Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.04.2009 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      Б Р Е З Н И К

Препис!

П Р О Т О К О Л

№ 4

Гр.Брезник, 23.04.2009г

ПЪРВА ТОЧКА:  Обсъждане работата на кметство с. Ноевци – демографска характеристика, инфраструктурно, социално, културно и икономическо състояние на селото и перспективи за развитие.

Р Е Ш Е Н И Е      171

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Приема информацията на кмета на кметство с. Ноевци за сведение и му благодари за създадените прекрасни условия за провеждане на днешното заседание на ОбС в с. Ноевци. Благодари на общинския съветник Васко Василев – директор на ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци.

2. Оценява положително постигнатото в с. Ноевци и подкрепя усилията на кмета на кметството и жителите на селото за създаване на добри битови, стопански и културни предпоставки за повишаване стандарта на живот за жителите на с. Ноевци.

3. Препоръчва на кмета на кметството да изготви и внесе в ОбС Брезник за приемане на строителна програма с предложение за проекти по различни програми с цел осигуряване финансирането им от Европейски фондове.

 

ВТОРА ТОЧКА: Отчет анализ за дейността на състава на РУ на МВР Брезник през периода от 01.01.2008г до 31.12.2008г

 

Р Е Ш Е Н И Е      172

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Приема информацията на РУ на МВР гр. Брезник за сведение.

2. Одобрява и подкрепя изцяло дейността на състава и ръководството на РУ на МВР по изпълнение на произтичащите им задължения от Наредба № 1 на ОбС Брезник.

3. Създава работна група в състав:

Емилия Вълова – председател

И членове:

Мария Добревска,

Виолета Борисова,

Валери Стоилов,

Петър Петров,

Борис Борисов – инспектор ДПС

представител на общинската администрация.

         Работната група да се запознае с приетия от Народното събрание Закон за закрила на детето и при необходимост предложи промяна в Наредба № 1 на ОбС.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на възникнала съсобственост чрез замяна на общински поземлени имоти и поземлен имот частна собственост, участващи в УПИ І-144 и УПИ ІІ-031059, отредени „за жилищно строителство” в кв. 32 по РП на с. Бабица

 

Р Е Ш Е Н И Е         173

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 от ЗС, чл. 36 ал. 1 т. 4 от ЗОС и чл. 15 ал. 1 т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

1. дава съгласието си да бъде прекратена съсобствеността между Община Брезник от една страна и от друга Дочо Николов Боджаков, като се извърши замяна на общинските имоти  – имот - № 144 /полски път на община Брезник:/ с площ от 16ш5 кв.м и имот № 9520 /път на Община Брезник:/ с площ от 283 кв.м. с обща площ от 448 кв.м. участващи в УПИ ІІ-031059 „за жилищно строителство” кв. 32 по РП на с. Бабица – собственост на Дочо Николов Боджаков, срещу имот № 031059 с площ от 430 кв.м. собственост на Дочо Николов Боджаков, ЕГН 5609193025, живущ в гр. София, жк.”Овча купел” бл. 403 вх. Д ап. 65, участващ в УПИ І-144 „за жилищно строителство” кв. 32 по РП на с. Бабица – собственост на Община Брезник.

 

2. Разликата в площта от 18 кв.м. на заменяните имоти в полза на общината да бъде заплатена от Дочо Николов Боджаков на Община Брезник по пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител.

 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно корекция на типов договор за продажба на обект, общинска собственост по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

Р Е Ш Е Н И Е      174

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, ОбС гр.Брезник утвърждава проект на договор за продажба на обекти общинска собственост по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, който да се използва от общинската администрация при такива сделки.

/същия е неразделна част от настоящето решение/

 

ШЕСТА ТОЧКА:  Утвърждаване на разходи на пътуващи служители от общинска администрация

 

 Р Е Ш Е Н И Е         175

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 30 от ПМС № 27/09.02.2009г, за изпълнение на     държавния бюджет на РБ, ОбС Брезник:

1. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение 1,2

2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 1 и размера на средствата в рамките на 70% от действителните разходи,съгласно действащите нормативни документи.

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно изменение на текст в Правилника за работа на ОбС.

Р Е Ш Е Н И Е      176

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник изменя текста на ал. 2 по чл. 14 от Правилника, който добива следната редакция:

         Заместник председателят получава възнаграждение за работата си в ОбС с решение на ОбС съгласно определения размер в чл. 17 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                                               / Иван Ставрев/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Мотиви, доклад и проект на Стратегия за

Доклад относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брезник за периода 2018-2020 г. М...

Понеделник, 10 Септември 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-616/27.08.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. ...

Вторник, 28 Август 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “Трейс Рисорсиз“ ЕООД, 1680 София, бул. „България“ 102, БЦ „Белисимо“, ет.6. ЕИК: 175...

Вторник, 14 Август 2018

прочетете повече

Мотиви и проект на Наредба за условията

МОТИВИ Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за със...

Понеделник, 13 Август 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на стояща дъp

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с тайно наддаване за ...

Четвъртък, 9 Август 2018

прочетете повече

Съобщение по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До „ Галф интернешънъл груп Клон на ООД” ЕИК по БУЛ...

Понеделник, 30 Юли 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 40 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1134565