Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 24.03.2016 г. /88-104/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 10

Гр.Брезник, 24.03.2016г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно: Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Брезник от 01.01.2015г. до 31.12.2015. и средства от ЕС


Поименно гласуване.

С 11 гласа „за”, Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 88

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 140 ал. 1 и 2 от ЗПФ, чл. 41 от Наредбата за условията и реда за съставянне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник, Общинският съвет приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2015г и отчета по дълга по чл. 9 от ЗОД.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане на общински План за развитие на младежта в община Брезник за 2016г.

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 89

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 16 ал. 1 от Закона за младежта, Общинският съвет Брезник приема Общински план за развитие на младежта в Община Брезник за 2016г.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане на Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2015г.

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 90

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 7 ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Общинският съвет Брезник приема Отчетния доклад за дейността на МКБППМН през 2015г и Програмата за дейността на комисията за 2016г.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Брезник за 2016г.

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 91

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Брезник приема Годишна прогарма за развитие на читалищната дейност в Община Брезник за 2016г.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Искане за допускане на частично изменение на ПУП вх.№9400-541/24.02.2016г в с. Слаковци - Михаил Стефанов Михаилов

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 92

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 4 т. 2, чл. 36 ал. Т. 2 от ЗОС и чл. 134 ал. 2 т. 6 , във връзка с чл. 15 ал. 3 от ЗУТ и чл. 15 ал. 1 т. 1 и чл. 24 ал. 1 и ал. 5 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласие да бъде изработен проект за ЧИ на ПУП с който да бъдат придадени възмездно 67 кв.м. от площта на дере, общинска собственост към УПИ VІ-378, кв. 37, собственост на Михаил Стефанов Михайлов.
 2. Задължава кмета на Община Брезник да сключи предварителен договор за продаване по пазарни цени на 67 кв.м. от дере – общинска собственост на Михаил Стефанов Михайлов.
 3. Задължава кмета на Община Брезник да издаде заповед за изработване на частично изменение на ПУП, при условията на чл. 134 ал. 1 т. 6 от ЗУТ – по взаимно съгласие и чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – по възлагане и за сметка на заинтересованите, с който от дере, общинска собственост се придават 67 кв.м. към УПИ VІ-378, собственост на Михаил Стефанов Михайлов в кв. 37 по РП на с.Слаковци, Община Брезник.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Изработване на проект за обект ПУП- ПАРЦЕЛАТЕН ПЛАН за учредяване на ТРАСЕ И СЕРВИТУТ на ЕЛ кабел в с. Режанци, с цел изграждане електрозахранване на цех за пелети - Евтим Методиев Евтимов

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 93

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, Общинският съвет град Брезник:

 1. На основание чл. 124 а ал. 1 от ЗУТ РАЗРЕШАВА изработване на ПУП ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ И СЕРВИТУТ за изграждане на електропровод 20 КV през ПИ №№ 000057 – МТС, 000060 – полски път и 028020 – нива по КВС на с.Режанци.
 2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ ОДОБРЯВА задание по чл. 125 за изработване на ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ И СЕРВИТУТ за изграждане на електропровод 20 КV през ПИ №№ 000057 – МТС, 000060 - полски път и 028020 – нива по КВС на с.Режанци.
 3. Задължава кмета на Община Брезник да проведе процедурата по учредяване право на прокарване на подземен кабел 20 КV през общински имот – път № 000060 по КВС на с.Режанци

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Придобиване на имот и сключване на окончателен договор с Росен Малинов Йорданов и Валентина Велинова Цакманова за обособяване на достъп до новообразувания УПИ ХХVIІ- 187а в с. Бегуновци

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 94

На основанние чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 3 ал. 1 от Наредбата за придобиване и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, във връзка с чл. 19 от ЗЗД, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си да бъде придобит безвъзмездно от Община Брезник имот с площ от 95 кв.м. който представлява улица – тупик с О.Т. 43-44, получен в резултат на разделяне на УПИ ХІХ-187а, кв. 2 по РП на с.Бегуновци, като същият безвъзмездно се предоставя на общината от собствениците на посоченото УПИ – Росен Малинов Йорданов и Валентина Велинова Цакманова.
 2. Дава съгласието си да бъде сключен окончателен договор със собствениците.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно: Определяне на управител на общинска фирма „ Водоснабдяване“ ЕООД гр. Брезник

Поименно гласуване

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 95

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА и чл. 36 ал. 1 и 2 и чл. 37 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества, и въз основа на получените резултати от конкурса за управление на „Водоснабдяване” ЕООД, Общинският съвет гр.Брезник:

 1. Определя за управител – Тодор Горянов Тодоров
 2. Възлага на кмета на общината в двуседмичен срок да сключи договор за възлагане на управление на „Водоснабдяване” ЕООД с Тодор Горянов Тодоров за срок от три години по предложения проект на договор.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Прекратяване на договор №225/09.12.2011г. за безвъзмездно управление на недвижим имот частна общинска собственост, сключен между Община Брезник и дирекция „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ гр.София и сключване на нов 10 годишен договор

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 96

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 13 т. 1 от Договор № 225/09.12.2011г, във връзка с чл. 12 ал. 1 , ал. 3 и ал. 4 от ЗОС и чл. 7 ал. 10 и ал. 11 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

 1. Прекратява Договор № 225/09.12.2011г. за безвъзмездно управление на недвижим имот, частна общинска собственост, сключен между Община Брезник и Дирекция „Регионална служба по заетостта” град София.
 2. Упълномощава кмета на Община Брезник да сключи нов Договор за безвъзмездно управление на имот частна общинска собственост - преставляващ имот, находящ се в гр.Брезник, ул. „Елена Георгиева” № 27 и съставляващ помещения, находящи се на първи етаж, стая № 6 с площ 15,96 кв.м., стая № 7 с площ 15,41 кв.м, ½ от коридор с площ 26,00 кв.м /13 кв.м./ и ½ от санитарен възел с площ 3,50 кв.м./ 1,75 кв.м/ - с Агенция по заетостта, с ЕИК 121604974, с адрес: гр. София, бул. Княз Ал.Дондуков” № 3, представлявана от Валентина Симеонова Георгиева – изпълнителен директор и Снежана Здравкова Петрова – и.д. главен счетоводител.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Определяне на общински съветник за участие в комисия по провеждане на концесия за услуга за възлагане на превози по автобусните линии от общинската и областната транспортни схеми

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 97

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник определя Борислав Григоров Стоянов за участие в комисия по провеждане на концесия за услуга за възлагане на превози по автобусните линии от общинската и областна транспортни схеми.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Във връзка с писмо от ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР- ПЕРНИК РУ- БРЕЗНИК за промяна в Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата организацията и безопасността на движението на територията на община Брезник

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 98

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 66 ал. 1 от Правилнкиза за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както и предложение на РУ Брезник за изменение на Наредба № 1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на територията на Община Брезник, Общинският съвет Брезник възлага на Постоянната комисия по нармативна уредба, законност и обществен ред, заедно с Милен Миленков, Иванка Михайлова – представители на Община Брезник и Николай Темелчов – представител на РУ Брезник, да изготви проект за изменения в Нередба № 1, като същият следва да бъде публикуван за обсъждане на сайта на общината в законоустановения срок.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението във връзка с програмата за дейността на Общинския съвет Брезник за 2016г.

С 11 глса „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е № 99

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник приема Отчета за работата на общинската комисия по безопасност на движението.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Председателя на Асоциацията за развъждане на Брезнишка овца /АРБО/ относно: Предоставяне на помещение за осъществяване на дейността

Поименно гласуване

С 10 гласа „за” и 1 въздържа се /В.Младенова/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 100

/отменено с решение № 191 от 16.06.2016 г./

На основание чл. 21 ал. 1 . 8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 2 и чл. 14 ал. 7 от ЗОС, Общинският съвет Брезник:

 1. Отдава стая № 1 в сградата на ОбС за безвъзмездно ползване на „Асоциацията за развъждане на Брезнишка овца”
 2. Срок за ползване – 3 /три/ години
 3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор със сдружението.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета към 17.03.2016г

Поименно гласуване

С 11 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 101

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 44 ал. 1 т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник реши:

 1. Да се намалят кредитите от:

 • Дейност общинска администрация – 122 дейност , § 1030 – било 40 000 лв., става 35 000 лв. – разлика 5000лв.

 • Дейност Програма за временна заетост - § 1098, било 13900лв. – става 7900лв. – разлика 6000лв.

 • Дейност 998 местни дейности - § 97 00 резерв за непредвидени и неотложни разходи – било 39950лв. – става 30950 лв. – разлика 9000лв.

  Общо намаление: -20 000 лв.

 1. Да се увеличат кредитите в дейност 530 – ЦНСТ /дофинансиране на държавни дейности с общински приходи

 • § постелен инвентар и облекло 10 13 - 3750 лв.

 • § материали 10 15 - 1000 лв.

 • § вода, горива, ел.енергия 10 16 - 14250 лв.

 • § външни услуги 10 20 - 1000 лв.

  Общо увеличение: + 20 000 лв.

  ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне възнаграждение на длъжностното лице от общинската администрация за водене на протокол при заседание на ОбС и ПК

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 102

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29а, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, на лицето по чл. 91 ал. 1 и чл. 92 ал. 2 от Правилнкиза за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет Брезник определя възнаграждение на длъжностното лице от общинската администрация за водене на протокол:

- на заседание на постоянните комисии - 15 лв.

- на заседание на ОбС – 30 лв.

Разхода да бъде извършен от дейност „Общински съвет” - § 02-09 – други възнаграждения и плащания.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изпълнение на Решение № 85 по протокол № 8 за изготвяне на критерии за отпускане на еднократна финансова помощ

С 10 гласа „за” и 1 против /Д.Стоилова/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 103

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник отменя решение № 85 по протокол № 8 / 25.02.2016г.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно постъпила молба от Капка Иванова, класен ръководител на 12 клас в СОУ „Васил Левски” за отпускане на парична помощ на ученици за предстоящия абитуриентски бал, предвид финансовите им затруднения

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 104

На о снование чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска сумата от 300 /триста/ лева на Виктор Цветанов Дамянов и 300 /триста/ лева на Тодор Александров Василев.
 2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – обезщетения и помощи по решение на ОбС.
 3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявява за търг с тайно наддававе за отд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-394/28.06.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – з...

Вторник, 3 Юли 2018

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно предложен

Допълнителна информация по Приложение 2 към инвестиционно предложение от „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД за „Изграждане на ново водовземно съоръжение — т...

Понеделник, 25 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 81 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1014061