Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.04.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      Б Р Е З Н И К

Препис!

П Р О Т О К О Л

№ 4

Гр.Брезник, 23.04.2009г

ПЪРВА ТОЧКА:  Обсъждане работата на кметство с. Ноевци – демографска характеристика, инфраструктурно, социално, културно и икономическо състояние на селото и перспективи за развитие.

Р Е Ш Е Н И Е      171

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Приема информацията на кмета на кметство с. Ноевци за сведение и му благодари за създадените прекрасни условия за провеждане на днешното заседание на ОбС в с. Ноевци. Благодари на общинския съветник Васко Василев – директор на ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци.

2. Оценява положително постигнатото в с. Ноевци и подкрепя усилията на кмета на кметството и жителите на селото за създаване на добри битови, стопански и културни предпоставки за повишаване стандарта на живот за жителите на с. Ноевци.

3. Препоръчва на кмета на кметството да изготви и внесе в ОбС Брезник за приемане на строителна програма с предложение за проекти по различни програми с цел осигуряване финансирането им от Европейски фондове.

 

ВТОРА ТОЧКА: Отчет анализ за дейността на състава на РУ на МВР Брезник през периода от 01.01.2008г до 31.12.2008г

 

Р Е Ш Е Н И Е      172

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Приема информацията на РУ на МВР гр. Брезник за сведение.

2. Одобрява и подкрепя изцяло дейността на състава и ръководството на РУ на МВР по изпълнение на произтичащите им задължения от Наредба № 1 на ОбС Брезник.

3. Създава работна група в състав:

Емилия Вълова – председател

И членове:

Мария Добревска,

Виолета Борисова,

Валери Стоилов,

Петър Петров,

Борис Борисов – инспектор ДПС

представител на общинската администрация.

         Работната група да се запознае с приетия от Народното събрание Закон за закрила на детето и при необходимост предложи промяна в Наредба № 1 на ОбС.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на възникнала съсобственост чрез замяна на общински поземлени имоти и поземлен имот частна собственост, участващи в УПИ І-144 и УПИ ІІ-031059, отредени „за жилищно строителство” в кв. 32 по РП на с. Бабица

 

Р Е Ш Е Н И Е         173

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 от ЗС, чл. 36 ал. 1 т. 4 от ЗОС и чл. 15 ал. 1 т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

1. дава съгласието си да бъде прекратена съсобствеността между Община Брезник от една страна и от друга Дочо Николов Боджаков, като се извърши замяна на общинските имоти  – имот - № 144 /полски път на община Брезник:/ с площ от 16ш5 кв.м и имот № 9520 /път на Община Брезник:/ с площ от 283 кв.м. с обща площ от 448 кв.м. участващи в УПИ ІІ-031059 „за жилищно строителство” кв. 32 по РП на с. Бабица – собственост на Дочо Николов Боджаков, срещу имот № 031059 с площ от 430 кв.м. собственост на Дочо Николов Боджаков, ЕГН 5609193025, живущ в гр. София, жк.”Овча купел” бл. 403 вх. Д ап. 65, участващ в УПИ І-144 „за жилищно строителство” кв. 32 по РП на с. Бабица – собственост на Община Брезник.

 

2. Разликата в площта от 18 кв.м. на заменяните имоти в полза на общината да бъде заплатена от Дочо Николов Боджаков на Община Брезник по пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител.

 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно корекция на типов договор за продажба на обект, общинска собственост по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

Р Е Ш Е Н И Е      174

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, ОбС гр.Брезник утвърждава проект на договор за продажба на обекти общинска собственост по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, който да се използва от общинската администрация при такива сделки.

/същия е неразделна част от настоящето решение/

 

ШЕСТА ТОЧКА:  Утвърждаване на разходи на пътуващи служители от общинска администрация

 

 Р Е Ш Е Н И Е         175

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 30 от ПМС № 27/09.02.2009г, за изпълнение на     държавния бюджет на РБ, ОбС Брезник:

1. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение 1,2

2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 1 и размера на средствата в рамките на 70% от действителните разходи,съгласно действащите нормативни документи.

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно изменение на текст в Правилника за работа на ОбС.

Р Е Ш Е Н И Е      176

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник изменя текста на ал. 2 по чл. 14 от Правилника, който добива следната редакция:

         Заместник председателят получава възнаграждение за работата си в ОбС с решение на ОбС съгласно определения размер в чл. 17 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                                               / Иван Ставрев/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 28 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1280824