Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 16.06.2016 г. /177-192/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

13

Гр.Брезник, 16.06.2016 г.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателя на Постоянната комисия по нормативна уредба, законност и обществен ред относно: Изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистота, организацията и безопасността на движението на територията на община Брезник

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 177

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 8, чл. 26 ал. 2 от ЗНА Общински съвет Брезник приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на територията на община Брезник /Приета с Решение № 516/27.03.2014 г. на Общински съвет – Брезник, взето с протокол № 2; изм. и доп. Решение № 592/18.09.2014 г. на Общински съвет – Брезник/, съгласно Приложение № 1 неразделна част от настоящето решение.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 2014 - 2020г. на община Брезник за 2015г.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 178

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24 т. 4 от ЗРР, Общинският съвет Брезник:

 1. Одобрява Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020 на Община Брезник, за 2015год.

 2. Копие от решението на ОбС Брезник и от Годишния доклад да се изпратят на председателя на Областния съвет за развитие град Перник.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Перник, като ВиК оператор за периода 2017- 2021г.

 

С 12 гласа „за” /Иван Ставрев извън залата/ ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 179

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.10в, ал.1, т.5 от ЗВ, във връзка с писмо изх.№1129 от 30.05.2016 г. на „В и К“ ООД - Перник, Общинският съвет Брезник приема предложения Бизнес план за развитие на „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Перник за периода 2017-2021 година, при следните забележки:

 

 1. По отношение на справка №8 „Ремонтни програми“ по позиции 1.1- 1.5, 1.7,1.10- 1.14 не са заложени ремонтни дейности за регулаторния период. В същото време в графа „Обща стойност на обектите“ за посочения период фигурират стойности за извършване на ремонти.

 2. По отношение на предложените цени за регулаторния период повишаването им е обосновано с ангажимент за инвестиции. Тъй като разходите за инвестиции се заплащат от всеки един абонат, бихме желали да бъдат конкретизирани по общини.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Покана за Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД- Перник

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 180

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон, Общински съвет – Брезник оправомощава Васил Михайлов Узунов - Кмет, в качеството му на представител на Община Брезник, а при невъзможност той да участва оправомощава негов представител да участва в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник на 17.06.2016 година и да гласува по точките в обявения дневен ред, както следва:

 

По т.1.“Общото събрание приема отчета за стопанската дейност на „Водоснабдяване и канализация“ ООД за 2015 година.-гласува „ЗА“

 

По т.2 „Общото събрание приема годишния финансов отчет и баланс на „Водоснабдяване и канализация“ ООД за 2015 година, доклада на одитора и доклада на одитния комитет за същия период“-гласува „ЗА“

 

По т.3 „Общото събрание на дружеството избира „Перфект Одит Консулт –БТ“ ЕООД гр.Перник представлявано от г-жа Бойка Тодорова, дипломиран експерт-счетоводител-Диплома №515/2000 година за проверител на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник за 2016 година, с предложена цена 7 750 лева без ДДС-гласува „ЗА“

 

По т.4 „Общото събрание на съдружниците приема за сведение информацията на управителя за дейността на дружеството към 30.05.2016 година-гласува „ЗА“

 

По т.5 „Разни“-гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник


Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 181

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА , Общинският съвет Брезник:

 

1. Определя представителя на Община Брезник да бъде Васил Михайлов Узунов - Кмет на Община Брезник и да участва на заседанието на Асоциация по ВиК на обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник, което ще се проведе на 24.06.2016 година./при невъзможност да участва, кмета на общината да упълномощи свой представител/

 

2. Дава мандат на представителя на Община Брезник Васил Михайлов Узунов - Кмет на община Брезник за предоставяне на позицията на община Брезник по въпросите от дневния ред в събранието на Асоциация по ВиК – Перник, както следва:

 

- по точка 1 от дневния ред Обсъждане и съгласуване на основание чл.198в, ал.4,т.5 от Закона за водите на Бизнес плана за развитие на „Вик“ ООД-Перник, за периода 2017-2021 година-гласува „ЗА“ , като изрази становището по решение № 179 на ОбС от 16.06.2016г.

 

- по точка 2 от дневния ред „Други“Разни“ - гласува „ПО ПРЕЦЕНКА”

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект - оптична кабелна линия от улица „Иван Тимофеев“, гр. Брезник до ТВ ретранслатор в месността Гребен, гр. Брезник.

 

С 13 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 182

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1, във връзка с чл. 150 от ЗУТ Общинският съвет Брезник одобрява комплексен проект за инвестиционна инициатива – ПУП - ПП за обект „Оптична кабелна линия от ул. „Иван Тимофеев” гр. Брезник до ТВ ретранслатор в местност „Гребен”, гр. Брезник, започваща от края на ул. „Иван Тимофеев” в чертите на гр. Брезник – от О.Т. 262, кв. 101, преминаваща през:

В урбанизираната територия – имот с идентификатор 06286.501.1749

В земеделската територия имоти с идентификатори:

ПИ № 06286.12.44, земеделска земя – полски път, общинска собственост;

ПИ № 06286.12.37, земеделска земя – полски път, общинска собственост;

ПИ № 06286.8.36, земеделска земя – полски път, общинска собственост;

ПИ № 06286.8.34, земеделска земя – полски път, общинска собственост;

ПИ № 06286.8.39, земеделска земя – полски път, общинска собственост;

ПИ № 06286.103.5, земеделска земя – полски път, общинска собственост;

ПИ № 06286.103.4, земеделска земя – полски път, общинска собственост.

В горската територия:

ПИ № 06286.103.1, горска територия, държавна, частна собственост;

ПИ № 06286.103.8, горска територия, общинска частна собственост.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Утвърждаване на концесионер по проведена процедура по предоставяне на концесия с предмет: Предоставяне на услуга за обществен превоз на пътници по зададени параметри от утвърдените общинска и областна транспортни схеми

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 183

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 58, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, чл.чл. 87, 88 и 89 от Правилника за приложение за Закона за концесиите, протоколите на комисията по провеждане на процедурата, доклада на кмета на Общината, след самостоятелна преценка на изложените в тях факти и обстоятелства Общински съвет Брезник:

1. Определя за концесионер на концесия с предмет: Предоставяне на услуга за обществен превоз на пътници по зададени параметри от утвърдените общинска и областна транспортни схеми:

Фирма „Автобусен транспорт Кракра” ООД, ЕИК 113569344, с адрес на управление в гр. Перник 2300, ул. „Рашо Димитров”, бл. 80, вх. „Г”, ап. 81.

2. Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички предходни решения в процедурата за предоставяне на концесията са влезли в сила, същото не е обжалвано, а ако е обжалвано - спорът е решен.

3. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за концесия в срок до 30 дни след влизане на настоящето решение в сила, съгласно точка 2.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Утвърждаване на концесионер на язовир „Красава“, махала Банкова

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” , ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 184

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 58, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, чл.чл. 87, 88 и 89 от Правилника за приложение за Закона за концесиите, Общински съвет Брезник:

1. Определя за концесионер на язовир „Красава”, махала Банкова (АОС № 65/20.06.2000 год.), имот № 000068 по КВС в землището на с. Завала, община Брезник, класиралият се на първо място: „Бари 13” ЕООД, ЕИК 202413747, със седалище и адрес на управление в гр. Брезник 2360, ул. „Васил Левски” № 13, с предложени концесионно плащане – 4 555.55 лв., инвестиции – 298 500.00 лв., работни места – 3 бр.

2. Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички предходни решения в процедурата за предоставяне на концесията са влезли в сила, същото не е обжалвано, а ако е обжалвано - спорът е решен.

3. Съгласно извършеното съгласуване за определяне на концесионер с МВР се изменя решение № 40 от 17.12.2015 г., с което текстовете на точки от 8.2.3 до 8.2.6 се отменят, като несъответстващи на действащата в момента нормативна уредба, а текстовете на т. 8.2.21.1 и т. 8.2.21.2. „Концесионерът е длъжен” придобива следната редакция:

„8.2.21. Концесионерът е длъжен:

8.2.21.1. Да изпълнява изцяло всички задължения на концедента и изискванията по осъществяването на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръжения към тях, уредени в Наредба № 13 от 29 януари 2004 г. за условията и вида за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръжения към тях и други действащи в тази област нормативни актове;

8.2.21.2. Да изготви авариен план, съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите и по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия;

8.2.21.3. Да съгласува аварийния план с концедента и със собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по поречието на реката в тримесечен срок от подписването на концесионния договор;

8.2.21.4. Да изпълнява задълженията по чл. 35, ал. 3 от ЗЗБ, както и да извършва ежедневни огледи на стената и съоръженията незабавно след земетръс, високи води и силни ветрове. При констатирани повреди незабавно да сигнализира компетентните органи;

8.2.21.5. Да изготви инструкция за експлоатация и поддържане на язовира, която да се утвърди от концедента, в съответствие с чл. 38, ал. 1 от Наредба № 13 от 2004 г.;

8.2.21.6. Да оборудва авариен склад и поддържа в готовност и наличност авариен резерв от материали и резервни части в съответствие с чл. 55, т. 3 от Наредба № 13 от 2004 г.;

8.2.21.7. Да осигури охрана на язовирната стена и съоръжения към нея, в съответствие с Глава девета от Наредба № 13 от 2004 г.;

8.2.21.8. Да изпълнява задълженията по чл. 142 от Закона за водите”

4. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за концесия в срок до 30 дни след влизане на настоящето решение в сила, съгласно точка 2.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане на решение за резервно жилище

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 185

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.42 ал.2 от ЗОС във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

Променя списъка на общинските жилища:

1. Ап. № 23, вх. „А”, ет. 8 в жилищен блок № 4 на ул. „Цвета Лумбарова”, гр. Брезник, става резервно жилище,

2.Ап. № 41, вх. „Б” ,ет. 6 в жилищен блок № 3 на ул. „Цвета Лумбарова”, гр. Брезник, става оборотно жилище.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с. Кошарево и сключване на договор за продажба със Славчо Борисов Рангелов

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за”  /Д.Стоилова не участва в гласуването/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 186

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценки на:

1. Незастроен общински имот, участващ в VІІІ-128, кв. 19 по РП на с. Кошарево с площ от 58 кв.м на стойност 288.84 лв. (двеста осемдесет и осем лв. и осемдесет и четири ст. – 4.98 на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с. Ноевци и сключване на договор за продажба с Катя Иванова Стефанова

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 187

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценки на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ Х-440, кв. 19 по РП на с. Ноевци с площ от 8 кв.м на стойност 55.20 лв. (петдесет и пет лева и 0.20 ст.. – 6.90 на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с. Ноевци и сключване на договор за продажба със Симеон Верманов Попов

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 188

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценки на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ VII-324, кв. 12 по РП на с. Ноевци с площ от 160 кв.м на стойност 1149.60 лв. (хиляда сто четиридесет и девет лева 60 стотинки – 7.19 на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Удостояване със званиено „Почетен гражданин на град Брезник“

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 189

На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и Статута за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Брезник”, Общинският съвет Брезник удостоява със званието „Почетен гражданин на град Брезник” д-р КАЛОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ.

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Вземане на решение за допълване на списъка за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, съгласно чл.37,ал.1 от ЗСПЗЗ

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 190

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общинският съвет Брезник:

1. Допълва списъка на пасища, мери и ливади на общината по землища, които следва да се отдават под наем.

2. Списъкът със свободните за отдаване под наем пасища, мери и ливади да се обяви в общината и на интернет страницата.

Приложение: Общински имоти за допълване към списъка за отдаване под наем на пасища, мери и ливади по землища.

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателя на ОбС относно: Отмяна на Решение № 100 по Протокол № 10 от 24.03.2016 година на общински съвет Брезник и вземане на ново Решение за безвъзмездно право на ползване на общински имот от „Асоциацията за развъждане на Брезнишка овца”

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 191

На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезник отменя свое Решение № 100 по Протокол № 10 от 24.03.2016 година.

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателя на ОбС относно: Отмяна на Решение № 100 по Протокол № 10 от 24.03.2016 година на общински съвет Брезник и вземане на ново Решение за безвъзмездно право на ползване на общински имот от „Асоциацията за развъждане на Брезнишка овца”

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 192

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 чл.14 ал.2 и чл.39 ал.3 от ЗОС, вр.чл.10а от Закона за животновъдството и чл.31 ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1.Дава съгласието си да бъде учредено безвъзмездно вещно право на ползване върху помещение, находящо се във Ветеринарна лечебница, етаж втори, югоизточно крило, състоящо се от две преходни стаи, с адрес: гр. Брезник, ул. „ Ангел Коцелянов“ №7, за срок от три години на Асоциацията за развъждане на Брезнишка овца”

2.Упълномощава Кмета на община Брезник да издаде заповед и да сключи договор

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 46 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1014038