Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 24.03.2016 г. /88-104/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 10

Гр.Брезник, 24.03.2016г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно: Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Брезник от 01.01.2015г. до 31.12.2015. и средства от ЕС


Поименно гласуване.

С 11 гласа „за”, Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 88

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 140 ал. 1 и 2 от ЗПФ, чл. 41 от Наредбата за условията и реда за съставянне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник, Общинският съвет приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2015г и отчета по дълга по чл. 9 от ЗОД.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане на общински План за развитие на младежта в община Брезник за 2016г.

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 89

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 16 ал. 1 от Закона за младежта, Общинският съвет Брезник приема Общински план за развитие на младежта в Община Брезник за 2016г.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане на Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2015г.

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 90

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 7 ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Общинският съвет Брезник приема Отчетния доклад за дейността на МКБППМН през 2015г и Програмата за дейността на комисията за 2016г.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Брезник за 2016г.

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 91

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Брезник приема Годишна прогарма за развитие на читалищната дейност в Община Брезник за 2016г.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Искане за допускане на частично изменение на ПУП вх.№9400-541/24.02.2016г в с. Слаковци - Михаил Стефанов Михаилов

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 92

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 4 т. 2, чл. 36 ал. Т. 2 от ЗОС и чл. 134 ал. 2 т. 6 , във връзка с чл. 15 ал. 3 от ЗУТ и чл. 15 ал. 1 т. 1 и чл. 24 ал. 1 и ал. 5 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласие да бъде изработен проект за ЧИ на ПУП с който да бъдат придадени възмездно 67 кв.м. от площта на дере, общинска собственост към УПИ VІ-378, кв. 37, собственост на Михаил Стефанов Михайлов.
 2. Задължава кмета на Община Брезник да сключи предварителен договор за продаване по пазарни цени на 67 кв.м. от дере – общинска собственост на Михаил Стефанов Михайлов.
 3. Задължава кмета на Община Брезник да издаде заповед за изработване на частично изменение на ПУП, при условията на чл. 134 ал. 1 т. 6 от ЗУТ – по взаимно съгласие и чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по възлагане и за сметка на заинтересованите, с който от дере, общинска собственост се придават 67 кв.м. към УПИ VІ-378, собственост на Михаил Стефанов Михайлов в кв. 37 по РП на с.Слаковци, Община Брезник.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Изработване на проект за обект ПУП- ПАРЦЕЛАТЕН ПЛАН за учредяване на ТРАСЕ И СЕРВИТУТ на ЕЛ кабел в с. Режанци, с цел изграждане електрозахранване на цех за пелети - Евтим Методиев Евтимов

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 93

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, Общинският съвет град Брезник:

 1. На основание чл. 124 а ал. 1 от ЗУТ РАЗРЕШАВА изработване на ПУП ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ И СЕРВИТУТ за изграждане на електропровод 20 КV през ПИ №№ 000057 – МТС, 000060 – полски път и 028020 – нива по КВС на с.Режанци.
 2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ ОДОБРЯВА задание по чл. 125 за изработване на ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ И СЕРВИТУТ за изграждане на електропровод 20 КV през ПИ №№ 000057 – МТС, 000060 - полски път и 028020 – нива по КВС на с.Режанци.
 3. Задължава кмета на Община Брезник да проведе процедурата по учредяване право на прокарване на подземен кабел 20 КV през общински имот – път № 000060 по КВС на с.Режанци

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Придобиване на имот и сключване на окончателен договор с Росен Малинов Йорданов и Валентина Велинова Цакманова за обособяване на достъп до новообразувания УПИ ХХVIІ- 187а в с. Бегуновци

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 94

На основанние чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 3 ал. 1 от Наредбата за придобиване и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, във връзка с чл. 19 от ЗЗД, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си да бъде придобит безвъзмездно от Община Брезник имот с площ от 95 кв.м. който представлява улица – тупик с О.Т. 43-44, получен в резултат на разделяне на УПИ ХІХ-187а, кв. 2 по РП на с.Бегуновци, като същият безвъзмездно се предоставя на общината от собствениците на посоченото УПИ – Росен Малинов Йорданов и Валентина Велинова Цакманова.
 2. Дава съгласието си да бъде сключен окончателен договор със собствениците.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Определяне на управител на общинска фирма „ Водоснабдяване“ ЕООД гр. Брезник

Поименно гласуване

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 95

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА и чл. 36 ал. 1 и 2 и чл. 37 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества, и въз основа на получените резултати от конкурса за управление на „Водоснабдяване” ЕООД, Общинският съвет гр.Брезник:

 1. Определя за управител – Тодор Горянов Тодоров
 2. Възлага на кмета на общината в двуседмичен срок да сключи договор за възлагане на управление на „Водоснабдяване” ЕООД с Тодор Горянов Тодоров за срок от три години по предложения проект на договор.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Прекратяване на договор №225/09.12.2011г. за безвъзмездно управление на недвижим имот частна общинска собственост, сключен между Община Брезник и дирекция „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ гр.София и сключване на нов 10 годишен договор

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 96

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 13 т. 1 от Договор № 225/09.12.2011г, във връзка с чл. 12 ал. 1 , ал. 3 и ал. 4 от ЗОС и чл. 7 ал. 10 и ал. 11 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

 1. Прекратява Договор № 225/09.12.2011г. за безвъзмездно управление на недвижим имот, частна общинска собственост, сключен между Община Брезник и Дирекция „Регионална служба по заетостта” град София.
 2. Упълномощава кмета на Община Брезник да сключи нов Договор за безвъзмездно управление на имот частна общинска собственост - преставляващ имот, находящ се в гр.Брезник, ул. „Елена Георгиева” № 27 и съставляващ помещения, находящи се на първи етаж, стая № 6 с площ 15,96 кв.м., стая № 7 с площ 15,41 кв.м, ½ от коридор с площ 26,00 кв.м /13 кв.м./ и ½ от санитарен възел с площ 3,50 кв.м./ 1,75 кв.м/ - с Агенция по заетостта, с ЕИК 121604974, с адрес: гр. София, бул. Княз Ал.Дондуков” № 3, представлявана от Валентина Симеонова Георгиева – изпълнителен директор и Снежана Здравкова Петрова – и.д. главен счетоводител.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Определяне на общински съветник за участие в комисия по провеждане на концесия за услуга за възлагане на превози по автобусните линии от общинската и областната транспортни схеми

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 97

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник определя Борислав Григоров Стоянов за участие в комисия по провеждане на концесия за услуга за възлагане на превози по автобусните линии от общинската и областна транспортни схеми.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Във връзка с писмо от ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР- ПЕРНИК РУ- БРЕЗНИК за промяна в Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата организацията и безопасността на движението на територията на община Брезник

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 98

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 66 ал. 1 от Правилнкиза за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както и предложение на РУ Брезник за изменение на Наредба № 1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на територията на Община Брезник, Общинският съвет Брезник възлага на Постоянната комисия по нармативна уредба, законност и обществен ред, заедно с Милен Миленков, Иванка Михайлова – представители на Община Брезник и Николай Темелчов – представител на РУ Брезник, да изготви проект за изменения в Нередба № 1, като същият следва да бъде публикуван за обсъждане на сайта на общината в законоустановения срок.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението във връзка с програмата за дейността на Общинския съвет Брезник за 2016г.

С 11 глса „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е № 99

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник приема Отчета за работата на общинската комисия по безопасност на движението.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Председателя на Асоциацията за развъждане на Брезнишка овца /АРБО/ относно: Предоставяне на помещение за осъществяване на дейността

Поименно гласуване

С 10 гласа „за” и 1 въздържа се /В.Младенова/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 100

/отменено с решение № 191 от 16.06.2016 г./

На основание чл. 21 ал. 1 . 8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 2 и чл. 14 ал. 7 от ЗОС, Общинският съвет Брезник:

 1. Отдава стая № 1 в сградата на ОбС за безвъзмездно ползване на „Асоциацията за развъждане на Брезнишка овца”
 2. Срок за ползване – 3 /три/ години
 3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор със сдружението.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета към 17.03.2016г

Поименно гласуване

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 101

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 44 ал. 1 т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник реши:

 1. Да се намалят кредитите от:

 • Дейност общинска администрация – 122 дейност , § 1030 – било 40 000 лв., става 35 000 лв. – разлика 5000лв.

 • Дейност Програма за временна заетост - § 1098, било 13900лв. – става 7900лв. – разлика 6000лв.

 • Дейност 998 местни дейности - § 97 00 резерв за непредвидени и неотложни разходи – било 39950лв. – става 30950 лв. – разлика 9000лв.

  Общо намаление: -20 000 лв.

 1. Да се увеличат кредитите в дейност 530 – ЦНСТ /дофинансиране на държавни дейности с общински приходи

 • § постелен инвентар и облекло 10 13 - 3750 лв.

 • § материали 10 15 - 1000 лв.

 • § вода, горива, ел.енергия 10 16 - 14250 лв.

 • § външни услуги 10 20 - 1000 лв.

  Общо увеличение: + 20 000 лв.

  ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне възнаграждение на длъжностното лице от общинската администрация за водене на протокол при заседание на ОбС и ПК

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 102

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29а, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, на лицето по чл. 91 ал. 1 и чл. 92 ал. 2 от Правилнкиза за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет Брезник определя възнаграждение на длъжностното лице от общинската администрация за водене на протокол:

- на заседание на постоянните комисии - 15 лв.

- на заседание на ОбС – 30 лв.

Разхода да бъде извършен от дейност „Общински съвет” - § 02-09 – други възнаграждения и плащания.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изпълнение на Решение № 85 по протокол № 8 за изготвяне на критерии за отпускане на еднократна финансова помощ

С 10 гласа „за” и 1 против /Д.Стоилова/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 103

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник отменя решение № 85 по протокол № 8 / 25.02.2016г.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно постъпила молба от Капка Иванова, класен ръководител на 12 клас в СОУ „Васил Левски” за отпускане на парична помощ на ученици за предстоящия абитуриентски бал, предвид финансовите им затруднения

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 104

На о снование чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска сумата от 300 /триста/ лева на Виктор Цветанов Дамянов и 300 /триста/ лева на Тодор Александров Василев.
 2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – обезщетения и помощи по решение на ОбС.
 3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 

Посетители онлайн

В момента има 30 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 916921