Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 21.04.2016 г. /105-152/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 11

Гр.Брезник, 21.04.2016г.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно искане за допускане на частично изменение на ПУП вх. № 9400-1175/01.04.2016г придружено от проектопредложение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за ЧИ на ПУП – план за регулация на УПИ № V-96, кв.13 по РП на с.Видрица, собственост на Боян Йорданов Виденов от гр. Перник, ул. „Презвитер Козма” № 26, с което се иска към УПИ V-96, да се придадат части от път – тупик, общинска собственост с площ 190 кв.м.

С 12 гласа „за” , ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 105

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 4 т. 2, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 134 ал. 2 т. 6 , във връзка с чл. 15 ал. 3 от ЗУТ и чл. 15 ал. 1 т. 1, чл 24 ал. 1 и ал. 5 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласие да бъде изработен проект за ЧИ на ПУП при условията на чл. 134 ал. 2 т. 6 от ЗУТ, с който да се променят дворищнорегулационните граници на УПИ V-96 в съответствие с приложената скица – предложение, с която се предлага придаване към УПИ V-96 на части от общински имот – път с площ 190 кв.м. , от запад на УПИ V-96 и пътя, намиращ се между V-96 и VІ-63.
 2. Задължава кмета на Община Брезник да сключи предварителен договор за продаване на част от общински имот с площ 190 кв.м. по пазарни цени на Боян Йорданов Виденов.
 3. Задължава кмета на Община Брезник да издаде заповед за изработване на частично изменение на ПУП, при условията на чл. 134 ал. 2 т. 6 от ЗУТ – по взаимно съгласие и чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по възлагане и за сметка на заинтересуваните, с който част от път, общинска собственост с площ 190 кв.м. се придаде към УПИ V-96, собственост на Боян Йорданов Виденов кв. 13 по РП на с.Видрица, Община Брезник.

Проектът да се изработи по възлагане от заявителя, в съответствие с изискванията на чл. 124 ал. 3 от ЗУТ.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно плащане на годишна вноска на Община Брезник за участие във фонд „Общинска солидарност”.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 106

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и във връзка с чл. 27 ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 31 ал. 6 от устава на НСОРБ и Правилника за устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност”, приет с ршение № 2 от Протокол № 35 от 30.01.2015г на УС на НСОРБ, Общинският съвет Брезник:

 1. Определя 300 лв. за ежегодна вноска на Община Брезник като член на фонд „Общинска солидарност”
 2. Сумата да бъде преведена по банковата сметка на НСОРБ.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2016г към 11.04.2016г.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 107

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2016 г. към 11.04.2016 г. както следва:

N

Обект

БИЛО

СТАВА

Целева субсидия РБ

Целева субсидия РБ

Разходи, които ще бъдат извършени през 2016г.

55680

55680

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

0

13200

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

0

13200

5206 ППР

0

13200

Доклади за съответствие на работни проекти за водопроводи

0

13200

Функция 01: Общо държавни служби

55680

42480

5309 Други нематериални активи

55680

42480

Общ устройствен план на Община Брезник

55680

32980

Екологична оценка на ОУПО

0

9500

Промяната засяга обекти на стойност от 55680.00 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещения в имот, частна общинска собственост.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 108

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21 ал. 3 , чл. 39 ал. 4 и ал.5 от ЗОС и чл. 7 ал. 10 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване на помещения, представляващи стаи с номера 2,3,5 и 8 с обща площ 92,90 кв.м. находящи се на втория етаж на общинска сграда в УПИ ІІ – „За административни нужди, обществено хранене и търговия” пл. № 465 кв. 58 по РП на град Брезник, ул. „Андрей Михайлов” № 83.
 2. Възлага на кмета на Община Брезник да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване с областна дирекция „Земеделие” Перник.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Гигинци и сключване на договор за продажба.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 109

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1 т. 2, чл. 41 ал. 2 от ЗОс, чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

 1. Утвърждава пазарната оценка на застроен общински имот, участващ в УПИ VІІІ-140 кв. 15 по РП на с.Гигинци с площ от 8 кв.м. на стойност 36,16 кв.м. /4,52 лв. на кв.м./. Сумата се облага с ДДС.
 2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за продажба на посочения имот.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване и сервитут на подземен кабел върху имоти, общинска собственост в землището на гр.Брезник

Поименно гласуване.

/Десислава Стоилова не участва в гласуването/

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 110

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41 ал. 2 от ЗОС, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезтник и във връзка с чл. 193 от ЗУт, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласие да бъде учредено право на прокарване – сервитут през имоти 06286 44 57, 06286 44 58 – частна общинска собственост, за полагане на подземен кабел с указано място и начин на присъединяване към въздушен електропровод 20 кV „Равнище” с изграждане на нов трафопост в оста на съществуващият електропровод 20 кV в ПИ № 0628643. 1 върху съществуващ ЖР стълб, откъдето трасето минава през поземлени имоти № 06286.43.1, нива частна собственост, № 06286.44.54, полски път, общинска собственост, ПИ № 06286.44.58 , земеделска земя с начин на трайно ползване деградирана орна земя по чл.19 от ЗСПЗЗ за стопанисване от общината и поземлен имот № 06286.45.15 – нива, собственост на заявителя „Екоинвест 2009” ЕООД.
 2. Утвърждава оценка за сервитутно право по т. 1 в размер на 961,30 лв.
 3. Упълномощава кмета на общината да извърши по-нататъшни действия по сключване на договора.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016г.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 111

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 3 ал. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 21 ал.1 т. 1 от Закона за закрила на детето, Общинският съвет Брезник приема Програма за закрила на детето за 2016г на Община Брезник.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно включване нна НЧ "Пробуда-1931" с. Ноевци в Общинския план за развитие на Община Брезник за програмен период 2014-2016г.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за”

Р Е Ш Е Н И Е 112

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник включва НЧ „Пробуда 1931г” с. Ноевци в Общинския план за развитие на Община Брезник за програмен период 2014-2020г, приоритет 3 „Подобряване качествата на живот на човешкия капитал”, мярка 3.1.3. „Подобряване качествата на културната инфраструктура и обекти от културно-историческото наследство и на образованието”.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ - пасища, мери и ливади от спискъа по Решение № 21, протокол 2 от 03.12.2015г, за които има забрана за възстановяване по § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за възстановяване на частни лица.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 113

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и писмо от ОСЗ - Брезник
изх. №8/08.01.2016г.:

1. Изважда следните имоти от ОПФ от списъка на мерите, пасищата и ливадите, за които не трябва да има възстановяване на собственост по § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници по землища, както следва:

село Арзан

002014

ливада

IX

9.582

005011

Пасище, мера

IX

47.305

005047

Пасище, мера

IX

5.328

005051

Пасище, мера

VIII

19.682

007009

Пасище, мера

VIII

3.882

009017

Пасище, мера

VIII

31.746

004020

Пасище, мера

VIII

9.012

007012

Пасище, мера

IX

6.992

018026

ливада

IX

2.897

018025

ливада

IX

4.569

008009

Пасище, мера

IX

13.118

019066

ливада

VIII

3.612

019068

ливада

VIII

14.994

019036

ливада

VIII

9.761

005053

Пасище, мера

VIII

6.510

014058

Пасище, мера

VIII

58.624

село Банище

023009

Пасище, мера

IX

2.696

село Бегуновци

036005

Ливада

ІХ

64.039

село Видрица

002045

Пасище с храсти

IV

85.523

018001

Пасище, мера

VI

32.242

село Гоз

005018

Пасище. мера

IX

5.784

005036

Пасище. мера

IV

24.016

019030

ливада

IX

4.272

026039

ливада

IX

72.946

025070

Пасище. мера

V

92.546

005015

ливада

IX

6.323

014019

Пасище. мера

IX

224.345

017038

Пасище. мера

IX

8.553

027038

Пасище. мера

IX

6.244

001046

ливада

IX

2.000

009013

ливада

IX

11.206

018050

ливада

IX

3.082

село Горни Романци

036088

Пасище. мера

IX

49.986

село Гигинци

027009

пасища

X

428.026

село Конска

016127

ливада

VI I

5.196

016138

Пасище. мера

VII

3.166

село Слаковци

021016

Пасище. мера

IX

20.079

село Велковци

069033

ливада

VI

4.569

068015

ливада

VI

0.849

065021

ливада

VI

5.660

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Брезнишки Извор с цел възстановяването й на бившите собственици - Иван Величков Велинов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 114

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-270/17.11.2015г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Брезнишки Извор, община Брезник, собственост на Иван Величков Велинов, както следва:

 • Имот с № 050010, нива, девета категория с площ от 1.674 дка, местност „Гробища", образуван от имот с № 050008, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 050011, нива, девета категория с площ от 0.721 дка, местност „Гробища ", образуван от имот с № 050009, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци с цел възстановяването й на бившите собственици - Теофил Иванов Величков.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 115

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-261/16.11.2015г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Теофил Иванов Величков, както следва:

 • Имот с № 036009, ливада, девета категория с площ от 19.773 дка, местност „Душин дол", образуван от имот с № 036005, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан с цел възстановяването й на бившите собственици - Борис Теофонов Андреев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 116

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-258/16.11.2015г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Арзан, община Брезник, собственост на Борис Трифонов Андреев, както следва:

 • Имот с № 004023, пасище , мера , девета категория с площ от 4.066 дка, местност „Габраш", образуван от имот с № 004020, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 007016, пасище , мера , девета категория с площ от 4.538 дка, местност „Джебино", образуван от имот с № 007012, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 029029, нива , шеста категория с площ от 4.041 дка, местност „Дома", образуван от имот с № 029020, частна собственост на Община Брезник;

  2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица с цел възстановяването й на бившите собственици - Стоил Зарев Анев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 117

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-304/12.12.2015г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, собственост на Стоил Зарев Анев, както следва:

 • Имот с № 048081, нива , четвърта категория с площ от 0.946 дка, местност „Прогон", образуван от имот с № 048029, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 002046, пасище , мера , шеста категория с площ от 4.982 дка, местност „Грамаге", образуван от имот с № 002045, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 018017, пасище , мера, девета категория с площ от 6.591 дка, местност „Заораница", образуван от имот с № 018001, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 048080, нива , четвърта категория с площ от 1.050 дка, местност „Поята", образуван от имот с № 048069, собственост на Община Брезник

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Станьовци с цел възстановяването й на бившите собственици - Илия Харизанов Панев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 118

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-303/12.12.2015г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Станьовци, община Брезник, собственост на Илия Харизанов Панев, както следва:

 • Имот с № 000139, ерозирана земя , девета категория с площ от 2.082 дка, местност „Амитица", образуван от имот с № 000138, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Сопица с цел възстановяването й на бившите собственици - Велин Миланов Дойчинов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 119

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-305/12.12.2015г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Сопица, община Брезник, собственост на Велин Миланов Дойчинов, както следва:

 • Имот с № 040057, нива, осма категория с площ от 3.336 дка, местност „Брайков дол", образуван от имот с № 040043, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 038025, нива, пета категория с площ от 6.439 дка, местност „Аврамино ", образуван от имот с № 038017, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан с цел възстановяването й на бившите собственици - Никифор Найденов Захариев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 120

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-259/16.11.2015г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Арзан, община Брезник, собственост на Никифор Найденов Захариев, както следва:

 • Имот с № 018063, естествена ливада , шеста категория с площ от 2.897 дка, местност „Дома", образуван от имот с № 018026, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 031011, нива , осма категория с площ от 2.535 дка, местност „Круше", образуван от имот с № 031001, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 031012, нива , осма категория с площ от 2.026дка, местност „Стойчино", образуван от имот с № 031001, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 018062, естествена ливада , шеста категория с площ от 4.569 дка, местност „Над прибавица", образуван от имот с № 018025, собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Сопица с цел възстановяването й на бившите собственици - Никола Денков Кузманов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 121

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-302/12.12.2015г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Сопица, община Брезник, собственост на Никола Денков Кузманов, както следва:

 • Имот с № 040056, нива, осма категория с площ 3.336 дка, местност „Брайков дол", образуван от имот с № 040043, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 040058, нива, осма категория с площ от 6.166 дка, местност „Стойков рид", образуван от имот с № 040053, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 040059, нива, осма категория с площ от 5.078 дка, местност „Голем дел", образуван от имот с № 040053, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици - Милен Кръстев Матеев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 122

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-301/12.12.2015г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Милен Кръстев Матеев, както следва:

 • Имот с № 064083, нива , девета категория с площ от 6.725 дка, местност „Постолово", образуван от имот с № 064027, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици - Георги, Любка Любенови Паунови.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 123

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-314/18.12.2015г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Георги , Любка Любенови Паунови, както следва:

 • Имот с № 058088, нива, девета категория с площ от 7.029 дка, местност „Блато", образуван от имот с № 058068, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 061031, нива, девета категория с площ от 2.673 дка, местност „Шатовец ", образуван от имот с № 061029, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 061033, нива, девета категория с площ от 2.363 дка, местност „ Жуляница", образуван от имот с № 061007, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици - Иван Алексов Ваклинов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 124

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-271/17.11.2015г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Иван Алексов Ваклинов, както следва:

 • Имот с № 064081, нива, девета категория с площ от 4.656 дка, местност „Върбица", образуван от имот с № 064080, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 060127, нива, седма категория с площ от 2.413 дка, местност „Милошевец ", образуван от имот с № 060084, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица с цел възстановяването й на бившите собственици - Илия Алексов Тонев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 125

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-262/16.11.2015г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, собственост на Илия Алексов Тонев, както следва:

 • Имот с № 016018, нива , девета категория с площ 4.882 дка, местност „Стрин дол", образуван от имот с № 016014, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 048079, нива, четвърта категория с площ 1.201 дка, местност „Стрин дол", образуван от имот с № 048035, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 016017, нива , девета категория с площ 3.864 дка, местност „Душманица", образуван от имот с № 016016, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 012037, нива , девета категория с площ 6.830 дка, местност „Цъвти трън", образуван от имот с № 012018, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 012036, нива , девета категория с площ 2.136 дка, местност „Плашивец", образуван от имот с № 012012, собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан с цел възстановяването й на бившите собственици - Найден Захариев Антов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 126

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 9400-3908/12.12.2015г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Арзан, община Брезник, собственост на Найден Захариев Антов, както следва:

 • Имот с № 002018, естествена ливада, осма категория с площ от 2.959 дка, местност „Люто усое", образуван от имот с № 002014, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 005035, пасище мера, осма категория с площ от 0.989 дка, местност „Конопнище", образуван от имот с № 005011, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 005048, пасище мера, осма категория с площ от 5.328дка, местност „Над трепетлика", образуван от имот с № 005047, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 005056, пасище мера, осма категория с площ от 11.067 дка, местност „Гробища", образуван от имот с № 005051, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 007017, пасище мера, девета категория с площ от 3.882 дка, местност „Лиляков кладенец", образуван от имот с № 007009, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 009037, пасище мера, осма категория с площ от 7.685 дка, местност „Голема нива", образуван от имот с № 009017, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 018061, нива, девета категория с площ от 3.571 дка, местност „Корсеина", образуван от имот с № 018032, собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Банище с цел възстановяването й на бившите собственици - Стоянчо Миланов Златков.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 127

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-18/20.01.2016г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Банище, община Брезник, собственост на Стоянчо Миланов Златков, както следва:

 • Имот с № 023043, пасище, мера , девета категория с площ от 1.629 дка, местност „Любенова ливада", образуван от имот с № 023009, собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци с цел възстановяването й на бившите собственици - Михаил Божков Пейчев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 128

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-46/09.03.2016г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, собственост на Михаил Божков Пейчев, както следва:

 • Имот с № 050100, нива, девета категория с площ от 5.120 дка, местност „Групчовица", образуван от имот с № 050072, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 067006, нива, девета категория с площ от 20.669 дка, местност „Пандурица", образуван от имот с № 067001, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Завала с цел възстановяването й на бившите собственици - Петко Симеонов Кръстев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 129

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-14/25.01.2016г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Завала, община Брезник, собственост на Петко Симеонов Кръстев, както следва:

 • Имот с № 030004, нива, девета категория с площ 9.218 дка, местност „Клепало", образуван от имот с № 030001, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 030007, нива, девета категория с площ 0.760 дка, местност „Леки ливади", образуван от имот с № 030001, собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Завала с цел възстановяването й на бившите собственици - Иван Симеонов Кръстев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 130

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-20/28.01.2016г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Завала, община Брезник, собственост на Иван Симеонов Кръстев, както следва:

 • Имот с № 030003, нива, девета категория с площ 8.741 дка, местност „Клепало", образуван от имот с № 030001, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 030005, нива, девета категория с площ 1.378 дка, местност „Лейка", образуван от имот с № 030001, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 030006, нива, девета категория с площ 0.950 дка, местност „Лейка", образуван от имот с № 030001, собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици - Цветан Паунов Лазаров.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 131

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-13/25.01.2016г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Цветан Паунов Лазаров, както следва:

 • Имот с № 501050, нива, девета категория с площ 3.161 дка, местност „ТКЗС", образуван от имот с № 501049, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 501051, нива, девета категория с площ 3.879 дка, местност „Света вода", образуван от имот с № 501049, собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Муртинци с цел възстановяването й на бившите собственици - Милан Христов Тричков.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 132

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-17/25.01.2016г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Муртинци, община Брезник, собственост на Милан Христов Тричков, както следва:

 • Имот с № 040034, зеленчукова култура, пета категория с площ 1.025 дка, местност „Яз", образуван от имот с № 040028, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 040033, зеленчукова култура, пета категория с площ 4.577 дка, местност „Мала река", образуван от имот с № 040024, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 040032, зеленчукова култура, пета категория с площ 0.634 дка, местност „Мала река", образуван от имот с № 040024, собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бабица с цел възстановяването й на бившите собственици - Първан Лазов Витанов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 133

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-15/25.01.2016г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бабица, община Брезник, собственост на Никифор Първан Лазов Витанов, както следва:

 • Имот с № 001073, нива , девета категория с площ от 6.305 дка, местност „Рангелово", образуван от имот с № 001054, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 001076, нива , девета категория с площ от 5.173 дка, местност „Буковски връх", образуван от имот с № 001014, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 001075, нива , девета категория с площ от 5.790 дка, местност „Лице", образуван от имот с № 001014, частна собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 151089, нива , девета категория с площ от 3.675 дка, местност „Свети Рангел", образуван от имот с № 151008, собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването й на бившите собственици - наследници на Григор В.Иванчев, Даринка, Цв.Марков.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 134

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-298/12.123.2015 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, община Брезник, собственост на Григор В. Иванчев, Даринка Цв. Марков, както следва:

Имот с № 029129, с площ от 2.392 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ШАРКОВИЦА", образуван от имот с № 029004, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 029128, с площ от 3.770 дка, представляващ нива, девета категория в местност „РАДОВЕЦ", образуван от имот с № 029009, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 029127, с площ от 3.763 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЦИФТЕР", образуван от имот с № 029123, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 027063, с площ от 2.109 дка, представляващ нива, девета категория в местност „БУЙНЕЦ", образуван от имот с № 027010, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 029126, с площ от 6.065 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ПРЕИН РИД", образуван от имот с № 029019, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 027065, с площ от 1.332 дка, представляващ нива, девета категория в местност „РАДОШ", образуван от имот с № 027015, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 027062, с площ от 2.624 дка, представляващ нива, девета категория в местност „СЕЛИЩЕ", образуван от имот с № 027015, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 026047, с площ от 0.587 дка, представляващ ливада, девета категория в местност „ЕМИНОВ ДОЛ", образуван от имот с № 026039, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 029130, с площ от 2.628 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ПРИМОЧИЩЕ", образуван от имот с № 029124, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ръжавец с цел възстановяването й на бившите собственици - Стоянчо Миланов Златков.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 135

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-16/25.01.2016г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ръжавец, община Брезник, собственост на Стоянчо Миланов Златков, както следва:

 • Имот с № 062038, нива, пета категория с площ 12.331 дка, местност „Мамовци", образуван от имот с № 062033, собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 062037, нива, пета категория с площ от 5.002 дка, местност „Мамовци", образуван от имот с № 062033, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци с цел възстановяването й на бившите собственици - Боян Геров Стоянов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 136

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-260/16.11.2015 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Боян Геров Стоянов, както следва:

– Имот № 063006 с площ от 3.678 дка, представляващ нива, девета категория в местност „КИТКА”. Имотът е образуван от имот № 063004.

– Имот № 063007 с площ от 5.289 дка, представляващ нива, девета категория в местност „СВЕТА ВОДА”. Имотът е образуван от имот № 063004.

– Имот № 017038 с площ от 8.724 дка, представляващ естествена ливада, шеста категория в местност „ПОПОВО РАВНИЩЕ”. Имотът е образуван от имот № 017037.

– Имот № 017039 с площ от 1.831 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „КУМАНОВ ДОЛ”. Имотът е образуван от имот № 017015.

– Имот № 047010 с площ от 14.327 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ГОЛЕМИ ВРЪХ”. Имотът е образуван от имот № 047006.

– Имот № 047007 с площ от 1.812 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЯЗБИНЕ”. Имотът е образуван от имот № 047006.

– Имот № 047008 с площ от 5.188 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЯЗБИНЕ”. Имотът е образуван от имот № 047006.

– Имот № 047009 с площ от 8.656 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЯЗБИНЕ”. Имотът е образуван от имот № 047006.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци с цел възстановяването й на бившите собственици - наследници на Крум Миланов Цветков.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 137

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-75/01.04.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, собственост на Крум Миланов Цветков:

Имот с № 039030, с площ от 6.424 дка представляващ нива, пета категория в местност „ПОЯКЕ", образуван от имот с № 039012, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци с цел възстановяването й на бившите собственици - наследници на Михал, Пека, Данка Иванови Чакрини.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 138

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 9400-1098/29.03.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, собственост на Михал, Пека, Данка Иванчови Чакрини, както следва:

– Имот № 006010 с площ от 2.512 дка, представляващ нива, пета категория в местност „СВЕТА ПЕТКА”. Имотът е образуван от имот № 006004.

– Имот № 021017 с площ от 3.706 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в местност „ПОЯТИЩЕ”. Имотът е образуван от имот № 021016.

– Имот № 041022 с площ от 1.448 дка, представляващ нива, пета категория в местност „БАРИЕ”. Имотът е образуван от имот № 041013.

– Имот № 033052 с площ от 3.524 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ПРОГОН”. Имотът е образуван от имот № 033044.

– Имот № 033053 с площ от 5.026 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ШУМКИ”. Имотът е образуван от имот № 033044.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци с цел възстановяването й на бившите собственици - наследници на Аспарух Гигов Дойчев.

Поименно гласуване.

/Иван Ставрев не участва в гласуването/

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 139

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-71/24.03.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, собственост на Аспарух Гигов Дойчев:

Имот с № 025049, с площ от 19.810 дка, представляващ нива, седма категория в местност „ПАЗАРСКИ ПЪТ", образуван от имот с № 025048, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гърло с цел възстановяването й на бившите собственици - наследници на Апостол Георгиев Стефанов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 140

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-3/08.01.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в нови граници в землището на с. Гърло, община Брезник, собственост на Апостол Георгиев Стефанов, както следва:

– Имот № 007036 с площ от 1.660 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ЛОКВА”. Имотът е образуван от имот № 007013.

– Имот № 007037 с площ от 12.211 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ЛОКВА”. Имотът е образуван от имот № 007033.

– Имот № 014010 с площ от 6.900 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЧУКАР”. Имотът е образуван от имот № 014008.

– Имот № 015023 с площ от 5.040 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЧУКАР”. Имотът е образуван от имот № 015001.

– Имот № 015024 с площ от 3.403 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЧУКАР”. Имотът е образуван от имот № 015011.

– Имот № 015025 с площ от 17.356 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЧУКАР”. Имотът е образуван от имот № 015016.

– Имот № 019019 с площ от 19.002 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЧУКАР”. Имотът е образуван от имот № 019018.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването й на наслнедниците на Марин Симов Илиев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 141

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-306/12.123.2015 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, община Брезник, собственост на Марин Симов Илиев, както следва:

Имот с № 014022, с площ от 2.642 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в местност „ВЪРВИЩЕ", образуван от имот с № 014019, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 017052, с площ от 4.365 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в местност „ЛАСКЕРИЦА", образуван от имот с № 017038, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 005047, с площ от 1.032 дка, представляващ нива, пета категория в местност „МЪРТВИН", образуван от имот с № 005029, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 005031, с площ от 2.182 дка, представляващ естествена ливада, пета категория в местност „ПАДИНА", образуван от имот с № 005015, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 027067, с площ от 3.211 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в местност „ГЕРЕН", образуван от имот с № 027038, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 025090, с площ от 1.719 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ДРЕНОВ РИД", образуван от имот с № 025005, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 025087, с площ от 2.888 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в местност „ЛЮТИНА ЛИВАДА", образуван от имот с № 025070, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 029134, с площ от 3.178 дка, представляващ нива, девета категория в местност „КОЛНИК", образуван от имот с № 029124, частна собственост на Община Брезник;

Имот с № 029136, с площ от 1.890 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ПЛАДНЕНИЦА", образуван от имот с № 029124, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването й на наслнедниците на Тодор Симов Илиев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 142

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-307/12.12.2015 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, община Брезник, собственост на Тодор Симов Илиев, както следва:

– Имот № 025077 с площ от 6.274 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ПИРИНИЦА”. Имотът е образуван от имот № 025024.

– Имот № 025081 с площ от 2.014 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЗАБЕЛ”. Имотът е образуван от имот № 025005.

– Имот № 025082 с площ от 2.362 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЗАБЕЛ”. Имотът е образуван от имот № 025005.

– Имот № 025083 с площ от 1.740 дка, представляващ нива, девета категория в местност „МЪРТВИН”. Имотът е образуван от имот № 025005.

– Имот № 025078 с площ от 4.520 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ДРЕНОВ РИД”. Имотът е образуван от имот № 025005.

– Имот № 029064 с площ от 3.162 дка, представляващ нива, девета категория в местност „МОГИЛИЧЕ”. Имотът е образуван от имот № 029026.

– Имот № 005040 с площ от 1.464 дка, представляващ пасище с храсти, пета категория в местност „ВЪРВИЩЕ”. Имотът е образуван от имот № 005018.

– Имот № 005042 с площ от 4.285 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в местност „ВЪРВИЩЕ”. Имотът е образуван от имот № 005036.

– Имот № 005041 с площ от 3.842 дка, представляващ пасище с храсти, пета категория в местност „ВЪРВИЩЕ”. Имотът е образуван от имот № 005018.

– Имот № 029125 с площ от 3.416 дка, представляващ нива, девета категория в местност „МАДИНА ПАДИНА”. Имотът е образуван от имот № 029026.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването й на наследниците на Маринчо Симов Илиев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 143

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-308/12.12.2015 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, община Брезник, собственост на Маринчо Симов Илиев, както следва:

– Имот № 025091 с площ от 2.550 дка, представляващ нива, девета категория в местност „РАДОШ”. Имотът е образуван от имот № 025005.

– Имот № 025089 с площ от 1.526 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЗАБЕЛ”. Имотът е образуван от имот № 025005.

– Имот № 025088 с площ от 3.058 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в местност „ЛЮТИНА ЛИВАДА”. Имотът е образуван от имот № 025070.

– Имот № 029135 с площ от 2.626 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ВЪРВИЩЕ”. Имотът е образуван от имот № 029124.

– Имот № 029137 с площ от 1.864 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ПЛАДНЕНИЦА”. Имотът е образуван от имот № 029124.

– Имот № 026048 с площ от 3.711 дка, представляващ естествена ливада, девета категория в местност „ЦИФТЕР”. Имотът е образуван от имот № 026039.

– Имот № 005046 с площ от 1.383 дка, представляващ естествена ливада, пета категория в местност „ДОБРИЛОВЕЦ”. Имотът е образуван от имот № 005015.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването й на наследниците на Тодор Антов Христов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 144

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-309/12.12.2015 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, община Брезник, собственост на Тодор Антов Христов, както следва:

– Имот № 026041 с площ от 2.368 дка, представляващ нива, девета категория в местност „СЛОГОВЕ”. Имотът е образуван от имот № 026011.

– Имот № 004060 с площ от 2.341 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ВАКЛИНОВИ”. Имотът е образуван от имот № 004005.

– Имот № 019062 с площ от 4.272 дка, представляващ естествена ливада, четвърта категория в местност „БУЙНЕЦ”. Имотът е образуван от имот № 019030.

– Имот № 005039 с площ от 1.480 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в местност „ДАНЧУЛИЦА”. Имотът е образуван от имот № 005036.

– Имот № 004059 с площ от 1.538 дка, представляващ нива, пета категория в местност „МЕЖДУ ЛИВАДИТЕ”. Имотът е образуван от имот № 004011.

– Имот № 018114 с площ от 6.985 дка, представляващ нива, осма категория в местност „ЧЕГАРЕВЪЦ”. Имотът е образуван от имот № 018103.

– Имот № 026045 с площ от 2.809 дка, представляващ естествена ливада, девета категория в местност „ДОЛНА ЛОКВА”. Имотът е образуван от имот № 029039.

– Имот № 026044 с площ от 1.330 дка, представляващ естествена ливада, девета категория в местност „ТАИРИЦА”. Имотът е образуван от имот № 026039.

– Имот № 026043 с площ от 2.119 дка, представляващ естествена ливада, девета категория в местност „МАЛОВКА”. Имотът е образуван от имот № 026039.

– Имот № 026042 с площ от 2.104 дка, представляващ естествена ливада, девета категория в местност „ПАПЪРНИ РИД”. Имотът е образуван от имот № 026039.

– Имот № 027060 с площ от 1.190 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЛИЦЕ”. Имотът е образуван от имот № 027005.

– Имот № 029059 с площ от 3.929 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ПАДИНА”. Имотът е образуван от имот № 029027.

– Имот № 029060 с площ от 1.161 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ПАДИНА”. Имотът е образуван от имот № 029026.

– Имот № 025074 с площ от 0.963 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ЗАБЕЛ”. Имотът е образуван от имот № 025058.

 • Имот № 025073 с площ от 2.804 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ЗАБЕЛ”. Имотът е образуван от имот № 025051.

  – Имот № 025072 с площ от 2.265 дка, представляващ нива, девета категория в местност „РАШИНА ЛИВАДА”. Имотът е образуван от имот № 025052.

  – Имот № 025080 с площ от 1.907 дка, представляващ нива, девета категория в местност „МЪРТВИН”. Имотът е образуван от имот № 025049.

  – Имот № 025079 с площ от 2.253 дка, представляващ нива, девета категория в местност „ОРМАНЧЕ”. Имотът е образуван от имот № 025005.

  – Имот № 025076 с площ от 1.118 дка, представляващ нива, девета категория в местност „АНГЕЛКОВО”. Имотът е образуван от имот № 025050.

  – Имот № 025075 с площ от 1.642 дка, представляващ нива, девета категория в местност „СТАРА ПОЯТА”. Имотът е образуван от имот № 025053.

  – Имот № 005038 с площ от 2.052 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ТУРСКА НИВА”. Имотът е образуван от имот № 005023.

  – Имот № 005037 с площ от 6.450 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в местност „ГУСТО ТЪРНЕ”. Имотът е образуван от имот № 005036.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци с цел възстановяването й на бившите собственици - Йосиф Георгиев Дойчинов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 145

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-50/11.03.2016г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в нови граници в землището на с. Велковци, община Брезник, собственост на Йосиф Георгиев Дойчинов, както следва:

 • Имот с № 007005, нива , пета категория с площ от 3.200 дка, местност „Воденичище", собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 009038, зеленч.култура, пета категория с площ от 1.102 дка, местност „Стоилковица", собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Сопица с цел възстановяването й на бившите собственици - Евтим Велинов Мартинов.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 146

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-51/11.03.2016г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в нови граници в землището на с. Сопица, община Брезник, собственост на Евтим Велинов Мартинов, както следва:

 • Имот с № 001013, нива , девета категория с площ от 9.713 дка, местност „Орлов камък", собственост на Община Брезник;

 • Имот с № 001029, нива , девета категория с площ от 1.200 дка, местност „Орлов камък", собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци с цел възстановяването й на бившите собственици - Генади Виденов Анев.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 147

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-52/11.03.2016г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел възстановяването му в стари реални граници в землището на с. Ноевци, община Брезник, собственост на Генади Виденов Анев, както следва:

 • Имот с № 077006, ливада , девета категория с площ от 1.725 дка, местност „Ръждица", собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на парична помощ от ОбС Брезник за Националната кампания „ Великден за всеки“

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 148

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Отпускта сумата от 200 /двеста/ лв. , която да се преведа по банкова сметка:

IBANBG03BUIB98885029906100

BUIBBGSF

 1. При попълване на платежното нарешждане дасе посочи сумата да бъде за Община Брезник.
 2. Средствата да бъдат взети от § 10-98, представителни разходи на председателя на ОбС.
 3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на парична помощ за оперативно лечение по молба на Веселин Димитров Драгомиров

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 149

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска сумата от 1000/хиляда/ лв. на Веселин Димитров Драгомиров.
 2. Средствата да бъдат взети от § 42-14- обезщетения и помощи по решение на ОбС.
 3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ЧЕТИРДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка по писмо на районна прокуратура относно Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 150

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 78 ал. 3 от АПК, Общинският съвет реши:

 1. В наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ /в сила от 19.05.2015г/ да отпадне, поради противоречието й със закона за устройство на територията чл. 33а, в частта, свързана с такса за техническа услуга, определена в размер на 20 лв.
 2. Проекто предложението за отмяна на 33а от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги в частта, такса за техническа услуга 20 лв. да бъде публикувано на интернет страницата на общината.

ЧЕТИРДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на персонална пенсия на Иван Димитров Иванов

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 151

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 7, чл. 22 ал. 1 от ЗМСМА относно постъпило искане от Димитър Иванов Димитров на основание чл. 7 ал. 4 т. 3 от наредбата за пенсии и осигурителен стаж, чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласие за внасяне на предложение в министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ, ЕГН 0550023783, постоянен адрес гр. Брезник, ул. „Иглика” № 30.
 2. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Брезник и областния управител в 7 дневен срок.

ЧЕТИРДЕСТЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка за отпускане на финансови средства на ОУ „Хр.Смирненски”

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 152

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник реши:

 1. Да се намали бюджета в дейност 123 § 10-98 с 300 /триста/ лв.
 2. Да се увеличи бюджета на ОУ „Хр.Смирненски” – дейност 322 § 10-98 с 300/триста/ лв.
 3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура по прехвърлянето на средствата.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 51 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1236568