Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.04.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      Б Р Е З Н И К

Препис!

П Р О Т О К О Л

№ 4

Гр.Брезник, 23.04.2009г

ПЪРВА ТОЧКА:  Обсъждане работата на кметство с. Ноевци – демографска характеристика, инфраструктурно, социално, културно и икономическо състояние на селото и перспективи за развитие.

Р Е Ш Е Н И Е      171

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Приема информацията на кмета на кметство с. Ноевци за сведение и му благодари за създадените прекрасни условия за провеждане на днешното заседание на ОбС в с. Ноевци. Благодари на общинския съветник Васко Василев – директор на ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци.

2. Оценява положително постигнатото в с. Ноевци и подкрепя усилията на кмета на кметството и жителите на селото за създаване на добри битови, стопански и културни предпоставки за повишаване стандарта на живот за жителите на с. Ноевци.

3. Препоръчва на кмета на кметството да изготви и внесе в ОбС Брезник за приемане на строителна програма с предложение за проекти по различни програми с цел осигуряване финансирането им от Европейски фондове.

 

ВТОРА ТОЧКА: Отчет анализ за дейността на състава на РУ на МВР Брезник през периода от 01.01.2008г до 31.12.2008г

 

Р Е Ш Е Н И Е      172

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Приема информацията на РУ на МВР гр. Брезник за сведение.

2. Одобрява и подкрепя изцяло дейността на състава и ръководството на РУ на МВР по изпълнение на произтичащите им задължения от Наредба № 1 на ОбС Брезник.

3. Създава работна група в състав:

Емилия Вълова – председател

И членове:

Мария Добревска,

Виолета Борисова,

Валери Стоилов,

Петър Петров,

Борис Борисов – инспектор ДПС

представител на общинската администрация.

         Работната група да се запознае с приетия от Народното събрание Закон за закрила на детето и при необходимост предложи промяна в Наредба № 1 на ОбС.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на възникнала съсобственост чрез замяна на общински поземлени имоти и поземлен имот частна собственост, участващи в УПИ І-144 и УПИ ІІ-031059, отредени „за жилищно строителство” в кв. 32 по РП на с. Бабица

 

Р Е Ш Е Н И Е         173

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 от ЗС, чл. 36 ал. 1 т. 4 от ЗОС и чл. 15 ал. 1 т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

1. дава съгласието си да бъде прекратена съсобствеността между Община Брезник от една страна и от друга Дочо Николов Боджаков, като се извърши замяна на общинските имоти  – имот - № 144 /полски път на община Брезник:/ с площ от 16ш5 кв.м и имот № 9520 /път на Община Брезник:/ с площ от 283 кв.м. с обща площ от 448 кв.м. участващи в УПИ ІІ-031059 „за жилищно строителство” кв. 32 по РП на с. Бабица – собственост на Дочо Николов Боджаков, срещу имот № 031059 с площ от 430 кв.м. собственост на Дочо Николов Боджаков, ЕГН 5609193025, живущ в гр. София, жк.”Овча купел” бл. 403 вх. Д ап. 65, участващ в УПИ І-144 „за жилищно строителство” кв. 32 по РП на с. Бабица – собственост на Община Брезник.

 

2. Разликата в площта от 18 кв.м. на заменяните имоти в полза на общината да бъде заплатена от Дочо Николов Боджаков на Община Брезник по пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител.

 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно корекция на типов договор за продажба на обект, общинска собственост по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

Р Е Ш Е Н И Е      174

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, ОбС гр.Брезник утвърждава проект на договор за продажба на обекти общинска собственост по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, който да се използва от общинската администрация при такива сделки.

/същия е неразделна част от настоящето решение/

 

ШЕСТА ТОЧКА:  Утвърждаване на разходи на пътуващи служители от общинска администрация

 

 Р Е Ш Е Н И Е         175

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 30 от ПМС № 27/09.02.2009г, за изпълнение на     държавния бюджет на РБ, ОбС Брезник:

1. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение 1,2

2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 1 и размера на средствата в рамките на 70% от действителните разходи,съгласно действащите нормативни документи.

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно изменение на текст в Правилника за работа на ОбС.

Р Е Ш Е Н И Е      176

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник изменя текста на ал. 2 по чл. 14 от Правилника, който добива следната редакция:

         Заместник председателят получава възнаграждение за работата си в ОбС с решение на ОбС съгласно определения размер в чл. 17 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                                               / Иван Ставрев/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посетители онлайн

В момента има 32 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 875137