Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 04.08.2016 г. /229-250/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 15

Гр.Брезник, 04.08.2016г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно: Провеждане на извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД - Перник

Поименно гласуване.

С 10 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 229

На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава мандат на Васил МИхайлов Узунов – кмет на Община Брезник да представлява Община Брезник в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 08.08.2016г от 10,30ч в Заседателната зала „Струма” на партерав сградата на Областна администрация – област Перник.

 2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник за предоставяне на позицията на Община Брезник /при невъзможност да участва упълномощава негов представител/ по въпросите от дневния ред в събранието на Асоциацията по Ви К Перник, както следва:

 • По т. 1 от дневнния ред – приемане препоръчителния размер на държавата в бюджета за 2017г на Асоциация по ВиК в обособената територия , обслужвана от „ВиК” ООД Перник, съгласно чл. 20 ал. 3 от ПОДАвИК, да гласува „за”;

 • По т. 2 от дневния ред „Други” гласува „По преценка”

  ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно: Упълномощаване на лице за процесуално представителство по Административни дела №№279, 285, 287, 292, 294/ 2016г. по описа на Административен съд Перник

  Поименно гласуване –по адм.дело 287 –

  С 9 гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/, Общинският съвет взе

  Р Е Ш Е Н И Е 230

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т.23, и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от АПК и чл. 8 ал. 1 т.1 от Наредба № 1 от 9 юли 2004г за минималните размери на адвокатските възнаграждения, Общинският съвет Брезник:

 1. Упълномощава Венета Петрова – адвокат към ПАК, за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. Дело № 287/2016година по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева.

 3. Възлага на кмета на Община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет.

  ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно: Упълномощаване на лице за процесуално представителство по Административни дела №№279, 285, 287, 292, 294/ 2016г. по описа на Административен съд Перник

  По адм.дело 292 –Поименно гласуване

  С 9 гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/ , Общинският съвет взе

  Р Е Ш Е Н И Е № 231

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т 23, и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от АПК и чл. 8 ал. 1 т.1 от Наредба № 1 от 9 юли 2004г за минималните размери на адвокатските възнаграждения, Общинският съвет Брезник:

 1. Упълномощава Венета Петрова – адвокат към ПАК, за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. Дело № 292/2016година по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева.

 3. Възлага на кмета на Община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет.

  ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно: Упълномощаване на лице за процесуално представителство по Административни дела №№279, 285, 287, 292, 294/ 2016г. по описа на Административен съд Перник

  По адм.дело 294 –Поименно гласуване

  С 9 гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/, Общинският съвет взе

  Р Е Ш Е Н И Е № 232

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т.23, и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от АПК и чл. 8 ал. 1 т.1 от Наредба № 1 от 9 юли 2004г за минималните размери на адвокатските възнаграждения, Общинският съвет Брезник:

 1. Упълномощава Милен Миленков – гл.юрисконсулт на Община Брезник, за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. Дело № 294/2016година по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева.

 3. Възлага на кмета на Община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет.

  ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно: Упълномощаване на лице за процесуално представителство по Административни дела №№279, 285, 287, 292, 294/ 2016г. по описа на Административен съд Перник

  По адм.дело 279 –Поименно гласуване

  С 9 гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/, Общинският съвет взе

  Р Е Ш Е Н И Е № 233

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т.23, и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от АПК и чл. 8 ал. 1 т.1 от Наредба № 1 от 9 юли 2004г за минималните размери на адвокатските възнаграждения, Общинският съвет Брезник:

 1. Упълномощава Венета Петрова – адвокат към ПАК, за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. Дело № 279/2016година по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева.

 3. Възлага на кмета на Община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет.

  ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно: Упълномощаване на лице за процесуално представителство по Административни дела №№279, 285, 287, 292, 294/ 2016г. по описа на Административен съд Перник

  По адм.дело 285 –

  Поименно гласуване

  С 9 гласа „за“ /Ваньо Добринов извън залата/, Общинският съвет взе

  Р Е Ш Е Н И Е № 234

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т.23, и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от АПК и чл. 8 ал. 1 т.1 от Наредба № 1 от 9 юли 2004г за минималните размери на адвокатските възнаграждения, Общинският съвет Брезник:

 1. Упълномощава Милен Миленков – гл.юрисконсулт на Община Брезник, за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. Дело № 285/2016година по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева.

 3. Възлага на кмета на Община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет.

  ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателя на ОбС Брезник относно: Включване на Сдружение „Дом Алтай- за деца с увреждания- седмична грижа“ за изграждане на Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа в общинсия план за развитие на община Брезник за програмен период 2014- 2020г.

  Поименно гласуване.

  С 10 гласа „за“ , Общинският съвет взе

  Р Е Ш Е Н И Е № 235

  На основание чл. 21 ал. 1 т.8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник включва в Общинския план за развитие на Община Брезник за програмен период 2014-2020г приоритет 3 „Подобряване на качествата на живот и на човешкия капитал, мярка 3.1 „Подобряване условията на живот – новоразкрити социални услуги за периода 2014-2020г, мярка 3.1.4.”Разнообразие и разшиняване на обхвата на предоставените социални услиги в общността” - 3.1.4.6. „Участие на Община Брезник в проекти и програми за разкриване на социални услуги от „резидентен тип” - „Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа”

  ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно докладна с вх. № 53-00-32/02.08.2016г от Тодор Тодоров – управител на „Водоснабдяване” ЕООД град Брезник по повод получено писмо изх. _ 17-54-6/27.07.2016г нна КЕВР, отнасящо се до внесен за добрение Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване” ЕООД град Брезник за регулаторен период 2017-2021г.

  Поименно гласуване

  С 10 гласа „за“ ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 236

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Потвърждава легитимността на „Водоснабдяване” ЕООД, че е общинско дружество със 100% общинска собственост, създадено по реда на Търговсия зокон.

 2. Активите, предоставени на „Водоснабдяване” ЕООД Брезник остават общинска собственост, съгласно приложения опис и не се предоставят на Асоциацията по ВиК Перник.

  ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Промяна в поиминния списък за капиталови разходи през 2016г. към 26.07.2016г.

  Поименно гласуване

  С 10 гласа „за“ ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 237

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2016г към 26.07.2016г. съгласно Приложение 1.

  Стойността на засегнатите обекти се увеличава от 130 255 лв. на 144 173 лв. с получения трансфер от МРРБ в размер на 11 518 лв. и увеличаване на собствените бюджетни срества за капиталови разходи с 2400 лв.

  Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

  ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Създаване на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

  С 10 гласа „за“ ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 238

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на § 56 от ПЗР към ЗИД на ЗЗБ и чл. 65а, ал. 1 от същия закон, Общинският съвет Брезник определя в състава на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, като преставители на ОбС Брезник да бъдат включени следните общински съветници:

 • Виолета Иванова Младенова – председател на ОбС

 • Борислав Григоров Стоянов – общински съветник.

  СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Изменение на Решения №№ 195, 196, 197, 198, 199 и 200 по Протокол №14 от 19.07.2016г. на ОбС Брезник, свързани с процесуално представителство на ОбС Брезник по образувани и насрочени дела по описа на Административен съд Перник

  Поименно гласуване на изменение решение 195

  С 8 гласа „за” 1 против /Росен Огнянов извън залата/ ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 239

  На основание чл. 45 ал. 9 и във връзска с чл.21, ал.1,т.6 и т.23, от ЗМСМА, изменя решение №195/19.07.2016г, а именно:

 1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. дело № 286/2016г., по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лв.

 3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет.

  СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Изменение на Решения №№ 195, 196, 197, 198, 199 и 200 по Протокол №14 от 19.07.2016г. на ОбС Брезник, свързани с процесуално представителство на ОбС Брезник по образувани и насрочени дела по описа на Административен съд Перник

  Поименно гласуване на изменение решение 196

  С 8 гласа „за“ 1 против /Росен Огнянов извън залата/, ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 240

  На основание чл. 45 ал. 9 и във връзска с чл.21, ал.1,т.6 и т.23, от ЗМСМА, изменя решение №196/19.07.2016г, а именно:

 1. Упълномощава Венета Симеонова Петрова за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм.дело № 291/2016г., по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лв.

  3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет.

  СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Изменение на Решения №№ 195, 196, 197, 198, 199 и 200 по Протокол №14 от 19.07.2016г. на ОбС Брезник, свързани с процесуално представителство на ОбС Брезник по образувани и насрочени дела по описа на Административен съд Перник

  Поименно гласуване на изменение решение 197

  С 8 за и 1 против /Росен Огнянов извън залата/ - ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 241

  На основание чл. 45 ал. 9 и във връзска с чл.21, ал.1,т.6 и т.23, от ЗМСМА, изменя решение №197/19.07.2016г, а именно:

 1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм.дело № 293/2016г., по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лв.

 3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет.

  СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Изменение на Решения №№ 195, 196, 197, 198, 199 и 200 по Протокол №14 от 19.07.2016г. на ОбС Брезник, свързани с процесуално представителство на ОбС Брезник по образувани и насрочени дела по описа на Административен съд Перник

  Поименно гласуване на изменение решение 198

  С 8 гласа „за“ и 1 против /Росен Огнянов извън залата/ - ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 242

  На основание чл. 45 ал. 9 и във връзска с чл.21, ал.1,т.6 и т.23, от ЗМСМА, изменя решение №198/19.07.2016г, а именно:

 1. Упълномощава Венета Симеонова Петрова за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм.дело № 288/2016г., по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лв.

  3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет.

  СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Изменение на Решения №№ 195, 196, 197, 198, 199 и 200 по Протокол №14 от 19.07.2016г. на ОбС Брезник, свързани с процесуално представителство на ОбС Брезник по образувани и насрочени дела по описа на Административен съд Перник

  Поименно гласуване на изменение решение

  С 8 гласа „за“ и 1 против – ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 243

  На основание чл. 45 ал. 9 и във връзска с чл.21, ал.1,т.6 и т.23, от ЗМСМА, изменя решение №199/19.07.2016г, а именно:

 1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм.дело № 289/2016г., по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лв.

 3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет.

  СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на община Брезник относно: Изменение на Решения №№ 195, 196, 197, 198, 199 и 200 по Протокол №14 от 19.07.2016г. на ОбС Брезник, свързани с процесуално представителство на ОбС Брезник по образувани и насрочени дела по описа на Административен съд Перник

  Поименно гласуване на изменение решение 200

  С 8 гласа „за“ и 1 против /Росен Огнянов извън залата/ , ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 244

  На основание чл. 45 ал. 9 и във връзска с чл.21, ал.1,т.6 и т.23, от ЗМСМА, изменя решение №200/19.07.2016г, а именно:

 1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм.дело № 290/2016г., по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300/триста/лв.

 3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, от бюджета на общината, дейност Общински съвет.

  ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник за 2016г.

  Поименно гласуване

  С 8 гласа „за“ /Росен Огнянов извън залата/ ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 245

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 127 ал. 1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник приема промяна по бюджета на Община Брезник за 2016г, а именно:

  І. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

  1. Намаление на разходите с 2 400 лв. по функция , дейности, параграи и подпараграфи, както следва:

  Функция VІІІ „Икономически дейности и услуги”

  Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”

  § 10-00 издръжка 2 400 лв.

  §§ 10-20 „външни услуги” 2 400 лв.

  2.Увеличение на разходите с 2 400 лвм. По функции, дейности параграфи и подпараграфи, както следва:

  Функция VІІІ „Икономически дейности и услуги”

  Дейност 929 „Други дейности по селско и горско стопантсво, лов и риболов”

  § 53-00 придобиване на НДА 2 400 лв.

  §§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмени продукти 2 400 лв.

  Промяната да се отрази в поименния списък, съгласно отделна докладна записка.

  ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект ПУП ПЗ на земеделска земя – нива, пета категория , ПИ 033003 по КВС на с.Горни Романци, община Брезник, собственост на „АПК Брезник“ ЕООД, във връзка с изискваснията на чл. 124а, за ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА ИГРАЖДАНЕ НА ОВЦЕФЕРМА.

  С 9 гласа „за“ ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 246

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 и ал 5, във връзка с чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник:

 1. Одобрява заданине за проектиране на ПУП – план за застрояване на ПИ 033003 по КВС на г.Горни Романци, Община Брезник с площ 2 212 кв.м. за промяна на предназначението на земеделска земя – нива, пета категория в земя за изграждане на овцеферма.

 2. Дава съгласие да бъде изработен ПУП – план за застрояване на ПИ № 033003 с площ до 2 212 кв.м по ОКВС на с.Горни романци, Община Брезник за обособяване на терен за изграждане на овцеферма.

  ПУП да се изгови при условията на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по искане и за сметка на заинтересуваните лица.

  ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на проект за обект ПУП – парцеларен план за учредяване на Трасе и сервитут на ел.кабел 20КV през ПИ №№ 000057 – мтс, №№№№60 – ПОЛСКИ ПЪТ И 028020 – нива по КВС на с. Режанци, във връзка с изграждане електрозахранване на цех за пелети в ПИ № 000057 със собственост на Евтим Методиев Евтимов

  С 9 гласа „за“ ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 247

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник ОДОБРЯВА ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе и сервитут за изграждане на електропровод 20 КV през ПИ №№ 000057 – МТС, 000060 – полски път и 028020 – нива по КВС на с.Режанци.

  ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за даване на съгласие за включване на имоти в НТП „НИВА“ ЗА КОИТО НЯМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ Община Брезник да участват в масиви за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017г

  Поименно гласуване

  С 9 гласа „за“ ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 248

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет Брезник дава съгласието си за имоти с НТП „нива”, земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, собственост на Община Брезник, за които няма сключени договори за наем, да участват в масиви за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанстата 2016/2017 год.

  ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обект – общинска собственост

  Поименно гласуване на проекта за решение с предложения член в комисията

  С 9 гласа „за“ ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 249

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.9 и чл. 14, ал. 7 и във връзка с ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 4, ал. 1 и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

  І. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2016 г., като в:

  Раздел V. За отдаване под наем на неземеделски имоти,

  - за гр.Брезник

  допълва точка 29. – Помещения за търговска дейност в спортен комплекс гр. Брезник, намиращи се в постройката до входа на стадиона 32.00 кв. м да бъде добавена - спомагателна сграда 06286.501.408.7 с площ 6 кв. м, намираща се в ПИ с идентификатор 06286.501.408 по КК и КР на гр. Брезник, ул. „Стадион“ № 1, УПИ ІX, кв. 26 по РП на гр. Брезник (Спортен комплекс гр. Брезник) за търговска дейност.

  ІІ. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следния имот – общинска собственост:

  1.Спомагателна сграда 06286.501.408.7 с площ 6 кв. м, намираща се в ПИ с идентификатор 06286.501.408 по КК и КР на гр. Брезник, ул. „Стадион“ № 1, УПИ ІX, кв. 26 по РП на гр. Брезник (Спортен комплекс гр. Брезник) за търговска дейност (АОС 914/01.03.2012 год.). Начална тръжна цена 12.00 лв., обл. с ДДС.

  ІІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

ІV. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам. кмет;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Оля Малинова Стоянова - директор на дирекция ОСПО и ХД;

3. Ивелина Веселинова Крумова - общински съветник;

4. Искрина Станиславова Велизарова – мл. експ. ПНОКФД

Резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО и ФСД , Йорданка Евлогиева Ушашка – общински съветник.

V. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за кандидатстване на Община Брезник по проект „Красива България“ към Министерство на труда и социалната политика.

Поименно гласуване на проекта за решение

С 9 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 250

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласие Община Брезник да кандидатства с проектно предложение: „Строително-ремонтни работи, свързани с осигуряване на достъпна среда и безопасност в сградата на бивша общинска болница – гр.Брезник, Община Брезник, ул. „Вл. Радославов” № 29” по Проект „Красива България”, мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”.

 2. Осигурява съфинансиране в размер на 20% от одобрената сума по проекта.

  ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

  /Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.09.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е О...

Четвъртък, 13 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 30 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1097162