Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 08.03.2016 г. /86-87/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК

Препис!

П Р О Т О К О Л

№ 9

Гр.Брезник, 08.03.2016г.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Председателят на ОбС Брезник относно: Сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник и „ВиК“ ООД- Перник.

Поименно гласуване

С 10 гласа „за” и 1 въздържал се /Д.Стоилова/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 86

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 198о, ал. 1 и чл. 198п от ЗВ, Общинският съвет Бреник дава съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги с Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от држеството, за възлагане на дейностите по чл. 198о, ал. 1 и чл. 198п, ал. 1 от ЗВ и сключване от „ВиК” ООД Перник на договор с посочените по-горе дейности.

ВТОРА ТОЧКА: Молба от Елена Владимирова Иванова за отпускане на еднократна парична помощ.

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 87

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА , Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска сумата от 350 /триста и петдесет/ лева на Елена Владимирова Иванова.

 2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – обезщетения и помощи по решение на ОбС.

 3. В срок от един месец лицето да представи разходооправдателни документи на касата на общината.

 4. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

  ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

  /Л. Любомирова/ /Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 13 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 941189