №262 на ОбС- Брезник. .

  5. Писмо от Кмета на община Брезник относно: Взети решения №№ 230,231,232,233,234,239,240,241,242,243,244 по Протокол №15/04.08.2016г. на ОбС Брезник и №№ 195,196,197,198,199 и 200 по Протокол №14/19.07.2016г. на ОбС Брезник връща за отмяна, поради нарушение на чл.45, ал.10 от ЗМСМА и във връзка с промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, обнародвана в Държавен вестник бр.61 от 05.08.2016г., където казуса е решен правно. .

 

Председател Обс:/Виолета Младенова/

 

 

Посетители онлайн

В момента има 78 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 941067