Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 19.07.2016 г. /193-228/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

ПРЕПИС!

ПРОТОКОЛ

№ 14

гр.Брезник, 19.07.2016 г.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Заповед № АК-7 от 01.07.2016г. от Областният управител на област Перник, във връзка с преразглеждане на Решение № 183 от Протокол № 13 от проведено заседание на 16.06.2016г.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 193


На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА и в предвид мотивите на Областният управител на област Перник, подробно описани в Заповед № АК-7/01.07.2016 г. ,

1.Общински съвет Брезник отменя свое Решение №183 по Протокол № 11 от редовно заседание на Общински съвет Брезник, проведено на 16.06.2016 година.

2.Възлага на Кмета на община Брезник, да изпрати съгласувателни писма за съгласуване на концесията до органите визирани в чл.103, т.2 от ЗК.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Брезник.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 194

на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Брезник, както следва:

§1. В глава първа - Общи положения към чл.2 се добавя

т. 9 Данък върху таксиметров превоз на пътници

§2. В глава втора се създава раздел VII „Данък върху таксиметров превоз на пътници” с членове от 60 до 66.

Раздел VII

Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл. 60 ал. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

ал. (2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица,с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси.

ал. (3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

Чл. 61 ал. (1) Данъка върху таксиметров превоз на пътници е в размер на 300 лева. Данъкът се определя от общинския съвет до 31 октомври на предходната година.

ал.(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

ал. (3) Когато общинския съвет не е определил размера данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

Чл. 62 ал.(1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24 а, ал. 1 от Закона за автомобилните превозвачи данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

ал.(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

ал.(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка , в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

ал.(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

Чл. 63 Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на община Брезник, за чиято територия е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл.64 ал. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП х БМ, където

12

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61;

БМ е броя на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

ал. (2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = ПГДТПП х БМ, където

12

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година ;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 65 Данъкът по чл. 61 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24 а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 66 Възстановяване на надвнесен данък по чл. 64 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§3. В раздел I Данък върху недвижими имоти – чл. 10 ал. (1) става:

Данък върху недвижими имоти се заплаща:

1. в брой в касата на община Брезник отдел „МДТ”, находяща се на ул. „Елена Георгиева” №16;

2. по банков път – по банковата сметка на общината;

3. с пощенски запис;

4. чрез всички клонове на Изипей

§4. В раздел VI Туристически данък чл. 58 ал.(5) става: Обявена за противоконституционна с Решение № 5 на КС от 2012 г. – ДВ.бр. 30 от 2012 г.

§5. В допълнителните разпоредби - създава се §2.” Таксиметров превоз на пътници” е понятие по смисъла на Закона за автомобилните превози

§6. В преходни и заключителна разпоредби - създава се §7. Декларацията по чл. 62 от Наредбата се утвърждава от Министъра на финансите до 30септември 2016 г.

Изменението и допълнението на Наредбата приети с Решение ……….. …. от Протокол №………… ….на Общински съвет – Брезник влизат в сила на 01.01.2017 г.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Упълномощаване на лице за процесуално представителство по административни дела № 286, 291, 293, 288, 289, 290/2016 година, всичките по описа на Административен съд Перник.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 195


На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23, чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8,ал.1 от АПК и чл.8, ал.1, т.1 от Наредба №1 от 09.07.2014г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм. дело № 286/2016г., по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лв.

 3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, като същата се вземе от бюджета за дейността на Общинския съвет Брезник за 2016г. по §02-20

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Упълномощаване на лице за процесуално представителство по административни дела № 286, 291, 293, 288, 289, 290/2016 година, всичките по описа на Административен съд Перник.

 

 

Поименно гласуване.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 196

 

 

На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23, чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8,ал.1 от АПК и чл.8, ал.1, т.1 от Наредба №1 от 09.07.2014г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

 

 1. Упълномощава Венета Симеонова Петрова за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм.дело № 291/2016г., по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лв.

 3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, като същата се вземе от бюджета за дейността на Общинския съвет Брезник за 2016г. по §02-20

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Упълномощаване на лице за процесуално представителство по административни дела № 286, 291, 293, 288, 289, 290/2016 година, всичките по описа на Административен съд Перник.

 

 

Поименно гласуване.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 197

 

 

На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23, чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8,ал.1 от АПК и чл.8, ал.1, т.1 от Наредба №1 от 09.07.2014г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

 

 1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм.дело № 293/2016г., по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лв.

 3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, като същата се вземе от бюджета за дейността на Общинския съвет Брезник за 2016г. по §02-20

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Упълномощаване на лице за процесуално представителство по административни дела № 286, 291, 293, 288, 289, 290/2016 година, всичките по описа на Административен съд Перник.

 

 

Поименно гласуване.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 198

 

 

На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23, чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8,ал.1 от АПК и чл.8, ал.1, т.1 от Наредба №1 от 09.07.2014г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

 

 1. Упълномощава Венета Симеонова Петрова за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм.дело № 288/2016г., по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лв.

 3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, като същата се вземе от бюджета за дейността на Общинския съвет Брезник за 2016г. по §02-20

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Упълномощаване на лице за процесуално представителство по административни дела № 286, 291, 293, 288, 289, 290/2016 година, всичките по описа на Административен съд Перник.

 

 

Поименно гласуване.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 199

 

 

На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23, чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8,ал.1 от АПК и чл.8, ал.1, т.1 от Наредба №1 от 09.07.2014г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

 

 1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм.дело № 289/2016г., по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300 /триста/ лв.

 3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, като същата се вземе от бюджета за дейността на Общинския съвет Брезник за 2016г. по §02-20

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Упълномощаване на лице за процесуално представителство по административни дела № 286, 291, 293, 288, 289, 290/2016 година, всичките по описа на Административен съд Перник.

 

 

Поименно гласуване.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 200

 

 

На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23, чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8,ал.1 от АПК и чл.8, ал.1, т.1 от Наредба №1 от 09.07.2014г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

 

 1. Упълномощава Милен Георгиев Миленков за оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм.дело № 290/2016г., по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.

 2. Определя договорно възнаграждение в размер на 300/триста/лв.

 3. Възлага на Кмета на община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, като същата се вземе от бюджета за дейността на Общинския съвет Брезник за 2016г. по §02-20

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно Становище по Бизнес план за развитие на дейността на ВИК операторите за регулаторен период 2017- 2021г.

 

 

С 11 гласа „за”, 1 не участва в гласуването /Б. Стоянов/ ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 201

 

 

На основание чл. 21 ал.1 т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.10в, ал.1, т.5 от Закона за водите Общинският съвет Брезник:

 

 

Изразява положително становище по разработения Бизнес план за развитие на „Водоснабдяване“ ЕООД- Брезник за периода 2017- 2021г.

 

 

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот с.Видрица и сключване на договор за продажба - Росанка Симеонова Секулова

 

 

Поименно гласуване.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 202

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

 

І. Утвърждава пазарната оценки на:

 

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ VІІІ-7 кв. 5 по РП на с. Видрица с площ от 13 кв.м на стойност 87.60 лв. (осемдесет и седем лв. и 60 ст. – 6.74лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

 

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

 

 

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот с.Режанци и сключване на договор за продажба - Искра Стоилова Михайлова

 

 

Поименно гласуване.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 203

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

 

І. Утвърждава пазарната оценки на:

 

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ ІІ-278г, кв. 30 по РП на с. Режанци с площ от 19 кв.м на стойност 131.40 лв. (сто тридесет и един лв. и 40 ст. – 6.92 на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

 

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

 

 

 

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Станка Жотева Шаркова.

 

 

Поименно гласуване.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 204

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-154/20.06.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Станка Жотева Шаркова:

Имот с № 035075, с площ от 8.755 дка, представляващ нива, седма категория в местност „МИЛОШОВЕЦ", образуван от имот с № 035042, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Селима Спасова Апостолова

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 205

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-137/17.05.2016г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Конска, община Брезник, собственост на Селима Спасова Апостолова:

Имот с № 013125, с площ от 0.950 дка, представляващ нива, пета категория в местност „МЛАМОЛ", образуван от имот с № 013100, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 011155, с площ от 0.970 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ЛУКА", образуван от имот с № 011107, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 011154, с площ от 3.023 дка, представляващ естествена ливада, пета категория в местност „ГРАМАГЕ", образуван от имот с № 011106, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 013126, с площ от 1.265 дка, представляващ нива, пета категория в местност „МЛАМОЛ", образуван от имот с № 013100, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 013127, с площ от 2.336 дка, представляващ нива, пета категория в местност „РИБАРИЦА", образуван от имот с № 013118, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Павлов Найденов

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 206

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-92/12.05.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Стоян Павлов Найденов:

Имот с № 024011, с площ от 2.780 дка, представляващ нива, девета категория в местност „КОЧАНСКИ ДОЛ", образуван от имот с № 024004, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 024010, с площ от 3.209 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ВЪРТИНСКИ ДОЛ", образуван от имот с № 024004, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 026010, с площ от 5.053 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „КИТКА", образуван от имот с № 026009, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 004044, с площ от 5.975 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „МЕЧИ РИД", образуван от имот с № 004035, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Красава, с цел възстановяването й на наследниците на Борис Вацев Петрунов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 207

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-142/17.05.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Красава, община Брезник, собственост на Борис Вацев Петрунов:

Имот с № 047027, с площ от 2.057 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ПЕСЪК", образуван от имот с № 047022, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 047028, с площ от 1.494 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ГЕРЕН", образуван от имот с № 047017, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Видрица, с цел възстановяването й на наследниците на Асен Божилов Денков.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 208

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-141/17.05.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, собственост на Асен Божилов Денков:

Имот с № 052021, с площ от 2.125 дка, представляващ нива, девета категория в местност „СТРИН ДОЛ", образуван от имот с № 052017, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 048082, с площ от 0.476 дка, представляващ нива, четвърта категория в местност „БУКА", образуван от имот с № 048071, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 001071, с площ от 6.681 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „ЧУКАРЕ", образуван от имот с № 001050, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Петър Виденов Аначков

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 209

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-139/17.05.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Петър Виденов Аначков:

Имот с № 018063, с площ от 3.393 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ПОД СЕЛО", образуван от имот с № 018057, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 018062, с площ от 1.691 дка, представляващ нива, пета категория в местност „НАД СЕЛО", образуван от имот с № 018028, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 039034, с площ от 7.504 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ПОЯКЕ", образуван от имот с № 039024, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Слаковци, с цел възстановяването й на наследниците на Борис Гигов Дойчев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 210

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-98/22.04.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, собственост на Борис Гигов Дойчев:

Имот с № 050102, с площ от 49.056 дка, представляващ нива, девета категория в местност „АТАНАСОВА ПОЯТА", образуван от имот с № 050089, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Сопица, с цел възстановяването й на наследниците на Никифор Найденов Митов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 211

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-105/03.05.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Сопица, община Брезник, собственост на Никифор Найденов Митов:

Имот с № 046011, с площ от 1.335 дка, представляващ нива, осма категория в местност „ПОЯТИЩЕ", образуван от имот с № 046008, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 046012, с площ от 2.087 дка, представляващ нива, осма категория в местност „ПОЯТИЩЕ", образуван от имот с № 046008, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Арзан, с цел възстановяването й на наследниците на Антония, Теофил Николови Божилови

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 212

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-106/03.05.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Арзан, община Брезник, собственост на Антония, Теофил Николови Божилови:

Имот с № 013010, с площ от 3.621 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ШИРОКО ОРНИЧЕ", образуван от имот с № 013006, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 020022, с площ от 7.883 дка, представляващ естествена ливада, шеста категория в местност „ЛЮТО УСОЕ", образуван от имот с № 020021, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 031015, с площ от 4.115 дка, представляващ нива, осма категория в местност „НАД ТРЕПЕТЛИКА", образуван от имот с № 031001, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Станьовци, с цел възстановяването й на наследниците на Томирко Таков Ангелов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 213

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-138/17.05.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Станьовци, община Брезник, собственост на Томирко Таков Ангелов:

Имот с № 000141, с площ от 1.003 дка, представляващ силно наклонена и ерозирана земя, девета категория в местност „АМИТИЦА", образуван от имот с № 000138, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 040012, с площ от 1.000 дка, представляващ нива, пета категория в местност „АМИТИЦА", образуван от имот с № 040008, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гърло, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Милев Гигов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 214

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5700-3/12.04.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гърло, община Брезник, собственост на Стоян Милев Гигов:

Имот с № 023040, с площ от 2.032 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ПОЯТА", образуван от имот с № 023038, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Долни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Наталия Ставрева Петрова.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 215

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-1137/17.05.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Наталия Ставрева Петрова:

Имот с № 047016, с площ от 1.675 дка, представляващ нива, пета категория в местност „КРУША", образуван от имот с № 047001, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 050082, с площ от 3.884 дка, представляващ нива, девета категория в местност „БЕЛИНА МАХАЛА", образуван от имот с № 050019, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 046014 с площ от 1.125 дка, представляващ нива, пета категория в местност „МИРКОВО", образуван от имот с № 046009, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 050083, с площ от 2.974 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЦИГАНКА", образуван от имот с № 050039, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Жота Николов Шарков.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 216

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-155/20.06.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Жота Николов Шарков:

Имот с № 036010, с площ от 14.280 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „НАД СЕЛО", образуван от имот с № 036005, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Муртинци, с цел възстановяването й на наследниците на Иван Гълъбов Петрунов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 217

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-158/28.06.2016г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Муртинци, община Брезник, собственост на Иван Гълъбов Петрунов:

Имот с № 020015, с площ от 1.054 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Мала река", образуван от имот с № 020013, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 039009, с площ от 1.967 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Неготинци", образуван от имот с № 039001, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Стоил Михайлов Тонев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 218

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-157/27.06.2016г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Стоил Михайлов Тонев:

Имот с № 060136, с площ от 1.076 дка, представляващ нива, седма категория в местност „Блато", образуван от имот с № 060135, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 501252, с площ от 1.918 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Търница", образуван от имот с № 501251, частна собственост на Община Брезник.

-Имот с № 027127, с площ от 3.030 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Въртоп", образуван от имот с № 027072, частна собственост на Община Брезник.

-Имот с № 058089, с площ от 3.816 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Славково", образуван от имот с № 058076, частна собственост на Община Брезник.

-Имот с № 077055, с площ 1.586 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Орман", образуван от имот с № 077006, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Велко Атанасов Ходжов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 219

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-150/13.06.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Велко Атанасов Ходжов:

Имот с № 501052, с площ от 1.177 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЧЕМЕРНИЦА", образуван от имот с № 501021, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Сопица, с цел възстановяването й на наследниците на Йордан Николов Анков.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 220

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-140/17.05.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Сопица, община Брезник, собственост на Йордан Николов Анков:

Имот с № 049016, с площ от 4.236 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ЧУКАТА", образуван от имот с № 049012, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 038026, с площ от 2.102 дка, представляващ нива, девета категория в местност „РАДА БАРА", образуван от имот с № 038022, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 038027, с площ от 3.333 дка, представляващ нива, пета категория в местност „БРАЙКЕВ ДОЛ", образуван от имот с № 038023, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 037057, с площ от 2.208 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ГЛОГ", образуван от имот с № 037001, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 037058, с площ от 3.215 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ГЛОГ", образуван от имот с № 037001, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 049015, с площ от 2.846 дка, представляващ нива, пета категория в местност „СЕЛИЩЕ", образуван от имот с № 049012, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на гр. Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Славе Танчев Зидарски.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 221

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-160/28.06.2016г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на град Брезник, община Брезник, собственост на Славе Танчев Зидарски:

Имот с № 06286.12.4, с площ от 3.496 дка, представляващ нива в местността „Могилица". Новообразуваният ПИ с проектен идентификатор съвпада със стария ПИ: 06286.12.4, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 06286.12.26, с площ от 2.305 дка, представляващ нива в местността „Могилица". Новообразуваният ПИ с проектен идентификатор съвпада със стария ПИ: 06286.12.26, собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Обсъждане по предоставена информация от Кмета на община Брезник, относно издадена Заповед на Директор РИОСВ - Перник, касаеща прекратяване експлоатацията на общинско депо за твърди битови отпадъци гр. Брезник

С 12 гласа „за” ОбС на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА приема информацията от Кмета на община Брезник, относно издадена Заповед на Директор РИОСВ – Перник за сведение.

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Обсъждане на предложен проект на методика за изчисляване на ТБО

С 12 гласа „за” предложението се приема на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове.

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Информация за изработените проекти по Европейски програми и тяхното движение и степен на готовност.

С 12 гласа „за” информацията се приема на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА.

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Информация за развитието на туризма и спорта в общината- стопанисване и използване на спортната база и задачите на обединен клуб „Чорни- 2004 “

С 12 гласа „за” информацията се приема на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА.

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти-общинска собственост и земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Поименно гласуване

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 222

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.9 и чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 ал. 7 от ЗОС, чл. 4, ал. 1, чл. 7, ал. 1и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

І. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2016 г. , като в:

Раздел V. За отдаване под наем на неземеделски имоти,

- за гр.Брезник

допълва точка 31. Помещение с площ от 30 кв. м, намиращо се на втория етаж в сградата на ретранслаторна станция Брезник, м. „Гребен” с идентификационен номер 06286.103.8.1 и фасадна площ от 6 кв.м, при височинна кота 15 метра, находяща се върху съществуваща мачта тип ЖР, която е неразделна част от „Ретранслаторна станция”, местност „Гребен”, гр. Брезник – да бъде добавена още 11 кв.м фасадна площ.

създава нова точка71.а Покривно пространство на сградата на ТВРС Брезник от 8.66 кв.м за разполагане на електронно съобщителни съоръжения за предоставяне на електронно съобщителни услуги на жителите на гр. Брезник.

ІІ. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните имоти –общинска собственост:

1. Помещение с площ от 30 кв. м, намиращо се на втория етаж в сградата на ретранслаторна станция Брезник, м. „Гребен” с идентификационен номер 06286.103.8.1 и фасадна площ 17 кв. м. за разполагане на електронно съобщителни съоръжения за предоставяне на електронно съобщителни услуги на жителите на гр. Брезник, за срок от пет години. Начална тръжна цена 235.00 лв., облагаеми с ДДС.

2. Незавършена панелна сграда на един етаж, построена върху имот № 000234, местност „Загране” в землището на с. Кошарево, със застроена площ 472 кв. м., за срок от пет години. Начална тръжна цена 141.60 лв. Сумата не се облага с ДДС.

3. Петно № 11 с площ 10.50 кв. м в кв. 58 Б от РП на гр. Брезник „За търговия и обслужващи дейности”, с идентификатор 06286.501.1377 по КК и КР за продажба на тото фишове, за срок от пет години. Начална тръжна цена 31.50 лв. , облагаеми с ДДС.

4. Помещение с площ 79 кв.м (седемдесет и девет кв.м) в сградата на кметство, читалище, магазин и ресторант – МС 1969//74/82 год. със ЗП 315 кв.м, участващи в УПИ VI-„ Кметство, магазин, ресторант”, кв.16 по РП на с. Станьовци, за срок от пет години.

Начална тръжна цена 43.45 лв., облагаеми с ДДС.

5. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Озърновци, за срок от пет години.

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

Местност

площ

дка

Първоначален годишен наем

/лв/

1. 1

007012

нива

IX

Под камик

8.454

76.09

6. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Режанци, за срок от пет години.

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

Местност

площ дка

Първоначален годишен наем

/лв/

2. 1.

022022

нива

IX

Било

7.790

70.11

7. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Гърло, за срок от пет години.

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

Местност

площ дка

Първоначален годишен наем

/лв/

3. 1.

028031

нива

V

Падине

3.330

43.29

4.

001032

нива

IX

Дурле

6.891

62.02

5.

001035

нива

IX

Дурле

3.697

33.27

ІІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

ІV. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет;

и членове:

1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Оля Малинова Стоянова - директор на дирекция ОСПО и ХД;

3. Десислава Иванова Стоилова - общ. съветник;

4. Искрина Станиславова Велизарова – мл. експ. ПНОКФД

5. Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „Селско и горско стопанство”.

6. Кметовете и км.наместници за съответните землища.

Резервни членове: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО и ФСД

и Добринка Дойчева - общ. съветник.

V. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

 

 

 

ТРИДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2016 г. и даване на съгласие за продажба на имоти

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 223

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал.1 и ал.9, чл.34, ал.4 от ЗОС и чл.3 ал.1,чл. 21, ал. 1, т.1, от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Допълва в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Брезник за 2016 г.в Раздел III със следните имоти:

- поземлен имот XIII- 43, с площ 854 кв.м в кв. 14 по плана на с. Горни Романци. Парцел за индивидуално жилищно строителство АОС № 3795/09.10.2014 г.

- УПИ I, кв. 51 по РП на с. Ноевци, с площ 715 кв.м. АОС № 2121/01.02.2013 г.,

- УПИ XXV, кв.50 по РП на с. Ноевци, с площ 710 кв.м. АОС 4613/12.11.2015 г.

- УПИ XXXVIII, кв. 50, по Регулационния план на с. Ноевци, с площ 720 кв.м. АОС 4639/15.03.2016 г.,

- УПИ XIV – 171, кв. 26 по Регулационния план на с. Слаковци, с площ 871 кв.м АОС №4640/31.03.2016 г.,

2. Дава съгласието си да се извърши разпореждане – продажба на имоти частна общинска собственост, с предназначение за индивидуално застрояване.

 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно: обявяване на публичен търг на обект – частна общинска собственост на част от покривно пространство на сградата на ТВРС Брезник

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 224

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от ЗОС, чл. 4, ал. 1, чл. 7, ал. 1 и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следния имот –частна общинска собственост:

1. Покривно пространство на сградата на ТВРС Брезник от 8.66 кв.м за разполагане на електронно съобщителни съоръжения за предоставяне на електронно съобщителни услуги на жителите на гр. Брезник. Определя начална тръжна цена 250 лева, облагаеми с ДДС

2. Определя срок на договора - 10 /десет/ години.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

ІІІ. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет;

и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

2. Оля Малинова Стоянова - директор на дирекция ОСПО и ХД;

3. Иван Димитров Ставрев - общ. съветник;

4. Искрина Станиславова Велизарова – мл. експ. ПНОКФД

Резервен член: Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „Селско и горско стопанство”.

V. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с. Видрица и сключване на договор за продажба.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 225

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценки на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ V – 96, кв. 13 по РП на с. Видрица, община Брезник, с площ от 190 кв.м на стойност 917.70 лв. (деветстотин и седемнадесет лв. и 70 ст. – 4.83 на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна за включване на НЧ „Просвещение 1870“ в общинския план за развитие на община Брезник за програмен период 2014-2020 г.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 226

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА ,

Включва НЧ „Просвещение 1870” – гр. Брезник в Общинския план за развитие на община Брезник за програмен период 2014-2020г., приоритет 3 - „Подобряване качествата на живот на човешкия капитал”, мярка 3.1.3. „Подобряване качества на културната инфраструктура и обекти от културно-историческото наследство /КИН/ и на образованието”.

 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Добиване на допълнително право на строеж върху петно № 23 и 24, намиращи се в УПИ III за обществено жилищно строителство, озеленяване и магазини“, кв.12 по РП на гр.Брезник, представляващ имот с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР на град Брезник.

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за”, 1 „против“ /Десислава Стоилова/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 227

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 37, ал.4, т.4 от ЗОС, вр.чл.180 ЗУТ и чл.21, ал. 1, т.3, чл.29 ал.8 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

І. Дава съгласието си Борис Иванов Захариев с учредено право на строеж за построяване на обекти- гаражи с площ от 21.125 кв.м. /всеки един от тях/, върху петно №23 и 24 /съгласно виза за гараж/, намиращи се в УПИ III „за обществено жилищно строителство, озеленяване и магазини“, кв.12 по РП на град Брезник, представляващ имот с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР на град Брезник, одобрена със Заповед №РД-18-35/23.04.2009 год. на Директора на АГКР, да добие допълнително право на строеж с размер 3.25/1.50 метра към всеки един от гаражите и след заплащане на сумата от 219.60 лева /без ДДС/.

ІІ. Упълномощава кмета на община Брезник да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна относно: отпускане на помощ на Радка Мирчева Михалкова от Долна Секирна.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 228

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Брезник:

1. Отпуска сумата от 300 /триста/ лв. на Радка Мирчева Михалкова - жител на с. Долна Секирна, община Брезник.

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 - обезщетения и помощи по решение на ОбС.

3. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за изплащане на сумата.

 

 

Протоколист: Председател на ОбС:

/Мария Христова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 55 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236594