Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 21.04.2016 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл. 38 ал. 2 т.1 и ал.3 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 21.04.2016г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Докладна записка относно искане за допускане на частично изменение на ПУП вх. № 9400-1175/01.04.2016г придружено от проектопредложение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за ЧИ на ПУП – план за регулация на УПИ № V-96, кв.13 по РП на с.Видрица, собственост на Боян Йорданов Виденов от гр. Перник, ул. „Презвитер Козма” № 26, с което се иска към УПИ V-96, да се придадат части от път – тупик, общинска собственост с площ 190 кв.м..
 2. Докладна записка относно плащане на годишна вноска на Община Брезник за участие във фонд „Общинска солидарност”..
 3. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2016г към 11.04.2016г.
 4. Докладна записка относно решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещения в имот, частна общинска собственост..
 5. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за пордажба на придаваем имот в с.Гигинци и сключване на договор за продажба..
 6. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване и сервитут на подземен кабел върху имоти, общинска собственост в землището на гр.Брезник..
 7. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016г..
 8. Докладна записка относно включване нна НЧ "Пробуда-1931" с. Ноевци в Общинския план за развитие на Община Брезник за програмен период 2014-2016г..
 9. Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обект- частна общинска собственост.
 10. Предоставяне на земеделска земя от ОПФ - пасища, мери и ливади от спискъа по Решение № 21, протокол 2 от 03.12.2015г, за които има забрана за възстановяване по § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за възстановяване на частни лица..
 11. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Брезнишки Извор с цел въстановяването й на бившите собственици - Иван Величков Велинов..
 12. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци с цел въстановяването й на бившите собственици - Теофил Иванов Величков..
 13. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан с цел въстановяването й на бившите собственици - Борис Теофонов Андреев..
 14. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица с цел въстановяването й на бившите собственици - Стоил Зарев Анев..
 15. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Станьовци с цел въстановяването й на бившите собственици - Илия Харизанов Панев..
 16. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Сопица с цел въстановяването й на бившите собственици - Велин Миланов Дойчинов..
 17. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан с цел въстановяването й на бившите собственици - Никифор найденов Захариев..
 18. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Сопица с цел въстановяването й на бившите собственици - Никола Денков Кузманов..
 19. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел въстановяването й на бившите собственици - Милен Кръстев Матеев..
 20. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел въстановяването й на бившите собственици - Георги, Любка Любенови Паунови..
 21. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел въстановяването й на бившите собственици - Иван Александров Ваклинов..
 22. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица с цел въстановяването й на бившите собственици - Илия Алексов Тонев..
 23. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан с цел въстановяването й на бившите собственици - Найден Захариев Антов..
 24. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Банище с цел въстановяването й на бившите собственици - Стоянчо Миланов Златков..
 25. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци с цел въстановяването й на бившите собственици - Михаил Божков Пейчев..
 26. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Завала с цел въстановяването й на бившите собственици - Петко Симеонов Кръстев..
 27. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Завала с цел въстановяването й на бившите собственици - Иван Симеонов Кръстев..
 28. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел въстановяването й на бившите собственици - Цветан Паунов Лазаров..
 29. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Муртинци с цел въстановяването й на бившите собственици - Милан Христов Тричков..
 30. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бабица с цел въстановяването й на бившите собственици - Първан Лазов Витанов..
 31. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Григор В.Иванчев, Даринка, Цв.Марков..
 32. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ръжавец с цел въстановяването й на бившите собственици - Стоянчо Миланов Златков..
 33. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци с цел въстановяването й на бившите собственици - Боян Геров Стоянов..
 34. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Крум Миланов Цветков..
 35. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Михал, Пека, Данка Иванова Чакрини..
 36. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Аспарух Гигов Дойчев..
 37. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гърло с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Апостол Георгиев Стефанов..
 38. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването и на наслнедниците на Марин Симов Илиев..
 39. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването и нна наслнедниците на Тодор Симов Илиев..
 40. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването и на наслнедниците на Маринчо Симов Илиев..
 41. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването и нна наслнедниците на Тодор Антов Христов..
 42. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци с цел въстановяването й на бившите собственици - Йосиф Георгиев Дойчинов..
 43. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Сопица с цел въстановяването й на бившите собственици - Евтим Велинов Мартинов..
 44. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци с цел въстановяването й на бившите собственици - Генади Виденов Анев..
 45. Докладна записка относно отпускане на парична помощ от ОбС Брезник за Националната кампания „ Великден за всеки“.
 46. Докладна записка относно отпускане на парична помощ за оперативно лечение по молба на Веселин Димитров Драгомиров.
 47. Други

ПРЕСДЕДАТЕЛ НА ОбС:

иолета Младенова/

 

 

Дневен ред на заседанията на комисии

 

 

Заседание на ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие ще се проведе на 8.04.2016г. от 10.30 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

 1. Докладна записка относно искане за допускане на частично изменение на ПУП вх. № 9400-1175/01.04.2016г придружено от проектопредложение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за ЧИ на ПУП – план за регулация на УПИ № V-96, кв.13 по РП на с.Видрица, собственост на Боян Йорданов Виденов от гр. Перник, ул. „Презвитер Козма” № 26, с което се иска към УПИ V-96, да се придадат части от път – тупик, общинска собственост с площ 190 кв.м.
 2. Докладна записка относно плащане на годишна вноска на Община Брезник за участие във фонд „Общинска солидарност”.
 3. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2016г към 11.04.2016г
 4. Докладна записка относно решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещения в имот, частна общинска собственост.
 5. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Гигинци и сключване на договор за продажба.
 6. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване и сервитут на подземен кабел върху имоти, общинска собственост в землището на гр.Брезник.
 7. Докладна записка относно включване на НЧ "Пробуда-1931" с. Ноевци в Общинския план за развитие на Община Брезник за програмен период 2014-2016г.
 8. Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обект- частна общинска собственост
 9. Предоставяне на земеделска земя от ОПФ - пасища, мери и ливади от списъка по Решение № 21, протокол 2 от 03.12.2015г, за които има забрана за възстановяване по § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за възстановяване на частни лица.
 10. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Брезнишки Извор с цел възстановяването й на бившите собственици - Иван Величков Велинов.
 11. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци с цел възстановяването й на бившите собственици - Теофил Иванов Величков.
 12. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан с цел възстановяването й на бившите собственици - Борис Теофонов Андреев.
 13. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица с цел възстановяването й на бившите собственици - Стоил Зарев Анев.
 14. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Станьовци с цел възстановяването й на бившите собственици - Илия Харизанов Панев.
 15. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Сопица с цел възстановяването й на бившите собственици - Велин Миланов Дойчинов.
 16. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан с цел възстановяването й на бившите собственици - Никифор найденов Захариев.
 17. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Сопица с цел възстановяването й на бившите собственици - Никола Денков Кузманов.
 18. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици - Милен Кръстев Матеев.
 19. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици - Георги, Любка Любенови Паунови.
 20. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици - Иван Александров Ваклинов.
 21. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица с цел възстановяването й на бившите собственици - Илия Алексов Тонев.
 22. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан с цел възстановяването й на бившите собственици - Найден Захариев Антов.
 23. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Банище с цел възстановяването й на бившите собственици - Стоянчо Миланов Златков.
 24. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци с цел възстановяването й на бившите собственици - Михаил Божков Пейчев.
 25. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Завала с цел възстановяването й на бившите собственици - Петко Симеонов Кръстев.
 26. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Завала с цел възстановяването й на бившите собственици - Иван Симеонов Кръстев.
 27. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици - Цветан Паунов Лазаров.
 28. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Муртинци с цел възстановяването й на бившите собственици - Милан Христов Тричков.
 29. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бабица с цел възстановяването й на бившите собственици - Първан Лазов Витанов.
 30. Други

 

Заседание на ПК по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорта ще се проведе на 18.04.2016г. от 15.30 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

 1. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016г.
 2. Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обект- частна общинска собственост
 3. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бабица с цел въстановяването й на бившите собственици - Първан Лазов Витанов.
 4. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Григор В.Иванчев, Даринка, Цв.Марков.
 5. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ръжавец с цел въстановяването й на бившите собственици - Стоянчо Миланов Златков.
 6. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци с цел въстановяването й на бившите собственици - Боян Геров Стоянов.
 7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Крум Миланов Цветков.
 8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Михал, Пека, Данка Иванова Чакрини.
 9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Аспарух Гигов Дойчев.
 10. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гърло с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Апостол Георгиев Стефанов.
 11. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването и на наслнедниците на Марин Симов Илиев.
 12. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването и нна наслнедниците на Тодор Симов Илиев.
 13. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването и на наслнедниците на Маринчо Симов Илиев.
 14. Докладна записка относно отпускане на парична помощ от ОбС Брезник за Националната кампания „ Великден за всеки“
 15. Докладна записка относно отпускане на парична помощ за оперативно лечение по молба на Веселин Димитров Драгомиров
 16. Други

 

Заседание на ПК по нормативна уредба, законност и обществен ред ще се проведе на 18.04.2016г. от 13.00 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

 

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

 

 

 1. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2016г към 11.04.2016г
 2. Докладна записка относно решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещения в имот, частна общинска собственост.
 3. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване и сервитут на подземен кабел върху имоти, общинска собственост в землището на гр.Брезник.
 4. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016г.
 5. Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обект- частна общинска собственост
 6. Предоставяне на земеделска земя от ОПФ - пасища, мери и ливади от спискъа по Решение № 21, протокол 2 от 03.12.2015г, за които има забрана за възстановяване по § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за възстановяване на частни лица.
 7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Григор В.Иванчев, Даринка, Цв.Марков.
 8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ръжавец с цел въстановяването й на бившите собственици - Стоянчо Миланов Златков.
 9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци с цел въстановяването й на бившите собственици - Боян Геров Стоянов.
 10. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Крум Миланов Цветков.
 11. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Михал, Пека, Данка Иванова Чакрини.
 12. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Аспарух Гигов Дойчев.
 13. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гърло с цел въстановяването й на бившите собственици - наследници на Апостол Георгиев Стефанов.
 14. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването и на наслнедниците на Марин Симов Илиев.
 15. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването и нна наслнедниците на Тодор Симов Илиев.
 16. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването и на наслнедниците на Маринчо Симов Илиев.
 17. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването и нна наслнедниците на Тодор Антов Христов.
 18. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци с цел въстановяването й на бившите собственици - Йосиф Георгиев Дойчинов.
 19. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Сопица с цел въстановяването й на бившите собственици - Евтим Велинов Мартинов.
 20. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци с цел въстановяването й на бившите собственици - Генади Виденов Анев.
 21. Докладна записка относно отпускане на парична помощ от ОбС Брезник за Националната кампания „ Великден за всеки“
 22. Докладна записка относно отпускане на парична помощ за оперативно лечение по молба на Веселин Димитров Драгомиров
 23. Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 45 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1003599