Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.05.2016 г. /153-176/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

ПРЕПИС!

ПРОТОКОЛ

№ 12

Гр.Брезник, 20.05.2016г.

ПЪРВА ТОЧКА: Информация за контрола и санкциите, относно спазване и изпълнение Наредба № 1 на ОбС Брезник

С 13 гласа „за” ОбС Брезник взе

Р Е Ш Е Н И Е № 153

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема за сведение информацията на РУ Брезник за контрола и санкциите, относно спазване и изпълнение на Наредба № 1 на ОбС.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане на годишен отчет, баланс и разпределение на печалбата за 2015г. на Общинско дружество „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник

Поименно гласуване. Борислав Стоянов не участва в гласуването

С 11 гласа „за” и 1 въздържал се/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 154

На основание чл. 21 ал. 1 т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 137 ал. 1 т. 3 от Търговския закон, чл. 7 ал. 1 във връзка с чл. 20 ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества, Общинският съвет Брезник:

 1. Приема отчета и баланса за 2015г. на „Водоснабдяване” ЕООД

 2. Освобождава дружеството от внасяне на дивиденти в общината, поради финансова загуба

 3. Управителят на дружеството да поиска от ВиК Перник ООД погасителен план за задълженията, които има към „ Водоснобдяване“ ЕООД Брезник и го предостави на Общински съвет.

 4. На всяко тримесечие да бъде предоставян финансов отчет на дружеството пред ОбС Брезник

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане на годишен отчет, баланс и разпределение на печалбата за 2015г. на Общинско дружество „Брезник фарм“ ЕООД

Поименно гласуване

С 12 гласа „ЗА” и 1 въздържал се /Д.Стоилова/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 155

На основание чл. 21 ал. 1 т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 137 ал. 1 т. 3 от Търговския закон, чл. 7 ал. 1 във връзка с чл. 20 ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества, Общинският съвет Брезник:

 1. Приема годишния отчет и баланс за 2015г на „Брезник фарм” ЕООД

 2. Освобождава дружеството от внасяне на дивидент в общината. След отразяване на печалбата в законови резерви, да се ползва за увеличаване асортимента на лекарствените продукти.

 3. На всяко тримесечие да бъде предоставян финансов отчет на дружеството пред ОбС Брезник

  ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Приемане отчет за дейността на Общински исторически музей- Брезник за периода от 01.08.2015г. до 31.05.2016г.

  С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 156

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема за сведение отчета за дейността на Общински исторически музей – Брезник за периода от 01.08.2015г до 01.05.2016г.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Намаление на заплащаната такса за ползване на детска млечна кухня

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 157

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ и Наредбата за административното обслужване, Общинският съвет Брезник изменя чл. 25а от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги,съгласно ЗМДТ на Община Брезник – таксата за ползване на детска млечна кухня от 2,20 лв. на ден става 1,50 лв. на ден.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Кмета на общината относно: Осигуряване на допълнителни средства на читалище „Просвещение-1870“, гр. Брезник във връзка с предписание на Районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението“

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 158

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник предоставя средства в размер на 1 200 лв. на читалище „Просвещение 1870” гр.Брезник от планираните средства по параграф 45-00 „Субсидии и други трансфери за юридически лица с нестопанска цел, дейност Читалища” – дофинансиране на държавни дейности с общински приходи.

СЕДМА ТОЧКА: Доклад от председателите на читалищата за осъществените дейности в изпълнение на програмата по чл.26 от Закона за читалищата.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 159

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема за сведение отчетите на председателите на читалищата за осъщъствените дейности в изпълнение на програмата по чл. 26 от Закона за читалищата.

ОСМА ТОЧКА: Информация за сключените концесионни договори.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 160

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема за сведение Информация за сключените концесионни договори в Община Брезник.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Информация за състоянието на пътната инфраструктура в общината.

С 12 гласа „за” и 1 въздържал се /Д.Стоилова/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 161

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема за сведение Информация за състоянието на пътната инфраструктура в общината.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на общината относно определяне възнаграждението на външни експерти за участие в заседания на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 162

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 , чл. 27 ал. 4 и 5 от ЗМСМА и чл. 3 ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодествието му с общинската администрация,във връзка с чл. 6 ал. 2 и 3 от ЗУТ, Общинският съвет определя:

За всяко присъствие на външен експерт в заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Брезник да се и заплаща възнаграждение в размер на 50 /петдесет/лв.

Заплащането да се извършва веднъж на три месеца от предвидените средства по бюджета на Община Брезник, дейност 122 „общинска администрация”, § 02-02 „други възнаграждения и плащания за персонала”.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на общината относно върнато за ново обсъждане решение № 108 по протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 21.04.2015г.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” Обс взе

Р Е Ш Е Н И Е 163

На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, заповед № АК-5/11.05.2016г. на Областен управител на област Перник, Общинският съвет Брезник отменя решение № 108 по протокол № 11 от заседание на ОбС, проведено 21.04.2016г.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на общината относно върнато за ново обсъждане решение № 108 по протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 21.04.2015г.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 164

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 3 , чл. 39 ал. 4 и ал.5 от ЗОС и чл. 7 ал. 10 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване на помещения, представляващи стаи с номера 2,3,5 и 8 с обща площ 92,90 кв.м. находящи се на втория етаж на общинска сграда в УПИ ІІ – „За административни нужди, обществено хранене и търговия” пл. № 465 кв. 58 по РП на град Брезник, ул. „Андрей Михайлов” № 83, за срок от 10 години.
 2. Възлага на кмета на Община Брезник да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване с областна дирекция „Земеделие” Перник.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на общината относно върнати за ново обсъждане от ОбС Брезник решения №№ 113; 116 в частта по точки 1 и 2; 117 в частта по пхочки 2 и 3; 126 в частта по точки 2,3,4,5 и 6; 127; 138 в частта по тире 2; 141 в частта по тирета 1,2,5 и 7; 142 в частта по тирета 7,8 и 9; 143 в частта по тире 3; 144 в частта по тирета 4 и 22 от протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 21.04.2016г във връзка с постъпила заповед № АК-5 от 11,05.2016г на областния управител на Област Перник, както и отменяне на решение № 21 по протокол № 2 от 03.12.2015г на ОбС Брезник.

Поименно гласуване

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 165

На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.Общинският съвет Брезник отменя решение № 21 по протокол №2 от 03.12.2015г. на Общински съвет –Брезник с което е утвърден списъка на мерите, пасищата и ливадите, приет с решения №695/26.02.2015г. и №854/27.08.2015г. и по отношение на който списък е наложена забрана за възстановяване на собственост по §27 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на общината относно върнати за ново обсъждане от ОбС Брезник решения №№ 113; 116 в частта по точки 1 и 2; 117 в частта по пхочки 2 и 3; 126 в частта по точки 2,3,4,5 и 6; 127; 138 в частта по тире 2; 141 в частта по тирета 1,2,5 и 7; 142 в частта по тирета 7,8 и 9; 143 в частта по тире 3; 144 в частта по тирета 4 и 22 от протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 21.04.2016г във връзка с постъпила заповед № АК-5 от 11,05.2016г на областния управител на Област Перник, както и отменяне на решение № 21 по протокол № 2 от 03.12.2015г на ОбС Брезник.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 166

На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, и в предвид мотивите на областен управител на област Перник, подробно описани в Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 113 на ОбС, по протокол № 11 от 21.04.2016г. за изваждане имоти от ОПФ от списъка на мерите, пасищата и ливадите, за които не трябва да има възстановяване на собственост по чл.27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници, по землища, както следва за селата:

село Арзан

002014

ливада

IX

9.582

005011

Пасище, мера

IX

47.305

005047

Пасище, мера

IX

5.328

005051

Пасище, мера

VIII

19.682

007009

Пасище, мера

VIII

3.882

009017

Пасище, мера

VIII

31.746

004020

Пасище, мера

VIII

9.012

007012

Пасище, мера

IX

6.992

018026

ливада

IX

2.897

018025

ливада

IX

4.569

008009

Пасище, мера

IX

13.118

019066

ливада

VIII

3.612

019068

ливада

VIII

14.994

019036

ливада

VIII

9.761

005053

Пасище, мера

VIII

6.510

014058

Пасище, мера

VIII

58.624

село Банище

023009

Пасище, мера

IX

2.696

село Бегуновци

036005

Ливада

ІХ

64.039

село Видрицаа

002045

Пасище с храсти

IV

85.523

018001

Пасище, мера

VI

32.242

село Гоз

005018

Пасище. мера

IX

5.784

005036

Пасище. мера

IV

24.016

019030

ливада

IX

4.272

026039

ливада

IX

72.946

025070

Пасище. мера

V

92.546

005015

ливада

IX

6.323

014019

Пасище. мера

IX

224.345

017038

Пасище. мера

IX

8.553

027038

Пасище. мера

IX

6.244

001046

ливада

IX

2.000

009013

ливада

IX

11.206

018050

ливада

IX

3.082

село Горни Романци

036088

Пасище. мера

IX

49.986

село Гигинци

027009

пасища

X

428.026

село Конска

016127

ливада

VI I

5.196

016138

Пасище. мера

VII

3.166

село Слаковци

021016

Пасище. мера

IX

20.079

село Велковци

069033

ливада

VI

4.569

068015

ливада

VI

0.849

065021

ливада

VI

5.660

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на общината относно върнати за ново обсъждане от ОбС Брезник решения №№ 113; 116 в частта по точки 1 и 2; 117 в частта по пхочки 2 и 3; 126 в частта по точки 2,3,4,5 и 6; 127; 138 в частта по тире 2; 141 в частта по тирета 1,2,5 и 7; 142 в частта по тирета 7,8 и 9; 143 в частта по тире 3; 144 в частта по тирета 4 и 22 от протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 21.04.2016г във връзка с постъпила заповед № АК-5 от 11,05.2016г на областния управител на Област Перник, както и отменяне на решение № 21 по протокол № 2 от 03.12.2015г на ОбС Брезник.

Поименно гласуване по решение № 116.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 167

На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 116 на ОбС в частта по точки 1 и 2, по протокол № 11 от 21.04.2016г. а именно:

- поземлен имот №004023, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 4,066 декара, находящ се в местността „Габраш”, образуван от имот с №004020;

- поземлен имот №007016, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 4,538 декара, находящ се в местността „Джебино”, образуван от имот с №007012;

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на общината относно върнати за ново обсъждане от ОбС Брезник решения №№ 113; 116 в частта по точки 1 и 2; 117 в частта по пхочки 2 и 3; 126 в частта по точки 2,3,4,5 и 6; 127; 138 в частта по тире 2; 141 в частта по тирета 1,2,5 и 7; 142 в частта по тирета 7,8 и 9; 143 в частта по тире 3; 144 в частта по тирета 4 и 22 от протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 21.04.2016г във връзка с постъпила заповед № АК-5 от 11,05.2016г на областния управител на Област Перник, както и отменяне на решение № 21 по протокол № 2 от 03.12.2015г на ОбС Брезник.

Поименно гласуване по решение № 117

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 168

На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 117 на ОбС в частта на точки 2 и 3 , по протокол № 11 от 21.04.2016г. а именно:

- поземлен имот №002046, начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ категория, с площ от 4,982 декара находящ се в местността „ Грамаге” , образуван от имот с № 002045;

- поземлен имот №018017, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория,

с площ от 6,591 декара, находящ се в местността „Заораница”, образуван от имот с №018001;

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на общината относно върнати за ново обсъждане от ОбС Брезник решения №№ 113; 116 в частта по точки 1 и 2; 117 в частта по пхочки 2 и 3; 126 в частта по точки 2,3,4,5 и 6; 127; 138 в частта по тире 2; 141 в частта по тирета 1,2,5 и 7; 142 в частта по тирета 7,8 и 9; 143 в частта по тире 3; 144 в частта по тирета 4 и 22 от протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 21.04.2016г във връзка с постъпила заповед № АК-5 от 11,05.2016г на областния управител на Област Перник, както и отменяне на решение № 21 по протокол № 2 от 03.12.2015г на ОбС Брезник.

Поименно гласуване по решение № 126

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 169

На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 126 на ОбС в частта на точки 2,3,4,5 и 6, по протокол № 11 от 21.04.2016г. а именно:

-поземлен имот №005035, начин на трайно ползване – пасище, мера,VІІІ категория, с площ от 0,989 декара, находящ се в местността „Конопнище”, образуван от имот с №005011;

-поземлен имот №005048, начин на трайно ползване – пасище, мера,VІІІ категория, с площ от 5,328 декара, находящ се в местността „Над трепетлика”, образуван от имот с №005047;

-поземлен имот №005056, начин на трайно ползване – пасище, мера,VІІІ категория, с площ от 11,067 декара, находящ се в местността „Гробища”, образуван от имот с №005051;

-поземлен имот №007017, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 3,882 декара, находящ се в местността „Лиляков кладенец”, образуван от имот с №007009;

-поземлен имот №009037, начин на трайно ползване – пасище, мера,VІІІ категория, с площ от 7,685 декара, находящ се в местността „Голема нива”, образуван от имот с №009017;

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на общината относно върнати за ново обсъждане от ОбС Брезник решения №№ 113; 116 в частта по точки 1 и 2; 117 в частта по пхочки 2 и 3; 126 в частта по точки 2,3,4,5 и 6; 127; 138 в частта по тире 2; 141 в частта по тирета 1,2,5 и 7; 142 в частта по тирета 7,8 и 9; 143 в частта по тире 3; 144 в частта по тирета 4 и 22 от протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 21.04.2016г във връзка с постъпила заповед № АК-5 от 11,05.2016г на областния управител на Област Перник, както и отменяне на решение № 21 по протокол № 2 от 03.12.2015г на ОбС Брезник.

Поименно гласуване по решение № 127

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 170

На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 127 на ОбС, по протокол № 11 от 21.04.2016г. а именно:

-поземлен имот №023043, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 1,629 декара, находящ се в местността „Любенова ливада”, образуван от имот с №023009;

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на общината относно върнати за ново обсъждане от ОбС Брезник решения №№ 113; 116 в частта по точки 1 и 2; 117 в частта по пхочки 2 и 3; 126 в частта по точки 2,3,4,5 и 6; 127; 138 в частта по тире 2; 141 в частта по тирета 1,2,5 и 7; 142 в частта по тирета 7,8 и 9; 143 в частта по тире 3; 144 в частта по тирета 4 и 22 от протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 21.04.2016г във връзка с постъпила заповед № АК-5 от 11,05.2016г на областния управител на Област Перник, както и отменяне на решение № 21 по протокол № 2 от 03.12.2015г на ОбС Брезник.

Поименно гласуване по решение № 138

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 171

На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 138 на ОбС в частта по тире 2, по протокол № 11 от 21.04.2016г. а именно:

 • поземлен имот №021017, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 3,706 декара, находящ се в местността „Поятище”, образуван от имот с №021016;

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на общината относно върнати за ново обсъждане от ОбС Брезник решения №№ 113; 116 в частта по точки 1 и 2; 117 в частта по пхочки 2 и 3; 126 в частта по точки 2,3,4,5 и 6; 127; 138 в частта по тире 2; 141 в частта по тирета 1,2,5 и 7; 142 в частта по тирета 7,8 и 9; 143 в частта по тире 3; 144 в частта по тирета 4 и 22 от протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 21.04.2016г във връзка с постъпила заповед № АК-5 от 11,05.2016г на областния управител на Област Перник, както и отменяне на решение № 21 по протокол № 2 от 03.12.2015г на ОбС Брезник.

Поименно гласуване по решение № 141

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 172

На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 141 на ОбС в частта по тирета 1,2, 5 и 7, по протокол № 11 от 21.04.2016г. а именно:

- поземлен имот №014022, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХкатегория, с площ от 2,642 декара, находящ се в местността „Вървище”, образуван от имот с №014019;

- поземлен имот №017052, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 4,365 декара, находящ се в местността „Ласкерница”, образуван от имот с №017038;

- поземлен имот №027067, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 3,211 декара, находящ се в местността „Герен”, образуван от имот с №027038;

- поземлен имот №025087, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 2,888 декара, находящ се в местността „Лютина ливада”, образуван от имот с №025070;

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на общината относно върнати за ново обсъждане от ОбС Брезник решения №№ 113; 116 в частта по точки 1 и 2; 117 в частта по пхочки 2 и 3; 126 в частта по точки 2,3,4,5 и 6; 127; 138 в частта по тире 2; 141 в частта по тирета 1,2,5 и 7; 142 в частта по тирета 7,8 и 9; 143 в частта по тире 3; 144 в частта по тирета 4 и 22 от протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 21.04.2016г във връзка с постъпила заповед № АК-5 от 11,05.2016г на областния управител на Област Перник, както и отменяне на решение № 21 по протокол № 2 от 03.12.2015г на ОбС Брезник.

Поименно гласуване по решение № 142

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 173

На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 142 на ОбС в частта по тирета 7, 8 и 9, по протокол № 11 от 21.04.2016г., а именно:

- поземлен имот №005040, начин на трайно ползване – пасище, мера, V категория, с площ от 4,464 декара, находящ се в местността „Вървище”, образуван от имот с №005018;

- поземлен имот №005042, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 4,285 декара, находящ се в местността „Вървище”, образуван от имот с №005036;

- поземлен имот №005041, начин на трайно ползване – пасище, мера, V категория, с площ от 3,842 декара, находящ се в местността „Вървище”, образуван от имот с №005018;

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на общината относно върнати за ново обсъждане от ОбС Брезник решения №№ 113; 116 в частта по точки 1 и 2; 117 в частта по пхочки 2 и 3; 126 в частта по точки 2,3,4,5 и 6; 127; 138 в частта по тире 2; 141 в частта по тирета 1,2,5 и 7; 142 в частта по тирета 7,8 и 9; 143 в частта по тире 3; 144 в частта по тирета 4 и 22 от протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 21.04.2016г във връзка с постъпила заповед № АК-5 от 11,05.2016г на областния управител на Област Перник, както и отменяне на решение № 21 по протокол № 2 от 03.12.2015г на ОбС Брезник.

Поименно гласуване по решение № 143

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 174

На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 143 на ОбС в частта по тире 3, по протокол № 11 от 21.04.2016г., а именно:

 • поземлен имот №025088, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 3,085 декара, находящ се в местността „Лютина ливада”, образуван от имот с №025070;

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на общината относно върнати за ново обсъждане от ОбС Брезник решения №№ 113; 116 в частта по точки 1 и 2; 117 в частта по пхочки 2 и 3; 126 в частта по точки 2,3,4,5 и 6; 127; 138 в частта по тире 2; 141 в частта по тирета 1,2,5 и 7; 142 в частта по тирета 7,8 и 9; 143 в частта по тире 3; 144 в частта по тирета 4 и 22 от протокол № 11 от проведено редовно заседание на ОбС Брезник на 21.04.2016г във връзка с постъпила заповед № АК-5 от 11,05.2016г на областния управител на Област Перник, както и отменяне на решение № 21 по протокол № 2 от 03.12.2015г на ОбС Брезник.

Поименно гласуване по решение № 144

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 175

На основание чл. 45 ал. 9, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.23, и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА. И в предвид мотивите нна областен управител на област Перник, подробно описани в Заповед № АК-5/11.05.2016г, Общинският съвет Брезник потвърждава решение № 144 на ОбС в частта по тирета 4 и 22, по протокол № 11 от 21.04.2016г., а именно:

- поземлен имот №005039, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 1,480 декара, находящ се в местността „Данчолица”, образуван от имот с №005036;

- поземлен имот №005037, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІХ категория, с площ от 6,450 декара, находящ се в местността „Густо гърне”, образуван от имот с №005036;

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Одобряване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе и сервитут на обект „Ново изграждане и рехабилитация на съществуваща техническа инфраструктура за допълнително водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица, Велковци и Слаковци, Община Брезник” по реда на чл. 124 ал. 1 от ЗУТ.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 176

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 129 ал. 1 при условията на чл. 150 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник одобрява комплексен проект за инвестиционна инициатива - ПУП – ПП за трасе и сервитут на довеждащ водопровод от с. Гърло до гр. Брезник и от с. Ноевци, до с. Слаковци, преминаващ през имоти от землищата, както следва:

- землище гр. Брезник, имоти с идентификатори : 06286.3.14, 06286.3.15, 06286.3.16, 06286.3.17, 06286.3.18, 06286.3.21, 06286.3.22, 06286.3.23, 06286.3.28 06286.3.31, 06286.4.1, 06286.4.33, 06286.4.34, 06286.4.35, 06286.4.38, 06286.4.40, 06286.4.41, 06286.6.7, 06286.6.8, 06286.6.10, 06286.6.40, 06286.6.41, 06286.8.33, 06286.9.1, 06286.9.44, 06286.9.45 по КККР на землището гр.Брезник;

- Землище с. Видрица, имоти с №№: 11034.0.19, 11034.0.23, 11034.0.26, 11034.0.29, 11034.0.40, 11034.0.43, 11034.0.47, 11034.0.51, 11034.0.61, 11034.0.67, 11034.0.78, 11034.0.82, 11034.0.83, 11034.0.86, 11034.0.90, 11034.0.101, 11034.21.1, 11034.21.2, 11034.21.3, 11034.21.37, 11034.22.14, 11034.22.15, 11034.23.19, 11034.29.3, 11034.29.4, 11034.29.5, 11034.29.6, 11034.29.10, 11034.29.11, 11034.33.95, 11034.33.97, 11034.33.98, 11034.33.99, 11034.33.100, 11034.33.104, 11034.33.127, 11034.33.128, 11034.33.139, 11034.33.187, 11034.36.12, 11034.36.13, 11034.38.4, 11034.38.5, 11034.38.6, 11034.38.7, 11034.38.8, 11034.38.9, 11034.38.10, 11034.38.11, 11034.38.12, 11034.38.13, 11034.38.14, 11034.38.18, 11034.38.19, 11034.39.27, 11034.39.28, 11034.39.29, 11034.39.56, 11034.41.1, по КВС на селото;

- Землище с. Гърло имоти с №№: 18349.0.91, 18349.0.118, 18349.0.122, 18349.0.126, 18349.0.128, 18349.0.131, 18349.23.22, 18349.24.14, 18349.30.4, 18349.30.5, 18349.30.9, 18349.30.10, 18349.30.16, 18349.31.12, 18349.31.13, 18349.31.14, 18349.31.19, по КВС на селото;

- Землище с. Слаковци имоти с №№: 67163.0.62, 67163.0.67, 67163.0.74, 67163.0.113,

67163.0.128, 67163.0.135, 67163.0.152, 67163.0.157, 67163.0.158, 67163.0.163, 67163.0.168, 67163.0.170, 67163.0.182, 67163.0.192, 67163.0.196, 67163.0.198, 67163.18.37, 67163.25.30, 67163.45.19, 67163.50.47, 67163.50.48, 67163.50.49, 67163.50.50, 67163.50.51, 67163.50.52, 67163.50.66, 67163.50.67, 67163.50.68, 67163.50.74, 67163.50.89, 67163.50.91, 67163.53.34, по КВС на селото, за обект „Ново изграждане и рехабилитация на съществуваща техническа инфраструктура за допълнително водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица, Велковци и Слаковци, община Брезник”.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 28 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236268