Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 16.06.2016 г. /177-192/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

13

Гр.Брезник, 16.06.2016 г.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателя на Постоянната комисия по нормативна уредба, законност и обществен ред относно: Изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистота, организацията и безопасността на движението на територията на община Брезник

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 177

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 8, чл. 26 ал. 2 от ЗНА Общински съвет Брезник приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на територията на община Брезник /Приета с Решение № 516/27.03.2014 г. на Общински съвет – Брезник, взето с протокол № 2; изм. и доп. Решение № 592/18.09.2014 г. на Общински съвет – Брезник/, съгласно Приложение № 1 неразделна част от настоящето решение.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 2014 - 2020г. на община Брезник за 2015г.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 178

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24 т. 4 от ЗРР, Общинският съвет Брезник:

  1. Одобрява Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020 на Община Брезник, за 2015год.

  2. Копие от решението на ОбС Брезник и от Годишния доклад да се изпратят на председателя на Областния съвет за развитие град Перник.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Перник, като ВиК оператор за периода 2017- 2021г.

 

С 12 гласа „за” /Иван Ставрев извън залата/ ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 179

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.10в, ал.1, т.5 от ЗВ, във връзка с писмо изх.№1129 от 30.05.2016 г. на „В и К“ ООД - Перник, Общинският съвет Брезник приема предложения Бизнес план за развитие на „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Перник за периода 2017-2021 година, при следните забележки:

 

  1. По отношение на справка №8 „Ремонтни програми“ по позиции 1.1- 1.5, 1.7,1.10- 1.14 не са заложени ремонтни дейности за регулаторния период. В същото време в графа „Обща стойност на обектите“ за посочения период фигурират стойности за извършване на ремонти.

  2. По отношение на предложените цени за регулаторния период повишаването им е обосновано с ангажимент за инвестиции. Тъй като разходите за инвестиции се заплащат от всеки един абонат, бихме желали да бъдат конкретизирани по общини.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Покана за Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД- Перник

 

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 180

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон, Общински съвет – Брезник оправомощава Васил Михайлов Узунов - Кмет, в качеството му на представител на Община Брезник, а при невъзможност той да участва оправомощава негов представител да участва в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник на 17.06.2016 година и да гласува по точките в обявения дневен ред, както следва:

 

По т.1.“Общото събрание приема отчета за стопанската дейност на „Водоснабдяване и канализация“ ООД за 2015 година.-гласува „ЗА“

 

По т.2 „Общото събрание приема годишния финансов отчет и баланс на „Водоснабдяване и канализация“ ООД за 2015 година, доклада на одитора и доклада на одитния комитет за същия период“-гласува „ЗА“

 

По т.3 „Общото събрание на дружеството избира „Перфект Одит Консулт –БТ“ ЕООД гр.Перник представлявано от г-жа Бойка Тодорова, дипломиран експерт-счетоводител-Диплома №515/2000 година за проверител на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник за 2016 година, с предложена цена 7 750 лева без ДДС-гласува „ЗА“

 

По т.4 „Общото събрание на съдружниците приема за сведение информацията на управителя за дейността на дружеството към 30.05.2016 година-гласува „ЗА“

 

По т.5 „Разни“-гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на ОбС относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник


Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 181

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА , Общинският съвет Брезник:

 

1. Определя представителя на Община Брезник да бъде Васил Михайлов Узунов - Кмет на Община Брезник и да участва на заседанието на Асоциация по ВиК на обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник, което ще се проведе на 24.06.2016 година./при невъзможност да участва, кмета на общината да упълномощи свой представител/

 

2. Дава мандат на представителя на Община Брезник Васил Михайлов Узунов - Кмет на община Брезник за предоставяне на позицията на община Брезник по въпросите от дневния ред в събранието на Асоциация по ВиК – Перник, както следва:

 

- по точка 1 от дневния ред Обсъждане и съгласуване на основание чл.198в, ал.4,т.5 от Закона за водите на Бизнес плана за развитие на „Вик“ ООД-Перник, за периода 2017-2021 година-гласува „ЗА“ , като изрази становището по решение № 179 на ОбС от 16.06.2016г.

 

- по точка 2 от дневния ред „Други“Разни“ - гласува „ПО ПРЕЦЕНКА”

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект - оптична кабелна линия от улица „Иван Тимофеев“, гр. Брезник до ТВ ретранслатор в месността Гребен, гр. Брезник.

 

С 13 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 182

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1, във връзка с чл. 150 от ЗУТ Общинският съвет Брезник одобрява комплексен проект за инвестиционна инициатива – ПУП - ПП за обект „Оптична кабелна линия от ул. „Иван Тимофеев” гр. Брезник до ТВ ретранслатор в местност „Гребен”, гр. Брезник, започваща от края на ул. „Иван Тимофеев” в чертите на гр. Брезник – от О.Т. 262, кв. 101, преминаваща през:

В урбанизираната територия – имот с идентификатор 06286.501.1749

В земеделската територия имоти с идентификатори:

ПИ № 06286.12.44, земеделска земя – полски път, общинска собственост;

ПИ № 06286.12.37, земеделска земя – полски път, общинска собственост;

ПИ № 06286.8.36, земеделска земя – полски път, общинска собственост;

ПИ № 06286.8.34, земеделска земя – полски път, общинска собственост;

ПИ № 06286.8.39, земеделска земя – полски път, общинска собственост;

ПИ № 06286.103.5, земеделска земя – полски път, общинска собственост;

ПИ № 06286.103.4, земеделска земя – полски път, общинска собственост.

В горската територия:

ПИ № 06286.103.1, горска територия, държавна, частна собственост;

ПИ № 06286.103.8, горска територия, общинска частна собственост.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Утвърждаване на концесионер по проведена процедура по предоставяне на концесия с предмет: Предоставяне на услуга за обществен превоз на пътници по зададени параметри от утвърдените общинска и областна транспортни схеми

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 183

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 58, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, чл.чл. 87, 88 и 89 от Правилника за приложение за Закона за концесиите, протоколите на комисията по провеждане на процедурата, доклада на кмета на Общината, след самостоятелна преценка на изложените в тях факти и обстоятелства Общински съвет Брезник:

1. Определя за концесионер на концесия с предмет: Предоставяне на услуга за обществен превоз на пътници по зададени параметри от утвърдените общинска и областна транспортни схеми:

Фирма „Автобусен транспорт Кракра” ООД, ЕИК 113569344, с адрес на управление в гр. Перник 2300, ул. „Рашо Димитров”, бл. 80, вх. „Г”, ап. 81.

2. Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички предходни решения в процедурата за предоставяне на концесията са влезли в сила, същото не е обжалвано, а ако е обжалвано - спорът е решен.

3. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за концесия в срок до 30 дни след влизане на настоящето решение в сила, съгласно точка 2.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Утвърждаване на концесионер на язовир „Красава“, махала Банкова

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” , ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 184

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 58, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, чл.чл. 87, 88 и 89 от Правилника за приложение за Закона за концесиите, Общински съвет Брезник:

1. Определя за концесионер на язовир „Красава”, махала Банкова (АОС № 65/20.06.2000 год.), имот № 000068 по КВС в землището на с. Завала, община Брезник, класиралият се на първо място: „Бари 13” ЕООД, ЕИК 202413747, със седалище и адрес на управление в гр. Брезник 2360, ул. „Васил Левски” № 13, с предложени концесионно плащане – 4 555.55 лв., инвестиции – 298 500.00 лв., работни места – 3 бр.

2. Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички предходни решения в процедурата за предоставяне на концесията са влезли в сила, същото не е обжалвано, а ако е обжалвано - спорът е решен.

3. Съгласно извършеното съгласуване за определяне на концесионер с МВР се изменя решение № 40 от 17.12.2015 г., с което текстовете на точки от 8.2.3 до 8.2.6 се отменят, като несъответстващи на действащата в момента нормативна уредба, а текстовете на т. 8.2.21.1 и т. 8.2.21.2. „Концесионерът е длъжен” придобива следната редакция:

„8.2.21. Концесионерът е длъжен:

8.2.21.1. Да изпълнява изцяло всички задължения на концедента и изискванията по осъществяването на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръжения към тях, уредени в Наредба № 13 от 29 януари 2004 г. за условията и вида за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръжения към тях и други действащи в тази област нормативни актове;

8.2.21.2. Да изготви авариен план, съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите и по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия;

8.2.21.3. Да съгласува аварийния план с концедента и със собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по поречието на реката в тримесечен срок от подписването на концесионния договор;

8.2.21.4. Да изпълнява задълженията по чл. 35, ал. 3 от ЗЗБ, както и да извършва ежедневни огледи на стената и съоръженията незабавно след земетръс, високи води и силни ветрове. При констатирани повреди незабавно да сигнализира компетентните органи;

8.2.21.5. Да изготви инструкция за експлоатация и поддържане на язовира, която да се утвърди от концедента, в съответствие с чл. 38, ал. 1 от Наредба № 13 от 2004 г.;

8.2.21.6. Да оборудва авариен склад и поддържа в готовност и наличност авариен резерв от материали и резервни части в съответствие с чл. 55, т. 3 от Наредба № 13 от 2004 г.;

8.2.21.7. Да осигури охрана на язовирната стена и съоръжения към нея, в съответствие с Глава девета от Наредба № 13 от 2004 г.;

8.2.21.8. Да изпълнява задълженията по чл. 142 от Закона за водите”

4. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за концесия в срок до 30 дни след влизане на настоящето решение в сила, съгласно точка 2.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане на решение за резервно жилище

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 185

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.42 ал.2 от ЗОС във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

Променя списъка на общинските жилища:

1. Ап. № 23, вх. „А”, ет. 8 в жилищен блок № 4 на ул. „Цвета Лумбарова”, гр. Брезник, става резервно жилище,

2.Ап. № 41, вх. „Б” ,ет. 6 в жилищен блок № 3 на ул. „Цвета Лумбарова”, гр. Брезник, става оборотно жилище.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с. Кошарево и сключване на договор за продажба със Славчо Борисов Рангелов

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за”  /Д.Стоилова не участва в гласуването/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 186

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценки на:

1. Незастроен общински имот, участващ в VІІІ-128, кв. 19 по РП на с. Кошарево с площ от 58 кв.м на стойност 288.84 лв. (двеста осемдесет и осем лв. и осемдесет и четири ст. – 4.98 на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с. Ноевци и сключване на договор за продажба с Катя Иванова Стефанова

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 187

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценки на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ Х-440, кв. 19 по РП на с. Ноевци с площ от 8 кв.м на стойност 55.20 лв. (петдесет и пет лева и 0.20 ст.. – 6.90 на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с. Ноевци и сключване на договор за продажба със Симеон Верманов Попов

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 188

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценки на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ VII-324, кв. 12 по РП на с. Ноевци с площ от 160 кв.м на стойност 1149.60 лв. (хиляда сто четиридесет и девет лева 60 стотинки – 7.19 на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Удостояване със званиено „Почетен гражданин на град Брезник“

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 189

На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и Статута за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Брезник”, Общинският съвет Брезник удостоява със званието „Почетен гражданин на град Брезник” д-р КАЛОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ.

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Вземане на решение за допълване на списъка за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, съгласно чл.37,ал.1 от ЗСПЗЗ

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 190

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общинският съвет Брезник:

1. Допълва списъка на пасища, мери и ливади на общината по землища, които следва да се отдават под наем.

2. Списъкът със свободните за отдаване под наем пасища, мери и ливади да се обяви в общината и на интернет страницата.

Приложение: Общински имоти за допълване към списъка за отдаване под наем на пасища, мери и ливади по землища.

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателя на ОбС относно: Отмяна на Решение № 100 по Протокол № 10 от 24.03.2016 година на общински съвет Брезник и вземане на ново Решение за безвъзмездно право на ползване на общински имот от „Асоциацията за развъждане на Брезнишка овца”

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 191

На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезник отменя свое Решение № 100 по Протокол № 10 от 24.03.2016 година.

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Председателя на ОбС относно: Отмяна на Решение № 100 по Протокол № 10 от 24.03.2016 година на общински съвет Брезник и вземане на ново Решение за безвъзмездно право на ползване на общински имот от „Асоциацията за развъждане на Брезнишка овца”

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 192

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 чл.14 ал.2 и чл.39 ал.3 от ЗОС, вр.чл.10а от Закона за животновъдството и чл.31 ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1.Дава съгласието си да бъде учредено безвъзмездно вещно право на ползване върху помещение, находящо се във Ветеринарна лечебница, етаж втори, югоизточно крило, състоящо се от две преходни стаи, с адрес: гр. Брезник, ул. „ Ангел Коцелянов“ №7, за срок от три години на Асоциацията за развъждане на Брезнишка овца”

2.Упълномощава Кмета на община Брезник да издаде заповед и да сключи договор

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 88 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 917153